Grunnstudium - Nord universitet

NO EN
Grunnstudium
Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige
studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler
realfag eller du ikke har bestemt deg for veien videre. Studiet består av en
realfagdel som gir deg kvalifikasjoner tilsvarende matematikk R1 (S1 + S2) og
kjemi 1+2 fra videregående skole. Grunnstudiet kan inngå som første studieår av
bachelor i biologi. Du kan dermed fortsette direkte på bachelor i biologi andre år,
uten tap av tid.
GRUNNSTUDIUM
Studiepoeng
60,0
Type studium
Årsstudium
Startsemester
Høst 2017
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Studiested
Bodø
Søknadsfrist
15.04.2017
ÅGE EIRIK MOHUS
Studieprogramansvarlig
Førstelektor
Tlf: +47 75 51 73 53
E-post:
[email protected]
TONE ROVE NILSEN
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 75 51 72 16
E-post: [email protected]
YRKESMULIGHETER
Yrkesmulighetene vil variere etter øvrig yrkeserfaring og er avhengig av hvilket studium du velger etter grunnstudiet.
VIDERE UTDANNING
Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og dermed kvalifisere deg til studier som har dette opptakskravet. Ved Nord universitet kan du for
eksempel søke om opptak til: - Bachelor i biologi (andre år)- Joint Bachelor in Animal S...cience Du kan også søke overgang til havbruksdrift
og ledelse.
OPPTAKSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
Side 1 av 23
Side 2 av 23
Programoversikt
1. STUDIEÅR
OVERSIKT
Høst 2017
Obligatoriske emner
40 Studiepoeng
Grunnleggende kjemi
KJ100F
10 SP
Valgfrie emner
10 Studiepoeng
Examen philosophicum
EX120E-2
10 SP
Laboratoriesikkerhet
KJ105F
0 SP
Naturvitenskapelig kommunikasjon
BI147F
10 SP
Vår 2018
Matematikk og statistikk
MA145F
10 SP
Innføring i cellebiologi
BI136F
VELG EMNE
Innføring i logistikk - Valgfrie emner
Markedskommunikasjon og medier - Valgfrie emner
Side 3 av 23
10 SP
Studieplan
BESKRIVELSE AV STUDIET
Grunnstudium består av grunnleggende kjemi, examen philosophicum og naturvitenskapelig kommunikasjon det første halvåret. Andre semester
består av matematikk/statistikk for biologer, innføring i cellebiologi samt et valgfritt emne.
Du kan du søke opptak til Bachelor i biologi i løpet av andre semester. Du vil da kunne begynne direkte på andre studieår, og vil dermed ikke tape
tid. Det vil medføre noen restriksjoner i valg av valgemner (du får ti studiepoeng til å velge et valgemne, i stedet for 30 studieppoeng til valgfrie
emner).
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Kandidaten
Har kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen kjemi, filosofi, matematikk/statistikk og cellebiologi
(samt aktuelt valgemne).
Kjenner til de aktuelle fagområdenes historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
Kan oppdatere sin kunnskap innen de aktuelle fagområdene.
Ferdigheter
Kandidaten
Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger (og gjøre rede for sine valg)
Kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til en problemstilling
Kan formidle kunnskap i form av rapporter og foredrag
Generell kompetanse
Kandidaten
Forstår hva universitetsstudier innebærer og har grunnlag for planlegging av videre studier
Forstår grunnleggende problemstillinger som knytter seg til menneskelig erkjennelse og moralsk praksis
OPPTAKSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
YRKESMULIGHETER
Yrkesmulighetene vil variere etter øvrig yrkeserfaring og er avhengig av hvilket studium du velger etter grunnstudiet.
VIDERE UTDANNING
Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og dermed kvalifisere deg til studier som har dette opptakskravet. Ved Nord universitet kan du for
eksempel søke om opptak til:
- Bachelor i biologi (andre år)
- Joint Bachelor in Animal Science
Du kan også søke overgang til havbruksdrift og ledelse.
KOSTNADER
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Side 4 av 23
REALKOMPETANSE
For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige
opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.
Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet
finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.
Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.
Opptak på grunnlag av realkompetanse til Grunnstudium vurderes etter følgende kriterier:
Utdanning fra videregående, herunder:
Bestått fagkombinasjon og karakterer.
Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
I tillegg kreves relevant arbeidserfaring/ praksis.
EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Vurderingsformer er skoleeksamener og i noen tilfeller hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeevaluering. Sensurordningen består av intern
og i noen emner ekstern sensur.
PROGRAMEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.
AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
Side 5 av 23
Emnebeskrivelser (8)
Grunnleggende kjemi KJ100F
Grunnleggende generell/uorganisk kjemi, grunnleggende organisk kjemi, utvalgte
temaer innen grunnleggende biokjemi.
Kostnader ut over semesteravgift og pensumlitteratur: Kalkulator.
GRUNNLEGGENDE KJEMI KJ100F
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk for
Bachelor i
havbruksdrift og
ledelse
Grunnstudium
Bachelor i dyrepleie
Undervisningsseme
ster
Høst 2017
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Bodø
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten har kunnskap om:
egenskaper til grunnstoffer (inkl. periodesystemet), ioner og molekyler
regler for navnsetting av forbindelser innen organisk og uorganisk kjemi
de viktigste reaksjonstypene innen uorganisk kjemi (hovedsaklig vannløsninger) og organisk kjemi
de viktigste biokjemiske stoffklasser
Ferdigheter
Studenten kan:
beregne reaksjonsutbytter, konsentrasjoner og pH (både sterke og svake syrer og baser, samt blandinger av syrer og baser inkl. buffere)
utføre enkelt laboratoriearbeid
Generell kompetanse
Studenten forstår at:
kjemi er et vidtfavnende fag
kjemi er et viktig grunnlag for å forstå biologiske prosesser
Side 6 av 23
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
OBS! Før studenten får ta del i den obligatoriske lab.undervisningen, må studenten gjennomgå sikkerhetskurs for lab.arbeid i forkant. KJ105F
Laboratoriesikkerhet er et krav for å kunne delta på lab.øvelsene og gjennomføres på oppsatt tid i starten av semesteret.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt-til-ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesningstimer kombinert med oppgaveløsning (90 timer totalt i semesteret)
Mappe som består av:
Laboratorieøvelser (4 trippeltimer) med etterfølgende rapporter.
Teoriøvinger (godkjent/ ikke godkjent), 3 gruppeøvinger, 5 individuelle øvinger. Minst en av de to første må være godkjent, og en av de to neste
osv.
OBS! Før studenten får ta del i den obligatoriske lab.undervisningen, må studenten gjennomgå sikkerhetskurs for lab.arbeid i forkant. KJ105F
Laboratoriesikkerhet er et krav for å kunne delta på lab.øvelsene og gjennomføres på oppsatt tid i starten av semesteret.
PENSUM
Chemistry, 3. utgave. Allan Blackman, Steven E Bottle, Siegbert Schmid, Mauro Mocerino, Uta Wille, James E Brady, Fred Senese, William H
Brown, Thomas Poon, John Olmsted, Gregory M Williams. John Wiley & Sons, Milton, Queensland, Australia 2016.
Hele eller deler av kapitlene 1 (hele), 2 (hele), 3 (hele), 4 (kapitlene 4.5, 4.6, 4.7, 4.9), 5 (kapitlene 5.1-5.6), 6 (kapitelet 6.8), 7 (kapitlene 7.1-7.3,
7.6-7.8), 8 (kapitlene 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8), 9 (kapitlene 9.1, 9.2, 9.4, 9.5), 10 (kapitlene 10.1-10.4), 11 (kapitlene 11.1-11.4, 11.6-11.8), 12
(12.1-12.4, 12.6-12.8), 13 (kapitelet 13.6), 14 (hele), 15 (kapitelet 15.7), 16 (hele), 17 (kapitlene 17.1, 17.2, 17.6), 18 (hele), 19 (hele), 20 (kapitlene
20.1, 20.3-20.7), 21 (kapitlene 21.1-21.5), 22 (hele), 23 (hele), 24 (kapitlene 24.1-24.4), 25 (kapitlene 25.1, 25.2), 26 (hele)
Fluck & Heumann: Periodensystem der Elemente, 5. utgave, Wiley 2012.
