Rapport om bruk av midler til investering og

 Til Fra Kopi Dato Postboks 8034, NO‐4068 Stavanger Besøksadresse: Rogaland Kunnskapspark Prof. Olav Hanssens vei 11 Telefon: +47 51 54 51 00 E‐post: [email protected] Internett: www.innovasjonnorge.no Org. nr. NO 986 399 445 MVA Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Innovasjon Norge Rogaland Styret i Innovasjon Norge Rogaland og Rogaland fylkeskommune 07.02.2017 Rapport om bruk av midler til investering og bedriftsutvikling (IBU) forvaltet av Innovasjon Norge Rogaland for 2016 Bakgrunn I oppdragsbrevet fra Fylkesmannen i Rogaland (06.03.2016) står det at Innovasjon Norge Rogaland skal sende en egen rapport på bruk av de bedriftsrettede bygdeutviklingsmidlene i fylket for 2016 innen 1. februar 2017. Rapporteringen skal basere seg på Innovasjon Norge sitt ordinære mål‐ og resultatstyringssystem. Totalrammen for bedriftsrettet tilskudd for 2016 var på 40,753 millioner kroner, hvorav 443 000 kroner fra året før og 40,31 som var tildelt. Denne totalrammen var omtrent på samme nivå som året før, da det var 42,0 millioner disponibel. Totalt ble det løyvd 40,658 millioner i bedriftsrettet tilskudd over 82 innvilgede søknader. På slutten av året sto det igjen en rest på 95 292. Ordningen med rentestøtte ble ikke videreført i 2016 og dermed var det ikke noe ramme eller løyvde midler fra det virkemiddel. Totalt ble 20 søknader om tilskudd om IBU midler avslått; herunder var det 3 ammekuprosjekt, 5 melkeprosjekt og 6 tilleggsnæringsprosjekt. I tillegg ble 25 søknader sendt i retur, på grunn av manglende midler; 19 av disse var ammekuprosjekt, og de øvrige 6 var melkeprosjekt. Fordeling mellom distriktet og de sentrale områdene på Jæren Distriktet utenom de sentrale områdene på Jæren har prioritet, og målet er at 70 % av Innovasjon Norge sine midler skal brukes der. Dermed kan 30 % av midlene bli brukt i på Jæren, som omfatter Time, Hå, Klepp, Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger og deler av Gjesdal. Som tabellen herunder viser, ble 14,712 millioner kroner i tilskuddsmidlene brukt på Jæren noe som utgjør 36,2 % av totalen. Dermed gikk 63,8 % til distriktet som er litt under det som står i retningslinjene for bruk av IBU midlene. På Jæren var det ellers sendt 1 søknad i retur, mens 7prosjekt fikk avslag. I distriktet ble det sendt mange saker i retur og dette gjald i all hovedsak ammekuprosjekt. Ellers 20 avslagssaker i distriktet Side 1 av 4
Nettobevilgninger til Jæren og Distriktet IBU Andel
Løyvinger
Retur
Avslag Jæren 14 712 000 36,2 %
31
1
7 Distriktet 25 947 000 63,8 %
51
24
13 Totalt 40 658 000 100 %
82
25
20 Fordeling mellom tradisjonelt jord‐ og hagebruk og nye næringer Innovasjon Norge Rogaland har også fått oppdrag om å bruke minst 75 % av tilskuddsmidlene på tradisjonelt landbruk i fylket. Dermed kan inntil 25 % av tilskuddsmidlene gå til nye landbrukstilknyttede næringer. Tabellen under viser at denne målsettingen er nådd. Nettobevilgninger til tradisjonelt landbruk og nye landbrukstilknyttede næringer Løyvd
Andel
Tradisjonelt 35 685 000
87 %
Nye næringer 4 973 000
13 %
Alle 40 658 000
100 %
I forhold til 2015 ble det brukt omtrent like mye midler til tradisjonelt som i 2015. Bevilgingene til tradisjonelt landbruk Bevilget
Antall saker
