Veileder- og mentorutdanning for lærere og

NO EN
Veileder- og mentorutdanning for lærere og
førskolelærere 1, Levanger
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et
videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere. Studiet gir
teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av individuelle og
gruppebaserte veiledningsprosesser i et profesjonsperspektiv. Det blir lagt spesiell
vekt på å bygge sammenhenger når det gjelder relasjonen profesjon - teori praksis.
VEILEDER- OG MENTORUTDANNING FOR LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE 1
Studiepoeng
15,0
Type studium
Kortere studier/kurs
Startsemester
Høst 2017
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Søknadsfrist
15.04.2017
ARVE THORSHAUG
Studieprogramansvarlig
Studieleder GLU
Tlf: +47 74 02 27 09
E-post:
[email protected]
HANS-KRISTIAN ØYAN
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 74 02 25 24
E-post:
[email protected]
YRKESMULIGHETER
Studiet er ei videreutdanning for førskolelærere/barnehagelærere og for lærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Det gir
formell kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for... målgruppene nyutdanna lærere og
førskolelærere, og praksislærere ved lærerutdanningene.Studiet legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å
kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv, og som gir profesjonell veiledning og støtte til praksisstudenter fra lærerutdanningene.
VIDERE UTDANNING
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 (15 stp) går i vårsemesteret. Den bygger på Veileder- og mentorutdanning for
lærere og førskolelærere 1 eller tilsvarende veilederutdanning.
Side 1 av 7
OPPTAKSKRAV
For opptak til Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 kreves bestått lærerutdanning og minimum 3 års praksis fra skole,
barnehage eller annet relevant pedagogisk arbeid. I særlige tilfeller kan opptak foretas... på grunnlag av realkompetanse. For opptak til
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 kreves gjennomført og bestått eksamen fra Veileder- og mentorutdanning for
lærere og førskolelærere 1 eller tilsvarende.
Side 2 av 7
Programoversikt
1. STUDIEÅR
OVERSIKT
Høst 2017
Veileder-og mentorutdanning 1
MEV511
Side 3 av 7
15 SP
Studieplan
BESKRIVELSE AV STUDIET
Veileder- og mentorutdanning er et samlingsbasert deltidsstudium, som kan tas som to separate moduler:
Veileder- og mentorutdanning 1, 15 stp, går i høstsemesteret.
Veileder- og mentorutdanning 2, 15 stp, går i vårsemesteret.
Studiet er ei videreutdanning for førskolelærere/barnehagelærere og for lærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Det gir formell
kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for målgruppene nyutdanna lærere og førskolelærere, og
praksislærere ved lærerutdanningene.
Studiet legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv, og som
gir profesjonell veiledning og støtte til praksisstudenter fra lærerutdanningene.
Kunnskapen vil ha stor nytteverdi innen pedagogisk arbeid, og det legges vesentlig vekt på erfaringslæring, utvikling av arbeidsmodeller og
handlingskompetanse med utgangspunkt i hverdaglivets ulike utfordringer.
Studiet gir praktisk og teoretisk innføring i veiledning og deltakende arbeidsmåter. Det blir lagt spesiell vekt på å bygge sammenhenger når det
gjelder relasjonen profesjon - teori - praksis. Studiet gir innføring i arbeidsmåter for veiledning, medvirkning og samhandling. Andre sentrale tema
er møtet og samtalen som virkemiddel, teambygging, konflikthåndtering og profesjonsetikk.
LÆRINGSUTBYTTE
Forventet læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten har grunnleggende kunnskap om
veiledning, kommunikasjon og samspill
profesjonell utvikling i yrkesrollen
samarbeid i profesjonsrollen som lærer og førskolelærer
skolen og barnehagen som system - organisasjon, struktur og kultur
grunntrekkene i profesjonell erfaringslæring
FERDIGHETER
Studenten
har basisferdigheter i å tilrettelegge og lede individuelle og gruppebaserte veiledninger
har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og analysere prosessene i de arbeidsmodeller som studiet tilrettelegger
kan planlegge og legge til rette for nyutdannas utvikling og læring ved eget arbeidssted
kan planlegge og legge til rette for lærerstudenters utvikling og læring i praksis
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
har utvikla bevissthet om personlig utvikling
har grunnleggende innsikt i relasjonskompetanse med særlig vekt på egenperspektivet
har utvikla generell kunnskap om nyutdanna lærere og barnehagelæreres utfordringer i overgangen utdanning - yrke
har utvikla generell kunnskap om lærerstudentenes utfordringer i overgangen utdanning - praksis
YRKESMULIGHETER
Studiet er ei videreutdanning for førskolelærere/barnehagelærere og for lærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Det gir formell
kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for målgruppene nyutdanna lærere og førskolelærere, og
praksislærere ved lærerutdanningene.
