Økonomi og landbruk

NO EN
Økonomi og landbruk
Landbruksnæringa i Norge står overfor store og interessante utfordringer. Det er
behov for folk med solid og relevant kompetanse, som kan være med på å utvikle
en fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Målet er en lønnsom og trygg
matproduksjon, og sysselsetting og verdiskaping i hele landet.
BACHELOR I ØKONOMI OG LANDBRUK
Studiepoeng
180,0
Type studium
Bachelorgrad
Startsemester
Høst 2017
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Studiested
Steinkjer
Søknadsfrist
15.04.2017
ASTRID HELLAND
Studieprogramansvarlig
Universitetslektor
Tlf: +47 74 11 20 19
E-post:
[email protected]
ANITA SUNDET
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 74 02 26 14
E-post: [email protected]
YRKESMULIGHETER
Folk med kompetanse innen økonomi, landbruk og landbrukspolitikk etterspørres fra regnskapskontor, forvaltning og veiledningstjenester i
private virksomheter og i kommunene.
VIDERE UTDANNING
Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk kan gi muligheter for videre studier i økonomisk-administrative fag som blant annet master i
økonomi og administrasjon ved Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Det g...jøres oppmerksom på at opptakskriteriene til
masterprogrammene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en og samme institusjon kan endre seg over tid.
OPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Side 1 av 57
Programoversikt
1. STUDIEÅR
OVERSIKT
Høst 2017
Obligatoriske emner
0 Studiepoeng
Examen philosophicum, HHN
FIL1001
7.5 SP
Valgemner
0 Studiepoeng
Matematikk
MAT1001
7.5 SP
Organisasjon
ORG1001
7.5 SP
Bedriftsøkonomisk analyse
ØKO1230
7.5 SP
Vår 2018
Markedsføring
MAF1001
7.5 SP
Statistikk, HHN
STT1001
7.5 SP
Innføring i finansregnskap
FIN1001
7.5 SP
Mat, marked og klima
LAN1010
Side 2 av 57
7.5 SP
2. STUDIEÅR
Høst 2018
Landbrukspolitikk
HUS3301
7.5 SP
Regnskapsanalyse og verdsettelse
REG1001
7.5 SP
Samfunnsøkonomi, mikro
ECO1001
7.5 SP
Finansiering og investering
FIN1002
7.5 SP
Vår 2019
Samfunnsøkonomi, makro
ECO1003
7.5 SP
Driftsregnskap og budsjettering
REG1002
7.5 SP
Svineproduksjon og driftsøkonomi
HUS301
VELG EMNE
Sau og geit - Valgemner
Hest og hund - Valgemner
Side 3 av 57
10 SP
3. STUDIEÅR
Høst 2019
Anvendt metode
MET1001
7.5 SP
Ledelse og entreprenørskap
HUS2151
7.5 SP
Offentlig økonomi
ECO2001
7.5 SP
Storfeproduksjon og driftsøkonomi
HUS3051
7.5 SP
Vår 2020
Rettslære
RET1001
7.5 SP
Bacheloroppgave
BAC370
VELG EMNE
Videregående matematikk - Valgemner
Fjørfe - Valgemner
Side 4 av 57
15 SP
Studieplan
BESKRIVELSE AV STUDIET
Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk er et foretaksøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og
problemforståelse innen økonomiske, naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer for landbruksdrift.
Studiet kombinerer grunnleggende emner fra bachelorstudiet i økonomi og ledelse med emner innen landbruks- og husdyrfag. Kandidater med
denne bakgrunnen etterspørres blant annet av rådgivnings- og veiledningstjenesten i landbruket, offentlig forvaltning, regnskapskontor og banker.
Studiet gir også god kompetanse for økonomisk-administrative jobber i andre næringer.
Studiet omfatter 180 studiepoeng. Av disse er ca. 2/3 økonomisk-administrative emner, mens ca. 1/3 er landbruksrelaterte emner. I studiemodellen
er det lagt inn to valgfrie emner hvor studentene selv kan bestemme hvilke emner de ønsker å følge.
I studiemodellen inngår blant annet følgende tema:
Organisasjon, ledelse og entreprenørskap
Landbrukspolitikk
Mat, marked og klima
Markedsføring
Bedriftsøkonomi
Regnskap
Samfunnsøkonomi
Markedsføring
Storfeproduksjon og driftsøkonomi
Svineproduksjon og driftsøkonomi
Metode og statistikk
Rettslære
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringutbytte:
Kunnskap:
ha bred kunnskap innen bedriftsøkonomisk analyse.
ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen det økonomisk-administrative området.
ha grunnleggende kunnskap om norsk landbruk og rammebetingelsene for norsk landbruk.
ha grunnleggende kunnskap i metodefag.
ha kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser.
kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen økonomi og landbruksfag.
Ferdigheter:
kunne bruke sentrale og aktuelle uttrykksformer og metoder innen økonomi og landbruk.
kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i tverrfaglige team.
være i stand til å finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff samt framstille dette for å belyse en problemstilling.
kunne videreutvikle sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonshenting og kontakt med forskning og praksis.
innen praktiske og teoretiske problemstillinger i økonomi og landbruk, kunne:
anvende analysemetoder
anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
anvende annen praktisk kunnskap
begrunne sine valg og presentere resultater
Generell kompetanse:
kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.
kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både muntlig og skriftlig.
ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor det landbruksøkonomiske
fagområdet.
kunne reflektere over egen faglig utøvelse.
kjenne til hvordan faget landbruksøkonomi vil kunne støtte oppunder verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap.
YRKESMULIGHETER
Folk med kompetanse innen økonomi, landbruk og landbrukspolitikk etterspørres fra regnskapskontor, forvaltning og veiledningstjenester i private
virksomheter og i kommunene.
Side 5 av 57
VIDERE UTDANNING
Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk kan gi muligheter for videre studier i økonomisk-administrative fag som blant annet master i økonomi
og administrasjon ved Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Det gjøres oppmerksom på at opptakskriteriene til
masterprogrammene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en og samme institusjon kan endre seg over tid.
UTENLANDSOPPHOLD
Nord universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en
høgskole eller universitet i utlandet. For fagområdet landbruksøkonomi har vi en formell avtale om student- og faglærerutveksling med University of
Minnesota (USA). Det arbeides fortløpende med å inngå flere avtaler om studentutveksling.
KOSTNADER
Alle studenter må betale semester- og kopinoravgift. Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatoriske utflukter.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som
del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.
REALKOMPETANSE
For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige
opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.
Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet
finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.
Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.
Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i økonomi og landbruk vurderes etter følgende kriterier:
Utdanning fra videregående:
Bestått fagkombinasjon og karakterer.
Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
I tillegg må du ha relevant arbeidserfaring i tilknytning husdyrproduksjon og/ eller økonomi.
EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid, casestudier og prosjektarbeid. Nord universitet legger stor
vekt på studentaktive metoder og på godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer også tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt
jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte students arbeider.
Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal gjennomføres i siste studieår. Om ønskelig kan oppgaven skrives i samarbeid med en
virksomhet fra privat eller offentlig sektor. Konkret tema velges i samråd med faglig veileder i Nord universitet og den aktuelle virksomheten.
Ved vurdering av studentenes kunnskaper benyttes det varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og
lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.
Side 6 av 57
PROGRAMEVALUERING
Nord universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. Dette gjøres i samarbeid med studentene, ved at studentene deltar i
evaluering både av de enkelte emner og av studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved:
1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
2. Evaluering midtveis i semesteret
3. Sluttevaluering
Den helhetlige evalueringen av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og fagpersonalet ved Nord universitet.
AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
Side 7 av 57
Emnebeskrivelser (24)
Examen philosophicum, HHN FIL1001
EXAMEN PHILOSOPHICUM, HHN FIL1001
Studiepoeng
7,5
Nivå
Lavere grad
Høst 2017
Ansvarlig fakultet
Undervisningsspråk
Søknadsfrist
VURDERINGSORDNING
Bodø-Oppgave (første gang 2017 høst).
Mo i Rana - Oppgave (første gang 2017 høst).