Andel av IBU totalen
Melkeproduksjon 26 350 000
38
65 % Oppdrett annet storfe 4 700 000
10
12 % 670 000
5
2 % 2 665 000
6
6 % Generasjonsskifte 800 000
3
2 % Annen tradisjonelt 500 000
1
1,4 % Totalt tradisjonelt 35 685 000
63
87 % IBU totalen 40 658 000
82
Gjødsellager Frukt I 2016 gikk 65 % av alle IBU midler (tradisjonelt og tilleggsnæring) til melkefjøs. Dette er mer enn i 2015, da det ble bevilget 48 % av alle midlene til melk. Ammekuprosjekt fikk i 2016 12 % av alle IBU midlene, mens i 2015 var det 7,3%. Det ble ikke bevilget midler til sau, pga overskuddssituasjonen i markedet. Frukt fikk 6 % i 2016 mens i 2015 var det litt høyere, 10,6 %. Når det gjelder gjødsellager, så var det løyvd mer enn kr 670 000 til det formålet. En ytterligere kr 600 000 gikk nemlig inn i noen melkeprosjekt som omfattet både nybygging av fjøs óg gjødselkum. I praksis gikk altså nesten 1,3 mln til gjødsellager. Side 2 av 4
Gjennomsnittstall og utmåling ift godkjent prosjektkostnad innen tradisjonelt jordbruk Jæren
# Saker
Snitt Utmåling
# Saker
Snitt Utmåling
23 567 391 7,4 % 15
886 667 13,8 %
10
470 000 16,7 %
2
135 000 23,2 %
6
444 167 21,6 %
Melk Ammeku Distrikt Gjødselkum 3
Frukt 133 333 19,3 %
Nye næringer 3
287 167 15,5 %
17
271 265 25,3 %
Generasjonsskifte 2
200 000 14,5 %
1
400 000 26,0 %
I oppdragsbrevet heter det at større satsinger skal prioriteres fremfor mange små prosjekt og at (kufjøs)prosjekt i distriktet har særlig høy prioritet. Hvis vi ser på spesifiserte bevilginger til tradisjonelt landbruk i 2016 så viser det seg at melk i distriktet har fått høyere utmåling (prosent av godkjent totalkostnad) enn melkeprosjekt på Jæren, noe som er i tråd med retningslinjene. Ellers har ammekuprosjekt god utmåling med nesten 17 % av godkjent totalkostnad. Snittet per melkeprosjekt (i både distrikt og på Jæren) lå i 2015 på kr 623 000 mens ammekuprosjekt fikk i snitt kr 500 000 i det året. Struktur i prosjektene som fikk støtte Til illustrasjon tar vi med en oversikt som sier noe om strukturen til de forskjellige prosjektene som har fått støtte i 2016. Melk på Jæren
Melk Distrikt Snitt
Høyest
lavest
Snitt
Høyest lavest
Investering 7,644 mln 11,378 mln
3,268 mln
6,429 mln
10,849 mln 1,531 mln
Antall dyr 42 58 30
43
65 31
Tilskudd 567 000 800 000
250 000
887 000
1 500 000 300 000
Kvote 343 326 425 000
240 000
339 000
520 000 220 000
Ammeku Distrikt Investering 2,828 mln
5,407 mln 0,983 mln
Antall dyr 40
80 16
Tilskudd 470 000
900 000 200 000
Side 3 av 4
Fordeling av tilskudd etter strategiområdene I strategien for landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland er det valgt ut prioriterte områder som BU‐midlene skal bevilges til. Tiskudd etter strategiområde Tilskudd
Bevilget
Antall saker 38 742 000
75
Økologisk matproduksjon 66 000
1
Trevirke 300 000
1
Reiseliv 1 100 000
3
Annen grønn vare‐ og tjenesteproduksjon
250 000
1
Inn på Tunet 200 000
1
40 658 000
82
Mat Totalt Oversikten viser at 95,3 % av tilskuddet gikk til matprosjekt; i 2015 var denne prosenten 89 %. Vennligst ta kontakt hvis det er behov for flere opplysninger om bruk av våre midler til investering og bedriftsutvikling innen landbruk. Med vennlig hilsen Kari Holmefjord Vervik direktør
Aart-Dirk van Zanten Magnussen seniorrådgiver
Side 4 av 4