Agenda og saksliste - Gjesdal Dykkeklubb

Gjesdal Dykkeklubb
Årsmøte 2017
Agenda og saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent (er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
(vedlegg 13)
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (vedlegg 9)
6. Behandle forslag og saker.
1. Opprettelse av juniormedlemskap. (vedlegg 2)
2. Fastsetting av pris på båtturer. (vedlegg 3)
3. Rekruttering av medlemmer samt utdanning av nye medlemmer.
(vedlegg 4)
4. Klubbturer. (vedlegg 5)
5. Klubbens framtid. (vedlegg 6)
6. Fridykkergruppen. (vedlegg 7)
7. Fastsette medlemskontingent og fyllekortavgift. (vedlegg 8)
8. Vedta idrettslagets budsjett. (vedlegg 10)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
1. Leder og nestleder. (vedlegg 11)
2. 4 styremedlemmer og 1 varamedlem (vedlegg 11)
3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. punkt 9.
1. 2 revisorer. (velges blant de oppmøtte)
2. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett. (vedlegg 12)
3. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte. (vedlegg 13)
11. Ordet fritt/diverse informasjon
Vedlegg
Vedlegg 1, årsberetning/årsmelding
Årsmelding 2016
Styret i Gjesdal Dykkeklubb har i 2016 bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Ludvig F. Aarstad
Torbjørn Madland
Alexander Egholm
Trond Even Lunde
Margareth Holen
Ronny Holm
Colin Lancaster
Styret har hatt styremøter hver 6 uke.
Vi har arrangert følgende tilstelninger for våre medlemmer:
 Klubbkvelder hver tredje uke.
 Dugnadsfest i september.
 Familiedag i august.
 Ølsmaking og Diversnight i november.
 Årsfest 2016 i januar 2017.
Vi har også også utført følgende i løpet av 2016:

Dugnaden i Kongeparken Camping gikk av stabelen som normalt. Både Egersund
Dykkeklubb og Gjesdal Dykkeklubb stilte med nødvendig mannskap, og vi (GDK)
hadde totalt 26 personer i arbeid. Disse ble fordelt ut på 8 vakter/vaktlag som la
ned 248 timer. I år som i fjor gikk det veldig bra å gå sammen med Egersund
Dykkeklubb. Tilbakemeldingene fra EDK er også gode.

Vi har tatt opp lån og kjøpt ny båtmotor som bestemt på ekstraordinært årsmøte.
Etter som motoren til båten havarerte så vi på nye løsninger for å få båten tilbake
i fungerende stand. Det kom forslag om å reparere og selge den gamle motoren,
og kjøpe helt ny motor. For å få til dette måtte klubben øke lånet. Alternativet var
å reparere og bruke den gamle motoren videre, til eventuelt neste tilfelle oppstod.
Vedtaket som ble gjort var og gi styret mandat til å refinansiere klubbens lån og
kjøpe ny motor. 9 stemte for. 5 stemte mot. I forbindelse med skifte av motor ble
båten tatt med til Gjesdal Blikk, hvor Ronny Holm med litt hjelp fra flere tok bort alt
det elektriske i båten og la dette opp på ny.

Våren 2016 var Torbjørn Madland i Oslo som klubbens representant på Kickoff
Ryddeaksjoner. Formålet med denne turen var informasjon og planlegging av
årets store Ryddeaksjoner på initiativ fra Norges Dykkeforbund med midler fra
Sparebankstiftelsen DNB. Vi inngikk et samarbeid med Havhesten
Undervannsklubb, Stavanger Dykkerklubb og Ryfylke Friluftsråd. Det ble avholdt
2 store ryddeaksjoner i 2016, en på Natvigs Minde i mars og en på Lindøy i
oktober. Her var store apparat satt i sving og mange frivillige fra alle
organisasjonene som igjen førte til store menger søppel tatt opp fra sjøbunnen.
Totalt på landsbasis ble det tatt opp ca. 50 tonn avfall, og bare våre 2 aksjoner
stod for 11 tonn. Så vi kan trygt si at vi gjorde en formidabel innsats. Disse to
ryddeaksjonene ga oss støtte fra Norges Dykkeforbund / Sparebankstiftelsen
DNB, og vi fikk kr. 30 000,- som i hovedsak gikk til finansiering av ny motor.

Samtidig som Kickoff ble det og arrangert Dykketing i Oslo. Dette avholdes hvert
4. år og representanter fra styret i alle klubber tilknyttet NDF er tilstede. Her ble
det mye god dialog, valgt nytt styre i NDF og forbundets fremtidsutsikter ble
diskutert.