Steinkjer - Oppgave (første gang 2017 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
EX120E Examen Philosophicum - 7.5 studiepoeng.
Side 8 av 57
1. studieår
OVE DANIEL
JAKOBSEN
Emneansvarlig
Handelshøgskolen
Professor
Studiested
Type emne
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
Tlf: +47 75 51 76 81
E-post:
[email protected]
Matematikk MAT1001
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk
som er nødvendig for gjennomføring av bachelorstudier i økonomiske fag. Emnet
inneholder teori om funksjoner av en og flere variabler og anvendelse av
geometriske rekker på økonomiske problemstillinger. Innholdet er: Algebra og
likningsløsning, maksimum og minimum for funksjoner av en variabel,
partiellderivering, lokale maksimum og minimum for funksjoner av to variabler,
maksimum og minimum under bibetingelse og enkel integrasjon.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MATEMATIKK MAT1001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Nivå
PETTER PETTERSEN
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk.
Studiested
Universitetslektor
Undervisningsseme
ster
Høst 2017
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer.
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Tlf: +47 75 51 72 67
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha:
kunnskap om funksjoner av en og flere variabler inkludert lineære funksjoner, polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
kunnskap om begrepene derivasjon og integrasjon
kunnskap om hvordan geometriske rekker brukes for å finne formler for blant annet oppsparingsannuiteter og terminbeløp for annuitetslån
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne løse oppstilte og uoppstilte problemer ved algebra og likningsløsning
kunne løse oppstilte og uoppstilte optimeringsproblemer i en variabel
kunne bruke funksjoner av en variabel for å løse enkle bedriftsøkonomiske problemer, herunder elastisitetsdrøfting
kunne løse problemer om oppsparingsannuiteter og annuitetslån
kunne løse oppstilte og uoppstilte optimeringsproblemer med og uten bibetingelse for funksjoner av to variabler
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
kompetanse om at en matematisk modells gyldighet er avhengig av de forutsetningene som er gjort i modelleringsprosessen
kunnskap om hvordan elementær matematikk kan brukes til å modellere økonomiske problemstillinger.
Side 9 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning og gruppeundervisning.
PENSUM
Grunnbok: Dovland, O. G. & Pettersen, P: Matematikk for økonomistudenter, 2 utg, Fagbokforlaget.
Repetisjons og støttebok: Rohnes, B: Matematikk for økonomer - kort og godt, Universitetsforlaget.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Studenter som har valgt minimal fordypning i matematikk i videregående skole må regne med ekstra arbeidsinnsats utover det som normalt
kreves av et emne med omfang på 7.5 studiepoeng.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2017 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2017 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2017 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
MA105E Matematikk - 7.5 studiepoeng.
MET111 Matematikk - 7.5 studiepoeng.
ME105E Matematikk - 5 studiepoeng.
MA107E Innføring i økonomisk matematikk - 5 studiepoeng.
MA116F Matematikk/Statistikk for biologer - 5 studiepoeng.
11327 Matematikk for økonomer - 6 studiepoeng.
11312 Matematikk/statistikk - 6 studiepoeng.
11302 Matematikk grunnkurs - 6 studiepoeng.
11307 MATEMATIKK - 7.5 studiepoeng.
Side 10 av 57
Organisasjon ORG1001
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisasjonsteori og arbeids- og
lederpsykologi. Emnet belyser både organisasjoners indre liv og forholdet til
omgivelsene. Disse prosessene belyses fra ulike vinkler med utgangspunkt i den
konseptuelle foretaksmodellen.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ORGANISASJON ORG1001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Nivå
GRO TALLERAAS
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Undervisningsseme
ster
Høst 2017
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Stipendiat i ledelse av
nyskapingsproses
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Tlf: +47 74 11 22 20
E-post: [email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha:
kunnskap om grunnleggende organisasjonsteori og essensielle organisasjonsfaglige temaer
kunnskap om sentrale begreper og modeller som favner ulike aspekter ved en organisasjon som interessenter og omgivelser, struktur og kultur,
motivasjon, ledelse og endring.
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne analysere grunnleggende organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger
kunne diskutere praksisrelaterte problemstillinger og fenomener ved hjelp av relevant teori
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
evnen til skriftlig å formidle sentralt fagstoff fra organisasjonsfagets emneområder
evnen til å sette konkrete problemstillinger og fenomener i perspektiv gjennom kritisk bruk av organisasjonsfaglig teori
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
Side 11 av 57
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning, læringsstøttemateriell i elektronisk klasserom.
PENSUM
Busch, Tor, Vanebo, Jan Ole og Dehlin, Erlend (2010). Organisasjon og organisering. (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01628-3
Sewerin, Thomas (2012). En plass i stolen: en arbeidsbok for grupper om grupper, side 13-90, side 119-124, side 159-183. (2. utg.). Malmö:
Tertulia books.
ISBN 978-91-977473-4-9
Pensumlisten kan bli oppdatert til undervisningsstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2017 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
OR125E Organisasjon - 7.5 studiepoeng.
OR127E Organisasjon og ledelse - 7.5 studiepoeng.
OR214S Organisasjonspsykologi - 7.5 studiepoeng.
PO110S Organisasjonsteori - 7.5 studiepoeng.
EK225E-1 Strategi, organisasjon og marked - 7.5 studiepoeng.
ØKO1421 Organisasjon, ledelse og entreprenørskap - 7.5 studiepoeng.
ØKO141 Organisasjon og ledelse - 7.5 studiepoeng.
BE100E Innføring i økonomi og administrasjon - 4 studiepoeng.
Side 12 av 57
Markedsføring MAF1001
Kurset gir en grunnleggende innføring i faget markedsføringsledelse. Faget
omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt
markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer
markedet og konkurransen. En sentral oppgave i markedsføringsledelse er
hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således
et overordnet ledelsesansvar. Faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og
inngår derfor som et av basiskursene i alle Handelshøgskolen Nords
bachelorstudier.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
M A R K E D S F Ø R I N G MAF1001
Studiepoeng
7,5
1. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
Nivå
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Undervisningsseme
ster
Vår 2018
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
NINA KRAMER
FROMREIDE
Emneansvarlig
Universitetslektor
Tlf: +47 75 51 76 54
E-post:
[email protected]
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering).
Side 13 av 57
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha:
Kunnskap om hvordan markedsorienterte virksomheter kan utvikle sitt markedstilbud, og hvordan virksomheter kan kommunisere og levere
dette til markedet
Kunnskap om hvordan gjøre selvstendige refleksjoner rundt etiske og miljømessige utfordringer knyttet til sentrale problemstillinger innen
markedsføring
Kunnskap og anvende sentrale modeller innen:
Markeds- og kundeorientering
Etikk, miljø og samfunnsansvar
Segmentering, differensiering og posisjonering
Kjøpsadferd i forbruker- og bedriftsmarkedet
Salg
Relasjons- og dialogmarkedsføring
Produkt- og tjenesteutvikling
Merke- og omdømmehåndtering
Markedskanaler
Prissetting
Markedskommunikasjon (inklusiv bruk av nye digitale medium)
Planlegging, organisering, økonomiske analyser og kontroll
Kunnskap om hvordan analysere og drøfte praktiske problemstillinger for bedrifter i lys av teorier og modeller i markedsføringslitteraturen
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne utarbeide en markedsplan som angir hvilke utfordringer og muligheter virksomheten står overfor
Kunne utføre en analyse av kunder, marked og konkurrenter (SWOT analyse)
Kunne utføre en analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
grunnleggende oversikt over markedsplanen som en dynamisk prosessplan
forståelse for hvordan markedsorienterte virksomheter kan utvikle sitt markedstilbud og hvordan virksomheter kan kommunisere og levere dette
til markedet
forståelse for og kunne bruke sentrale modeller og teorier innen markeds og kundeorientering
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Undervisningen vil være en kombinasjon mellom forelesning og seminarer. Obligatorisk innlevering der analyse og beskrivelse av markedsplan
står i fokus.
