Sjekkliste med ansvarsrett - Stor

MOTTAKSKONTROLL
Gnr/bnr
Saks. nr
Søknad etter pbl § 20-3
Sak INN
(dato) Pbl § 21-7
Tiltak der foretak med ansvarsrett har ansvar.
Frist UT
(dato) SAK § 7-1
Pbl 2008 § 20-3. Pbl 2008 kapittel 22 og 23. SAK 10 kap 2.
OK? Dokumenter
Søknadsskjema
Er søknaden signert?
Utfylt arealdisponering?
Søknad om dispensasjon
Sporing
Krav
SAK §5-1
Adresse og telefonnummer.
SAK §21-2
Nabovarsel
(Pbl § 21-3)
Søknad om dispensasjon
Samtykke fra nabo(avstand)
SAK §5-2
PBL§29-4
TEK§6-4.
Situasjonsplan (M=1:1000 eller 1:500)
SAK §5-5
Vise tiltaket med målsatte avstandslinjer. Avstand
nabogrense og andre bygg på tomta.
SAK§5-5
Tegninger må vise forholdene før og etter nybygging
Nabovarsel merket dispensasjon.
m/kote topp grunnmur
Tegninger (M=1:100 eller 1:50)
Plan (alle plan, også kjeller) målsatt.
Fasade m/terr.linjer fram til tomtegrense.
Snitt, målsatt
Møne- og gesimshøyder, takvinkel
Terrengsnittet må vise eksisterende terreng og ferdig planert
terreng fra tomtegrense til tomtegrense
Profilsnitt m/kote og nabobygninger
Eksisterende tegninger
Uttalelse fra andre myndigheter
SAK§6-2
Arb.tilsyn, mattilsyn, vegvesen, landbruk osv
Avfallsplan v/Nybygg > 300 m2 BRA
PBL§29-8
TEK§9-5 –
TEK§9-9
(Skal ikke godkjennes)
2
Riveareal > 100 m BRA
Andre vedlegg?
Nytt eller økt utslipp?
Rammesøknad
Gjennomføringsplan
Ansvarsrett. SØK
Ansvarsrett. PRO. Bygning
Ansvarsrett. PRO. VVS
Igangsettingssøknad
SAK§5-3.
Ansvarsrett. UTF. Bygning
Ansvarsrett. UTF. Plassering
Ansvarsrett. UTF. Terrengarbeid
Ansvarsrett. UTF. VVS
Lokal godkjenning ansvarsrett skal være vedlagt: Firmaattest + vitnemål/attest/liste over referanseprosjekt.
Merknader: