Effektiv datafangst til NVDB Stikningskonferansen 2017 Lars

Effektiv datafangst til NVDB
Stikningskonferansen 2017
Lars Mjølhus
Kort bakgrunn for løsningen
• Pilotprosjekt med fokus på å forenkle datafangst til
NVDB i 2014
• Oppdragsgiver
• SVV region midt
• Deltakere
• Mesta region midt
• Geomatikk IKT
Statens vegvesens visjon med NVDB
• NVDB skal være Statens vegvesens hovedkilde for
informasjon om veg, og objekter på og langs veg.
• NVDB skal til enhver tid inneholde reell og relevant
informasjon av forutsigbar kvalitet
• NVDB skal være primærkilde for nasjonalt digitalt,
navigerbart vegnett
For å oppnå dette er det utviklet et lese- og
skrive-API til NVDB
Hvordan fungerer så løsningen ?
braFelt Web for
oppfølging og
rapportering til SVV
Mobilklient
braFelt NVDB
NVDB
• Kommuniserer med NVDB ved hjelp av
nytt API fra Statens vegvesen
Det benyttes ekstern GPS og CPOS for å tilfredsstille
krav til nøyaktight
Innmåling med 10 cm nøyaktighet
Egengeometri til objektene
• braFelt håndterer både
• Punkter
• Linjer
• Flater
Objekttypene importeres med NVDB-API
Objekttype både for NVDB og FKB
Stort behov for kvalitetsheving av NVDB
• Eksempelvis er det registrert 533640 stikkrenner i
NVDB
• Av disse ligger 11529 i Akershus fylkeskommune
• 10421 tilhører fylkesveier
• Av disse er det så langt jeg se kun 1 stikkrenne er registrert
med egengeometri
Stort behov for kvalitetsheving av NVDB
https://www.vegvesen.no/nv
db/api/v2/vegobjekter/79/83
948810
Eksempel fra Driftskontrakt Arendal Vest
• Iløpet av 1 driftsår som startet i 2016 skal Mesta
måle inn, gjøre tilstandskontroll og ta bilder av:
• 3576 kummer
• 4788 stikkrenner
• Dette er kanskje et av de største
kvalitetshevingsprosjekter i NVDB for øyeblikket
Objekter importres direkte fra NVDB
Import av objekter fra NVDB
Eksempel fra Driftskontrakt Arendal Vest
Mobilklienten
Egenskaper fylles normalt ut i felt
Hva er gevinsten?
• Løsningen fjerner behov for etterarbeid
• Kvalitetsriktig SOSI-leveranse i henhold til gjeldende objektliste
• Uten braFelt NVDB
Feltarbeid
Feltarbeid SOSI
• Med braFelt NVDB
Etterarbeid
SOSI
Funksjon for rapportering til SOSI
Oversikt på SOSI-leveranser
SOSI-fil til NVDB
SOSI-fil til FKB
Referanse case med Mesta
Løsningen tas også i bruk av kommuner
Oppsummering
• Tilbakemeldinger fra brukere indikerer klart at
løsningen som benytter nytt NVDB-API forenkler og
effektiviserer datafangst til NVDB
• Vanlig driftspersonell uten landmålererfaring kan
gjennomføre innmåling av veiobjekter og leveranse
av SOSI-filer