PENSUM
Supphellen, M., Thorbjørnsen, H. & Troye, S.V. (red.) (2014). Markedsføring: verdibasert forventningsledelse. Bergen: Fagbokforlaget
Eller:
Kotler, P., Keller, K. L. (2016). Markedsføringsledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk
Kompendium
Pensumlisten kan bli oppdatert til undervisningsstart.
Side 14 av 57
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
MF105E Markedsføring og strategi - 7.5 studiepoeng.
MF104E Markedsføring - 7.5 studiepoeng.
ØKO150 Markedsføring - 7.5 studiepoeng.
MF108E Markedsføringsstrategi og markedsrelasjoner - 7.5 studiepoeng.
EK124F Markedsføringsledelse - 7.5 studiepoeng.
ØKO150FU Markedsføring - 7.5 studiepoeng.
10508 Markedsføring - 7.5 studiepoeng.
MF102E Markedsføring 1 - 6 studiepoeng.
MF100E Markedsføring 1 - 6 studiepoeng.
10511 Markedsføring basiskurs - 6 studiepoeng.
MF103E Markedsføring - 5 studiepoeng.
BE100E Innføring i økonomi og administrasjon - 4 studiepoeng.
EK225E-1 Strategi, organisasjon og marked - 3.5 studiepoeng.
Side 15 av 57
Statistikk, HHN STT1001
Beskrivende statistikk, sentralmål og spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske
framstillinger Sannsynlighetsregning, kombinatorikk, betinget sannsynlighet, Bayes
lov Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
Normalfordeling og normaltilnærming, sentralgrensesetningen. T-fordeling og
kjikvadratfordeling Simultanfordelinger, uavhengige variabler, kovarians.
Punktestimering og intervallestimering. Hypotesetesting, styrkefunksjon.
Hypotesetesting i binomisk modell. Hypotesetesting på forventningen µ i en
normalfordeling, Z-test og ett-utvalgs t-test. Kjikvadrattester,
sammenligningstester. Enkel regresjonsanalyse, estimering, hypotesetesting for
regresjonskoeffisienten, prediksjonsintervall. Bruk av statistiske dataprogrammer.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
STATISTIKK, HHN S T T 1 0 0 1
Studiepoeng
7,5
1. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster
Obligatorisk
Vår 2018
Studiested
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
BRIT TORUNN
ROHNES
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
Tlf: +47 74 11 22 21
E-post: [email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 16 av 57
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha:
kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsregning inkludert kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, og med spesiell vekt
på de mest sentrale sannsynlighetsfordelingene som f. eks binomisk fordeling og normalfordeling
kunnskap om begreper som estimator, estimat, konfidensintervall
kunnskap om begreper som nullhypotese og alternativ hypotese, forkastingsfeil og godtakingsfeil , signifikansnivå, signifikanssannsynlighet,
styrke
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne presentere og beskrive statistiske data ved hjelp av sentralmål og spredningsmål, frekvensfordeling og eventuelt grafisk framstilling
kunne regne med sannsynligheter og anvende tabeller knyttet til sannsynlighetsfordelinger
kunne analysere og tolke resultatene av statistiske undersøkelser ved bruk av grunnleggende metoder fra estimering og hypotesetesting
kunne estimere en enkel regresjonsmodell og vurdere hvor godt eller dårlig den fungerer i en gitt situasjon
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
en grunnleggende oversikt over problemstillinger knyttet til bruk av meningsmålinger og andre statistiske metoder i forbindelse med politikk,
økonomi og vitenskap
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, oppgaveregning.
PENSUM
Grunnbok: Kristensen, Ørjan og Wikan Arild: Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning, Fagbokforlaget, 2016
Anbefalt støttelitteratur: Barrow, Michael: Statistics for economics, accounting and business studies, Pearson, 6. Edition
Pensumlisten kan bli oppdatert til undervisningsstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
Side 17 av 57
OVERLAPPENDE EMNER
MA106E Statistikk - 7.5 studiepoeng.
MET222 Statistikk - 7.5 studiepoeng.
11303 Statistikk - 6 studiepoeng.
ME106E Statistikk - 5 studiepoeng.
11312 Matematikk/statistikk - 6 studiepoeng.
MA116F Matematikk/Statistikk for biologer - 5 studiepoeng.
Side 18 av 57
Innføring i finansregnskap FIN1001
Studentene gis en første, grunnleggende innføring i regnskap som skal gjøre
studentene i stand til selv å føre et enkelt regnskap. Sentrale tema er regnskapet
som informasjonskilde, grunnleggende prinsipper og forutsetninger for
finansregnskapet, registrering av bilag, bokføringsloven, regnskapsloven med
oppstillingsplanen for regnskapet, innføring i regnskaps- og skatteregler,
årsavslutning med periodiseringen fra foreløpig saldobalanse til resultat og
utgående balanse.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
I N N F Ø R I N G I F I N A N S R E G N S K A P FIN1001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Nivå
STEINAR GRAN
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Førstelektor
Undervisningsseme
ster
Vår 2018
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Tlf: +47 74 11 22 56
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 19 av 57
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat
Kunnskap
Studenten skal ha:
kunnskap om formålet med og føring av et finansregnskap
kunnskap om det dobbelte bokholderis prinsipp
kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, beholdninger og sammenhenger mellom disse
kunnskap om standard kontoplan
kunnskap om sentrale bestemmelser i bokføringsloven og regnskapslovens oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner, herunder merverdiavgift
kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
kunne foreta årsoppgjør med enkle årsavslutningsposteringer
kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
kunne beregne skattekostnad og betalbar skatt i forbindelse med årsavslutning
kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
evne til å bedømme og kategorisere ulike økonomiske hendelser generelt og transaksjoner spesielt med hensyn til regnskapsmessige effekter
god faglig basis for videregående studier i finansregnskap spesielt og ulike emner i økonomisk styring generelt
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Undervisning og oppgavegjennomgang i plenum
Arbeid i grupper med øvingsoppgaver, med hjelpelærere.
PENSUM
Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet-en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, siste utgave.
Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet-en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger, Fagbokforlaget, siste utgave.
Pensumlisten kan bli oppdatert til undervisningsstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
Side 20 av 57
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 vår).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 vår).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 vår).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
BE117E Bedriftsøkonomi og regnskap - 7.5 studiepoeng.
BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - 7.5 studiepoeng.
BE101E-004 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen høst - 7.5 studiepoeng.
BE101E-005 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen vår - 7.5 studiepoeng.
BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1 - 4 studiepoeng.
BE120E Grunnleggende Økonomistyring 2 - 3.5 studiepoeng.
BE113E Innføring i finansregnskap - 7.5 studiepoeng.
ØKO110 Regnskap I - 7.5 studiepoeng.
Side 21 av 57
Mat, marked og klima LAN1010
Emnet gir innsikt i utfordringer og konsekvenser knyttet til globale klimaproblemer,
matvareproduksjon og sikkerhet, fordelingsproblematikk og befolkningsvekst.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
MAT, MARKED OG KLIMA LAN1010
Studiepoeng
7,5
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2018
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskap
Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel etter mat i verden, og om matvaresikkerhet globalt og nasjonalt
Ha kunnskap om demografisk utvikling globalt og i Norge
Ha kunnskap om nasjonal og internasjonal klimapolitikk spesielt rettet mot matproduksjon
Ferdigheter
Kan gjøre rede for sammenhengen mellom næring, miljø og klima og hvilke eksterne effekter de ulike produksjonsmåtene har på klimaet
Kan redegjøre for hvordan mat og energisituasjonen henger sammen med økonomiske og politiske system på ulike utviklingstrinn
Generell kompetanse
Ha utviklet evne til kritisk refleksjon over den globale klima, matvare- og energisituasjonen
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Hjemmeeksamen-individuell, 30 Timer (første gang 2018 vår).
Arbeidskrav-to innleveringer, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 vår).
Side 22 av 57
Landbrukspolitikk HUS3301
Ingen kostnader utover semesteravgift.
