Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Møteinnkalling
Formannskapet
I fjøset hos Knut Erik Ulltveit, Ulltveit 3
14.02.2017
18:30
Evt. lovlige forfall meldes via denne linken: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/meldingom-forfall/
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.
OBS: Merk møtestedet!
Innkalling er sendt til:
Navn
Inger Haldis Løite
Knut Erik Ulltveit
Egil Nicolay Haugland
Marie Bakka
Gro Eskeland
Rune Hagestrand
May Yvonne Hjellvik
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
AP
SP
AP
SP
SP
H
H
Saksliste
Saksnr
Innhold
PS 17/9
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 17/10
Referatsaker
Søknad om støtte til Eritreisk gudstjeneste
PS 17/11
Søknad om konsesjon, gnr 19 bnr 1 og 3 - Inger Mæsel og Svein
Normann Pedersen
PS 17/12
Kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Gjerstad
PS 17/13
Oppnevning av 17. mai komite
PS 17/14
Drøftingssak - konfidensielt
PS 17/15
Søknad om tilskudd - konfidensielt
PS 17/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 17/10 Referatsaker
Søknad om støtte til Eritreisk gudstjeneste
Gjerstad kommune
Enhet for samfunn
Saksfremlegg
Dato:
Arkivref:
18.01.2017
2016/1798-2 / 19/1
Frode Lindland
37119773
[email protected]
Saksnr
17/11
Utvalg
Formannskapet
Møtedato
14.02.2017
Søknad om konsesjon, gnr 19 bnr 1 og 3 - Inger Mæsel og Svein Normann Pedersen
Rådmannens innstilling:
1. Gjerstad kommune gir Inger Mæsel og Svein Normann Pedersen konsesjon for gnr 19 bnr 1 og 3
og innvilger varig fritak fra boplikten i deres eiertid.
2. Vedtaket har hjemmel i konsesjonslovens § 5 andre ledd samt § 9 første og fjerde ledd.
Vedlegg:

Søknad om konsesjon med vedlegg
Saksdokumenter:

Søknad om konsesjon med vedlegg
Saksopplysninger:
Fakta:
Inger Mæsel og Svein Normann Pedersen har i søknad datert 1.12.2016 søkt om konsesjon på
eiendommen 19/1,3 i Gjerstad kommune. Det er søkt om konsesjon fordi søkerne ikke ønsker å tilflytte
eiendommen innen 1-årsfristen i regelverket samt bo der 5 år sammenhengende. Konsesjonsloven § 5
annet ledd beskriver at konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 (nær slekt eller odelsberettiget) er
betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år.
Søkerne overtok eiendommen fra Per Kåre Mæsel (far til Inger) i november 2016.
Det framgår videre at de søker om varig fritak fra boplikten.
Gnr 19 bnr 1 og 3
Arealressurser på eiendommen, hentet fra Gårdskart (NIBIO)
I følge skogbruksplanen fra 2011, har skogen en produksjonsevne på 443 m3 og balansekvantum på 370
m3 pr år.
Det framgår av søknad at eiendommen har følgende bygg med spesifikasjoner:
Byggtype
Bolig
Vedbu
Driftsbygning
Høybu
Grunnflate Byggeår
78
1860
20
1920
178
1905
24
1850
Antall etasjer
2
1
2
1
Teknisk tilstand
Enkel, oppr. standard
Enkel
Dårlig
Dårlig
Eiendommens bolighus brukes i dag som fritidsbolig (hytte). Skogen er aktivt drevet. I tillegg benyttes
skogen til jakt. Jordarealer er i dag gjengrodd. Begge brukene på Mæsel ble fraflytta i 1967. For øvrig er
det ca 2,2 km privat vei fra Vestølveien og inn til eiendommen. Inger har vokst opp i Gjerstad og har
tilbragt mange ferier og mye fritid på eiendommen.
Det er allerede gjort betydelig arbeid på bolig og driftsbygning for å berge disse. Det er videre planer for
betydelig oppussing slik at huset greit kan brukes som fritidsbolig samt at driftsbygning kan benyttes til
alternative formål. Det vil bli lagt ned betydelig med egeninnsats, noe som innebærer at de vil være mye
av sommerhalvåret på Mæsel.
Inger Mæsel har jobb på sykehuset i Arendal. Svein Pedersen er servicemontør i oljeindustrien for
McGregor og er derfor i turnus hvor han i lengre perioder er i utlandet. Søkerne ønsker å ha boligen som
fritidsbolig på grunn av jobbsituasjon og deres bolighus i Froland.
Følgende begrunnelse og argumentasjon er framlagt for fritak fra boplikten:
- Det har ikke vært fast bosetting på Mæsel siden 1967.
- Tilstanden på bolighuset tilsier betydelige investeringer hvis det skal være en helårsbolig.
Søkerne ønsker imidlertid å bevare mye av husets opprinnelige særpreg
- Det vil ikke berøre eller påvirke noen om søkerne bosetter seg
- Skogen kan greit drives uten å bo på eiendommen.
-
Spesielt vinterstid kan det være krevende for Inger å komme seg på arbeid i de periodene Svein
er på turnus i utlandet
Saksbehandler befarte eiendommen sammen med søkerne den 17. januar i år.
