Fellesbrukskrysset rehabilitering (G:\Drm\1350011584\7

Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 1-1
Kapittel: 1 Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
1
Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass
1.1
AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Se tegning nr. L-O-001, L-D-001, for
anleggsgrense
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
RS
Omfang og prisgrunnlag
Rigg besørges av entreprenør. Det åpnes for mulig
plassering av rigg i forlengelsen av anleggsområdet,
nærmere bestemt i kjørebanen inn mot
anleggsområdet. Avklares med Oppdragsgiver.
Entreprenøren er ansvarlig for materialer fra
anleggsfasens start, til anlegget er ferdigstilt og
overlevert byggherre.
Posten inkluderer sikring av omgivelser, vegetasjon,
tilsig/avrenning til elv, fasader etc. ved behov. Ytelser
og materialer i denne forbindelse inngår. Omfang
avklares med byggherre på tilbudsbefaring.
Entreprenør utarbeider inforskriv til grunneiere og
andre som måtte berøres av arbeidene. Infoskrivet
skal bl.a. inneholde informasjon om begrenset/stengt
adkomst til eiendommer, generell info om
anleggsarbeidene, fremdrift etc. Inkludert i posten er
også kontinuerlig kontakt med grunneiere under
gjennomføring av anleggsarbeidene.
Arbeidene skal foregå til minst mulig ulempe og
belastning for berørte grunneiere. Entreprenøren
iverksetter tiltak for å minimere støv og støy. Søl og
forsøpling skal ikke forekomme. Tilpasning av stein
på stedet skal foregå med vannsag i telt eller
kontainer. Alle ytelser utføres på en miljømessig
forvarlig måte.
Alle interne flyttinger er inkludert
e)
Prøving og kontroll
Det skal fremlegges materialdokumentasjon for
byggherre ved leveranse
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1 Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 1-2
Kapittel: 1 Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass
Postnr
1.2
1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Se tegning nr. L-O-001, L-D-001, for
anleggsgrense
Andre krav: Nei
AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Se tegning nr. L-O-001, L-D-001, for
anleggsgrense
Beskrivelse: Sikring av anleggsområdet
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
RS
RS
Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør besørger komplett utførelse og
materialer iht. Arbeidsvarslingsplan.
Arbeidsvarslingsplan utarbeides av byggherre i
samarbeid med entreprenør.
Fortau holdes åpne for gående og syklende i den
grad det er mulig. Entreprenøren er også ansvalig for
daglig arbeidsvarsling.
Alt nødvendig sperremateriell, merking, skilting etc.
monteres, driftes og demonteres av entreprenør.
Ved massetransport inn og ut av anlegget må det
utvises forsiktighet og trafikkgrense og liknende skal
overholdes.
Alle ytelser og materialer er inkludert.
Dette er ikke begrensende for posten. Endelig
omfang avklares med byggherre.
1.4
AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Se tegning nr. L-O-001, L-D-001, for
anleggsgrense
Andre krav:
a)
RS
Omfang og prisgrunnlag
Anlegget skal være ryddet ved overlevering.
Sum denne side:
Sum Kapittel 1 Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-1
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
2
Rehabilitering kjøreareal
2.1
Anleggsgartnerarbeider
2.1.1
CD3.12250A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL
Areal
Bygningsdel: Dekker
Lokalisering: Se tegning for anleggsgrense og
gjenbruksstein, nr. L-O-001, L-D-001
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Belegg av natursteinsplater
Byggeår: 2013
Materialer: Lys granitt G375 og svart gabbro G370.
Dimensjon: 120 mm tykkelse. 300 mm, fallende lengder.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
kjente
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
325,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plater og stripe av naturstein som skal
gjenbrukes på stedet. Stein renskes og rengjøres før
den stables på pall og transporteres til mellomlager,
Posten inkluderer opplasting, transport, avlasting og
forsikring av materialer i disse forbindelser.
Entreprenøren besørger mellomlager.
Se tegning L-D-001 for oversikt over hvilke stein som
skal gjenbrukes.
Alle ytelser og delmaterialer er inkludert.
c)
Utførelse
Steinen håndteres på en måte som ivaretar steinens
visuelle og tekniske egenskaper.