Alternativ lærebok:
Aqua kjemi 1 og 2. Bjørn Gunnar Steen, Nina Fimland, Lars Arne Juel. Gyldendal, Oslo 2010, 2011.
eller
Kjemi 1 og 2. Harald Breandt, Odd T. Hushovd, Aschehoug, Oslo 2010, 2011.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Enkel kalkulator (Casio fx-82XXX, hvor XXX står for én eller flere bokstaver, men ikke tall)
"Periodensystem der Elemente"
VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2010 høst).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2010 høst).
Laboratorieøvelser, teller 0/100 av karakteren (første gang 2010 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
KJ100F-002 Grunnleggende kjemi - laboratorieøvelser - 2 studiepoeng.
KJ100F-001 Grunnleggende kjemi - skoleeksamen - 8 studiepoeng.
KJ100F-002 Grunnleggende kjemi - laboratorieøvelser og teoriøvelser - 2 studiepoeng.
KJ104F Grunnleggende kjemi og miljøkjemi - 10 studiepoeng.
KJ103F Kjemi og biofysikk - 2.5 studiepoeng.
Side 7 av 23
Side 8 av 23
Examen philosophicum EX120E-2
UiN versjonen av Examen Philosophicum - også kalt Ex phil Novo - har som
målsetning å gi studentene en innføring i sentrale ideer og problemstillinger
innenfor vestlig filosofi. Filosofiske tradisjoner knyttet til asiatiske, afrikanske og
søramerikanske kulturer blir trukket inn og belyst for å gi grunnlag for forståelse av
globale likheter og forskjeller. Forståelse for sammenhengen mellom filosofi, kunst
og vitenskap har også en sentral plass i kurset.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
EXAMEN PHILOSOPHICUM E X 1 2 0 E - 2
Studiepoeng
10,0
1. studieår
Lavere grad
Hvilket år i
studieprogrammet
Nivå
Type emne
Obligatorisk
Studiested
Campus Bodø,
Campus Helgeland
Undervisningsseme
ster
Høst 2017
Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 9 av 23
OVE DANIEL
JAKOBSEN
Emneansvarlig
Professor
Tlf: +47 75 51 76 81
E-post:
[email protected]
LÆRINGSUTBYTTE
Med forankring i filosofisk kunnskap og forståelse får studentene trening i å håndtere aktuelle nasjonale og globale problemstillinger i tilknytning til
politikk, miljø, samfunnsutvikling, massemedia og religion.
Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet i Ex Phil Novo utvikle teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter, evne til kritisk refleksjon over
og forståelse for tverrvitenskapelige og tverrkulturelle spørsmål.
Lærestoffet er valgt ut slik at temaene skal ha relevans for videre studier innenfor alle fagfelt. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter
har derfor en sentral plass i kurset. Kompetansen studentene utvikler gjennom kurset skal være relevant og overførbar til ulike studier og til aktiv
deltakelse i samfunnsdiskursen.
Det blir fokusert på sentrale problemstillinger innenfor filosofihistorie, vitenskapsfilosofi, etikk og kunst. Filosofihistorie med vitenskapsteori tar for
seg ulike tanketradisjoner og filosofer som har bidratt til å forme samfunnsutviklingen og utviklingen av den vestlige vitenskap. Innenfor etikk
presenteres og diskuteres sentrale begreper, teorier og modeller som undersøker forutsetningene for moralsk riktig handling. En rekke
problemstillinger i koblingen mellom filosofi og ulike kunstarter blir belyst gjennom praktiske eksempler.
Lærestoffet blir presentert og diskutert i ulike moduler der filosofien blir knyttet opp mot dagsaktuelle problemstillinger innenfor for eksempel;
Virkelighetsoppfatning og vitenskapelig forståelse
Ekspertise og kunnskap
Evolusjon, diversitet og etikk
Økonomi, natur og samfunn
Religion, kunst og frihet
Massemedias rolle i det moderne samfunnet
Kunnskap:
Studentene skal ha inngående kunnskap om sentrale begreper, teorier og modeller som beskrevet og definert i læreplanen, forelesninger og
undervisningsmateriell (bøker, artikler og filmer).
Generell kompetanse:
Økt bevissthet om filosofisk begrunnede sammenhenger mellom livssyn, vitenskapelig kunnskap, demokrati, frihet og økonomisk og
miljømessig ansvar.
Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å gjennomføre en evaluering av sentrale spørsmål i det moderne samfunn basert på erfaring, teori og empirisk
informasjon. Være i stand til å identifisere, analysere og komme opp med velbegrunnede løsningsforslag på viktige samfunnsspørsmål. Kunne
reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter og produsent av vitenskapelig kunnskap.
UNDERVISNINGSFORM
"Ansikt til ansikt"
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og film. I forelesningene vil studentene møte forelesere fra ulike
fagområder. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike undervisningsaktivitetene.
PENSUM
Menneske, natur og samfunn av Roar Anfinsen og Erik Christensen (red) Universitetsforlaget 2013
Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen spesielle
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.
Side 10 av 23
PRAKSIS
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
VURDERINGSORDNING
Bodø - Oppgave-gruppe (første gang 2014 høst).
Mo - Oppgave-gruppe (første gang 2014 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
EX140L Kunnskap, menneskesyn og etikk - 10 studiepoeng.
EX130S Examen philosophicum - 10 studiepoeng.
EX121E-2 Examen philosophicum - 10 studiepoeng.
Side 11 av 23
Laboratoriesikkerhet KJ105F
Laboratoriesikkerhet skal gi nødvendig informasjon til nye studenter, og gi
opplæring i hvordan man skal arbeide på laboratoret for å unngå ulykker og
personskade. Det vil også bli gitt en introduksjon til ulike typer sikkerhetsutstyr og
hvordan disse skal brukes, samt opplæring i bruk av mikroskop. Sikkerhetskurset
er obligatorisk, har en varighet på tre timer og må tas i starten av første semester
av studiet.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
LABORATORIESIKKERHET KJ105F
Studiepoeng
0,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk for
grunnstudium,
bachelor i biologi,
animal science,
dyrepleie og
havbruksdrift og
ledelse.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Bodø
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Engelsk og norsk
EINAR SKARSTAD
EGELAND
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
Tlf: (+47) 400 69 069
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
Høst 2017
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres hvert tredje år av studentene gjennom sluttevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Side 12 av 23
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om
hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
hva slags arbeidsrutiner som må følges
hva slags verneutstyr som finnes og når det skal brukes
å kjenne til sikkerhetsdatablad og hva slags informasjon som finnes der
branninnstruksen ved UIN og varslingsrutiner ved uhell/skade
Bruk av mikroskop
Ferdigheter
Studenten skal kunne
jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en ansvarlig lærer
vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke skulle oppstå
vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann
Generell kompetanse
Studenten skal forstå at
ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid sikkert og trygt
det kan lett skje skader på personer og utstyr om sikkerhetsregler ikke følges
UNDERVISNINGSFORM
Undervisning ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Obligatorisk oppmøte. Kurset har en varighet på fire timer, som kombinert forelesning og laboratorieøvelse.
PENSUM
Deles ut på laboratoriet.
VURDERINGSORDNING
Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 4 Timer (første gang 2015 høst).
Side 13 av 23
Naturvitenskapelig kommunikasjon BI147F
Emnet gir studentene en innføring i norsk kommunikasjon og oppgaveskriving,
presentasjonsteknikk, engelsk kommunikasjon, uttrykksmåter og terminologi;
vitenskapelig språkbruk og enkelte emner innen vitenskapsfilosofi. Det er fokus på
rapportskriving, og studentene skal ha en muntlig presentasjon etter gjennomført
økologisk feltkurs.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
NATURVITENSKAPELIG KOMMUNIKASJON B I 1 4 7 F
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk:
Grunnstudium
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
KETIL EIANE
Emneansvarlig
Studiested
Bodø
Dekan
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Tlf: +47 75 51 73 33
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2017
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten:
har kunnskap om bruk av norsk språk i vitenskapelig sammenheng
har kunnskap om hvordan enklere vitenskapelige rapporter og sammendrag skal skrives
har kunnskap om en del engelske uttrykksmåter i vitenskapelig sammenheng
har kjennskap til det filosofiske grunnlaget for vitenskapelig kommunikasjon, og den samfunnsrelevansen dette har
Ferdigheter
Studenten:
er i stand til å skrive en kortere naturfaglig rapport basert på teori, observasjoner og målinger
kan holde et kortere faglig foredrag og beherske aktuell formidlingsteknologi
kan anvende relevant kommunikasjonsteori til både skriftlig og muntlig formidling
Generell kompetanse
Studenten:
er i stand til å bruke egne ord muntlig og skriftlig for å diskutere et naturfaglig problem
har kunnskap om relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
Side 14 av 23
UNDERVISNINGSFORM
Undervisning ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Norsk: Forelesninger/diskusjoner, ett skriftlig arbeid og en muntlig oppgave innen oppgitt tidsfrist, orientereringer gitt underveis, alle vurdert
bestått/ikke bestått.