Studiet legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv, og som
gir profesjonell veiledning og støtte til praksisstudenter fra lærerutdanningene.
VIDERE UTDANNING
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 (15 stp) går i vårsemesteret. Den bygger på Veileder- og mentorutdanning for lærere
og førskolelærere 1 eller tilsvarende veilederutdanning.
Side 4 av 7
UTENLANDSOPPHOLD
Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.
KOSTNADER
Ingen studieavgift, kun semester- og Kopinoravgift.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som
del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet
sine nettsider.
EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Obligatoriske arbeidskrav og individuell skriftlig hjemmeeksamen
AVSLUTTENDE EKSAMEN
Individuell skriftlig hjemmeeksamen
AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
SAMLINGER
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1:
Samlingene er på torsdager (16.00 - 19.30) og fredager (09.00 - 14.00).
Side 5 av 7
Emnebeskrivelser (1)
Veileder-og mentorutdanning 1 MEV511
Samarbeid og samhandling i yrkesrollen: Grunnlagsteori om veiledning,
mentorrollen og praksislærerrollen. Praktisk innføring i den handlende
mentorrollen og den handlende veilederrollen.
Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift.
V E I L E D E R - O G M E N T O R U T D A N N I N G 1 MEV511
Studiepoeng
15,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
ENDRE KANESTRØM
Emneansvarlig
Studiested
Levanger
Førstelektor i pedagogikk
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2017
Tlf: +47 74 02 27 52
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten har grunnleggende kunnskap om
veiledning, kommunikasjon og samspill
profesjonell utvikling i yrkesrollen
samarbeid i profesjonsrollen som lærer og førskolelærer
skolen og barnehagen som system - organisasjon, struktur og kultur
grunntrekkene i profesjonell erfaringslæring
FERDIGHETER
Studenten
har basisferdigheter i å tilrettelegge og lede individuelle og gruppebaserte veiledninger
har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og analysere prosessene i de arbeidsmodeller som studiet tilrettelegger
kan planlegge og legge til rette for nyutdannas utvikling og læring ved eget arbeidssted
kan planlegge og legge til rette for lærerstudenters utvikling og læring i praksis
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
har utvikla bevissthet om personlig utvikling
har grunnleggende innsikt i relasjonskompetanse med særlig vekt på egenperspektivet
har utvikla generell kunnskap om nyutdanna lærere og barnehagelæreres utfordringer i overgangen utdanning - yrke
har utvikla generell kunnskap om lærerstudentenes utfordringer i overgangen utdanning - praksis
FORKUNNSKAPSKRAV
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Studiet legger vekt på studentaktivitet og dialog. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser, utforsking og deling. Oppgaver
gis mellom samlingene.
Side 6 av 7
PENSUM
PRAKSIS
Studentene skal tilrettelegge og gjennomføre minimum to veiledninger av nyutdanna lærere eller førskolelærere, praksisstudenter, alternativt en
kollega med kortere tjenestetid.
Øvrig informasjon gis via undervisningsplanen som utdeles ved studiestart.
EKSAMENSBESKRIVELSE
Obligatoriske arbeidskrav
Oppgaver: To obligatoriske individuelle oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Logger fra to veiledningsmøter ved eget arbeidssted. Loggene leveres som vedlegg til individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Hjemmeeksamen
Individuell. 14 dager. Karakterskala Bestått/ikke bestått. Teller 100%.
Hjemmeeksamenen favner tema og relevant teori som er belyst i studiet. Denskal dessuten beskrive erfarte arbeidsmåter fra veiledninger og
mentorarbeid. Innholdskomponentene vil bli mer spesifisert ved studiestart.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2014 høst).
Obligatoriske arbeidskrav - 2 innleveringer, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 høst).
Individuell skriftlig hjemmeksamen, 14 Dager. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Side 7 av 7