Rengjøring av stein med bruk av høytrykk skal ikke
forekomme.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-2
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
CD3.12250A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL
Areal
Bygningsdel: Dekker
Lokalisering: Se tegning for anleggsgrense og
gjenbruksstein, nr. L-O-001, L-D-001
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Belegg av natursteinsplater
Byggeår: 2013
Materialer: Naturstein
Dimensjon: 120 mm tykkelse. 300 mm bredde, med
fallende lengder.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
kjente
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
580,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stein som kan gjenbrukes ved en senere
anledning. Steinen renskes og rengjøres før den
stables på pall og transporteres til kommunlat lager.
Omfang og lokalitet for mellomlager avklares i
samråd med byggherre på stedet.
Posten inkluderer opplasting, transport, avlasting og
forsikring av materialer i disse forbindelser.
Se tegning L-D-001 for oversikt over hvilke stein som
skal erstattes med ny stein og lagres med tanke på
gjenbruk ved en senere anledning.
Alle ytelser og delmaterialer er inkludert.
c)
Utførelse
Steinen håndteres på en slik måte at steinens
visuelle og tekniske egenskaper ivaretas.
Rengjøring av stein med bruk av høytrykk skal ikke
forekomme.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-3
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.3
2.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
ZB5.49A
FRESING
Areal
Dekketype: Agb
Dybde: 40mm
Lokalisering: Eks. asfalt i overgang til platebelegg.
Jevnhet og struktur: Iht Statens Vegvesens Håndbok
N200.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter 0,5m bred fresing av eksisterende
asfalt, langs med og i overgangen til platebelegget,
se tegning nr. L-D-001.
Posten inkluderer opplasting, transport og levering av
fresemasser til godkjent deponi eller
gjenbruksstasjon. Avgifter er inkludert.
c)
Utførelse
I henhold til Statens Vegvesens Håndbok N200.
e)
Prøving og kontroll
Levering til offentlig godkjent deponi eller
gjenbruksstasjon dokumenteres og overleveres
byggherre umiddelbart etter levering.
JH1.313A
KLEBING
Areal
Klebemiddel: PmBE
Lokalisering: Frest asfaltareal. Avklares med
prosjekterende på byggeplass.
Forbruk: Tilstrekkelig for formålet
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Utføres i henhold til Statens Vegvesens Håndbok
N200.
e)
Prøving og kontroll
Det skal fremlegges produkt- og
materialdokumentasjon for byggherre ved levering.
Enh.
Mengde
m
2
15,00
m
2
15,00
Pris
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-4
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ved levering av løsmasser.
d)
Toleranser
Krav til planhet: Målt over 3m +/- 5 mm
e)
Prøving og kontroll
Geometrisk kontroll: Nivellement
Ved levering av løsmasser skal siktkurve foreligge,
samt dokumentasjon på LA-verdi og Micro Deval.
Dokumentasjon på geometrisk kontroll og
komprimering skal fremlegges for byggherre
umiddelbart etter utført arbeid.
2.1.6
JH2.11115193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Avklares med kommunen
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Frest asfaltareal. Avklares med
prosjekterende på byggeplass.
Bindemiddel: Iht Statens Vegvesens Håndbok N200.
Steinkvalitet: Iht Statens Vegvesens Håndbok N200.
Andre krav:
c)
Utførelse
Asfaltdekket tilpasses tilstøtetende flater. Det skal
ikke forekomme overlapp/søl av asfalt på tilstøtende
overflater.
Utføres i henhold til Statens Vegvesens Håndbok
N200.
e)
Prøving og kontroll
Det skal fremlegges produkt- og
materialdokumentasjon for byggherre ved levering.
2.1.7.1
Levering
m2
15,00
2.1.7.2
Utlegging
m2
15,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-5
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FD1.13919A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum
Omfang: Ikke inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ikke av betydning
Lokalisering: Se tegning for anleggsgrense, nr. L-O-001,
L-D-001
Formål: Relegging av platebelegg
Grunnforhold: Antatt tilfredsstillende, ev. avvik avklares
med byggherre
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder uttak av eksisterende overbygning. Det
sjaktes ut til 190mm under topp dekke.
d)
Toleranser
Krav til planhet: Målt over 3m +/- 5 mm
e)
Prøving og kontroll
Geometrisk kontroll: Nivellement
Enh.
m
2
Mengde
Pris
750,00
Dokumentasjon på geometrisk kontroll fremlegges
for byggherre umiddelbart etter utført arbeid.