Engelsk: Forelesninger/diskusjoner, tekststudium, lytting, samtaletrening i grupper, gjennomgang av grammatikk, idiomer og ordforråd. Kortere
skriftlige framstillinger (referat, oversettelser) som mappekrav.
Obligatorisk deltagelse i marinøkologisk feltkurs (som mappekrav).
Forelesninger, databearbeiding og rapportskriving: 4 timer per uke i ca 13 uker
PENSUM
Pensumlitteratur:
Emnet er under utarbeidelse og lærebøker er til vurdering. Detaljert pensumliste vil derfor ikke være tilgjengelig før semesterstart.
Kathleen McMillan & Jonathan Weyers: Studer smart: Slik skriver du oppgaver og prosjektoppgaver, Pearson, Harlow 2011, ISBN 978-0-27373708-7 (O&P)
Kathleen McMillan & Jonathan Weyers: Studer smart: Slik skriver du essayer og innleveringer, Pearson, Harlow 2011, ISBN 978-0-273-73707-0
(E&I)
Støttelitteratur:
Hindle, T. "Presentasjonsteknikk", JW. Cappelen, Oslo 2000.
Erlien, B. "Bak ordene: Intern komm. i praksis", Univ.forlaget, Oslo 2001.
Karin Knisely: A student handbook for Writing in biology, 3. utgave, Sirnauer Associates/W.H. Freeman & Co, Sunderland 2009.
Rolf B. Sunde: Rapporter og notater, 9. utgave, NKI-forlaget 2005 (eller nyere opptrykk), kapitlene 1, 3 og 5.
VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2016 høst).
Mappevurdering , teller 100/100 av karakteren (første gang 2016 høst).
Obligatorisk deltakelse - feltkurs, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 høst).
Side 15 av 23
Matematikk og statistikk MA145F
Emnet består av en matematikkdel og en statistikkdel. I matematikkdelen gis en
elementær innføring i følgende tema: Funksjoner av en variabel. Kurvedrøfting og
maksimums- og minimumsproblemer. Eksponensialfunksjoner, logaritmer og
trigonometriske funksjoner blir studert. Derivasjon. Statistikkdelen fokuserer
spesielt på anvendelse av statistikk på biologiske problemstillinger: Analyse av
data. Sannsynlighetsregning og kombinatorikk, diskrete og kontinuerlige
sannsynlighetsfordelinger, estimering og hypotesetesting og regresjonsanalyse.
Kostnader til kalkulator påløper i tillegg til utover semesteravgift og
pensumlitteratur.
MATEMATIKK OG STATISTIKK MA145F
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk:
Bachelor i dyrepleie
og Grunnstudium
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
PETTER PETTERSEN
Emneansvarlig
Studiested
Bodø
Universitetslektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2018
Tlf: +47 75 51 72 67
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal:
ha kjennskap til de vanligste funksjonene av en variabel
forstå forskjellen på gjennomsnittlig vekstrate og øyeblikkelig vekstrate til en funksjon
ha kjennskap til de vanligste deskriptive målene for et datasett, sannsynlighetsfordelinger og inferensteknikker
forstå forskjellen mellom parameteren i en populasjon og utvalgsestimatet av den samme parameteren
Ferdigheter
Studenten skal:
kunne utføre elementære algebraiske manipulasjoner og løse likninger
kunne bruke den deriverte for å analysere funksjoner av en variabel
kunne bruke elementær sannsynlighetsregning
kunne bruke elementær estimeringsteori og utføre elementær hypotesetesting
Generell kompetanse
Studenten skal:
kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved arbeid med oppgaver i matematikk
kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved arbeid med oppgaver i statistikk
Side 16 av 23
UNDERVISNINGSFORM
Undervisning ansikt til ansikt
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesing og oppgaveløsning
Øvelsesgrupper
Individuelle innleveringsoppgaver
PENSUM
Biolcalculus 1e, Calculus for Life Sciences: James Stewart, McMaster University, Troy Day, Queens' University
ISBN-13: 9781133109631
ISBN-10: 1133109632
Published by: Cengage Learning
og
Biostatistics for the Biological and Health Sciences, Marc M. Triola & Mario F. Triola:
Pearson Higher Education
ISBN-10: 0321546490
ISBN-13: 9780321546494
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Basiskunnskaper tilsvarende grunnkurset i matematikk fra videregående skole. Studenter med manglende forkunnskaper må påregne ekstra
arbeidsinnsats utover det som normalt kreves av et 10-studiepoengsemne.
