serviceerklæring

SERVICEERKLÆRING
Fosterhjem
Hva er et fosterhjem?
Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn, som for en kortere eller lengre periode,
ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnets biologiske familie og
barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og barnets fremtid.
Hvem er fosterbarna?
Fosterbarn er like forskjellige som alle andre barn. Hvert barn har sin egen historie, men
felles for fosterbarna er at omsorgen fra foreldrene for en kortere eller lengre periode ikke
strekker til i forhold til barnas behov. Det kan være sykdom, rusproblemer, psykiske
problemer, sosiale problemer, eller overgrep og mishandling. Barn som har opplevd
omsorgssvikt kan ofte streve med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og
tristhet, sinne og aggresjon.
Hvem er enslige mindreårige fosterbarn?
Barna har flyktet fra krig og uroligheter. De har ofte reist fra hjemlandet alene, eller blitt sendt
på flukt med voksne som ikke er foreldrene deres. Noen barn har levd i en utrygg og lite stabil
omsorgssituasjon i flere år, både i og utenfor nær familie, mens andre kommer fra familier
som har gitt dem god omsorg. Barna har ulik skolebakgrunn og varierende skrive- og
leseferdigheter. Felles for barna som kommer alene er at de har ønsker og håp om en bedre
fremtid, med skole, utdanning og jobb.
Hvem kan bli fosterhjem
Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne
med god omsorgsevne og overskudd til barna. Både gifte, samboere, enslige eller
likekjønnede par kan bli fosterforeldre.
Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha:

God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest

Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem

Stabil livssituasjon

Alminnelig god helse, avgi helseattest

Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Det kreves gode samarbeidsevner.

Omsorg til et barn i følelsesmessig krise

Å forstå og gi omsorg der barnet er redd, fortvilet, sint, aggressiv, tilbaketrukket osv.

Å kunne samarbeide med biologiske foreldre – som også er i følelsesmessig krise

Tilrettelegge for gode samvær

Transportere barnet eks. til samvær.

Samarbeide med alle nødvendige samarbeidsinstanser, herunder barneverntjenesten.

Observere utvikling, dokumentere og vitne i fylkesnemnd og i Retten

Ivareta barnet som sitt eget, men greie å støtte barnet psykologisk i flyttingen hjem til
biologiske foreldre hvis det blir bestemt

Du må være en god omsorgsperson og kunne forholde deg til begrenset informasjon
om barnets fortid og historie.

Du må være en trygg voksen som kan gi tydelige rammer og grenser, men likevel være
romslig og møte barnet på barnets nivå.

Du må vise toleranse og respekt for andres kultur og levesett.

Du må kunne tilegne deg kunnskap om barnets kultur, religion og tradisjoner, og
respektere og bistå barnet i dets sosiale utvikling.
Alle som ønsker å bli fosterhjem må gjennomføre et PRIDE kurs. Les mer om det her:
https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Hvordan_bli_fosterhjem/Delta_pa_kurs/#content
Lovgrunnlag
Barnevernloven §§ 4-12, 4- 4, 6.ledd