2.1.9
FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Offentlig godkjent deponi eller
gjennvinningsstasjon.
Type masser: Bærelagsmaser/ev. ødelagt
natusteinsplater
Andre krav:
a)
RS
Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder løsmasser fra eksisterende
overbygning, samt eventuelle ødelagte steinplater.
Posten inkluderer opplasting, tipp og avgifter.
e)
Prøving og kontroll
Levering til offentlig godkjent deponi eller
gjenbruksstasjon dokumenteres og overleveres
byggherre umiddelbart etter levering.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-6
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FF1.399911A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal
Type masser/sortering: fk 5/22
Underlag: Eksisterende bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 5 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Område for legging av ny stein og
gjenbruksstein se tegning nr. L-O-001, L-D-001 og L-D005
Masser i underlaget: Antatt eksisterende
bærelagsmasser: 0/63
Midlere tykkelse: 30mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
750,00
Omfang og prisgrunnlag
Det forutsettes at massene i eksisterende
overbygning er av tilfredstillende kvalitet og sortering.
Posten gjelder avmetning av eksisterende bærelag
med 5/22 (antatt tykkelse på eksisterende bærelag:
100mm av 0/63). Med avmetning menes det at laget
vibreres ned/forkiles i eksisterende masser. Laget
skal ikke bygge i høyden.
d)
Toleranser
Krav til planhet: Målt over 3m +/- 5 mm
e)
Prøving og kontroll
Entreprenør dokumenterer og kontrollerer masser i
eksisterende overbygning. Dokumentasjon
overleveres, og avvik avklares med byggherre.
Geometrisk kontroll: Nivellement
Dokumentasjon på geometrisk kontroll fremlegges
for byggherre umiddelbart etter utført arbeid.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-7
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
KD1.3A
Utendørs belegg av natursteinsplater
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle poster for natursteinsplater, stripe og
belegg.
b)
Materialer
NB: Da prosjektet omhandler reparasjon av
kjøreareal skal det være samsvar mellom
eksisterende stein og ny stein, hva gjelder farge
og tekniske egenskaper.
Type stein som er angitt viser til eksisterende
stein og de tekniske egenskaper som er oppgitt
er veiledende. Entreprenør er ansvarlig for å
anskaffe stein med farge og tekniske egenskaper
min. tilsvarende eksisterende.
Det tillates ingen avslåtte kanter på synlige flater eller
øvrige skader som forringer steinens kvalitet.
Merker etter bore- og kilehull skal ikke forekomme på
visflaten.
c)
Utførelse
Fuger i platebelegg satt dynamisk: Stållister
monteres som vist på tegning L-D-003. I fuger uten
stållister skal det monteres neoprenskiver i alle
fugekryss. Den tykkeste neoprenskiven som får plass
i fugen skal bankes ned. Fuger mettes med 0-4 før
det vannes og deretter komprimeres. Etterfuges med
Fk 0-4. Etterfugingen skal også vannes godt før den
komprimeres.
Fuger rundt kummer
Se egen post for dilatasjonsfuge
NB: Stein skal legges først for å sikre presise fuger.
Fugene skal ha jevn linjeføring. For plater lagt i
forband skal overlapp ved tilsluttende tverrfuger
være minimum 200mm.
Tilpasning av stein på stedet skal forgå i telt eller
container, samt utføres med vannsag.
Minimumsstørrelse ved tilpasninger er 1/3 av
opprinnelig lengde. Entreprenøren er ansvarlig for å
iverksette tiltak som forminsker støv og støy.
Merker etter bore- og kilemerker skal ikke
forekomme på visflaten.
d)
Toleranser
Krav til planhet: Målt over 3m +/- 5 mm
Største tillat sprang ved fuger: 4 mm
Toleranse fugebredde 30%
Ved tilpasning av stein skal krav til minimum
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-8
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
steinstørrelse og overflate overholdes.
e)
Prøving og kontroll
Ved levering av løsmasser skal siktkurve foreligge,
samt dokumentasjon på LA-verdi og Micro Deval.
Dokumentasjon på vibrering/komprimering skal
fremlegges for byggherre umiddelbart etter utført
arbeid.
Bestillingsgrunnlaget for stein skal fremlegges
byggherre for godkjenning før bestilling av stein.
Dokumentasjon over steinens petrografi og
geologiske kvalitet fremlegges byggherre.
