WSSKs valberedning informerar inför årsmötet 25 mars 2017

WSSKs valberedning informerar inför årsmötet 25 mars 2017 Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) håller sitt ordinarie årsmöte lördagen den 25 mars i Göteborg. Inför årsmötet vill valberedningen informera om sitt arbete. Valberedningen består av Nina Korvela (sammankallande) och Rolf Carlsson. En kort tid efter förra årsmötet hade Rolf och jag vårt första möte där vi lade upp en plan för valberedningens arbete. Under första delen av hösten kontaktades samtliga i nuvarande styrelse för att få information om hur respektive styrelsemedlem resonerade kring fortsatt styrelsearbete under kommande mandatperiod. Vi fick indikationer på att samtliga nuvaran-­‐
de styrelsemedlemmar var positiva till fortsatt arbete i styrelsen. Jag och Rolf var eniga om att vi skulle annonsera på hemsidan, i de båda höstnumren av Welshnytt, på Facebook (aktivitetsgruppernas) och via e-­‐post till de uppfödare som finns listade på hemsidan, om behovet att få nomineringar till förtroendeval, bl a för att fylla de platser som under året varit vakanta i styrelsen -­‐ samt för uppdragen som revisorer. Vi har under januari gått igenom de inkomna nomineringarna. Genom de förslag ni med-­‐
lemmar har lämnat in och de förslag valberedningen redan hade, kan vi konstatera att det finns tillräckligt med förslag till styrelse och revisorer. Tack till alla inblandade! Nu följer ett arbete med att färdigställa valberedningens nomineringslista genom att kon-­‐
takta samtliga personer på listan. Den färdiga nomineringslistan kommer att läggas ut på hemsidan cirka 1-­‐2 veckor före årsmötet och ingår även i årsmöteshandlingarna. Valberedning På årsmötet kommer ni medlemmar att föreslå personer till kommande valberedning. Valberedningen ska bestå av tre personer: • en sammankallande (uppdragsperiod 1 år) • en ledamot (uppdragsperiod 2 år) • en ledamot (fyllnadsval 1 år). Vilka skulle DU vilja se i valberedningen? Om du inte kan närvara vid årsmötet och rösta ”live” kan du be någon som du vet skall åka på årsmötet, att framföra dina önskemål. 2017-­‐01-­‐28 WSSKs Valberedning Nina Korvela (sammankallande) [email protected] Rolf Carlsson [email protected]