VURDERINGSORDNING
Skriftlig skoleeksamen , 6 Timer (første gang 2017 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
MA107E Innføring i økonomisk matematikk - 5 studiepoeng.
MA116F Matematikk/Statistikk for biologer - 10 studiepoeng.
Side 17 av 23
Innføring i cellebiologi BI136F
Hovedtema for emnet: Cellers oppbygging, strukturmessig og kjemisk.
Membraner, organeller og funksjoner. Hovedtrekk i cellerespirasjon, fotosyntese,
mitose, meiose, cellesyklus og DNA/proteinsyntese. Basal kunnskap om
signalveier, virus, bakterier, protister, samt litt om immunologi, mat og ernæring.
Innføring i noen tema innen fysiologi (respirasjon, sirkulasjon, osmoregulering,
fordøyelse).
Semesteravgift og pensumlitteratur.
INNFØRING I CELLEBIOLOGI BI136F
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk:
Grunnstudium.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
ÅGE EIRIK MOHUS
Emneansvarlig
Studiested
Bodø
Førstelektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2018
Tlf: +47 75 51 73 53
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten:
har grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen cellebiologi
har kunnskap om forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet
kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsrelevans
Ferdigheter
Studenten:
kan anvende cellebiologisk og fysiologisk kunnskap på både praktiske og teoretiske problemstillinger
er i stand til å utføre grunnleggende eksperimenter, forstå biologien bak observasjoner og skrive rapporter
kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Generell kompetanse
Studenten:
har kunnskap om relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
er i stand til å bruke egne ord muntlig og skriftlig for å diskutere et cellebiologisk/ fysiologisk problem
Side 18 av 23
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
60 timer fordelt på forelesninger, gruppediskusjoner og labøvelser:
4 timer per uke i ca 13 uker (forelesninger og seminar)
Mappe skal inneholde:
Deltagelse i labøvelser m/skriftlig rapport (3 x ca 4 timer)
Bestått flervalgsprøve.
PENSUM
Pensum:
Campbell, NA et al. "Biology", 10. Utg. Pearson, 2015; ISBN 10: 1-292-00865-2.
Kap. (1), 4, 5, 6, 7, 8, (9), 10, (11), 12, 13, 16, 17, (26), 27, (28), 42, 43, (44), (47).
Støttelitteratur:
Bruce Alberts et al. "Essential Cell Biology", 2nd ed. Garland Science, New York 2003; ISBN 0-8153-3481-1.
Mohus, Å. "Mat og mikroorganismer", UiN-notat 2/2014, Bodø 2014; ISBN 978-82-7314-747-9.
VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2017 vår).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår).
Mappe , teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
BI146F Cellebiologi for dyrepleiere - 5 studiepoeng.
BI124F Cellebiologi og biokjemi - 10 studiepoeng.
BI132F Biokjemi og cellebiologi - 10 studiepoeng.
BI140F Introduksjon til dyrebiologi - 5 studiepoeng.
Side 19 av 23
Innføring i logistikk KV102F
Introduksjon til fagområdet. Fysiske og adm prosesser knyttet til anskaffelse,
håndtering, lagring, transport/levering av råvarer, materiell og ferdigvarer. IT knyttet
til logistikk og virksomhetsmodellering.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
INNFØRING I LOGISTIKK KV102F
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk:
Bachelor i
internasjonal
markedsføring.