2.1.12
KD1.323332A
STRIPE AV NATURSTEINSPLATER
Lengde
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Frest stein omkring trapes. Se tegning L-O001, L-D-001, L-D-002, L-D-003 og L-D-005
Underlag under settelag: Avrettet bærelag
Bergart: Granitt
Type: G375, lys
Tekniske krav: Resetting av tidligere demontert stein
Flater: Som opprinnelig. Frest overflate
Dimensjon: Som opprinnelig
Linjeføring: Som opprinnelig
Tilsluttende belegg: Platebelegg av naturstein
Fuger: 10mm a 2/4 mm knust fjell, + nedgysing av 1-4
mm
Andre krav:
a)
m
25,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder relegging av eksisterende, frest stein fra
mellomlager, rundt trapes.
Posten inkluderer opplasting, transport og avlasting.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-9
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.13
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.323332A
STRIPE AV NATURSTEINSPLATER
Lengde
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Frest stein omkring trapes. Se tegning L-O001, L-D-001, L-D-002, L-D-003 og L-D-005
Underlag under settelag: Avrettet bærelag
Bergart: Granitt
Type: G375, lys
Tekniske krav: Bøye/ strekkfasthet EN 12372: min. 15,2
Mpa . Vannabsorpsjon EN 13755: maks. 0,4 %
Flater: Som opprinnelig
Dimensjon: Resetting av stein
Linjeføring: Rett, som opprinnelig
Tilsluttende belegg: Natursteinsdekke
Fuger: 10mm a 2/4 mm knust fjell, + nedgysing av 1-4
mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
Mengde
Pris
3,00
Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis det forekommer
skader på stein i stripe som skal gjenbrukes, skader
med omfang som reduserer steinens tekniske
egenskaper og kvalitet.
Gjelder anskaffelse av ny, tilsvarende stein, til
erstatning for skadet.
Det er ikke observert ødelagt stein pr idag.
Beslutning tas i samråd med representant fra
byggherre på stedet.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-10
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.313332A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Se tegning L-O-001 og L-D-001 t.o.m L-D028
Underlag under settelag: Avrettet, eksisterende bærelag
Bergart: Gabbro
Type: G370 A, svart
Tekniske krav: Bøye/strekkfasthet En12372: min. 27,8
Mpa. Vannabsorpsjon EN 13755: maks. 015%.
Flater: Underflater, overflater og sideflater: gradhugget.
5mm fas toppkant.
Dimensjon: T=120mm. Dimensjoner og antall beskrives
på tegning L-D-006 t.o.m L-D-028
Leggemønster: Legges som vist på tegning L-D-002, LD-028
Fuger: 7 mm +/-2mm, våtfuges med knust fjell 0/4,
etterfuges med 0-4 mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
255,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stein iht. mønsterraporter, se tegning L-D002, L-D-004.
Posten inkluderer alle ytelser og materialer.
x)
Mengderegler
Se tegning L-D-006 t.o.m L-D-028 for informasjon om
rapporter.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-11
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.15
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.313332A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Se tegning L-O-001 og L-D-001 t.o.m L-D028
Underlag under settelag: Avrettet, eksisterende bærelag
Bergart: Granitt
Type: G375, lys
Tekniske krav: Bøye/ strekkfasthet EN 12372: min. 15,2
Mpa . Vannabsorpsjon EN 13755: maks. 0,4 %
Flater: Underflater, overflater og sideflater: gradhugget.
5mm fas toppkant.
Dimensjon: T=120mm. Dimensjoner og antall beskrives
på tegning L-D-006 t.o.m L-D-028
Leggemønster: Legges som vist på tegning L-D-002, LD-028
Fuger: 7 mm +/-2mm, våtfuges med knust fjell 0/4,
etterfuges med 0-4 mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
325,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stein iht. mønsterraporter, se tegning L-D002, L-D-004.
Posten inkluderer alle ytelser og materialer.
c)
Utførelse
Stållister monteres som vist på tegning L-D-003.