L A N D B R U K S P O L I T I K K HUS3301
Studiepoeng
7,5
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Høst 2018
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
gjøre rede for de sosiale, økonomiske og politiske arbeidsbetingelsene i landbruket
gjøre rede for det det norske landbrukspolitiske styringssystemet
gjøre rede for relevante internasjonale handelsavtaler
gjøre rede for de omfattende endringsprosessene i landbruket nasjonalt og internasjonalt
Ferdigheter
være i stand til å formulere og analysere problemstillinger som er relevante for norsk landbrukspolitikk
Generell kompetanse
ha utviklet evne til kritisk refleksjon over landbrukspolitiske problemstillinger
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og gruppearbeid
PENSUM
Side 23 av 57
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
Side 24 av 57
Regnskapsanalyse og verdsettelse REG1001
Studentene gis en praktisk veiledning i regnskap som skal gjøre studentene i
stand til selv å verdsette selskaper og eiendeler. Kurset omhandler både
verdsettelser for transaksjonsformål og de særskilte krav som stilles til
verdsettelser for regnskapsmessige, skattemessige, og selskapsrettslige formål.
Studenten får en solid gjennomgang i praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller
som er sentrale i finans, økonomi, regnskap og revisjon.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
REGNSKAPSANALYSE OG VERDSETTELSE REG1001
2. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
THOMAS LEIRVIK
Emneansvarlig
Obligatorisk
Studiested
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Førsteamanuensis
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Studiepoeng
7,5
Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster
Høst 2018
Undervisningsspråk
Tlf: +47 75 51 76 33
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 25 av 57
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat
Kunnskap
Studenten skal ha:
kunnskap om teorier for sammenheng mellom risiko og forventet avkastning
kunnskap om anvendte verdsettelsesmetoder
kunnskap om forskjeller og likheter mellom markedsbasert egenkapital, aksjelovgivningens egenkapitalbegrep og regnskapsmessige
egenkapital
kunnskap om årsaker til at det kan være avvik mellom regnskapsmessig rentabilitet (måling av internrente) og avkastningskrav
Ferdigheter
Studenten skal:
fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi
analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger i tillegg til gruppeøvinger med hjelpelærere.
PENSUM
Kaldestad, Yngve og Bjarne Møller, siste utgave: Verdivurdering, DnR Kompetanse AS
Notater av emneansvarlig.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Innføring i finansregnskap.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
Side 26 av 57
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
EK240E Verdsettelse - 5 studiepoeng.
ØKO325 Verdsetting - 5 studiepoeng.
BE114E Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse - 2.5 studiepoeng.
BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1 - 2.5 studiepoeng.
ØKO210 Regnskap II - 2.5 studiepoeng.
Side 27 av 57
Samfunnsøkonomi, mikro ECO1001
Kurset gir studentene innsikt i det grunnleggende rammeverket for
mikroøkonomisk analyse og hvordan rammeverket kan brukes for å analysere
konsumenters og bedrifters økonomiske adferd under ulike markedsformer.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SAMFUNNSØKONOMI, MIKRO ECO1001
2. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
FINN JØRGENSEN
Emneansvarlig
Obligatorisk
Studiested
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Professor
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Studiepoeng
7,5
Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster
Høst 2018
Tlf: +47 75 51 76 84
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studentene skal ha:
Kunnskap om hvordan konsumentenes etterspørsel etter ulike varer og tjenester påvirkes av deres preferanser, inntekt og prisene på de varene
som de etterspør.
Kunnskap om hvordan bedrifters tilbud av varer og etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirkes av produksjonsteknikken de bruker, prisene på
innsatsfaktorene og hvilken konkurransesituasjon de arbeider under.
Kunnskap om virkningene for konsumenter og produsenter av ulike markedsformer
Kunnskap om virkningene for konsumenter, produsenter og samfunnet totalt av offentlige inngrep som avgifter og prisregulering.
Ferdigheter
Studenten skal kunne:
Beskrive grafisk og analytisk hvordan endringer i priser, inntekter og preferanser påvirker konsumentenes etterspørsel etter ulike varer og
tjenester.
Beskrive grafisk og analytisk hvordan endringer i bedrifters målsettinger og deres rammebetingelser påvirker deres tilbud av varer og tjenester
og etterspørsel etter innsatsfaktorer.
Beskrive grafisk og analytisk hvordan ulike markedsformer påvirker produsenters tilpasning
Beskrive de samfunnsøkonomiske -og fordelingsmessige virkningene av offentlige virkemidler som avgifter og prisregulering.
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
Forståelse for grunnleggende mikroøkonomiske begreper
Innsikt i og kunne drøfte konsumenters og bedrifters økonomisk atferd under ulike markedsformer.
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
Side 28 av 57
UNDERVISNINGSFORM
Forelesninger i auditorium.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Ordinære forelesninger hver uke. I tillegg for studentene tilbud om seminar hvor oppgaver i tilknytning til nylig gjennomgått pensum blir løst.
PENSUM
Riis Christian og Moen, Espen R(2016): Moderne mikroøkonomi, Gyldendal Akademisk.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
MA 105E/MA 106E Matematikk/Statistikk.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
EK230E Samfunnsøkonomi, mikro - 7.5 studiepoeng.
ØKO170 Mikroøkonomi - 7.5 studiepoeng.
EK201E Samfunnsøkonomi mikro - 7.5 studiepoeng.
SE101E Samfunnsøkonomi mikro - 7.5 studiepoeng.
EK102E Mikroøkonomi - 6 studiepoeng.
EK100E Mikro- og makroøkonomi - 5 studiepoeng.
EK200E-001 Mikro- og makroøkonomi - skoleeksamen mikro - 5 studiepoeng.
Side 29 av 57
Finansiering og investering FIN1002
Grunnleggende renteregning, investeringskalkyler, hvordan ta hensyn til skatt,
prisstigning og usikkerhet i investeringskalkyler og kapitalkilder og
kapitalkostnader, herunder beregning av effektiv lånerente.
Semesteravgift, pensumliteratur, lisens til programvare (240NOK)
FINANSIERING OG INVESTERING FIN1002
2. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
THOMAS LEIRVIK
Emneansvarlig
Obligatorisk
Studiested
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Førsteamanuensis
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Studiepoeng
7,5
Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster
Høst 2018
Tlf: +47 75 51 76 33
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår
som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
Studenten skal:
kjenne til grunnlaget for tidsverdien av penger
kjenne til begrepene nåverdi og sluttverdi
kjenne til kapitalverdimodellen
kjenne til begrepet kapitalstruktur
kjenne til risikojusterte avkastningskrav for kapitalen
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne utføre grunnleggende renteberegninger
kunne utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdimetoden
kunne foreta lønnsomhetsvurderinger på basis av internrentemetoden
kunne budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm for investeringsbeslutninger
kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser under hensyn til eventuell skatt
kunne beregne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
Generell kompetanse
Studentene skal gjøres i stand til å på selvstendig vis vurdere og reflektere over ulike situasjoner som omfatter lønnsomheten av investerings- og
finansieringsbeslutninger, samt kunne bruke kunnskapen i praktiske anvendelser av tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av
relevante kontantstrømmer.
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
Side 30 av 57
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt i klasserom og pc-lab.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning, gruppeøving, veiledning til arbeidskrav og datalab. Standard undervisningsspråk er engelsk, men endres til norsk dersom kun er
norskspråklige studenter er meldt opp.
PENSUM
Bredesen, I: `Investering og finansiering¿. 5. utg, 2015.
Forelesningsnotater av emneansvarlig.
Anbefalt tilleggslitteratur:
Bredesen, I: `Hjelper til Investering og finansiering¿. 5. utg, 2015
For Engelsk: Iwo Welch: `Corporate Finance¿, 3. utgave (2014).
Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det forutsettes forkunnskaper tilsvarende MA 105E/MA 106E Matematikk/Statistikk og BE 113E/BE114E Innføring i finansregnskap samt
bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 høst).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
BE118E Driftsregnskap, budsjettering, finansiering og investering - 7.5 studiepoeng.
BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1 - 3 studiepoeng.
BE120E Grunnleggende Økonomistyring 2 - 4.5 studiepoeng.
BE203E Bedriftsøkonomisk analyse I - 7.5 studiepoeng.
10303 Finansiering og investering - 6 studiepoeng.
BE206E Finansiering og investering - 7.5 studiepoeng.
ØKO214 Finansiering og investering - 7.5 studiepoeng.
Side 31 av 57
Samfunnsøkonomi, makro ECO1003
Sentrale temaer i emnet er nasjonalregnskap og utenriksregnskap.
makroøkonomiske størrelser som produksjon, arbeidsledighet, rentenivå,
valutakurs, inflasjon mm. i en liten åpen økonomi. Makroøkonomiske modeller med
produktmarked, pengemarked og valutamarked. Virkning av økonomisk politikk.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SAMFUNNSØKONOMI, MAKRO ECO1003
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Nivå
KÅRE BYE
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Amanuensis
Undervisningsseme
ster
Vår 2019
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Tlf: +47 74 11 22 22
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger definert i nasjonalregnskapet
kortsiktige makroøkonomiske modeller relevante for norsk økonomi
virkninger av makroøkonomisk politikk
utvikling i norsk og internasjonal økonomi
Ferdigheter
Studenten skal kunne:
redegjøre for sentrale begreper og sammenhenger i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
redegjøre for sentrale makroøkonomiske modeller
bruke makroøkonomiske modeller for å drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre påvirkninger økonomien blir utsatt for
redegjøre for viktige utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi
Generell kompetanse
Studenten skal være i stand til å:
kunne anvende økonomiske resonnementer knyttet til faget i forbindelse med offentlig debatt eller faglige utredninger
utveksle synspunkter om makroøkonomiske forhold med andre som har noe innsikt i fagområdet
Side 32 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger. Oppgaveløsning og gjennomgang i forbindelse med obligatorisk innlevering.
PENSUM
Opstad, Leiv: Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen Damm Akademisk, 2. utgave, 2015
Anbefalt litteratur:
Opstad, Leiv: Innføring i makrøkonomi. Oppgaver og løsninger. Cappelen Damm Akademisk. 2. utgave, 2015
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Matematikk
Samfunnsøkonomi, mikro.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2019 vår).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2019 vår).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2019 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
EK204E Samfunnsøkonomi makro - 7.5 studiepoeng.
SE102E Samfunnsøkonomi makro - 7.5 studiepoeng.
EK200E-002 Mikro- og makroøkonomi - skoleeksamen makro - 5 studiepoeng.
EK100E Mikro- og makroøkonomi - 5 studiepoeng.
EK231E Samfunnsøkonomi, makro - 7.5 studiepoeng.
ØKO270 Makroøkonomi - 7.5 studiepoeng.
Side 33 av 57
Driftsregnskap og budsjettering REG1002
Emnet gir en innføring i utarbeidelse av driftsregnskap etter normalkostmetoden
og standardkostmetoden, herunder avviksanalyse. Videre gir emnet en innføring i
beslutningsrelevante kostnader og utarbeidelse av et likviditetsbudsjett,
resultatbudsjett og balansebudsjett.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
DRIFTSREGNSKAP OG BUDSJETTERING REG1002
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Nivå
ASTRID SVENDGÅRD
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Universitetslektor
Undervisningsseme
ster
Vår 2019
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Tlf: +47 74 11 20 17
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha:
Kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
Kjenne til prinsippene for standardkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på standardkostkalkulasjon
Kunnskap om budsjettet som virksomhetens styringsverktøy, hvor driftsinntekter, likviditet og beholdning av eiendeler, gjeld og egenkapital
inngår.
Kunnskap om nye trender og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne utarbeide standardkostregnskap, aktivitets korrigere virksomhetens budsjett og utarbeide fleksibelt budsjett
Kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
Kunne foreta avviksanalyser av direkte og indirekte kostnader.
Kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
Kunne prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer.
Kunne utarbeide budsjettene for inntekter, kostnader og resultat, samt utarbeide likviditetsbudsjett og balansebudsjett.
Generell kompetanse
Studenten skal ha:
Innsikt i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering, og være i stand til å bruke driftsregnskap og budsjettering i
bedriftens økonomistyring. I tillegg skal studenten være i stand til kritisk å reflektere over driftsregnskapet og budsjettets begrensninger som
styringsverktøy for en virksomhet og kjenne til nye styringstrender.
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
Side 34 av 57
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning og gruppeøvinger med hjelpelærer.
PENSUM
Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk. Økonomistyring 2: Driftsregnskap og budsjettering. 2015, 6. utgave. Universitetsforlaget.
Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk. Arbeidsbok til Økonomistyring 2. 2015, 6. utgave. Universitetsforlaget.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare
Innføring i finansregnskap
Finansiering og investering
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Bodø - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Mo i Rana - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 vår).
Steinkjer - Obligatorisk arbeid (første gang 2018 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
ØKO213 Økonomisk styring I - 7.5 studiepoeng.
BE118E Driftsregnskap, budsjettering, finansiering og investering - 7.5 studiepoeng.
10523 Driftsregnskap og budsjettering - 6 studiepoeng.
BE120E Grunnleggende Økonomistyring 2 - 4.5 studiepoeng.
BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1 - 3 studiepoeng.
BE203E Bedriftsøkonomisk analyse I - 2.5 studiepoeng.
10512 Økonomisk styring - 7.5 studiepoeng.
BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - 6 studiepoeng.
BE207E Driftsregnskap og budsjettering - 7.5 studiepoeng.
ØKO212 Driftsregnskap - 7.5 studiepoeng.
Side 35 av 57
Svineproduksjon og driftsøkonomi HUS301
Emnet inneholder følgende hovedtema: Svineproduksjon i Norge.
Smågrisproduksjon. Slaktegrisproduksjon. Svinavl. Regnskapsanalyse.
Produksjonsøkonomi.
Semesteravgift. Utgifter til obligatoriske utferder må dekkes av studentene selv.
S V I N E P R O D U K S J O N O G D R I F T S Ø K O N O M I HUS301
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Vår 2019
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
ha kunnskaper om de biologiske forhold som er grunnlaget for en forsvarlig og god svineproduksjon
kan orientere seg i aktuelle FOU-miljøer og oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
ha kunnskaper om markedsordningen for kjøtt
ha kunnskap om produksjonsomfang og strukturutvikling i svineproduksjonen
ha kunnskap om svineproduksjonens betydning nasjonalt
Ferdigheter
Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg.
Kan vurdere/tolke utskrift fra aktuelt registreringsprogram (In-Gris)
Kan ut fra tilgjengelige data og observasjoner foreslå forbedringstiltak og sette opp økonomiske kalkyler for aktuelle tiltak.
Kan gi faglige råd og rettledning for å få en svineproduksjon med høg faglig og etisk standard.
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse
Kan utveksle synspunkter på hva som er godt produksjonsresultat og god drift i en svineproduksjon
Kan utveksle synspunkter på hva som er dyrevelferdsmessig forsvarlig hold av svin
Være i stand til å tolke og analysere data fra produksjonskontrollen (In-Gris), slakteridata og gårdsregnskapet for å analyserer driftsresultater i
en svineproduksjonsbesetning og kunne foreslå optimale driftsløsninger og gi faglige råd.
Kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av purker, smågris og slaktegris.
Kan formidle grunnleggende avlsteori generelt samt det norske avlsprogrammet på svin
FORKUNNSKAPSKRAV
Emnet forutsetter kunnskaper om husdyrernæring, fôrmidler, anatomi, fysiologi, dyrevelferd og dyrehelse. Dessuten forutsettes kunnskaper om
landbruksregnskap og landbruksøkonomi.
Side 36 av 57
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, oppgaveløsninger, analyseøvinger. En viktig del av læringen er knyttet til driftsoppgaven som gjennomføres som en gruppeoppgave
med utgangspunkt i en gård med svineproduksjon. I driftsoppgaven skal studentene bruke den kunnskap som er presentert gjennom studiet innen
produksjon, økonomi og analyse.
PENSUM
Pensumlitteratur
Sakshaug, Aud (2008). Smågrisproduksjon. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag.
