Årsmöteshandlingar - Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Årsmöteshandlingar
2017-02-05
Hotell Ibis
Refugen 1
33144 Värnamo
1
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Innehållsförteckning
1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelser 2016 och Verksamhetsplaner 2017;

Styrelsen

Ekonomi, se separat bilaga

Avel & Hälsa

Hemsida

Medlemsansvarig

Internationell kontaktperson

LeonbergerNytt

Aktivitetsombudsansvarig

Aktivitetsombud

Mentalitet- kommitté

Utställningskommittén

Working Leos
3. Styrelsemöten
4. Motioner, se separat bilaga
5. Valberedningens förslag till ny styrelse
6. Presentationer
2
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Dagordning
§ 1, Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av två stycken protokolljusterare tillika rösträknare
§ 6. Beslut om närvaro och yttrande rätt för utomstående
§ 7. Är årsmötet stadgeenligt utlyst
§ 8. Godkännande av dagordning
§ 9. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
revisionsberättelse
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Genomgång och godkännande av verksamhetsplanen samt rambudgeten
§ 12. Fastställande av medlemsavgifter
§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 14. Val av valberedning enligt § 10 i SLBK :s stadgar
§ 15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–14
§ 16. Inkomna motioner
§ 17. Övriga ärenden
§ 18. Prisutdelningar
§ 19. Avtackningar
§ 20. Mötets avslutande
3
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Verksamhetsberättelse 2016/ Verksamhetsplan 2017
Årsmötet 2016
Ordinarie årsmöte hölls i Hundiagården, Motala 2016-03-06. Vid mötet deltog 11
röstberättigade medlemmar. Till mötesordförande valdes på plats Stellan Röjens.
Styrelse 2016
Ordförande
Jane Wall
AU
Ansvarig utgivare av LeonbergerNytt
Internationell kontakt
Hälso – kommittén
Vice ordförande
Jan-Åke Oscarsson
Sammankallande Utställningskommittén
Sekreterare
Linda Rydgren från Mars 2016-Maj2016
Emma Peters från Maj 2016-September 2016
Aktivitetsombudsansvarig tom Juni 2016
Annelie Levin från September 2016-Februari 2017
Aktivtetsombudsansvarig från Juli 2016
Utställningskommittén
Kassör
Olov Hjerpe
AU
Ledamöter
Nicklas Lundh
Sammankallande Mentalitet Kommittén
Sammankallande Hälso-kommittén
Utställningskommittén
Maria Gustafsson
Medlemsansvarig
Huvudansvarig Hemsidan
Sammankallande Avel
Utställningskommittén
Michael Fredriksson från Sep 2016
Sammankallande Working Leos
4
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Suppleanter
1: a Emma Peters
går in som ledamot Maj 2016
2: a Michael Fredriksson
går in som ledamot Sep 2016
3: e Susanne Oscarsson
4: e Karin Fernwall
Revisorer
Cecilia Rosenqvist
Eva-Charlott Ekesäter
Revisor suppleant
1: a Malin Ekman
2; a Vakant
Valberedning
Gina E Persson
Zophie Larsson
Ingela Westphal
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta arbetet från föregående år med fokus på ekonomi
och medlemsdelaktighet.
Aktiviteter och information har kontinuerligt lagts ut på hemsidan. Via hemsida, tidning och
Facebook har vi även efterfrågat om det finns intresse bland medlemmarna att engagera sig i
kommittéer eller i särskilda frågor. Vissa av våra kommittéer utgörs till stor del av
styrelsemedlemmar och beroende på säsong och andra pågående aktiviteter har styrelsen fått
sänka ambitionsnivån gällande övriga styrelse frågor till förmån för dessa aktiviteter som
samtidigt är väldigt uppskattade av medlemmarna.
Under 2016 har styrelsen haft 3 olika sekreterare. Dessa skiften har menligt påverkat