I fugene, der det ikke er stållister, skal det monteres
neoprenskiver i alle fugekryss. NB: Stein skal legges
først for å sikre presise fuger. Man må derfor ha ulike
tykkelser på neoprenskiver tilgjengelig. Den tykkest
mulige neoprenskiven som får plass i fugen skal
benyttes.
x)
Mengderegler
Se tegning L-D-006 t.o.m L-D-028 for informasjon om
rapporter.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-12
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.16
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.313332A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Se tegning L-O-001, L-D-001, L-D-002, L-D003 og L-D-005
Underlag under settelag: Avrettet, eksisterende bærelag
Bergart: Granitt og Gabbro
Type: Som opprinnelig, G375 og G370A
Tekniske krav: Som opprinnelig
Flater: Som opprinnelig
Dimensjon: T=120mm. Se tegnings L-D-001, L-D-002
Leggemønster: Rett, som opprinnelig
Fuger: 7 mm +/-2mm, våtfuges med knust fjell 0/4,
etterfuges med 0-4 mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder relegging av eksisterende stein fra
mellomlager. Posten inkluderer opplasting, transport
og avlasting. Steinen legges som opprinnelig.
c)
Utførelse
Stållister monteres som vist på tegning L-D-003.
I fugene, der det ikke er stållister, skal det monteres
neoprenskiver i alle fugekryss. NB: Stein skal legges
først for å sikre presise fuger. Man må derfor ha ulike
tykkelser på neoprenskiver tilgjengelig. Den tykkest
mulige neoprenskiven som får plass i fugen skal
benyttes.
Enh.
m
2
Mengde
Pris
200,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-13
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.17
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.313332A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Se tegning L-O-001 og L-D-001 t.o.m L-D028
Underlag under settelag: Avrettet, eksisterende bærelag
Bergart: Granitt
Type: G375, lys
Tekniske krav: Bøye/ strekkfasthet EN 12372: min. 15,2
Mpa . Vannabsorpsjon EN 13755: maks. 0,4 %
Flater: Underflater, overflater og sideflater: gradhugget.
5mm fas toppkant.
Dimensjon: Som opprinnelig
Leggemønster: Som opprinnelig
Fuger: 7 mm +/-2mm, våtfuges med knust fjell 0/4,
etterfuges med 0-4 mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
5,50
Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis det forekommer
skader på stein som skal gjenbrukes, skader med
omfang som reduserer steinens tekniske egenskaper
og kvalitet.
Gjelder anskaffelse av ny, tilsvarende stein, til
erstatning for skadet.
Det er ikke observert ødelagt stein pr idag.
Beslutning tas i samråd med representant fra
byggherre på stedet.
Posten inkluderer alle ytelser og delmaterialer.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-14
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.18
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.313332A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal
Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Se tegning L-O-001 og L-D-001 t.o.m L-D028
Underlag under settelag: Avrettet, eksisterende bærelag
Bergart: Gabbro
Type: G370 A svart.
Tekniske krav: Bøye/strekkfasthet En12372: min. 27,8
Mpa. Vannabsorpsjon EN 13755: maks. 015%.
Flater: Underflater, overflater og sideflater: gradhugget.
5mm fas toppkant.
Dimensjon: Som opprinnelig
Leggemønster: Som opprinnelig
Fuger: 7 mm +/-2mm, våtfuges med knust fjell 0/4,
etterfuges med 0-4 mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
10,00
Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse hvis det forekommer
skader på stein som skal gjenbrukes, skader med
omfang som reduserer steinens tekniske egenskaper
og kvalitet.
Gjelder anskaffelse av ny, tilsvarende stein, til
erstatning for skadet.
Det er ikke observert ødelagt stein pr idag.
Beslutning tas i samråd med representant fra
byggherre på stedet.
Posten inkluderer alle ytelser og delmaterialer.
2.1.19
KD1.812A
TILPASNING AV BELEGG - BUET LINJE
Lengde
Lokalisering: Rundt kummer, kanter
Type belegg: Naturstein
Dimensjon: T=120mm.
Utførelse: Andre krav:
a)
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av naturstein mot tilstøtende
elementer/konstruksjoner, kummer, kanter etc.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-15
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.811A
TILPASNING AV BELEGG - RETT LINJE
Lengde
Lokalisering: Rundt kummer, kanter
Type belegg: Naturstein
Dimensjon: T=120mm.
Utførelse: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av naturstein mot tilstøtende
elementer/konstruksjoner, kummer, kanter etc.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-16
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.21
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB1.53A
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL
Masse
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Som vist på tegning L-D-003
Materiale: Stål
Utførelseskrav: Slipt, T=5mm. Høyde= 100mm, lengde=
2500-5700mm m/ unntak av korte fugerlengder.