Dykkeledergruppa har dette året vært ansvarlige for å gjennomføre klubbdykkene,
noe som har fungert veldig bra. Dehar hatt arrangement for dykk både fra båt og
land, i lys og mørke og forskjellige plasser. Det har også vært noen nye
dykkelokasjoner. Enkelte dykk har vært samkjørt med andre samarbeidsklubber
hvor vi har fått utforske nye plasser godt ledet av kjentfolk. Leder for gruppa er
Torbjørn Madland.

Diversnight ble i 2016 også arrangert i Dirdal, noe som fungerte utmerket også
denne gangen. Der hadde vi det varmt og godt inne i lokalet til Dirdal Båtforening
med gløgg og kaker. Under selve dykket hadde vi overflatemannskap inne på
land. Det var denne gangen 7 dykkere som deltok. Klubb-båten var dessverre ute
av drift på dette tidspunktet slik at vi fikk ikke hatt overflateberedskap dette året.

Klubben fikk 15 nye medlemmer i løpet av 2016, mot 6 i 2015. Med dette ble vi
totalt 58 medlemmer i 2016.

19 personer løste fyllekort. Nytt av året er at også styrets medlemmer har betalt
fyllekortavgift for å hjelpe på klubbens økonomi. En endring er gjort i
organisasjonsplanen som reflekterer dette.

Familiedagen gikk av stabelen i august, og var like vellykket som tidligere år.
Været var bra, og det var godt med folk.

Årsfesten ble dette året avholdt i januar 2017 i Stamphuset på Ålgård. De som
deltok fikk også denne gangen nyte den gode maten som kokk Alexander Egholm
disket opp med.