Regelverk:
Det er konsesjonsloven § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd som angir de momenter som
tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi boplikten etter
konsesjonsloven § 5 annet ledd ikke skal oppfylles. Paragraf 9 sier følgende:
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal
det legges særlig vekt på:
1.
2.
3.
4.
5.
om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller
antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som
har yrket sitt i landbruket.
Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke
skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant
annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til
eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.
Rådmannens vurdering/merknader:
De momentene som skal ha særlig vekt er altså bosetting, hensyn til driftsmessig løsning samt helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Bosetting:
Søkerne ønsker å bo i sin bolig i Froland. De har derfor ingen plan om helårs bosetting på eiendommen.
Rådmannen kan derfor ikke se at hensynet til bosetting blir ivaretatt. Rundskriv M-2/2009 – Konsesjon
og boplikt, påpeker:
«… at man må avklare om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken
tyngde. Videre vil følgene for lokalsamfunnet ha betydning ved vurderingen. Det må gå fram av saken
om det er behov for å opprettholde eller styrke bosettingen i området. Det kreves ikke at kommunen har
bekreftet behovet for å opprettholde eller styrke bosettingen gjennom for eksempel investeringer i
infrastruktur eller lignende. Det er derimot tilstrekkelig at kommunen har et ønske om å opprettholde
eller styrke bosettingen i det aktuelle område. Ønsket om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom
det er grunn til å tro at andre som ikke allerede bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv
å bo der.»
Eiendommen i herværende sak ligger innerst ved Mæselveien sammen med et nabobruk. Begge ble
fraflytta i 1967. Det er ca 2,2 km fra Vestølveien, det meste privat vei. Eiendommen ligger derfor for seg
selv og krever ekstra innsats med brøyting vinterstid for å komme til og fra eiendommen. Rådmannen
mener derfor at hensynet til bosetting i mindre grad gjør seg gjeldende enn bopliktsaken på Bakkeneiendommen ved Vestøl. Sistnevnte eiendom ligger mer sentralt til i ei grend med kommunal vei, felles
vannverk og fibertilgang. Videre er det forskjell på sakene ved at Bakken-eiendommen ble ervervet på
det åpne markedet der søkeren meldte i søknaden at han ville bosette seg samt at eiendommen i
herværende sak er ervervet fra nær familie (far-datter).
Kommunen har et generelt ønske om økt bosetting. Noen områder, som i denne saken, ligger imidlertid
mer usentralt og kan prioriteres lavere. Grunnet momentene over, er rådmannen også i tvil om man kan si
at det er grunn til å tro at andre som ikke allerede bor der vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo
der. Hvis ikke man tror det er grunn til å anta dette, vil det heller ikke være grunnlag for et ønske om å
styrke bosettingen i området, jfr. henvisning fra rundskriv over.
Driftsmessig løsning:
Dette er en ren skogeiendom. I dagens skogbruk er det nesten uten unntak slik at skogsdrifta blir satt bort
til et andelslag. Rådmannen mener derfor at skogen greit kan drives rasjonelt uten at man bor på selve
eiendommen. Dette hensynet blir derfor greit ivaretatt.
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap:
Rundskrivet beskriver følgende:
«Man skal her se på de virkninger konsesjonen får i forhold til ressursene på eiendommen. Man skal
ivareta framtidige generasjoners behov og ressursene skal disponeres på en slik
måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan
legge grunnlag for drift og bosetting. »
Som nevnt over, så tror rådmannen at skogressursene kan ivaretas på en grei måte uten fast bosetting.
Når det gjelder bygningsmassen, så vil fast bosetting erfaringsmessig gi mer vedlikehold. Befaringa med
søkerne viste likevel betydelig oppussing på bygningsmassen. Områder hvor det tidligere har vært
jordbruksareal er nå stort sett grodd igjen. Arbeidet med å åpne noe av dette er likevel igangsatt og vil
fortsette. Det vil også bli undersøkt om andre gårdbrukere har interesse for å ha dyr på beite her. Søkerne
meddelte videre at de vil fortsette med arbeidet slik at eiendommen blir tatt vare på. Rådmannen
oppfatter derfor at dette hensynet blir godt ivaretatt.
Følgende momenter skal ha vekt (ikke særlig vekt): Eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforholdene.
Eiendommens størrelse:
Man tenker her på eiendommens totalareal. Det framgår av saksopplysningene over at eiendommen totalt
utgjør 2058 dekar, noe som er godt over gjennomsnittet i Gjerstad. Andelen produktivt areal er stor.
Større eiendommer vil kreve mer vedlikehold enn små. Imidlertid er dette en skogeiendom hvor
skogressursene i mindre/liten grad krever bosetting på eiendommen.
Avkastninga på eiendommen:
En vurdering av ”eiendommens avkastningsevne” bygger på en framtidsrettet vurdering av hva som er
påregnelig avkastning. Produktive arealer vurderes på bakgrunn av arealenes landbruksmessige
produksjonsegenskaper. Slik eiendommen framstår i dag, er det jakt og skog som er reelle
avkastningsmuligheter. En del av skogen som gjenstår for hogst, står i krevende terreng og vil følgelig gi
mindre netto for skogeier. Rådmannen tolker dette hensynet dithen at stor avkastning vil tale for avslag
på fritak fra boplikten. Totalt sett er ikke avkastninga på denne eiendommen så stor at det i stor grad vil
trekke i retning av avslag.