Andre krav:
a)
Enh.
m
Mengde
Pris
360,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider i forbindelse med anskaffelse og
montering av stållister i rubbelmønsterets og øvrige
lange fuger. Se tegning L-D-003 for plassering.
Tilpasninger av stålet på stedet må påberegnes.
Endekant, langside slipes så den er spiss som en
knivsegg.
Dimensjoner, tykkelse og lengder, samt montering
vurderes ut fra tidligere erfaring med legging av
stållister i lignende prosjekt.
c)
Utførelse
Stållistene slippes/bankes på plass i fuger, med den
spisse kniveggen ned i fugene, 40-50mm ned i
settelaget(og ev. deler av avmettet bærelag) og 5060mm opp langs steienenes sidekant.
Som det kommer frem av tegning L-D-003 skal
stållister monteres i spesifikke, gjennomgående
fuger. Minimum/ maximum lengde for hver stållist er
2500-5700mm, med unntak av de fugelengder som
er kortere. Stållistene skal generelt være så lange
som mulig, også i de korte fugenelengder. Det skal
være en avstand på 100-150mm mellom endene på
stållister og mellom ende stållist og sidekant stein.
Alle arbeid med stållister på stedet skal utføres med
hensyn til omgivelsene.
x)
Mengderegler
Mengde stållister er oppgitt i totalt antall meter fuge
fhvor det skal være stållister.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-17
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.22
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD1.831A
SPESIALELEMENT I UTENDØRS BELEGG
Antall
Lokalisering: I anleggets fugekryss
Type: Neoprenskiver
Utførelse: Monteres i fugekryss
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle arbeider i forbindelse med
anskaffelse, levering og komplett montering av
neoprenskiver i alle fugekryss.
b)
Materialer
Format: 50x100mm.
Tykkelsen tilpasses fugebredden.
Materialkvalitet: Kompakt neopren type SG-70
CR/SBR Neopren (NEO EC).
c)
Utførelse
Neoprenskiver plasseres i fugene etter montering av
steinene og før fuging med løsmasser. Skivene
legges i alle kryssende fuger, se tegning L-D-005.
Den tykkeste neoprenskiven som får plass i fugen
skal benyttes.
Behov for ulike toleranser og mengdefordeling må
justeres i henhold til erfaringer.
x)
Mengderegler
Mengder oppgis som totalt areal natursteinsdekke.
Enh.
m
2
Mengde
Pris
725,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
09.02.2017
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
Side 2-18
Kapittel: 2 Rehabilitering kjøreareal
Postnr
2.1.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
KD8.3A
DILATASJONSFUGE
Lengde
Lokalisering: Rundt kummer
Utførelse: Komplett
Andre krav:
a)
Mengde
Pris
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett anskaffelse av materialer;
fugemasse, primer, aktivator, bunnfyllingslist etc.,
samt komplett montering/legging av dilatasjonsfuge
etter produsentens anbefalinger. Gjelder fuger
mellom belegg av naturstein og kummer, kanter, etc
Det skal fuges med polyurethan-basert fugemasse,
Sikaflex PRO-3 eller likeverdig. Overflate av metall,
eksempelvis kummer pusses/rubbes, før det påføres
Sika Aktivator-205, eller likeverdig. Deretter påføres
en primer av typen Sika Primer-3 N, eller likeverdig,
for heft, også på sidekanter av naturstein. Det legges
bunnfyllingslist i fugene, før fugemassen legges, litt
tilbaketrukket for å unngå rifting som følge av
trafikkbelastningen.
Bredde fuge= 20 mm +5mm/-0mm
c)
Utførelse
Produktdatablad og anbefalinger fra produsent
legges til grunn for arbeidene.
Det skal ikke forekomme søl av fugematerialer på
ferdig topp dekke.
Sum denne side:
Sum Kapittel 2 Rehabilitering kjøreareal:
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1
Sum
Rambøll Norge AS
Prosjekt: Fellesbrukskrysset rehabilitering
09.02.2017
Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
1 Etablering, drift og avklaring av bygge- og anleggsplass ........................................................................ 1-1
2 Rehabilitering kjøreareal .............................................................................................................................. 2-1
1 Anleggsgartnerarbeider ............................................................................................................................. 2-1
G:\Drm\1350011584\7-PROD\D-Areal\BES\Fellesbrukskrysset rehabilitering.ga1