I tillegg til statens satser gis en kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr

Ås kommune
Saksprotokoll
Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Behandlet av
1 Administrasjonsutvalg
2 Formannskap
3 Kommunestyre
Saksnr.:
17/13
69/13
71/13
13/04402
Møtedato
06.11.2013
06.11.2013
20.11.2013
Kommunestyres behandling 20.11.2013:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til strekpunkt 1:
I tillegg til statens satser gis en kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr (…)
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling med FrPs forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyres vedtak 20.11.2013:
- I tillegg til statens satser gis en kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr fra 1.1.2014.
- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder ansatte som gjennom skriftlig avtale
er avhengig av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.
- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17.
Saksprotokollen bekreftes
Ås, 21. november 2013
Jeanette Karlsen
Dokumentet er elektronisk godkjent
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
[email protected]
Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no
Telefon
Telefaks
64 96 20 00
64 96 20 19
Org.nr.
Bankgiro
964 948 798
1654.07.99605
Side 1 av 1