ISBN 978-82-7456-548-7
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/146152
Tilleggsinformasjon
Undervisningsmateriell som deles ut på forelesninger eller legges ut i Fronter regnes som pensum.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2013 vår).
Muntlig eksamen-individuell, teller 100/100 av karakteren (første gang 2013 vår).
Side 37 av 57
Anvendt metode MET1001
Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, og gir studentene en
oversikt over relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder innen
økonomisk- og administrative fag, samt eksempler på dataverktøy som kan
benyttes innen de ulike metodene.
Ingen kostnader utover semester avgift og pensumlitteratur.
ANVENDT METODE MET1001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Nivå
SIRI JAKOBSEN
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Førsteamanuensis
Undervisningsseme
ster
Høst 2019
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Tlf: +47 75 12 97 14
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringsystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap om:
Begreper innen vitenskapsteori
Ulike forskningsdesign og metodevalg
Forskningsprosessen
Kvalitative og kvantitative metoder
Ferdigheter:
Kan formulere forskbare problemstillinger
Kan gjennomføre et mindre forskningsprosjekt
Kan anvende dataverktøy i kvalitative og kvantitative analyser
Kan fortolke kvalitative og kvantitative data
Kan rapportere fra mindre forskningsprosjekter
Generell kompetanse:
Kan diskutere forholdet mellom teori og empiri
Kan reflektere kritisk rundt teoretiske og empiriske kilder
Kan reflektere kritisk rundt egne metodevalg
Kan beskrive, forstå og forklare forskjellene mellom forskningsbasert kunnskap og annen kunnskap
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
Side 38 av 57
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Det vil bli gitt regelmessige forelesninger, samt at det vil bli gjennomført lab-øvinger/demonstrasjoner i bruk av statistisk programvare og evt. bruk
av programvare for tekstanalyse. I tillegg skal studenten anvende teorien i et obligatorisk arbeid. Nærmere opplysninger angående fremdrift og
arbeidsform gis ved kursstart.
PENSUM
Johannessen, Kristoffersen og Tufte: Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, nyeste utgave.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
OVERLAPPENDE EMNER
ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 7.5 studiepoeng.
ME224F Samfunnsvitenskapelig metode - 7.5 studiepoeng.
MET1002 Anvendt metode for regnskap og revisjon - 5 studiepoeng.
ME203E Anvendt metode - 7.5 studiepoeng.
ME222E Anvendt metode 2 - 7.5 studiepoeng.
MET323 Samfunnsvitenskapelig metode - 7.5 studiepoeng.
Side 39 av 57
Ledelse og entreprenørskap HUS2151
Ingen kostnader utover semesteravgift.
L E D E L S E O G E N T R E P R E N Ø R S K A P HUS2151
Studiepoeng
7,5
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
kan gjøre rede for sentrale problemstillinger, verktøy og analyser knyttet til strategiske valg og utvikling på gårdsbruk.
har kunnskap om omfang av og sentrale problemstillinger tilknyttet tilleggsnæringer i landbruket.
kan gjøre rede for teorier som gir innsikt i ulike kilder til verdiskapning og lønnsomhet i en virksomhet.
Ferdigheter
kan bruke sin faglige innsikt, relevante verktøy og analyser for utvikle eget gårdsbruk og for å gi råd til andre i utvikling deres virksomhet.
Kan bruke sin faglige innsikt og holdninger til å fremstå som innovasjonsfremmer i landbruket.
Generell kompetanse
har innsikt i forhold og analyseredskap som er viktige for gårdbrukeren som bedriftsleder og for de som ønsker å starte tilleggsnæring på
gårdsbruk.
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, øvinger, gruppearbeid og utferd.
PENSUM
Side 40 av 57
VURDERINGSORDNING
Skriftlig skoleeksamen, 3 Timer (første gang 2018 høst).
Side 41 av 57
Offentlig økonomi ECO2001
I Norge har vi en betydelig offentlig sektor. Og den offentlige sektoren har stor
betydning for både bedriftenes og husholdningenes adferd og velferd. Hensikten
med dette kurset er å drøfte samspillet mellom offentlig og privat sektor. Hvordan
påvirkes bedrifters og husholdningers adferd av beskatning og offentlige
reguleringer? Er det ut fra et økonomisk synspunkt fornuftig å beskatte og regulere
privat sektor? Kan en si noe om hvilke oppgaver det er økonomisk fornuftig og
effektivt at offentlig sektor utfører?
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
OFFENTLIG ØKONOMI ECO2001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Nivå
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Undervisningsseme
ster
Høst 2019
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Søknadsfrist
THOR-ERIK
SANDBERG HANSSEN
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
Tlf: +47 75 51 76 56
E-post:
thor[email protected]
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal:
Få en innføring i hovedoppgavene til offentlig sektor
Forstå hvilke kriterier økonomisk teori legger til grunn for å vurdere offentlig sektor.
Forstå hvordan skatter og myndighetenes bruk av inntekt påvirker fordelingen av ressurser i samfunnet
Kjenne til hvordan myndighetene kan og bør håndtere situasjoner der markedet svikter i forhold til det som regnes som samfunnsøkonomisk
optimalt
Kjenne til hvordan offentlige beslutninger tas og hvilke beslutninger det offentlig bør ta ut fra et velferdsøkonomisk perspektiv
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne anvende økonomisk teori til å begrunne hvordan offentlig sektor kan korrigere (løse) problemer i markedene
Kunne gjøre rede for hvordan eksterne virkninger som miljøproblemer kan løses ved bruk (hjelp) av (økonomiske) virkemidler som avgifter,
pålegg eller kvoter
Kunne gjøre rede for hvorfor og hvordan man gjennomfører nytte- kostnadsanalyser
Generell kompetanse
Studentene skal kunne:
Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Kunne ta hensiktsmessige beslutninger utfra en samfunnsøkonomisk synsvinkel basert på relevant teori
Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor offentlig økonomi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Side 42 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
MA105E Matematikk.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning, oppgavegjennomgang, eksamensseminar.
PENSUM
Pensum: Public Finance 10th edition.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
EK230E Samfunnsøkonomi, mikro.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 høst).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 høst).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2019 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
EK232E Offentlig økonomi - 7.5 studiepoeng.
ØKO271 Offentlig økonomi - 7.5 studiepoeng.
Side 43 av 57
Storfeproduksjon og driftsøkonomi HUS3051
Emnet inneholder følgende hovedtema: Ulike driftsformer i melk- og
kjøttfebesetninger. Anvende kunnskap om drøvtyggerens fysiologi, fôrmidler og
grovfôrproduksjon ved fôrplanlegging. Oppdrett av kalv og ungdyr.
Produksjonsresultater og driftsøkonomi. Driftsanalyse. Organiseringa av
avlsarbeidet på melkeku og kjøttfe.
Semesteravgift. Utgifter tilknyttet kjøring til øvinger/gårdsbesøk/utferder må
betales av den enkelte student.
S T O R F E P R O D U K S J O N O G D R I F T S Ø K O N O M I HUS3051
Studiepoeng
7,5
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap:
Kunnskaper om de biologiske forhold som er grunnlaget for et forsvarlig og godt hold av storfe
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
Ferdigheter
Ha noe kunnskap norsk forsknings- og utviklingsarbeid innenfor melk og kjøttproduksjon
Kan anvende faglig kunnskap på praktisk og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg.
Kan vurdere/tolke en grovfôranalyse som skal benyttes i en fôrplan til storfe.
Kan lage manuelle fôrplaner, og legge inn riktige forutsetninger og gjøre nødvendige vurderinger av enkle fôrplaner laget i
fôrplanleggingsverktøyet TINE OptiFôr
Kan sette opp økonomiske kalkyler for forbedringstiltak.
Kan gi faglige råd og rettleiing for å få en storfeproduksjon med høg faglig og etisk standard.
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse
Kan utveksle synspunkter på hva som er god produksjon og drift i storfebesetninger med melk og kjøttproduksjon.
Kan utveksle synspunkter på hva som er dyrevelferdsmessig forsvarlig hold av storfe
Være i stand til å tolke og analysere data fra Husdyrkontrollen, gårdsregnskapet for å analyserer driftsresultater i en melkekubesetning. Kunne
foreslå optimale driftsløsninger og gi faglige råd.
Kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av ungdyr og produksjonsdyr i melk- og kjøttfebesetninger
Kan formidle grunnleggende avlsteori generelt, og de norske avlsprogrammene på storfe
Side 44 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Det kreves kunnskaper i husdyrernæring, fôrmidler, anatomi, fysiologi, dyrehelse, landbruksregnskap og landbruksøkonomi.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver, studentforelesninger. En viktig del av læringen er knyttet til driftsoppgaven som gjennomføres som en
gruppeoppgave med utgangspunkt i en gård med storfeproduksjon. I driftsoppgaven skal studentene bruke den kunnskapen som er presentert i
studiet innen storfeproduksjon, økonomi og analyse.
PENSUM
Pensumlitteratur
Hulsen, Jan (2013). Tørrperioden : kyr som trenger spesielt stell og behandling. Zutphen, NL: Roodbont.
ISBN 9789087401443
Hulsen Jan (2014). Fôringssignaler.
ISBN 9789087401740
Kjøpes gjennom faglærer.
Hvelplund, Torben og Peder Nørgaard (red.) (2003). Kvægets ernæring og fysiologi : Bind 1 : næringsstofomsætning og fodervurdering . Tjele:
Danmarks JorbruksForskning.
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/djfhus53.pdf
Detaljert beskrivelse av hva som er pensum legges ut på Fronter
Strudsholm, Finn og Kirsten Sejrsen (red.) (2003). Kvægets ernæring og fysiologi : Bind 2 : fodring og produktion. Tjele: Danmarks
Jordburgsforskning.
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/djfhus54.pdf
Berg, Jan og Torolv Matre (2001). Produksjon av storfekjøtt. Oslo: Landbruksforl..
13-125 +155-182
ISBN 8252925294
Ei bok som gir ei grunninnføring i kjøttproduksjon. Behovsnormer og fôrmidler kan være noe endret siden 2001 så fôrplanene må sees på som
veiledende
Brosjyrer fra Tine Rådgivning
https://medlem.tine.no/cms/aktuelt/nyheter/fagnytt/diverse-brosjyrer-fra-tine-r%C3%A5dgiving
Følg vedlagt link og der kommer på ei nettside der alle brosjyrene er tilgjengelig
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
Side 45 av 57
Rettslære RET1001
Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle
privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studenten innsikt i de
alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler
som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
RETTSLÆRE RET1001
Studiepoeng
7,5
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Nivå
GUNNAR REINSNES
Emneansvarlig
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Universitetslektor
Undervisningsseme
ster
Vår 2020
Bodø, Mo i Rana,
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 46 av 57
LÆRINGSUTBYTTE
Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende:
KUNNSKAP
Studenten
har kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
kjennskap til kontrakters betydning og funksjon
har kunnskap om de mest relevante rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder regler om
avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold,
stiftelse og sikring pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk
kriminalitet
har kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter,
bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett
FERDIGHETER
Studenten
kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
etablering av økonomiskvirksomhet og representasjon i selskapsforhold, etablering og sikring av pengekrav, vilkår om åpning av konkurs samt
omstøtelse og økonomisk kriminalitet
kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter og bortfall av pengekrav ved
oppgjør og foreldelse
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjon
kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder · kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig
perspektiv.
FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger.
PENSUM
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. 2009. Lov og rett for næringslivet. Siste utg., Universitetsforlaget ISBN 9788215014845
Norges Lover, siste utgave (ordinær eller studentutgave)
Anbefalt tilleggslitteratur:
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger, Langfeldt, Sverre F., 10. utgave 2009
Arbeidshefte i forretningsjus, Langfeldt, Sverre F. ISBN 978-82-592-0041-9
Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen.
Side 47 av 57
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Standard hjelpemidler.
PRAKSIS
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Bodø-Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
Mo i Rana -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
Steinkjer -Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2018 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
RE130E Rettslære 1 - 7.5 studiepoeng.
RE219E Rettslære 2 - 7.5 studiepoeng.
RE202E Rettslære 2 - 7.5 studiepoeng.
RE131E Rettslære - 7.5 studiepoeng.
ØKO283 Rettslære - 7.5 studiepoeng.
Side 48 av 57
Bacheloroppgave BAC370
BACHELOROPPGAVE BAC370
Studiepoeng
15,0
Nivå
Lavere grad
3. studieår
Studiested
Type emne
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
Vår 2020
Førsteamanuensis
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
VURDERINGSORDNING
Skriftlige bacheloroppgave (første gang 2019 vår).
Arbeidskrav-muntlig presentasjon av forprosjekt, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Side 49 av 57
JORUNN GRANDE
Emneansvarlig
Tlf: +47 74 11 21 48
E-post:
[email protected]
Sau og geit HUS2501
Biologiske og økonomiske faktorer i produksjon av sau og geit. Organisasjoner
knyttet til de ulike næringene. Samfunnsmessige utfordringer knyttet til de ulike
produksjonene. Fôrmidler, fôring og fôrplanlegging. Avl og avlsarbeid.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
Utgifter tilknyttet kjøring til øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte
student.
S A U O G G E I T HUS2501
Studiepoeng
5,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes det at studentene har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskap
byggematerialer, byggeteknikk og konstruksjoner
tegneteknikker fra skissering for hånd til tegning på data
byggeregler for husdyrbygninger
plassbehov for dyr og lagerrom
ulikt utstyr for innendørsmekanisering av husdyrbygninger
hvordan luftbevegelsene i et husdyrrom blir påvirket av ventilasjonsteknikken
arbeidsmiljøet og risikofaktorer i og rundt driftsbygninger
Ferdigheter
være i stand til å skissere og drøfte ulike bygningsløsninger
bruke DAK-verktøy (DataAssistert Konstruksjon) for tegning i 3D
velge konstruksjonsprinsipp for husdyrbygninger
planlegge situasjonsplaner hvor bygningen er tilpasset terreng og øvrig bebyggelse
komponere og vurdere alternative mekaniseringslinjer
dimensjonere og planlegge ventilasjonsanlegg
kalkulere byggekostnader
Generell kompetanse
kunnskaper om planlegging av driftsbygninger for husdyr
innsikt i alternative bygnings- og mekaniseringsløsninger for husdyrhold og kunne diskutere løsninger med fagfolk i bransjen
kompetanse til å komponere bygningsløsninger innenfor økonomiske rammer i tråd med forskrifter og anbefalinger
Side 50 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, tegnekurs, to individuelle øvinger, en dags utferd og en større individuell prosjektoppgave med planlegging av en driftsbygning for et
valgt husdyrslag. I tillegg vil det være mindre øvingsoppgaver i tilknytning til forelesningene. Den ene øvingen bygger på tegnekurset og omfatter
tegning av en driftsbygning ved hjelp av ArchiCad. Den andre øvingen er etter nærmere beskrivelse et forprosjekt som danner grunnlaget for
prosjektoppgaven i emnet.
Utferden blir lagt til gårdsbruk, bedrifter eller leverandører som er relevant for problemstillinger vi jobber med i emnet.
PENSUM
Pensumlitteratur
Poulsen, Holger et al. (2007). Klimateknik : ventilation, isolering og opvarmning. (4. rev.udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-7470-977-0
Holm, Jan (2013). Landbrugsbyggeri : materialer og metoder. (2. udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-91566-84-4
Ruud, Lars Erik et al. (2015). Hus for storfe : norske anbefalinger. (4. utg.). [Ås]: Helsetjenesten for storfe.
ISBN 978-82-998578-1-9
Gjestang, Knut-Erik (1999). Bygninger på gårdsbruk. (Bokmål [utg.]). Oslo: Landbruksforlaget.
ISBN 82-529-2089-6
http://www.nb.no/nbsok/nb/bc4b197eeaa4f5fe3161a3e04d28f083.nbdigital?lang=no#0
Flåtten, Audun et al. (2011). Grisehus for framtida : studiehefte 2011. Hamar: Norsvin.
