Studiebarometeret 2016: studentenes oppfattelse av

Studiebarometeret 2016: studentenes oppfattelse av studieprogrammets
relevans for arbeidslivet
Kort om hovedfunn
Studentene er generelt veldig godt fornøyd med studieprogrammets relevans for arbeidslivet. De er
minst fornøyd med studieprogrammets samarbeid med arbeidslivet.
Spørsmål og resultater
I Studiebarometeret blir studentene spurt om hvorvidt studieprogrammet deres er relevant for en
fremtid i arbeidslivet. I år har vi lagt til et nytt spørsmål i dette batteriet, «Har godt samarbeid med
arbeidslivet». Det nye spørsmålet gjør at denne indeksen ikke er direkte sammenlignbar med
tidligere år. Spørsmålene studentene blir stilt vises i figur 1.
Figur 1 Spørsmålsformuleringene i batteriet Relevans
Svarfordelingen på de ulike spørsmålene og indeksen fremgår i figur 2.
Figur 2 Svarfordeling (%) av Indeks og enkeltspørsmål om relevans
Studieprogrammets relevans
indeks relevans
15
32
godt samarbeid med arbeidslivet
46
22
gir kompetanse som er viktig for arbeidslivet
12
gir gode jobbmuligheter
31
33
15
relevant for aktuelle yrkesområder
i liten grad
10 %
51
31
11
0%
31
47
33
20 %
30 %
i noen grad
52
40 %
50 %
verken eller
60 %
70 %
i stor grad
80 %
90 % 100 %
i svært stor grad
Studentene er generelt veldig godt fornøyd med studieprogrammets relevans. Det er særlig ett
spørsmål i indeksen studentene er mindre tilfreds med og dermed fører til reduksjon i indeksverdien,
og det er det nye spørsmålet: «I hvilken grad studieprogrammet har et godt samarbeid med
arbeidslivet» (Gjennomsnitt 3,7 på en skala fra 1 til 5, der 5 er «i svært stor grad»). Her er det
imidlertid færre svarende enn for de andre spørsmålene, så det kan være grunn til å anta at dette for
mange er en mindre relevant problemstilling eller at de ikke har kunnskap om dette samarbeidet.
Svarene på de andre spørsmålene endrer seg lite sammenlignet med svarene fra 2015, og
studentene er generelt meget godt fornøyd med studieprogrammets relevans (tabell 1)
Tabell 1 Gjennomsnittscore (antall svar i parentes) for enkeltspørsmål i Indeks relevans, skala 1–5 der 5 er mest tilfreds.
20161
4,1 (26760)
4,3 (27483)
4,2 (26627)
4,3 (27499)
3,7 (25430)
Indeks relevans
Relevans for aktuelle yrkesområder
Gir gode jobbmuligheter
Viktig kompetanse for arbeidslivet
Samarbeid med arbeidslivet
2015
4,3 (26426)
4,4 (26054)
4,2 (25729)
4,3 (26218)
NA
Tabell 2 Indeksen «Relevans» rangert og sortert etter utdanningstyper, antall svarende som inngår i indeks vises i egen
kolonne
Utdanningstype
MEDISIN
SYKEPLEIE
BARNEHAGE
FARMASI
1
Indeks
4,6
4,6
4,5
4,4
Antall
509
2354
1322
174
ODONTOLOGI
RETTSVIT
SYKEPLEIE-MA
GRUNNSKOLE
POLITI
SOSIALFAG
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
138
1066
240
1509
417
981
GRUNNSKOLE-5 ÅRIG
HELSE OG SOSIAL ANDRE
LEKTOR
SIVING
ØKADM
TEKN-FAG
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
126
1946
493
1322
4097
728
PRIMÆRNÆR
PEDAGOGIKK
DATA-IT
YRKESFAGLÆRER
ARKITEKTUR
PSYKOLOGI
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
193
751
790
237
223
618
FYSIKK
3,9
139
I 2016 inngår et nytt spørsmål om samarbeid med arbeidslivet i indeksen. Dette spørsmålet er av en litt annen karakter
enn de tre andre da dette handler om dagens situasjon, mens de øvrige relaterer mer til fremtiden. Dette medfører også at
det er vanskelig å gjøre en direkte sammenligning med tidligere års indeks på området.
INGENIØR
MEDIE-INF
LOG-SIKK
KUNST
3,9
3,9
3,9
3,9
1886
634
293
770
GEOLOGI
IDRETT
MAT-STAT
KJEMI
BIOLOGI
GEOGRAFI
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
192
537
95
259
432
78
SPRÅK
STATSVIT
SAMFØK
HIST-FIL
SAMF-ANDRE
ANTROPOLOGI
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
317
558
224
879
140
69
SOSIOLOGI
3,3
170
Tabell 3. Indeksen «Relevans» rangert og sortert etter institusjon, antall svarende vises i egen kolonne (institusjoner med
færre enn 10 svarende er ikke inkludert)
Utdanningsinstitusjon
Indeks
Antall
Høyskolen Diakonova
Norges Handelshøyskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for
barnehagelærerutdanning
Rudolf Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Politihøgskolen
Westerdals Oslo ACT
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Østfold
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Volda
Musikkteaterhøyskolen
Høyskolen Kristiania
NLA Høgskolen
Nord universitet
Høgskolen i Oslo og Akershus
UiT - Norges arktiske universitet
Høgskolen i Bergen
4,7
4,6
4,6
4,6
114
347
141
201
4,5
4,5
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
21
545
15
417
221
1264
627
596
783
99
260
504
468
12
438
151
841
2506
1660
1704
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Universitetet i Agder
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bjørknes Høyskole
Norges dansehøyskole
Høgskolen i Sørøst-Norge
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i
logistikk
Bergen Arkitekthøgskole
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Det teologiske menighetsfakultet
Norges musikkhøgskole
Norges idrettshøgskole
Ansgar Teologiske Høgskole
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
4,1
4,1
11
3909
4,1
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
1042
702
68
16
1944
1337
247
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,6
3,6
25
2411
1746
77
72
162
38
32
55
59