Husforholdene:
Rundskrivet beskriver dette hensynet slik:
«Ved denne vurderingen skal alle bygningene som står på eiendommen tas i betraktning. Boplikt etter
konsesjonsloven § 5 annet ledd gjelder eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. Er det
dårlige husforhold på eiendommen, må en følgelig vurdere om eiendommen er egnet til, og kan fungere
som boplass. Ved denne vurderingen må det sees hen til eiendommens beliggenhet, muligheter for
oppgradering til vanlig god standard med innlagt strøm, vann og kloakk, veiforhold til eiendommen m.m.
Det må videre tas stilling til om det er påregnelig at andre vil erverve eiendommen til boligformål.»
Rådmannen hadde som nevnt en befaring sammen med søkerne. Videre er det i søknad redegjort en del
om bygningsmassen. Selv om det allerede er gjort en del arbeid på bygningsmassen, er det snakk om
relativt store investeringer hvis man skal få huset opp i en akseptabel standard for helårsbosetting. Når
man ser dette opp mot eiendommens beliggenhet, er det usikkert om andre er villig til å bosette seg på
eiendommen. En totalvurdering av dette hensynet taler for fritak og konsesjon.
I tillegg til momentene over, så kan søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon
tillegges vekt som korrigerende momenter. Disse momentene kan bare tillegges vekt som korrigerende
moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare
hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene
best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende.
Tilknytning til eiendommen og søkernes livssituasjon:
Her uttaler rundskrivet:
«Søkers tilknytning til eiendommen kan være av ulik karakter. En søker som er oppvokst på gården vil
ofte ha sterk tilknytning til den, men også annen form for tilknytning som for eksempel besøk i ferier,
familietilknytning m.m omfattes av uttrykket. Eksempler på at hensynet til søkers livssituasjon gjør seg
gjeldende kan være forhold knyttet til arbeids- eller utdannelsessituasjon, familiære, helsemessige eller
andre sosiale forhold.»
Inger har overtatt eiendommen fra sin far. Sammen med sin ektemann Svein, har de derfor sterk
tilknytning til eiendommen, både med hensyn til slektskap, men også fordi eiendommen ofte er besøkt i
ferier og andre friperioder. Arbeidssituasjon slik den er beskrevet tilsier også at fast bosetting på
eiendommen til tider kan være krevende. En totalvurdering av dette hensynet taler derfor i retning av
fritak.
Konklusjon:
En totalvurdering av momentene i saken tilsier at rådmannen mener søkerne bør gis fritak fra boplikten
og at omsøkt konsesjon innvilges.
Melding om vedtak sendes til:
Inger Mæsel og Svein Normann Pedersen, Haukeveien 9, 4820 Froland
Statens
landbruksforvaltning
Før søknaden fylies ut, bør det undersøkes om ervervet
er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4.
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003
nr. 98
Dette skjemaet er påbudt brukt ved søknader om konsesjon
Til ordføreren i Gjerstad
(den kommuneder eiendommenligger)
Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over
eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder.
Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike
dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.
Fødselsnr. (11 siffer)
Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)
1
2
Inger Mæsel, Haukeveien 9, 4820 Froland
010965.26071
Adresse
Organisasjonsnr. (9 siffer)
Svein Normann Pedersen, Haukeveien 9, 4820 Froland
Telefonnr. (8 siffer)
3
97735015
[email protected]
Fødselsnr. (11 siffer)
Overdragerens navn
4
100763.26768
E-postadresse
Per Kåre Mæsel
160441.48912
Adresse
Organisasjonsnr. (9 siffer)
5
Hoppehagen 46, 4980 Gjerstad
6
Mæsel gnr.19 bnr.1 og 3
Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. e.l.)
7
Kjøpesum/ leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi)
Kår av 5-årlig verdi
Kjøpesum for løsøre
900.000,-
o, -
o, -
Kommune
Fylke
Gjerstad
Aust-Agder
Arealets størrelse
Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal
9
2.060 daa
8 daa beite, 1546 daa prod.skog,
500 daa annen utmark
10
Bonitet i daa: H-0, M=1134, L-214 Tilvekst 433m3 Prod,evne 443 m3
Balansekvantum 370m3 Hogstklasse i %: 1=0, 2=12, 3-13, 4-7, 5=68
Vanskelige driftsforhold i deler av skogen.
8
Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse I-V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog
Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.I.)
11
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Bolig
78
1860
2
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
enkel-oppr . romdeling
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Vedbu
20
1920
1
enkel
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Driftsbygning
178
1905
2
dårlig
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Høybu
24
1850
1
dårlig
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Bygning (type)
Grunnflate i m
Byggeår
Antall etasjer
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)
Annen bebyggelse
Bolig har opprinnelig romdeling, lav takhøyde 1,80/1,90 m, lite bad
Det er en utfordring å restaurere/gjøre tilbygg på boligen der en klarer
å beholde boligens historiske særpreg på gårdstunet
Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
SLF-359 B Elektronisk utgave av 07.09
Statens landbniksforvaltning
~~~~ratAurfimtry
Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen
12
Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?
13
Ja
I tilfelle hvilke:
Nei
Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?
