GÄLLIVARE KOMMUN Kommunfullmäktiges handlingar Nr 2. Den 6

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktiges handlingar
Nr 2.
Den 6 februari 2017
KUNGÖRELSE
Gällivare kommunfullmäktige kallas till sammanträde
måndag 6 februari 2017, kl. 10.00 Gällivare Folkets hus
-------------------------Rum för kommunfullmäktiges gruppmöten:
Framtid Gällivare
- Folkets Hus, M-salen
-------------------------Kl. 10.30 – 11.00 Lennart Johansson, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, punkt 3
Kl. 11.00 – 11.45 Samhällsomvandlingen, frågor till majoriteten
Kl. 13.00 - Årets verksamhet
Kl. 13.20 – Visning från Årets kulturfestival
Kl. 15.00 - Fråga från kommunmedborgare.
-------------------------Procedurfrågor
- Sammanträdet öppnas.
- Upprop.
- Anmälan av jäv.
- Val av två protokolljusterare. (Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna)
- Justering och tid. (Förslag: 9 februari 2017, kl. 10.00)
Ärenden
1
Godkännande av dagordningen
2
Information från revisorerna
3
Information om samhällsomvandlingen
4
Lina 3:37, begäran om övertagande av tillsyn gällande vattenskyddsområdet
Sarkasvaara
5
Funktionshinderpolitiskt program, Gällivare kommun 2017-2020
6
Delårsbokslut Lapplands kommunalförbund 2016-06-30
7
Taxa för tömning av fettavskiljare
8
Delgivningar
9
Motion av Roland Axelsson (S) och Birgitta Larsson (S) - Äldreboende i Hakkas
10 Motion av Johannes Sundelin (S) och Tomas Junkka (S) - 1 %-regeln vid
nybyggnation av kommunala lokaler
11 Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
12 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Lapplands Kommunalförbunds
Gymnasienämnd
13 Entledigande av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
14 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen
15 Entledigande av uppdrag som ledamot i valnämnden
16 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i valnämnden
17 Entledigande av uppdrag som ledamot och vice ordförande i Gällivare Energi AB
18 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Gällivare Energi AB
19 Fyllnadsval av vice ordförande i Gällivare Energi AB
20 Entledigande av uppdrag som godeman enligt fastighetsbildningslagen
21 Fyllnadsval av godeman enligt fastighetsbildningslagen
22 Entledigande av uppdrag som revisorersättare i Folkets Husföreningen i
Gällivare
23 Fyllnadsval av revisorsersättare i Folkets hus föreningen, Gällivare
24 Entledigande av uppdrag som revisor hos Sällskapet Länkarna
25 Fyllnadsval av revisor hos Sällskapet Länkarna
26 Entledigande av uppdrag som nämndeman
27 Fyllnadsval av nämndeman
28 Entledigande av uppdrag som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
29 Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
30 Entledigande av uppdrag som ledamot i Malmfältens Folkhögsskolas styrelse
31 Fyllnadsval av ledamot i Malmfältens Folkhögsskolas styrelse
32 Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Felanmälningar och uppföljningar av
huruvida de åtgärdats
33 Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Hundar i skolverksamhet
34 Interpellation av Eric Palmqvist (SD) - Beslutsordningen då presidiet beslutar om
sammanträdeslokal för kommunfullmäktige
35 Motioner 2017
Margareta Henricsson
Ordförande
Ann-Katrin Karlsson
Kommunsekreterare