U16NM-kvalifisering

Arrangementshåndbok for
U16NM-kvalifisering
2017 - 2018
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
Innhold
1. Introduksjon.........................................................................................................................................1
1.1
Hva er U16NM-kvalifisering?.........................................................................................................1
2. Dette gjør forbundet........................................................................................................................2
2.1
Før arrangementet...........................................................................................................................2
2.2
Under arrangementet......................................................................................................................2
2.3
Etter arrangementet........................................................................................................................2
3. Krav til lokal arrangør....................................................................................................................2
3.1
Før arrangementet...........................................................................................................................2
3.2
Under arrangementet......................................................................................................................3
3.3
Etter arrangementet........................................................................................................................3
4. Arbeidslisten må inneholde.........................................................................................................3
5. Kiosk........................................................................................................................................................3
6. Program..................................................................................................................................................3
7. Markedsføring i hallen....................................................................................................................4
8. Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok................................................................................4
1. Introduksjon
1.1
Hva er U16NM-kvalifisering?
NBBFarrangererNM-kvalifiseringforU16klubblagidesember(hovedterminlistenbestemmereksaktdato).
Erdetflereenn12lagsomønskerådeltaiU16NMspillesdetkvalifiseringer(vanligvisiBergen-RegionVest
ogOslo–RegionØst).Detkanværeaktuellemedflerekvalifiseringer(hvisdeterflereenntolagsom
meldersegpåfraenavdeandreregionene).Alleregionenehar1garantertplassinntilsluttspillhelgen.
NM-kvalifiseringenearrangeresoverenhelgmedmuligstartalleredefrakl.1700fredagettermiddagog
avsluttesførkl.2000søndagkveld.Alledeltakendelagvilfåminimum3kamper.Deterenmålsetningat
manspillerplasseringskamperheleveienforutsattatdetertekniskmulig.Lokalarrangørmåderfor
planleggeåhatilgjengeliggjennomhelehelgen2-3godkjentebanerforåkunnegjennomføredette
arrangementet.
NBBFsørgerforatpåmeldingskontingenteninnbetalesfraallepåmeldtelagogutbetalerarrangørstøttetil
denklubbensomtarpåsegoppgavenfordentekniskegjennomføringenavarrangementet.
Arrangementstøttenerpåkr.1000,-prkamp,menmaksimaltkr.25000,-
ItilleggdekkerNBBFdommerhonorarforallekampene,menselveutbetalingenskjervialokalarrangør.
NBBFdekkerogsåhalleiekostnader.
1
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
2. Dette gjør forbundet
2.1
Før arrangementet
-Inviteretilåsøkepåarrangementinklusivearrangørhåndbok(jan)
-Velgelokalarrangør(feb)
-Påseatarrangørharbekreftettilgjengelighalltid(mai)
-Leggeutinvitasjon(sept)
-Taimotinvitasjon(okt)
-Rangerelagkvalifisering(okt)
-Lagepuljeogkampoppsettforeventueltkvalifiseringer(okt)
-Publiserepuljeogkampoppsettkvalifiseringerpåbasket.no(nov)
-Sendekampoppsetttilaktuelleregionerfordommeroppsett(nov)
-Følgeopplokalarrangørpådetaljplaneneforgjennomføringavkvalikene(14dagerfør)
-Sistegjennomgangmedlokalarrangør(2dagerfør)
2.2
Under arrangementet
-Sjekkeatkampoppsettetfølgesmedhensyntilbanevalg