14
Ja
I tilfelle hvilke:
Bolig Haukeveien
9 på Blakstadheia
i Froland
Nei
Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)
15
Skogbruk med aktiv ungskogpleie
Jakt og friluftsliv
og rydding
Begge bruka på Mæsel ble fraflyttet i 1967
Det er 2,2 km privat gårdsvei fram til Vestølveien
Erververens planer for bruk av eiendommen
16
Skogbruk
Omfattende restaurering av bolig og driftsbygning
Fritidsbolig så lenge kjøper beholder arbeid i Arendal
Bosted fra 2027
Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)
Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på søkerens tidligere eiendom
17
Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)
18
Inger er vokst opp i Gjerstad og vært mye på Mæsel i ferier og fritid.
Svein er serviceingeniør
i oljeindustrien.
Tidligere landbruksmekaniker.
Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 —ett —år og deretter selv bebo eiendommen
19 i minst 5 —fem —år i sammenheng?
Ja
Nei
Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet ledd
Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?
20
Ja
I tilfelle hvilke:
Nei
Bolig Hoppehagen
Foretningseiendon
46 - gnr.1 bnr
90
gnr.10 bnr.32 og 35
Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere
21
Vi
er ektefeller.
Dato
Dato
Froland,
22
Froland,
01.12.2016
PP
01.12.2016
Søkerens underskr
Overdragerens underskrift
G-AQ-1.
Inger t4æsel
S
UC..).
Svein Normann
Pedersen
Underretning om avgjørelsen bes sendt:
Partene
BiIagsfortegnelse:
Kjøpekontrakt med Per Kåre Mæsel og Vesla Mæsel
Verdivurdering på regneark
Skjernaet er tilgjengelig på internett: www.slf.dep.no
Spørsmål om utfylling kan rettes til kommunen.
SLF-359 B
av 24.11.2015
under «Skjerna» og htt ://blanketter.dss.de
.no
2-2
Eventuelle tilleggsopplysninger:
Inger Mæsel har god og interessant jobb ved sykehuset i Arendal.
Svein Pedersen — er servicemontør i oljeindustrien for McGregor og er i
turnus med lengre perioder på reise i utlandet.
Særlig vinterstid finner Inger det upraktisk/krevende å ha arbeidsvei fra
Mæsel til Arendal de ukene Svein er på reiseoppdrag.
Vi regner med å kunne gjøre stor egeninnsats med oppgradering av
bygningsmassen på Mæsel. Vi kommer derfor til å bo på Mæsel mye av
sommerhalvåret i de periodene når Svein er hjemme i Norge.
Vi ønsker å beholde boligen på Blakstadheia og dermed være folkeregistrert
i Froland.
Vi søker derfor om varig fritak fra boplikt
på Mæsel.
RETTLEDNING
Generelt om konsesjonsloven
Konses'onsloven av 28. november 2003 bestemmer at alle erverv av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn
10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som
erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.
Et erverv er et fellesord for alle måter man kan få en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tillatelse fra staten.
Den som blir ny eier av eiendommen er erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses
med mindre konsesjon er gitt.
Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt
deg til kommunen
Overdragelser
der eiendommen
eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen,
kan du henvende
ligger.
som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er
unntatt fra konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller
ikke har mer enn 25 dekar fulldyrket/overflatedyrket
jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og
fritidsformål, og annet ubebygd areal som er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra
nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4
første ledd nr. 1-4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring SLF-360. Skjemaet er
tilgjengelig på www.slf.dep.no under "Skjema". Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet
(festekontrakt, skjøte eller
lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighetene
sender erklæringen videre til kommunen, som fører
kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.
Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse
er betinget av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn
25 daa fulldyrket/overflatedyrket
areal eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i
bruk som helårsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor
tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må
da krysse av i felt 19 for å gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.
Kort om saksgangen
Kommunen
har avgjørelsesmyndighet
Bestemmelser
i alle konsesjonssaker.
Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret
om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig
er klageinstans.
på www.slf.dep.no
og www.lovdata.no.
Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr. Gebyret blir krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi
du ikke skal bosette deg på eiendommen.
C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere
og sikre at saken behandles på riktig faktisk grunnlag.
saksbehandlingstiden
Feltene 1-5
Juridiske
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer.
fås oppgitt ved henvendelse til
Organisasjonsnummeret
personer (f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer.
Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse.
Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).
Feltene 6-11
Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal
festenummeret oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter
over fast eiendom som medfører konsesjonsplikt etter § 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel
o.l.).
grusrettighet, utbyggingskontrakt
I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal
leiesummen per år oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet
for dette. Hefter det kårytelser på eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett
og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi.
Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som borett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem
Dersom løsøre følger med
av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen av konsesjonssøknaden.
i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.
Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt
konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.
på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker
I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysninger om eiendommen(e)s totalareal fylles
ut. Gjelder ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens
areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord og overflatedyrket jord / gjødslet
beite. I feltet for produktiv skog føres skog med produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som
annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i dagen o.l.
Foreligger det skogbruksplan
den produktive skogen.
for eiendommen
bes oppgitt fordeling på hogstklasse
I-V og bonitet, og balansekvantumet
for
I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks bolighus , kårbolig, hytte, driftsbygning,
forretningsbygg, industribygg, seter 0.1.) I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall
etasjer. Hvis opplysninger om bygningens tekniske tilstand (f.eks. god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger, (f.eks. fra
takst over eiendommen) oppgis dette.