sekreterararbetet under året och behövt ta andra funktioner inom styrelsen i anspråk för att
stötta upp. Mot bakgrund av detta och till följd av, på sociala medier, uttalat missnöje med
styrelsens arbete, övervägde styrelsen i September månad att utlysa ett extra årsmöte. Då
tidsskillnaden mellan att utlysa extra årsmöte i förhållande till att lägga ordinarie årsmöte så
tidigt som möjligt enligt stadgarna var marginell, togs majoritetsbeslut för ett tidigare ordinarie
årsmöte efter omröstning i styrelsen.
Vi har inom styrelsen haft en god uppslutning på alla våra möten med endast sporadiska och
enstaka frånvaro. Detta till trots att vi under året har haft anledning att hålla ett antal extra
möten ofta med kort varsel.
5
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
För 2017 torde det ligga i den nya styrelsens intresse att arbeta vidare med medlemmars
möjlighet till delaktighet. Vi hoppas att de förutsättningar som behövs för att detta ska kunna
ske kommer att finnas. Vi hoppas också på fler medlemmar som engagerar sig i olika frågor så
att den nya styrelsen.
Ekonomi, se separat bilaga
Olov Hjerpe Kassör
6
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Avel
Maria Gustafsson sammankallande, Angelica Klavbäck, Zophie Larsson
Vi har under året gått igenom hanhundlistan. Tagit emot frågor och funderingar kring avel.
Maria och Angelica deltog på SKKs informationsdag om index.
Leonberger statistik:
135 tikar och 160 hanar, totalt 295 stycken hundar registrerades under 2016, varav 11 stycken var
importerade.
2015 registrerades 214 Leonberger varav 8 var importer.
Under år 2016 har 41 stycken kullar registrerats i Sverige, dessa fördelade på 28 stycken hanar som
gått i avel.
Den genomsnittliga inavelsgraden för kullarna under 2016 har legat på 1,2%, 2015 var inavelsgraden
1,9%.
4 nya kennelnamn på Leonberger godkändes under 2016.
HD, Höftledsröntgen:
Antal höftledsröntgade hundar har sjunkit under de senaste åren.
Diagnos
HD grad A
HD grad B
2012
(62,0
75
%)
(19,8
24
%)
2013
(61,5
72
%)
(15,4
18
%)
(15,4
18
%)
53
12
HD grad C
11
(9,1 %)
HD grad D
9
(7,4 %)
7
(6,0 %)
14
HD grad E
2
(1,7 %)
2
(1,7 %)
2
Totalt antal undersökta
Snittålder för undersökning
(månader)
Antal födda
17
2014
(54,1
%)
(12,2
%)
(17,3
%)
(14,3
%)
(2,0 %)
2015
14
(48,3 %)
8
(27,6 %)
5
(17,2 %)
2
(6,9 %)
121
117
98
29
22
23
21
19
325
258
274
223
ED, Armbågsröntgen:
Antal armbågsledsröntgade hundar har sjunkit under de senaste åren.
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
2012
2013
(93,4
(89,3
113
108
%)
%)
4 (3,3 %) 11
(9,1 %)
ED grad 2
2
(1,7 %)
ED grad 3
2
(1,7 %)
Totalt antal undersökta
Snittålder för undersökning
(månader)
Antal födda
2
(1,7 %)
2014
(91,8
89
%)
3 (3,1 %)
3
(3,1 %)
2
(2,1 %)
2015
32
121
121
97
32
21
21
21
17
325
258
274
223
(100,0 %)
7
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Hälsa
Nicklas Lundh sammankallande, Jane Wall, Pirkko Andersson
I samarbete med SKK påbörjades HD/Ed index för Leonberger Jan 2016. Planen inom kommittén
för 2016 var att ta vid den revidering av RAS som detta genererar. Detta arbete kräver en god
förankring för att förändringen ska kunna godkännas av SKK och i syfte att skapa en förändring
som blir positiv. Vi har via hemsida, tidning och Facebook, till medlemmarna kommunicerat
behovet av fler deltagare till våra kommittéer och däribland poängterat arbetet inom Avel och
Hälsa. I väntan på fler medlemmar i kommittén kallade sammankallande till möte och
inkluderade Avelskommitténs medlemmar samt tidigare medlemmar i kommittéerna. Det var