ISBN 978-82-92097-13-7
Tilleggsinformasjon
I tillegg er fagartikler som blir lagt i mappa «Pensumstoff» på Fronter pensum i emnet.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
HUS111 Husdyrmiljø eller tilsvarende
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Skriftlig eksamen: Kalkulator.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2019 vår).
Skriftlig skoleeksamen, 3 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Arbeidskrav-en oppgave, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Side 51 av 57
Hest og hund HUS2030
Organiseringen av fjørfeproduksjonen nasjonalt og internasjonalt.
Fjørfeproduksjonenes betydning i den nasjonale landbrukspolitikken.
Organisasjoner knyttet til næringa. Biologiske og økonomiske faktorer i
produksjonen av egg og kjøtt. Oppstalling og fôring. Produksjonsanalyser. Avl- og
avlsmateriale.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
Det kan bli kostnader til transport i forbindelse med gårdsbesøk eller andre
utferder.
H E S T O G H U N D HUS2030
Studiepoeng
5,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes det at studentene har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskap
beskrive de biologiske forhold som er grunnlaget for et produktivt og etisk forsvarlig fjørfehold
beskrive produksjonsforhold som har betydning for økonomien i produksjonen
Ferdigheter
kan vurdere fôr og strø som brukes til fjørfe
kan analysere driftsresultater fra en fjørfeprodusent
kan lage en produksjonsplan for en egg produsent og for en kjøttprodusent
kan belyse en faglig problemstilling ved hjelp av innhentet informasjon
Generell kompetanse
beskrive fjørfeproduksjonen sin betydning innen landbrukspolitikken
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
Det kreves forkunnskap innen husdyrmiljø, husdyrernæring og fôrmidler.
Side 52 av 57
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Undervisningen er en blanding av forelesninger, seminarer, utferder, gruppeoppgaver og innleveringsoppgaver. Studentene forventes å ta ansvar
for egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike undervisningsaktivitetene.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det er en stor fordel med forkunnskap i husdyrernæring og fôrdyrking og fôrmidler.
VURDERINGSORDNING
Skriftlig skoleeksamen, 3 Timer (første gang 2019 vår).
Arbeidskrav-1 oppgave, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Side 53 av 57
Videregående matematikk MET311
Emnet omhandler følgende hovedtema: Trigonometriske funksjoner.
Taylorpolynomer. Integralregning. Maksimums- og minimumsproblemer for
funksjoner av flere variabler, inkludert maksimum/minimum under bibetingelser og
absolutte maksimum/minimum (med ekstremverdisetningen). Ulike versjoner av
kjerneregelen for funksjoner av flere variabler. Lineær algebra, lineære
ligningssystemer, matriser, determinanter og egenverdier. Differensialligninger:
separable differensialligninger (spesielt vekstmodeller), lineære
differensialligninger av 1. orden, lineære differensialligninger av 2. orden med
konstante koeffisienter. Lineære differensialligningsystemer med konstante
koeffisienter.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
VIDEREGÅENDE MATEMATIKK MET311
3. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
Valgfritt teoriemne.
Studiested
Steinkjer
BRIT TORUNN
ROHNES
Emneansvarlig
Vår 2020
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Førsteamanuensis
Undervisningsspråk
Norsk
Tlf: +47 74 11 22 21
E-post: [email protected]
Studiepoeng
7,5
Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidetsamarbeider vi tett med studentene: ved at studentene
deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved
Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
Evaluering midtveis i semesteret
Sluttevaluering
Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord Universitet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal:
kunne beherske integrasjon, inkludert integrasjonsmetoder som substitusjon, delvis integrasjon og delbrøksoppspalting. Studentene skal også
kjenne til anvendelser av dette innenfor økonomiske modeller
kunne analysere funksjoner av flere variabler, spesielt med vekt på ulike typer av maksimums- og minimumsprobler (lokale maksimum og
minimum, maksimum og minimum under bibetingelser, absolutte maksimum og minimum inkludert ekstremverdisetningen) og ulike versjoner
av kjerneregelen
kunne analysere og løse lineære ligningssystemer. Studentene skal spesielt kunne beherske bruk av matriser og determinanter i denne
forbindelse
kjenne til og kunne regne med egenverdier og egenvektorer, og kunne anvende dette i ulike modeller
kunne løse enkelte typer av differensialligninger som separable differensialligninger (med spesiell vekt på vekstmodeller), lineære
differensialligninger av 1. orden, og lineære differensialligninger av 2. orden med konstante koeffisienter
Side 54 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og regneøvinger.
PENSUM
Pensumlitteratur
Rohnes, Brit (2016). Kompendium : pensum i MET311.
Bjørnestad, Harald et al. (2010). Matematikk for økonomi og samfunnsfag. (8. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl.. Kap. 6 og 8
ISBN 9788276348675
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Forkunnskapskrav
MET111 Matematikk
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Kalkulator.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2015 vår).
Skriftlig midteksamen, 3 Timer. Teller 30/100 av karakteren (første gang 2015 vår).
Skriftlig slutteksamen, 4 Timer. Teller 70/100 av karakteren (første gang 2015 vår).
Side 55 av 57
Fjørfe HUS2510
Fôrmidler, fôring og fôrplanlegging. Avl og avlsarbeid. Læringsteori. Atferd og
atferdsproblemer. Innblikk i næringsvirksomhet tilknytta hest og hund. Emnet tilbys
husdyrstudentene som valgfag hvert år. (1.-3. klasse).
Semesteravgift og pensumlitteratur.
Utgifter tilknyttet kjøring til øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte
student.
F J Ø R F E HUS2510
Studiepoeng
5,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2020
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes det at studentene har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Generell kompetanse
Kan utveksle synspunkter på hva som er forsvarlig hold av hest og hund
Kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av hest og hund
Kan formidle grunnleggende teori om avl på hest og hund
Kjenne til noen former for næringsvirksomhet med hest og hund
Kunnskap
Kunnskaper om de biologiske forhold som er grunnlaget for et forsvarlig og godt hold av hest og hund.
Kjenne til hvordan avlsarbeidet driftes for de norske rasene på henholdsvis hest og hund.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
Ferdigheter
Være i stand til å lage eller vurdere en enkel fôrplan til hund og hest.
Kunne bidra i en diskusjon omkring atferds og velferdsbehov til hest og hund.
Kunne vurdere/tolke en grovfôranalyse som skal benyttes i en fôrplan til hest
Side 56 av 57
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
UNDERVISNINGSFORM
Seminarer, forelesninger, utferder, gruppeoppgaver og innleveringsoppgaver.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Seminarer, forelesninger, utferder, gruppeoppgaver og innleveringsoppgaver.
PENSUM
Pensumlitteratur
Poulsen, Holger et al. (2007). Klimateknik : ventilation, isolering og opvarmning. (4. rev.udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-7470-977-0
Holm, Jan (2013). Landbrugsbyggeri : materialer og metoder. (2. udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-91566-84-4
Ruud, Lars Erik et al. (2015). Hus for storfe : norske anbefalinger. (4. utg.). [Ås]: Helsetjenesten for storfe.
ISBN 978-82-998578-1-9
Gjestang, Knut-Erik (1999). Bygninger på gårdsbruk. (Bokmål [utg.]). Oslo: Landbruksforlaget.
ISBN 82-529-2089-6
http://www.nb.no/nbsok/nb/bc4b197eeaa4f5fe3161a3e04d28f083.nbdigital?lang=no#0
Flåtten, Audun et al. (2011). Grisehus for framtida : studiehefte 2011. Hamar: Norsvin.
ISBN 978-82-92097-13-7
Tilleggsinformasjon
I tillegg er fagartikler som blir lagt i mappa «Pensumstoff» på Fronter pensum i emnet.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det er en stor fordel med forkunnskap i husdyrernæring og fôrdyrking og fôrmidler.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Skriftlig eksamen: Kalkulator.
VURDERINGSORDNING
Skriftlig skoleeksamen, 3 Timer (første gang 2020 vår).
Arbeidskrav-1 oppgave, teller 0/100 av karakteren (første gang 2020 vår).
Side 57 av 57