Feltene 12-16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i
utmark), strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år
eier eller leier andre eiendommer i komm unen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i
henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For
skal det fremgå om eiendom men drives med husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 16 skal erververen
landbrukseiendommer
opplyse hva eiendom men skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritidsformål, landbruksformål eller industri.
Feltene 17-21
Skal eiendommen du søker konsesjon på nyttes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og
bruksnummer på denne eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jordog skogbruk du har.
Det trenger ikke å fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen
søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.
konsesjonsfritt
på grunn av odelsrett eller slektskap, og du
I felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst fem år i
sammenheng. Er ervervet i utgangspunket konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker
konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi
nærmere opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle
eller vedlegge eget brev.
tilleggsopplysninger,
skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes
Gjelder søknaden en jord- og skogbrukseiendom,
om det er nødvendig med delingssamtykke etter § 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). I felt 20 må det derfor
opplyses om overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon
på samme landbrukseiendom, må det opplyses i felt 21 om søkerne er gift, sam boere eller partnere.
Felt 22
For umyndige - personer under 18 år eller
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden.
umyndiggjorte —må vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.
ØkonomiskRådgivningAS
Verdi av jord- og skogbrukseiendom
Skrubbedalsveien
Hjelpeberegninger for samlet verdivurdering
5, 4848 Arendal
Mesel
Mesel - Tømmeråsen
Gnr.
"
19
19
Bnr.
1
3
Arendal, 09.12.2015
Odd Utstumo
I i Gjerstad
i Gjerstad
11
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Beliggenhet
Tomt m/infrastruktur
Bolig
Areal
Areal
gr.flate kjeller
m2
m2
0
8
Etas'er
Bygge-/
ombyggår
Bruk
avling/tilvekst
ikke gjerde
300 moh
iPer Kåre Mæsel
K'ø er:
In er Mæsel
Verdi vedVerdi
etter
eierskiftepåkostning
2015
Arlig
Skala
avkast-kapitali-
1-10
ningsering
2,2 km gårdsveg,
93!
2
186011955
1
ca. 1920
2
1905
1
ca. 1850
Opprinnelig
39
20030!
- -
11 km Gjerstad, 20 km Brokelandsheia
romdeling, takhøgde
300 000
400 000
Tak:sementstein
1,90/1,80 - lite bad
fra 1950
,
30 000
100 000
4
Ikke tidsmessig
3
1
75
- -
10 000
Sum Jordbruk
Produktiv skog
Myr og hei
Verdi av jakt
Sum Skogbruk
Fordelt
kostpris
2015
10 000
ligger som utmark
Vann fra borehull, privat kloakk, strøm: 3x63 A
,
Vedbu
Driftsbygning
Boverditillegg
Høyløe
-
Tilstand
Selger
•
850 000
1546 Tømmer m3:
Boniteti daa:
504
Gran=5678,
Furu=6048,
Lauv=2802
H=0, M=1134, L=214
Arlig salg: 352 m3 a 125,-
0
1 150 000
44 000
Tilvekst 433 m3, prod.evne 443 m3
0,5 elg, 0,5 hjort, 4 rådyr, skogsfugl/hare
5000+3000+4000+4000
16 000
2050
Tomteområde
Sum annen eiendom
0
400 000
4
1 550 000
Ikke aktuelt
Sum fast eiendom
Grunnlag for verdivurdering:
Gårdskart
Skogbruksplan fra 2010 •
1
Fotografier
Muntlige opplysninger fra selger
Befaring av skogsveier og gårdstun foretatt 08.12.2015.
-
hverken boliger eller hytter
0
0
Verdi av fast eiendom
Omkostninger
Grunnlag for kostprisfordeling
2 400 000
70 000
2 470 000
,
Arendal, 09.12.2015
Verdien kan brukes som lånestakst på eiendommen kr 2.400.000,Vedlegg: Gårdskart i målestokk 1:15.000
Fotografier tatt 08.12.2015
Odd Utstumo - sivilagronom / økonomisk rådgiver
1
Gunnstein Hørte - forstkandidat / økonomisk rådgiver
odk'ent for landbrukstakst - NITO
gjer - mæsel - 19 - 1, 2 - takst verdi av fast eiendom
r'
•
•
" I
396
/
Ulysk IÉ
,
Mshela:
/
Steihsvatn
10.4
j f
Stor
9.9
,
Mes
15.),
kjerr-
Orm,
19 /
270
heia
/3
49.8
18.
‘`‘ :Mese.
.362
9.3
11.7
før-•
236.5
57.
60.7
0
100 200 300rn
Målestokk 1 : 15000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 30.09.2015
GARDSKART
091 1- 19/1
Tilknyttede grunnetendornmer.
19/1
Skog
landskap
Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING
=
Fulldyrka jord
-2-4 Overflatedyrka jord
10 Innmarksbelte
Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
111
L , Skog av lav bonitet
i
Uproduktiv skog
MY/
Apen Jorddekt fastmark
, Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassIfisert
Sum:
Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt elendom. I tillegg vIses
AREALTALL (DEKAR)
0.0
0.0
7.8
0.0
226.4
791.4
769.9
172.5
71.0
8.1
0.0
11.8
0.0
2058.9
bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal7.8
statIstikken viser arealer I dekar for alle
telger på eIendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller I arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
1960.Z
79.1
11.8
2058.9
—
Arealressursgrenser
11
Eiendomsgrenser
økonomisk rådgivning AS
Skrubbedalsveien5, 4848 Arendal
09.12.2015
Bolig,sett fra sør.