svårt att få till en mötestid som flertalet kunde närvara vid och mötet och arbetet prioriterades
ner till förmån för andra uppdrag. Hälsokommittén medlemmar är fortsatt överens om att det
är av yttersta vikt att knyta till sig fler engagerade i arbetet för att skapa förutsättningar för ett
arbete som kan generera ett gott resultat.
Planen och förhoppningen för 2017 är att arbetet med revidering av RAS kan ta vid igen och då
med fler engagerade. De som redan ingår i kommittén men inte längre kommer att sitta i
styrelsen har för avsikt att fortsatt engagera sig i Hälsokommittén om nästkommande styrelse så
önskar.
Hemsida
Maria Gustafsson Webmaster, Mikaela Persson Wallenius
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året, då den och tidningen är våra största
informationskällor där vi når ut till flest medlemmar.
SE adress: Sidan har bytt officiell adress till www.slbk.se.
Medlemsansvarig
Maria Gustafsson
Olika typer av medlemslistor kommer från SLL de 1: a i varje månad. Utifrån dessa listor
uppdateras och revideras Facebook grupper, uppfödarlänkar m.m. Tidningsfil beställs inför varje
utskick av tidning. Utländska Leonberger klubbar och domare tas bort från listan, om de så
önskar erhåller de istället tidningen i PDF format.
Under året har medlemsantalet ökat varje månad, i december låg antalet på 680st.
Utskick har gjorts till nya ägare av rasen med erbjudande om billigare medlemskap de första 6
månaderna. Valppaket har skickats till uppfödare som använder sig av klubbens valphänvisning.
Många gåvopaket har givits från uppfödare till sina nya valpköpare, vilket förhoppningsvis leder
till fullbetalande medlemmar.
Internationell kontaktperson
Jane Wall
Undertecknad närvarade även 2016 vid Unionsmötet i Leonberg och har under året skrivit
referat i LeonbergerNytt både från Unionsmötet 2015 och 2016. Det som framförallt har
8
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
diskuterats under mötet vid båda tillfällena är Hälsa och Avel samt i viss mån Utställning. Vid det
sista mötet diskuterades även en del kring skillnaden i föreningsform mellan ILU och
medlemsländerna samt innebörden av detta.
Inför nästkommande unionsmöte är det min fasta övertygelse att den som representerar helst
måste ingå i SLBK styrelse alternativt ha ett tydligt uppdrag från styrelsen. Den som
representerar SLBK och Sverige på unionsmötet representerar förhållandevis ett stort
medlemsantal och en lång erfarenhet av rasen. Att närvara vid unionsmötet borde för SLBK och
Sveriges del vara viktigt i syfte att aktivt påverka utveckling snarare än att delta som åhörare.
Leonberger-nytt 2017
Pamela Abrahamsson Redaktör
Jag ser fram emot att under året arbeta vidare med klubbtidningen. Årets första nummer fylldes
fort och även inför nr 2 finns visst material redan. Som det ser ut i dagsläget behöver jag arbeta
vidare på att få fler engagerade i tidningen och få fler medlemmar att bidra med material. Även
om man inte kan bidra med material kan man höra av sig angående ämnen man vill veta mer
om.
Aktivitetsombudsansvarig
Annelie Levin
Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer till alla aktivitetsombud.
Söka nya ombud till områden där det saknas. Tidningen och hemsidan kommer även att
påminna alla ombud om manusstopp. Ombuden behöver också bli bättre på att använda sig av
hemsidan då alla medlemmar inte har Facebook. Och att det är aktuella uppgifter till alla
ombud.
Aktivitetsombud
Blekinge - Vakant
Dalarna - Rose-Marie Smedbakken
Mellersta Norrland - Jessica Lundqvist