Valgemne: Bachelor
i havbruksdrift og
ledelse, Y-vei,
Grunnstudium.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
GISLE SOLVOLL
Emneansvarlig
Studiested
Bodø
Førsteamanuensis
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Tlf: +47 75 51 76 32
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
Vår 2018
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal kunne redegjøre for grunnleggende begreper, teknikker og metoder innen logistikk og anvende disse begrepene på aktuelle
problemstillinger
Ferdigheter
Studenten skal kunne gjennomføre en begrenset logistikkundersøkelse for en bedrift - fortrinnsvis innen fiskeri-/havbruksområdet
Generell kompetanse
Studenten skal kunne vise evne til planlegging og gjennomføring av studie- og arbeidsoppgaver innen emnet og kunne utveksle og formidle
sentralt fagstoff og løse aktuelle logistikkmessige problemstillinger.
Studenter som tar emnet forventes å være nytenkende og innovative både i forhold til bedrifts- og samfunnsrettede tiltak.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt til ansikt.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og oppgaveseminar.
Side 20 av 23
PENSUM
Persson, G. & Virum, H. "Logistikk og ledelse av forsyningskjeder", Gyldendal Akademisk, Oslo 2007 eller nyere. (utvalgte kapitler).
Eventuelt ekstra materiale knyttet til oppgavearbeidet.
VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2011 vår).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2014 vår).
Oppgave, teller 40/100 av karakteren (første gang 2014 vår).
Side 21 av 23
Markedskommunikasjon og medier EK129F
Emnet gir studentene kunnskaper om et bredt utvalg av temaer, teorier,
problemstillinger og verktøy innenfor markedskommunikasjon. Emnet gir også
studenten kunnskaper om ulike medier, herunder presse, og ferdigheter i å
anvende ulike kommunikasjonsverktøy med strategisk hensikt.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MARKEDSKOMMUNIKASJON OG MEDIER EK129F
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
MAGNUS RESSEM
Emneansvarlig
Obligatorisk:
Bachelor i
internasjonal
markedsføring.
Studiested
Bodø
Universitetslektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Vår 2018
Undervisningsspråk
Norsk
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Undervisningsseme
ster
Tlf: +47 75 51 71 61
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Side 22 av 23
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskaper
Studenten skal:
ha bred kunnskap om sentrale teorier innenfor markedskommunikasjon.
ha kjennskap til viktige fora og journaler for å oppdatere egne kunnskaper innenfor PR, omdømmeledelse og reklame.
ha kunnskaper om sentrale prinsipper for hvordan ledere og virksomheter kan lykkes med å planlegge og formidle et budskap, til en definert
målgruppe, på en overbevisende og strategisk hensiktsmessig måte.
Ferdigheter
Studenten skal kunne:
redegjøre for nøkkelbegreper innenfor fagfeltet.
planlegge og gjennomføre ulike markedskampanjer.
redegjøre for sentrale verktøy innenfor markedskommunikasjon, herunder innholdsmarkedsføring (PR), reklameutvikling og direkte
markedsføring, og kunne anvende disse med strategisk hensikt.
redegjøre for sentrale prinsipper innenfor journalistikk og vinkling av saker.
redegjøre for sentrale momenter når det gjelder hvordan organisasjoner kan arbeide med å forbedre eget omdømme i det daglige og ved
unntakssituasjoner/ kriser.
Generell kompetanse
Studenten forventes å:
ha innsikt i og kunne diskutere etiske problemstillinger innenfor reklameutforming, PR, presseetikk og hva bedriftens samfunnsansvar angår.
planlegge og gjennomføre ulike kampanjer med hensikt å fremme virksomhetens forretningside.
kjenne til nye og anvendbare teknologiske verktøy innenfor markedskommunikasjon.
UNDERVISNINGSFORM
Ansikt-til-ansikt-undervisning.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og case.
PENSUM
Olsen, L.E og A. Peretz (2016) «Markedskommunikasjon,» Fagbokforlaget, Oslo
Cappellen, Anders (2012) «Bruk pressen 3.0» PR forlaget, Oslo.
Utvalgte artikler.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Emne i markedsføring/markedsføringsledelse, f.eks. EK124F Markedsføringsledelse.
VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2011 vår).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2011 vår).
Oppgave, 4 Uker. Teller 40/100 av karakteren (første gang 2011 vår).
Side 23 av 23