Bolig,sett fra vest.
Uthus,sett fra sørvest.
Vedbusett fra sørøst.
Løe, sett fra nord.
Skogsbilvegenepå eiendommenholder grei standard.
gjer-mesel-bilder-tal
gnr 35, bnr 2, Kristiansandkommune
cs/
/12-
side 1 av 1
2015—
‘ut
'
edh4:
Kjøpekontrakt
for 11/1æsel gnr. 19 bnr. 1 og 31 Gjerstad
kommune.
6.
Selger.
Per Kåre Mæsel
Vesla Mæsel
Koppehagen 46
4980 Gjerstad
Kårretter.
Som del av oppgjøret forbeholder
de ønsker:
vedtørnmer til oppvanning
delta på jakt sammen med
lagerplass for hagemøbler,
født16.04.1941
"21.03.1945
org. nr. 937 927 142
selger seg følgende vederlagsbie kårretter på eiendommen så lenge
av egen bolig
kjøper
.
materialer mm. i del av driftsbygningen
Kårrettene er personlige og kan ikke overdras fd andre.
Kjøper.
Inger Mæsel
Haukeveien 9
4820 Froland
født
01.09,1965
Forskudd på arv gave.
Av det godtkjøp som er registrert i denne kjøpekontakten, er kr 900.000,- regnet
som forskudd på arv.
Ved senere utdeling av forskudd på arv eller på skifte etter selger, skalkjøpet stå
tilbake innfil hennes
søsken hver har mottatt verdier for kr 900.000,-. Resterende verdier skal/kan deles
likt mellom kjøper
og hennes søsken.
Om det går lang tid før kjøpers søsken mottar tilsvarende verdier som forskudd
på arv, skal det foretas
regulering av verdiene etter utvikling i-konsumprisindeksen i årene fram til likestilling
av søsknene.
org.nr.
Eiendonmen.
Per Kåre Mæsel og Vesla Mæsel overdrar eiendoromen
Mæsel
Mæsel. —Tømmeråsen
i Gjerstad kommune
gur
19
19
bnr
"
formuesforholdet
1
3
og kjøpers ektefelle, skal åsetesavslaget regnes som gave til kjøper.
Forkjøpsrett
til landbrukselendommen
for kjøpers sesken.
Både selger og kjøper ønsker at Mresel skal forbli i familiens eie i framtida. For
i størst mulig grad å
sikre oss dette, bar partene kommet fram til følgende særavtale for kjøpers søsken:
til sin datter Inger Mæsel.
Rettigheter og heftelser.
Selger garanterer eiendommen fri for øvrige pengebeltelser.
Eienclorrunen overdras ellers med alle tilliggende rettigheter og påhvilende heftelser.
Verdi av fast eiendona.
Partene har avtalt følgende verdi på den
mellom løper
Hvis løper (Inger) i løpet av 25 år - innen 31.12 2040 - inngår avtale om avhendelse
av eiendornmen
til andre enn til sine egne livsarvinger
og Regine), skal Ingers søstre etter alder ha forkjøpsrett
der kjøpesummen fastsettes på følgende måte:
Verditakst på det aktuelle tidspunktet etter sarnmenlignbare prinsipp som i 2015
prisavslag tilsvarende åsetesavslaget i 2015 kr 600.000,- regulert etter endring
konsum risindeksen
= Kjøpesum
faste eiendommen:
Bruksverdi som jord- og skogbrukseiendom
- 25 Voåsetesavslag
Åsetesverdi
kr
kr
Om denne forkjøpsretten
fram til 31.12 2040.
2.400.000,600.000,1.800.000,-
Driftsløsøre.
Det følger ikke tidsmessig drifislzsøre for jord- og skogbruk med eiendommen ved
overdragelsen.
Oppgjør.
For åsetesverdi av fast eiendom kr 1.800.000,- har partene avtalt følgende oppgjør:
Kontant innen 14 dager etter tinglyst skjøte
til selgers bankkonto nr.
til fondskonto - vedlikehold på Mæsel gård
Sum vederlag
Forskudd på arv
Sum oppgjør
kr600.000,300.000,kr .900.000,"900.000,kr1.800.000,-
blir brukt før det har gått 25 år, ska1 forkjøpsretten
gjelde videre for søstrene
Selger har bruksrett til skogen på nordsiden av skogsvegen.
Selger beholder uinnskrenket disposisjonsrett til skogen på nordsiden av skogsvegen
så lenge de
ønsker.
Selger beholder ligningsmessig status som skogbruker og skal fortsette gjennomsnitt
slignffig av
skoginntekt fr:a sin del av skogem
Selger og kjøper skal ha felles konto for skogfond som står på kjøper sitt navn.
Selger har rett til å ta ut skogfond og statstilskudd-for planting, ungskogpleie og
vegbygging som de
utfører i sin del av skogen.
10. Tidspunkt for overdragelsen.
Overdragelsen gjøres gjeldende fra 31.12.2015.
Kjøper får fra overdragelsesdatoen rett til alle imatekter og ansvar for alie utgifier
på. eiendommen.
23.11.2015 Kjøpekontrakt fer Mesel gor. 19 bm. 1 og 3 iGjerstadieonimue
side 1 av 3
23.112015 Kjøpekontrakt for Mesel gur. 19 biar. 1 og 3 i Gjerstad komrame
side 2 av 3
Omkostninger.