Norrbotten - Monica Berglund
Har haft 1 träff under alla helgerna. Var 3 vuxna, 1 valp och 2 medlemmar. Har under året 2016
försökt bygga upp ett kontaktnät bland Leonberger i Norrbotten.
Verksamhetsplan; Försöker ha ett antal träffar under året. Även bygga upp kontaktnät bland
Leonberger. Försöka öka medlemmar till klubben.
9
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Närke - Pirre Andersson
Har inte funnits något intresse för några träffar bland leonberger folket.
Skåne - Kristina Truedsson, Anna Svensson
Under året har vi haft 10 träffar med lite blandade innehåll. Många promenader, vanliga
promenader och aktivitetspromenader med olika teman. Vi har haft en 7 kamp där alla övriga
aktivitetsombud blev utmanade att deltaga, tyvärr blev det bara 2 områden som visade intresse.
Tyvärr slutade det med att bara en förutom vi då genomförde det. Lite synd kan man tycka. Nåja
vi hade roligt på vår träff i alla fall =), och på alla andra träffar med.
Lite av det vi gjort under året:
23/1 -16 Promenad vid Finnstorpsjön
20/2 -16 Promenad vid Saxtorpssjön
28/3 -16 Tipspromenad i Billebjer
24/4 - 16 Promenad o utställningsträning i Tykarp
4/6 -16 Promenad och quize i Torup/Bokskogen
18/8 -16 7-kamp i Maglasätter
24 /9 -16 Aktiveringspromenad på Kopparhatten
29/10 -16 Promenad vid Snogeholmsjön
4/12 16 Adventspromenad Malmö
26/12 -16 Annandagspromenad på Järavallen
Planen är att fortsätta med att försöka hålla en träff i månaden, ge och ta. Två träffar är i
skrivandes stund inplanerade. Träffarna ska vara allsidiga och efter medlemmarnas önskemål
när sådana önskemål inkommer.
Ser fram emot att träffa alla nya och gamla medlemmar under kommande år.
Småland/ Öland - Vakant
Stockholm Södra - Vakant
Södermanland - Kathy Karlsson, Kerstin Jernström
Södra Norrland – Vakant
2016 års träffar i Södra Norrland:
Året började med en vinterpromenad med korvgrillning i Högbo bruk i januari. Lite av en
tradition.
I kallaste laget kanske, men härlig ändå. Lejon som deltog: 11 st.
Tack till Micke på HundiaSkafferiet som bjöd på goda tilltugg för lejonen.
I februari blev det ringträning i Gävle med vår egen Maria Gustafsson, Mohinis kennel, som
visade hur varvet ska tas och gav massor med råd och tips under dagen. Träffen lockade 6 st.
lejon, 1 doggo canario och 1 sharpei. Tack Maria för alla tips!
10
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
April bjöd på en aktiveringspromenad i Gävle uppstyrd av vår egen Malin Bång. Boulongern i
Gävle var extra överraskande för våra fyrbenta under denna roliga promenad.
Vi avslutade med ett besök på hundfiket Filippas Hundsalong och Café. Med på träffen var 5
lejon och 1 golden.
Våren avslutades med en bad-och busträff i Korså Bruk i maj. Stor tack till vår guide i bygden för
dagen, Kristina. Vilket paradis i skogen! Ni hittar Korså Bruk ett stenkast från Hofors. När man
mist allt vad mobilt nät är och tror man kört för långt så är man snart framme :)
Vi hade med oss 7 st. busiga lejon som blötte ner sig på träffen. Extra varmt välkommen till
Harry som kom på träff för första gången.
Jag slutade som aktivitetsombud under hösten och tackar för min tid med träffar. Hoppas att
någon annan snart kan ta sig an uppdraget.
/ Helena Skärström
Uppland - Monica Österwall
Upplandslejonen har under 2016 haft fem träffar.
Snön försvann lagom till den helg vi planerat att köra hundpulka det fick bli en promenad
istället, därefter har vi fortsatt att gå skogspromenader med husse- och mattefika. Avslutade
med andra-adventsfika i Österbybruk.