Styret ble pålagt av årsmøtet å finne ut om vi skulle fortsette med spylerommet,
eller si det fra oss. Det ble bestemt at vi skulle fortsette med å sette det i stand, og
arbeidet med spylerommet ble tatt opp igjen på senhøsten i 2016. Det er nå
kommet på plass en vegg samt at det er hentet inn en 1000L tank som skal
gjøres klar for bruk til skylling av utstyr.
Vedlegg 2, Sak 1: Opprettelse av juniormedlemskap
Vi har tidligere luftet dette med støttemedlemskap og andre måter å innhente mer
midler til drift av klubben. Torbjørn Madland har kommet med et forslag om å åpne
for juniormedlemsskap i klubben, der yngre familiemedlemmer (6-19 år) kan tegne et
medlemskap i Gjesdal Dykkeklubb til en symbolsk pris. Vi ønsker da å tilrettelegge
årlige arrangementer for juniormedlemmene, samt samlinger i dykkelokalet. Dette
forslaget ønsker vi at årsmøtet tar stilling til slik at vi får et vedtak på om dette er noe
vi skal gå i gang med eller ikke. Ved at vi får medlemmer under 19 år, vil dette kunne
utløse en høyere andel av Lokale AktivitetsMidler (LAM) som kan hjelpe oss i
rekrutteringen.
Styrets innstilling: Vi tenker en årlig kontingent på 100,- som er det som er
minimum ihht. Lov for Gjesdal Dykkeklubb. Arrangementer to-tre ganger i året som
filmkveld i lokalet, fiskekonkurranse i Dirdal inkl. båttur til f.eks. nødhavn, bading i
svømmehallen kombinert med «prøvedykking».
Vedlegg 3, Sak 2: Fastsetting av pris på båtturer.
Dette er meldt inn av Morten Trulsen og han har følgende ide til hvordan dette kan
løses: 50kr pr. påbegynte halvtime samt muligheten for å kjøpe årskort på båtdykk til
f.eks 800kr. Årsmøtet bes ta stilling til om dette er en grei måte å gjøre dette på.
Gjennomsnittlig båtdykk vil da ligge på 100,-.
Det er ca. 46 fastsatte klubbdykk i løpet av et år. Ca. ¼ av disse er båtdykk (15).
Vedlegg 4, Sak 3: Rekruttering av nye medlemmer samt utdanning av nye
medlemmer.
Vi ønsker å avholde tre CMAS * kurs i løpet av 2017. Ny avtale med Imagine AS er i
emning, og sittende styre er i gang med å legge til rette for opparbeiding av kursplan
og også ta inn det administrative i forbindelse med disse tre kursene.
Ved å holde tre kurs i året, sikrer vi en tilvekst på i alle fall 12 medlemmer, og etter
hvert som vi promoterer dette vil dette forhåpentligvis bli flere.
Vedlegg 5, Sak 4: Klubbturer
Det er et ønske at årsmøtet tar stilling til hvor mange klubbturer Gjesdal Dykkeklubb
skal ha i 2017, hvor de skal være og når. Alle forslag skrives opp og så tar vi en
avstemming for å få et vedtak.
Vedlegg 6, Sak 5: Klubbens framtid.
Årsmøtet bes ta stilling til hvor de vil med klubben og hvor styret skal legge ned
energi for å få opp aktivitetsnivået. Hva ønsker medlemmene mer av og hvordan kan
vi rekruttere nye medlemmer?
Vedlegg 7, Sak 6: Fridykkergruppen
Hva skjer med fridykkergruppen? Hvordan skal vi få rekruttert nye medlemmer til
fridykkingen og hvem skal lede gruppa?
Fridykkergruppa ble etablert i 2016, men det har ikke vært mye aktivitet på
fridykkerfronten.
Årsmøtet bes ta stilling til om styret skal bruke tid og energi på fridykkergruppa som
en rekrutteringsplattform eller om vi skal fjerne tilbudet fra klubben.
Vedlegg 8, fastsetting av medlemskontingent og fyllekortavgift 2017
Pga. innkjøp av ny motor til båten, ekstra forsikringer til båtmotor, økte drivstoffpriser
etc. ser styret at det kan være fornuftig å øke medlemskontingenten.
Styrets innstilling: øke medlemskontingenten for 2017 med 100,- til 400,- mens
fyllekortavgift holdes på 500,-.
Vedlegg 9, regnskap 2016
Annet
Banktjenester / forsikring
Dugnad
Fyllekort
Kiosksalg
Klubb båt
Kompressoranlegg
Kontor rekvisita/ renhold
Kursvirksomhet
Medlemskontingent
Nettbutikk
Nettside
Representasjon
Sponsormidler
Spylerom
Spøkelsesredskap
Strøm
Tilstelninger for medlemmene
Tippemidler
Utgifter for lokalet
Utleie
Utleie utstyr
Sum inntekter:
Sum utgifter:
Resultat 2016:
Budsjettert resultat: 20 425,00
Inntekter:
kr 52 667,00
kr
kr 62 190,00
kr
9 500,00
kr
8 398,35
kr 176 678,49
kr
kr
kr
kr 10 200,00
kr
350,00
kr
kr
kr 20 582,52
kr
kr 65 188,00
kr
kr
kr 11 364,94
kr
kr 11 220,00
kr
kr 428 339,30
Utgifter:
kr
524,00
kr 10 540,00
kr
3 254,70
kr
kr 16 112,92
kr 273 534,27
kr
5 206,86
kr
4 620,97
kr
5 790,00
kr
5 700,00
kr
324,19
kr
798,75
kr
2 964,00
kr
kr
kr
8 116,33
kr 11 654,89
kr
8 548,26
kr
kr 50 450,18
kr
kr
kr 408 140,32
kr 20 198,98
Vedlegg 10, forslag til budsjett 2017
Arrangementer
Dugnad
Forsikring / Bank
Fylleanlegg
Fyllekort
Grasrotandel
Kiosk
Klubbåt
Lokalet
Medlemskontingent
Nettside
Renhold
Representasjon
Ryddeaksjoner
Spillemidler til utstyr
Sponsorinntekter
Spyle- og utstyrsrom
Spøkelsesredskap
Strøm
Tilstelninger for medlemmene
Utleie av lokalet
Sum inntekter:
Sum utgifter:
Budsjettert resultat 2017:
Inntekter:
kr 6 000,00