Selger bærer kostnadeneti1planlegging av eierskiftet og utarbeidelse av ulike dokumenter.
Kjøper bærer kostuadenemed tinglysing av skjøte.
Antall eksemplar.
Denne løpekontrakten er skrevet i to eksemplar- der selger og kjøper har hver sin.
Kjøpers søsken får hver sin kopi av underskrevetkjøpekontrakt.
Gjerstad, den
2y,
.2015
Per Kåre Mæsel
ger Mæsel
i
Vesla Mæsel
Som kjøpers ektefelle er jeg gjort lent mecldenne kj
Gjerstad,
den
trakte .
/Z - .2015
Svein NorMannPedersen
Som kjøpers søstre er vi gjort kjent med denne kjøpekontrakten og er gitt mulighet til å utta1eoss om
vilkårene.
Gjerstad,
de4.1-/. 11.2015
Karina Mæsel F1øystad
clet30.12015
CO\.(311$k
Victoria Mæsel~m
Gjerstad,
den
5.II
.2015
Ase Kristine Mæsel Trydal
23.11.2015 Kjøpekontrakt for Mesel gnr.19bnr. 1 og 3 i Gjerstad konmanne
-
side 3 av 3
Froland 11.12-16
VEDLEGG TIL SØKNAD OM KONSESJON TIL
Gnr.19 bnr 1 og 3, Mæsel i Gjerstad kommune.
Viser til skjema SLF-359B der vi søker om konsesjon på erverv av fast eiendom i Gjerstad
kommune. Vi søker varig fritak fra boplikten, hovedsakelig på grunnlag av at ervervet er fra
nær familie med odelsrett, konsesjonsloven §§ 4 og 5.
Vår begrunnelse og argumentasjon videre for å søke om varig fritak fra boplikten er:
Det har ikke vært fast bosetting på Mæsel siden 1967. Da flyttet de siste, både fra
denne og nabogården, ned til bygda.
Tilstand på bolighus: Siden folk flyttet fra gården for nær 50 år siden, har bygningen i
stor grad stått urørt. Det ble på 1970- tallet bygd noe om i den ene timra, til ei
peisestue. For ca. ti år siden ble det installert et lite bad i gangen.
Innhuset slik det er i dag, ble bygget i 1860. Den eldste delen er betraktelig eldre.
Utenom nevnte oppgraderinger, framstår huset som da det ble bygget, med to timrer,
enkel kledning rundt og originale vinduer.
Det er fordeler og ulemper med et så gammelt hus. Fordelen er at huset er et unikt
kulturminne fra sin samtid. Ulempen er at det ved å beholde sin egenart i mindre grad
egner seg som helårsbolig etter dagens standard.
Vi ønsker i størst mulig grad å ivareta huset med sitt opprinnelige særpreg, og gjøre
minst mulig forandringer.
Det vil ikke berøre eller påvirke noen naboer om vi bosetter oss fast på Mæsel eller
ikke. (det eneste er at harejegerne ville få mindre fred hvis vi bodde der fast..)
Vi mener vi kan drive/ skjøtte skogen like godt uten å bo der fast. Skogbruksplanen
blir og vil bli fulgt.
Vi har 2,2 km. privat vei fra Vestølveien og inn til gården. Det kan komme til å by på
utfordringer i perioder vinterstid for Inger, å komme seg på jobb i Arendal når Svein
har arbeidsturnus fem uker av gangen i utlandet.
Vi mener at vi vil klare å utføre oppgaven vi har tatt på oss med å ta vare på slektsgården
Mæsel aller best ved å holde på de jobbene vi har i dag, og ha fast boligadresse på
Blakstadheia. Det er nødvendig å ha faste inntekter for å kunne restaurere og vedlikeholde
bygninger og kulturlandskap for framtida.
Velkommen til befaring på Mæsel hvis noen har lyst til det!
Mvh
Svein Normann Pedersen og Inger Mæsel.
Gjerstad kommune
Saksfremlegg
Enhet for samfunn
Dato:
Arkivref:
06.02.2017
2017/298-2 /
Saksnr
17/12
Utvalg
Formannskapet
Frode Lindland
37119773
[email protected]
Møtedato
14.02.2017
Kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Gjerstad
Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommune ønsker å søke om midler til kartlegging og verdsetting av viktige
friluftsområder i kommunen.
Vedlegg:

Brev fra Aust-Agder fylkeskommune, datert 02.02.2017
Saksdokumenter:

Brev fra Aust-Agder fylkeskommune, datert 02.02.2017
Saksopplysninger:
I 2014 startet Klima- og miljødepartementet dette flerårige prosjektet for å stimulere til kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder i hele landet. Målet er at alle kommuner gjennomfører en slik
temakartlegging innen utgangen av 2018. Dette er ment å være et nødvendig bidrag for å ivareta viktige
områder for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse.
Status i Aust-Agder
Klima- og miljødepartementet har i år lyst ut 7 millioner kroner til kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområder. Som det framgår av kartet over, så har Gjerstad kommune allerede signalisert at vi
ønsker en slik kartlegging, med forbehold om politisk forankring. Dette signalet er tidligere gitt i samråd
med rådmannen.
