Lærlingar i kommunal sektor: status, rettar, plikter og muligheter

Lærlingar i kommunal sektor:
status, rettar, plikter og muligheter
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
• KS sitt landstingsvedtak i 2016 om minst 2 lærlinger pr. 1000 innbygger pr år
•
http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/fag-og-yrkesopplaring/rekruttering-av-larlinger/landstinget-onsker-flere-lareplasser/
• Samfunnskontrakt for fleire læreplassar:
•
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-samfunnskontrakt/id2479670/
• Kontraktklausul lærling (Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter frå Difi):
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/krav-om-bruk-av-laerlinger
• Meld. St. 9 (2016–2017): Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning:
•
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20162017/id2522412/
• Nasjonal kompetansepolitisk strategi: Ny feb.2017:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/nasjonal-kompetansepolitisk-strategi/id2537165/
Oversikt over lærekontrakter pr. kommune
Lærlingar pr.kommune.pdf
Kva kan gjerast?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunnskap
Verdiskaping
Kreativitet
Heilskap
Overgangar
Rettleiing
Hospitering
Arbeidstidsordningar
Profesjonsfelleskap
Barnehage- og skuleeigarprogrammet
Sølvi Olrich Sørebø
Rådgjevar
KS Hordaland
[email protected]
958 52 147