VERKSAMHETSPLAN 2017 Upplandslejonen räknar med att ha fem-sex träffar, ungefär varannan
månad. Intresset för träffarna får bestämma innehåll.
De som deltagit har varit nöjda med att vi träffas, pratar och fikar med våra fyrbeningar så vi
fortsätter så.
Värmland - Vakant
Västerbotten - Vakant
Västernorrland - Maria Söderqvist
Västmanland - Vakant
Västra Götaland Södra - Marita Klingberg, Ellinor Tordell, Malin Ekman
Västra Götaland Norra - Annelie Levin
Har under 2016 haft 5 träffar där vi haft skogspromenader, ringträning och under midsommar
en träff med övernattning där vi en av dagarna hade en inofficiell utställning vilket var väldigt
trevligt och uppskattat. Vi har också haft en Rosa Bandet promenad med insamling till
Bröstcancerfonden.
Fortsätter våra träffar under 2017 och planerar för en helgträff med diverse aktiviteter. Prova på
viltspår och Nosework har det inkommit önskemål om och så blir det vår Rosa Bandet
promenad.
11
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Östergötland – Vakant
Mentalitet-Kommitté
Nicklas Lundh sammankallande, Petra Junehall, Annelie Forsner, Mikaela Persson Wallenius,
Linda Svahn
Föregående år har vi haft svårt att få tillräckligt med anmälningar till de beskrivningstillfälle vi
erbjudit i egen regi och vi har därmed kunnat konstatera att vi inte uppnår önskad effekt med
våra antagna åtgärder.
Mot bakgrund av detta har vi i år istället satsat på att via vår hemsida, direktlänka till BPH via
SKK. Det har inte inkommit en enda förfrågan på något MH under 2016.
Det har däremot kommit förfrågan om att anordna två MH på banan i Nossebro till tidig vår
2017, och kontakt har upprättats med ansvariga, även ett MH i Gnesta kommer att genomföras
med Angelika Klavbäck som ansvarig.
Det har beskrivits totalt 55st hundar under hela året
Vi kommer fortsättningsvis att via vår hemsida belysa alla tillgängliga beskrivningstillfällen runt
om i landet. Vidare kommer vi även att vara behjälpliga då det inkommer önskemål om
beskrivningstillfällen i egen regi. I övrigt skall kommittén arbeta med hur vi generellt ökar
intresset för att få fler hundar beskrivna.
Utställningskommittén
Jan-Åke Oscarsson sammankallande, Mikaela Persson Wallenius, Annelie Levin, Maria
Gustavsson, Nicklas Lundh
2016 har varit ett bra år när det gäller våra ras utställningar.
Vi har haft 3 stycken. Tvååker, Askersund o Sundsvall.
Med mycket bra deltagarantal på alla 3.
Vi har haft tur med väder o vind. Vi har också haft engagerande medlemmar
som sett till att allt fungerat. En stor eloge till alla ingen nämnd ingen glömd.
Ett stort tack till alla som sponsrat våra specialer.
Ekonomisk har det också sett bra ut med ett positivt resultat.
Inför 2017 har vi också 3 ras utställningar. Dom går av stapeln i
Hässleholm 21 maj, Borås 1 juli o Sandviken 3 september.
Vi i utställningskommittén tackar för 2016 o hoppas på ett lika bra 2017
Working Leos
Michael Fredriksson sammankallande,
Lydnad, bruks & rallylydnad - Vakant
Freestyle/Heelwork - Vakant
Nosework - Jenny Färjegård
12
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Vatten – Vakant
Viltspår – Christina Utbult
Bruksprov:
Under 2016 har vi 3 leonberger med resultat på Hunddata
Freestyle/Heelwork:
Under 2016 har vi 3 leonberger med resultat på Hunddata.
KNATTEBERGA'S HALOWEEN GHOST har erhållit championat i Freestyle Klass1 och i heelwork.
Lydnad:
Under 2016 har vi 7 leonberger med resultat på Hunddata.
DUVASGÅRDENS UNIQUE URTICIA har erhållit championat i lydnad klass2.
Rallylydnad:
Under 2016 har vi 17 leonberger med resultat på Hunddata.
DRAGONGÅRDENS LIVE MY LIFE har erhållit championat i nybörjarklass.
RADIANT STAR'S AFFECTIONATE AIMÉE har erhållit championat i mästarklass
Vatten:
Under 2016 har vi 19 leonberger med resultat på Hunddata.
SM
RADIANT STAR'S AUDACIOUS AQUILA
RADIANT STAR'S AFFECTIONATE AIMÉE
RADIANT STAR'S BLISSFUL BREANNAH
VILJANSHOF LISTIG SOM EN RÄV
Godkända SoR 2016
KNATTEBERGA'S HALOWEEN GHOST
DUVASGÅRDENS VITA VARGA
LEJONHJÄRTA BURE
Blodspår:
Under 2016 har vi 14 Leonberger med resultat på Hunddata
SANDIANA'S NEVERENDING LOVE har erhållit championat I öppenklass
SANDIANA'S DANCING QUEEN har erhållit championat I öppenklass
FABLERNAS HJÄRTA FÖR KÄRLEK har erhållit championat I öppenklass
Nosework
Då sporten blivit officiell först 2017-01-01 och alla resultat inte finns på hunddata rapporteras
resultaten på hemsidan när alla finns registrerade.
13
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 18 protokollförda möten. Alla protokoll finns på hemsidan.
2016-03-06 Konstituerande möte
2016-03-18 Telefonmöte
2016-04-07 Telefonmöte
2016-05-14 Fysiskt möte Motala
2016-06-07 Telefonmöte
2016-06-15 Telefonmöte Extra
2016-07-13 Telefonmöte
2016-08-24 Telefonmöte
2016-09-20 Telefonmöte
2016-09-26 Telefonmöte Extra
2016-09-28 Telefonmöte Extra
2016-10-08 Fysiskt möte Motala
2016-10-24 Telefonmöte Extra
2016-11-08 Telefonmöte
2016-12-08 Telefonmöte
2016-12-17 Telefonmöte Extra
2017-01-03 Telefonmöte
2017-01-25 Telefonmöte
Motioner, se separat bilaga
2 motioner har inkommit till årsmötet.
Motion 1 – angående Guldlistan. Styrelsen beslutar att föreslå bifall, till motionen dock med
ändring av datum för ikraftträdande till 2018-01-01.
Motion 2 – angående Gåvomedlemskap. Styrelsen beslutar att föreslå bifall, till motionen dock
med ändring av datum för ikraftträdande till 2018-01-01.
14
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
15
Svenska Leonbergerklubbens årsmöte 2017-02-05
Presentationer:
Lina Öberg
Jag heter Lina Öberg och bor med min man, våra tre söner och leonbergern Traktor i Kroksjö, en by
utanför Umeå.
På dagarna arbetar jag som stationschef på en bensinstation. Min fritid brukar jag spendera på
hundutställningar som ringsekreterare, eller ställer ut Traktor (C.I.B NORDCH DKCH Hellcat's
Norrlands Dynamit) Jag bakar massvis med kakor och tårtor och går långa promenader.
Traktor är min första egna leonberger, men jag har levt med hund sedan 5 års ålder och med
leonberger i närmaste släkten sedan 1997.
Jag värnar om och älskar denna underbara ras!
Tack för mig!
Lina
__________________________________________________________________________________
Linda Svahn
Min första leonberger flyttade hem till mig och min man från Remröds kennel 1997, sedan dess har
det blivit många fler. Jag föder upp i liten skala under kennelnamnet Hellcat's utanför Umeå där jag
bor med min man och våra två söner. Är uppvuxen med hundar och har tränat och tävlat i många
olika grenar genom åren men har sedan barnen kom främst ägnat mig åt utställning och uppfödning
med allt vad det innebär. Är utbildad domare i juniorhandling samt ringsekreterare, så när jag inte
ställer ut så jobbar jag gärna på utställningar. Till vardags är jag legitimerad gymnasielärare i biologi
och djurvård på ett naturbruksgymnasium i Umeå där även mina hundar tillbringar sina dagar med
att bidra till undervisningen och elevernas välmående. Har tidigare suttit som lokalombud för slbk i
Västerbotten och försöker verka för att en högre andel leonberger ska mentalbeskrivas genom att
sitta med i mentalitetskommitèn.
16