I henhold til vedlagt brev av 02.02.2017, ønsker Aust-Agder fylkeskommune en endelig tilbakemelding
fra kommunen innen 24.02.2017.
Aust-Agder fylkeskommune vil da sende inn en søknad på 100.000 kr for kommunen. Søknaden sendes
til Miljødirektoratet. Selve kartleggingsjobben er det Friluftsrådet Sør som vil stå for. Kommunens
bidrag vil være å kvalitetssikre de dataene som blir utarbeidet. I følge Friluftsrådet vil nevnte
søknadssum dekke de kostnader som påløper fra deres side. Kommunen har nå et nytt turkart som vil
være et godt grunnlag i arbeidet. Kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder vil også være et
godt grunnlag hvis man skulle ønske å gå videre med statlig sikring av enkelte områder.
Arbeidet fra Friluftsrådet Sør vil pågå fra mars i år og ut i 2018 (det jobbes parallelt med Vegårshei).
Rådmannens vurdering/merknader:
Klima- og miljødepartementet har en målsetning om at alle kommuner skal foreta en slik kartlegging og
verdsetting innen utgangen av 2018. Rådmannen ser dette arbeidet som et positivt bidrag i kommunens
overordnede målsetninger og arbeid med folkehelse i kommunen.
Basert på informasjonen over, anbefales det at det gis klarsignal om at fylkeskommunen kan sende inn
søknad om midler for kommunen.
Melding om vedtak sendes til:
Fylkeskommunens postmottak: [email protected]
GJERSTAD KOMMUNE
Gjerstadveien 1335
4980 GJERSTAD
Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:
02.02.2017
17/270-2
K11
Øystein Kristensen
Tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 2017
Klima- og miljødepartementet har i år lyst ut 7 millioner kroner til kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområder. Aust-Agder fylkeskommune ønsker med dette å få vite hvilke
kommuner som er interessert i å starte en slik kartlegging i 2017.
Pr i dag er 6 av kommunene i fylket ferdige eller i gang med arbeidet. Gjerstad kommune,
Vegårshei kommune og Åmli kommune har meldt fra om at de ønsker å starte opp arbeidet i
prosjektperioden (innen utgangen av 2018).
Status for Aust-Agder:
I 2014 startet Klima- og miljødepartementet dette flerårig prosjektet for å stimulere til
Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Org.nr.:
www.austagderfk.no
Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
943039046
Telefon:
E-post:
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i hele landet. Målet er at alle kommuner
gjennomfører en slik temakartlegging innen utgangen av 2018. Dette er ment å være et
nødvendig bidrag for å ivareta viktige områder for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse.
Kartleggingsarbeidet skal følge metodikken i Miljødirektoratet sin veileder M98-2013.
(http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf). Det er
fylkeskommunene som sender søknad om midler til Miljødirektoratet.
Aust-Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet vil bistå i arbeidet blant annet med opplæring
og kartfaglig kompetanse. Konkret hvordan arbeidet legges opp i den enkelte kommune må
avtales nærmere.
Vi ønsker med dette å be om en tilbakemelding fra kommuner som er interessert i å sette i
gang kartleggingsarbeidet i sine kommuner i 2017. Tilbakemeldingen sendes
fylkeskommunens postmottak, ([email protected]), innen fredag 24. februar.
Med hilsen
Øystein Kristensen
Rådgiver
Brevet er godkjent elektronisk.
Mottaker BYGLAND KOMMUNE
e:
Vegårshei kommune
VALLE KOMMUNE
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
LILLESAND KOMMUNE
Åmli kommune
Bykle kommune
GJERSTAD KOMMUNE
IVELAND KOMMUNE
2
Gjerstad kommune
Saksfremlegg
Administrasjonsenheten
Dato:
Arkivref:
01.02.2017
2017/286-1 / X01
Saksnr
17/13
Utvalg
Formannskapet
Kai Høgbråt
37 11 97 50
[email protected]
Møtedato
14.02.2017
Oppnevning av 17. mai komite
Rådmannens innstilling:
1) Som 17. mai-komite 2017 oppnevnes følgende medlemmer av formannskapet:
…………………..(leder)
…………………..
…………………..
Varamedlemmer:
…………………..
…………………..
2) FAU ved Gjerstad og Fiane skoler inviteres til å organisere den videre feiring ved Abel
ungdomsskole etter fellesmarkeringen i øvrebygda.
Vedlegg:

Ingen
Saksdokumenter:

Ingen
Saksopplysninger:
Det har i mange år vært en god tradisjon at 17. mai-komiteen velges blant formannskapets
medlemmer.
FAU bestemte i 2011 at feiringen etter fellesarrangementet med barnetog og gudstjeneste i
øvrebygda skulle skje ved Abel ungdomsskole for begge kretsene. Det ble da forutsatt at FAU
selv organiserte feiringen der, mens den kommunalt oppnevnte 17. mai-komiteen organiserte
fellesmarkeringen som tidligere.
Erfaringene med denne måten å organisere feiringen på har siden vært ubetinget positive.
Sekretærfunksjonen for den kommunalt oppnevnte komiteen besørges utført av rådmannen.
Rådmannens vurdering/merknader:
Ingen merknader eller kommentarer til saka.
Melding om vedtak sendes til:
FAU på skolene.
PS 17/14 Drøftingssak - konfidensielt
PS 17/15 Søknad om tilskudd - konfidensielt