kr 50 000,00
kr 10 000,00
kr 12 000,00
kr 10 000,00
kr 5 000,00
kr 26 000,00
kr
kr 15 000,00
kr 40 000,00
kr 6 600,00
kr 20 000,00
kr 2 400,00
kr 8 750,00
kr 17 000,00
kr 222 750,00
Utgifter:
kr 4 000,00
kr 5 000,00
kr 15 000,00
kr 8 000,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
9 000,00
10 000,00
60 000,00
4 225,00
1 000,00
2 500,00
6 000,00
45 000,00
10 000,00
4 000,00
kr 12 000,00
kr 10 000,00
kr 201 725,00
kr 21 025,00
Budsjettet er basert på/forutsetter følgende:
- 20 fyllekort a 500,- 65 medlemmer a 400,- søknad om 15000 til utstyr
- 6 utleide skap i utstyrsrom a 500,- opphenting av redskaper for 20000,- økning av antall grasrotandelfolk
- månedsleie på 3500,- for lokalet, samt minimalt med oppgraderinger.
- iherdig jobbing for å få sponsorer med på laget. 1 gullsponsor, 1 sølvsponsor og 2 bronsesponsorer.
- innhenting av penger til strøm fra andre leietakere i kjelleren...
- lokalet utleid 10 helger. Forslag om økning av pris med 200,- for helg og 100,- for ukedag for å dekke inn
rengjøring.
- utleie av lagerplass i spylerommet til 300,- mnd.
- 25 deltakere på årsfesten.
Postforklaring til budsjettet:
Arrangementer - Arrangementer som ikke er kun for medlemmer, ølsmaking, pokerkvelder etc.
Dugnad - Dugnaden i Kongeparken Camping
Forsikring / Bank - Klubbforsikring, båtforsikring, innboforsikring, maskinforsikring
Fylleanlegg - Utgifter til olje og filter
Kiosk - Kjøp og salg via kiosken
Klubbåt - Forsiktig antatte inntekter.
Lokalet - Innbefatter leiekostnader samt periodisk vedlikehold.
Renhold - Innbefatter innleie av vasketjeneste ca. 10 ganger i året
Representasjon - Representasjon på diverse ting, samt utgifter til representasjonsutstyr
Ryddeaksjoner - Vanskelig å anta, holder posten åpen.
Spillemidler til utstyr - Vi kan få dekket 1/3 av utstyr vi kjøper inn til klubben ihht. godkjent liste fra NDF.
Sponsorinntekter - Inntekter ifm. salg av sponsorpakker. Utgifter i form av logomateriell.
Spyle- og utstyrsrom - Inntekter på utleie av skap til utstyr, utgifter for ferdigstilling.
Tilstelninger for medlemmene - Alle arrangementer vi arrangerer. Familiedag, diversnight etc.
Vedlegg 11, representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
Det er ledermøte i Trondheim 21-23 april. Formelt opplegg starter lørdag klokken 14,
og det er ønskelig at man sender to stykker fra klubben på dette. Både leder og
nestleder vil ha utbytte av dette. Koster fra 1100,- til 1500,- per person per døgn i
pensjon, samt at reisekostnader dekkes gjennom reisefordeling.
Vedlegg 12, valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2017
Valgkomiteen 2016-2017 innstilling for nytt styre
Gjesdal Dykkeklubb 2017
Valgkomiteen har bestått av Alexander Trulsen (medlem) og Stein Hanssen (leder) samt
Kristin Eikeland (varamedlem). Morten Trulsen (medlem) trakk seg fra valgkomiteen
31.01.2017.
Valgkomiteen har fattet sin innstilling på bakgrunn av innspill fra klubbens medlemmer,
intervju med sittende styre, samt en god porsjon magefølelse. Valgkomiteen har vektlagt at
sittende styret har hatt en god utvikling gjennom året, og har på bakgrunn av det valgt å ikke
endre mer enn nødvendig på styret. To medlemmer av styret har etter egent ønske valgt å
trekke seg, og de fire gjenværende ønsker å stille til gjenvalg. Valgkomiteen har da
etterkommet ønsket til flertallet av de involverte, og da beholde de resterende fire. Samt å
supplere de to ledige plassene.
Gjesdal Dykkeklubb har et relativt stort styre med tanke på antall aktive medlemmer. Dette
gjorde at antallet som ønsket et verv var ikke større enn høyst nødvendig, samt valgkomiteens
utfordring i henhold til habilitet. Et av valgkomiteens medlemmer valgte da å tre ut av sitt
verv, for å kunne stille som kandidat for styret 2017. Utfordringen med habilitet rundt Morten
Trulsens kandidatur berammer seg både til familiært, da han er bror til en av valgkomiteens
medlem, samt han var med i innledende runder for å finne aktuelle kandidater.
Valgkomiteens innstilling ble ferdigstilt etter at Morten Trulsen hadde trukket seg. Habiliteten
er vurdert slik at det skal være i Gjesdal Dykkeklubbs beste interesse. Dette til orientering.
Innstilling for nytt styre i Gjesdal Dykkeklubb 2017 er:
Leder:
Ludvig F. Aarstad
Nestleder:
Torbjørn Madland
Medlem:
Mattis Langheim
Morten Trulsen
Ronny Holm
Trond Even Lunde
Varamedlem: Anders Risa
Stavanger 02.02.17
Stein K. Hanssen
Alexander Trulsen
Vedlegg 13, styrets innstilling til ny valgkomite.
Styrets innstilling til valgkomite for 2017
Styreleder har hatt dialog med valgkomiteen og har diskutert sammensetningen med
nestleder.
Dette er vår innstilling til valgkomite for 2017
Leder:
Medlemmer:
Varamedlem:
Margareth Holen
Stein Hanssen
Alexander Trulsen
Velges blant de oppmøtte på årsmøtet.