-Sjekkeatallearrangementskraveroppfylt
-Påseatreklame/annonsererkorrektpresentert
-Hjelpetilmedoppriggingavstreaming
-Ledearrangementskomite
-Væretilgjengeligforlokalarrangør
-Sørgeforatkampresultatermedmerblirpublisert
-Følgeoppsattmediedekningsplan
2.3
Etter arrangementet
-Lageevalueringavarrangementet(max1ukeetter)
-Lagetiltaksplanforarrangementet(max1månedetter)
-Oppdaterearrangementshåndbok(max1månedetter)
-Utbetalearrangørstøttetillokalarrangør(max2ukeretter)
-Utarbeideogutsendereisefordeling(max2ukeretter)
-Følgeoppsattmediedekningsplan
3. Krav til lokal arrangør
3.1
Før arrangementet
-Sørgefortilgangtilnødvendighallkapasitet–2-3baner(mars/april)
-BekreftetilgangtilnødvendighalltilNBBF(mai)
-EtablereenarrangementskomitemedledersomkorresponderermedNBBF(okt)
-GjennomføreforberedendearrangementsmøtemedNBBF-lokaltellerviaskype(nov)
-SendeutinfoomhotelltilbudtilreisendedeltakendelagmedkopitilNBBF(nov)
-OversendearbeidslisterogarrangementsplantilNBBF(14dagerfør)
-SistegjennomgangmedNBBF(2dagerfør)
-FølgeeventueltoppsattmediedekningsplanfraNBBF
2
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
3.2
Under arrangementet
-Haenegenarrangementsansvarligsomikkeharandreoppgaver
-Klargjøre/riggeogryddehallgjennomhelearrangementet
-Påseatdeterførstehjelpkyndigpersontilgjengeligunderhelearrangementet
-Besetteallefunksjonerihhtarbeidsliste
-Samleinnkampskjemaietfellesarkiv
-Stillemedkioskgjennomhelearrangementet
-Sørgeforoppdateringeravresultaterihallogpånett
-FølgeeventueltoppsattmediedekningsplanfraNBBF
3.3
Etter arrangementet
-Riggenedhallogoverlevereevt.markedmaterielltilNBBF(sammedag)
-Levere/sendeinnallekampskjemafraarrangementet(1ukeetter)
-Lagerapportfraarrangementet(hvafungerteoghvafungerteikke)
-Sendefakturaarrangørkrav(1uke)
4. Arbeidslisten må inneholde
Lokalarrangørskaletablerearbeidslisteoveroppgavenesomskalgjøreiforkantogunderveisi
arrangementet.DennemåpresenterestilNBBFhvisdeetterspørdenne.Arbeidslistenmåinnholde:
-Navnpåhovedansvarligmedkontaktinfo
-Navnpåallesomharsekretariatansvar
-Oversiktoverhvemsomriggerhalleniforkantogrydderhallenietterkant
-Navnpåallesomjobberikiosketc.
5. Kiosk
Detskalværeåpenkioskihallenederturneringenavholdes.Kioskenmåværeåpenseneste30minuttfør
førstekampogholdesåpenmensdetspilleskamper.Kioskenbørtilbybetalingviakontanterogkort.Andre
varianteravbetalingviamobiloglignendeanbefalesogsåatlokalarrangørfårpåplasshvismulig.
Kioskenbørinneholdenormalekioskvarersomkaffe,drikke,kake,vaffler,pølseretc,menogsåhamer
sunnealternativersomgrovebaguetter,frukt,gryterettoglignende.
6. Program
Lokalarrangørkanlageetprogramforarrangementet.Programmetbørdainneholde:
-Velkommenskriv
-Kampoppsettet
-Presentasjonavlagene,medklubblogo,lagbilde,navnpåspillere,dereshøydeogalder
-LogoavsamarbeidspartnereNBBFønskerpresentert
-Eventuelleegnelogoavsamarbeidspartnere
Hvismanikkelageretfulltprogramsåmådetværetilgjengeligminimumenturnerings/kampoversiktlett
tilgjengeligvedinngangentilhallen.
3
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
7. Markedsføring i hallen
NBBFarrangørharretttilåpromotereegnesamarbeidspartnereunderturneringen.Lokalarrangørskal
bidratilateventuellebanneroglignendemonteres/hengesopppåanviststedavNBBF.
Lokalarrangørkanpromotereegnesponsorer/samarbeidspartnere.Disseskalimidlertidgodkjennespå
forhåndavNBBFslikatdeikkeeridirektekonflikttilNBBFssamarbeidspartnere.
8. Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok
NBBFvilutbetalekr.1000,-prkampiarrangørstøttemedenmaxsumpåkr.25000,-ietterkantav
arrangementet.Arrangørklubbmåsendeinnfakturaforåfåutbetaltdennestøtten.Hvisarrangørønskerå
fåutbetaltkostnadentildommerhonorareneiforkantavarrangementetsåmådetsendesinnegenfaktura
fordette.Hvislokalarrangøritilleggblirpålagtåskaffepersonersomskalfilmekampeneifmstreamingså
vilNBBFbetaleenekstragodtgjørelsepåkr.100,-pr.kamp.
NBBFforbeholdersegrettentilåavkortearrangørstøttenhvisarrangørklubbharstørrebruddpåkravenefor
arrangementet.Avkortingenkanikkeoverstige25%avdentotalearrangørstøtten.Bruddpåkravskal
påpekesumiddelbartavNBBFtilarrangørnårdeoppdagesslikatarrangørgismulighettilåkorrigere
eventuellefeil/mangeretc.
4
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
5