Invitasjon strategikonf Telemark 7 -8 feb 2017

Strategikonferansen – KS Telemark 2017
KS har gleden av å invitere til strategikonferanse i Telemark 7. og 8. februar 2017 – på Quality
Straand hotel i Vrådal. Vi ser fram til samlingen – der det også blir samling av Fylkesmøtet i KS
Telemark 8. februar.
STED:
TID:
PÅMELDING:
Straand Hotel, Vrådal
Strategikonferanse 7. februar kl 10:00 – til kl 13:00 den 8. februar.
Fylkesmøtet 8. februar fra kl 13:00
Til strategikonferansen ber vi om elektronisk påmelding HER
Fylkesmøtets representanter mottar egen innkalling til Fylkesmøtet.
Strategikonferansene er viktige arenaer for møte mellom KS og medlemmene - for utforming av god
medlemspolitikk. Dialogen som skapes gjennom Strategikonferansene styrker KS sitt formål med å
sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser.
Som vanlig er arbeidsgiverpolitiske utfordringer generelt – og forestående forhandlinger spesielt –
tema som settes på dagsorden på strategikonferansene. Så også i år.
I tillegg vil vi sette på agendaen oppfølging av fjorårets fokus på «utenforskap» på den kommende
konferansen. Kommunalpolitisk toppmøte i april har fått overskriften «helt innafor», og vi søker med
årets konferansetemaer holde litt i denne «røde tråden» med hensyn til oppmerksomhet og fokus. Vi
arbeider for et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt. En kommunesektor med
likeverdige tjenester - der folk blir gitt ansvar og vist tillit. Gjennom innlegg, eksempler og diskusjoner
ønsker vi å se nærmere på ståa i Telemark knyttet til et par aktuelle tema – og se nærmere på
kommunenes rolle og muligheter i dette.
Nedenfor finner du et rammeprogram, som viser de bolker som det pt. arbeides med å bli gitt
spennende innhold. Konkret program vil publiseres og distribueres når det nærmer seg.
Med vennlig hilsen
Jan Erik Innvær
Regiondirektør
-----------------------------------------------------------
RAMMEPROGRAM:
07. februar 2017:
10:00
Konferansestart v/ Fylkesstyreleder Jørund A Ruud
10:15 – 11.45: Arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger
KS vil redgjøre nærmere for de arbeidsgiverpolitiske spørsmål som er reist i årets
debatthefte. I tillegg vil det bli en gjennomgang knyttet til de tariff-, hovedavtale- og
særavtaleforhandlinger som er forestående.
11:45:
LUNSJ
12:45 – 14:30: Aktuelle utfordringer
I denne legger vi inn 3 innlegg som alle presenterer og belyser aktuelle utfordringer
for kommunene. Som også kan forstås ha sammenheng med et «innenfor/utenforperspektiv».
- Digitalisering
o Oppmerksomhet på hovedutfordringer og muligheter for
kommunesektoren på digitaliseringsområdet
- Heltidskultur
o Vinn – vinn? I Buskerud, Telemark og Vestfold er avtalen mellom sentrale
parter om arbeid med heltidskultur tatt ned i konkret arbeid i mange
kommuner. Bla i et læringsnettverk som har fått navnet «NyttBlikk».
- Klart språk
o Undersøkelser viser at en av tre nordmenn ikke forstår innholdet i
offentlig informasjon. KS sitt hovedstyre har vedtatt en 5-årig satsning et
nasjonalt program for klart språk. I Buskerud, Vestfold og Telemark blir
dette fulgt opp med kurstilbud i 2017
o
15:00 – 17:45: Unge voksne – som har vansker med å «komme innafor»
Vi vil sette lys på de unge voksne som faller utenfor både utdanning og arbeid.
Hvordan er situasjonen i Telemark? Hva bør kommunene bli bedre på?
Vi vil få innledninger som gir oss kunnskap og informasjon, men også gjennom
eksempler og diskusjon nærme oss hva slags muligheter vi har – og evt hva slags
hindringer vi møter.
08. februar 2017:
08:30 – 12:00: «Lave terskler» - om barnefattigdom, frivillighet og kommunenes rolle
Hva er barnefattigdom? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har den?
Hvordan møtes utfordringen av frivilligheten? Hva er kommunens mulige rolle?
Vi vil i denne bolken møte en innledning – slik dette ser ut fra en forskers ståsted.
Deretter vil NAV Telemark beskrive utfordringen i Telemark – slik den ser ut fra deres
ståsted. Vi vil søke eksemplifisere det gode arbeidet som gjøres og kan gjøres fra
frivilligheten – men også gi et kommuneeksempel; hvordan møter vi utfordringen?
Det vil bli gitt mulighet for involvering – gjennom invitasjon til diskusjon og innspill fra
konferansedeltagerne.
12:00:
LUNSJ
13:00:
Fylkesmøte KS Telemark
Fylkesmøtet i KS Telemark settes etter lunsj denne dagen. Aktuelle delegater vil bli
særskilt innkalt – varamedlemmer ved evt forfall. Fylkesmøtet vil bli gitt en
orientering fra KS ledelse i starten av møtet. Deretter vil Fylkesmøte få forelagt noen
enkeltsaker til behandling – herunder også innspill fra KS Telemark på KS Debatthefte
om arbeidsgiverpolitiske utfordringer og forestående forhandlinger/avtalespørsmål.