Sjekkliste uten ansvarsrett - Stor

MOTTAKSKONTROLL
Gnr/bnr
Saks. nr
Søknad etter pbl § 20-4
Sak INN
(dato) Pbl § 21-7
Tiltak der tiltakshaver har ansvar.
Frist UT
(dato) SAK § 7-1
Pbl 2008 § 20-2. SAK 10 kap 3.
OK? Dokumenter
Søknadsskjema
Er søknaden signert?
Utfylt arealdisponering?
Søknad om dispensasjon
Sporing
Krav
SAK §5-1
Adresse, telefonnummer og e-post.
SAK §21-2
Nabovarsel
(Pbl § 21-3)
Søknad om dispensasjon
Samtykke fra nabo(avstand)
SAK §5-2
PBL§29-4
TEK§6-4.
Situasjonsplan (M=1:1000 eller 1:500)
SAK §5-5
Vise tiltaket med målsatte avstandslinjer. Avstand
nabogrense og andre bygg på tomta.
SAK§5-5
Tegninger må vise forholdene før og etter nybygging
Nabovarsel merket dispensasjon.
m/kote topp grunnmur
Tegninger (M=1:100 eller 1:50)
Plan (alle plan, også kjeller) målsatt.
Fasade m/terr.linjer fram til tomtegrense.
Snitt, målsatt
Møne- og gesimshøyder, takvinkel
Profilsnitt m/kote og nabobygningar
Terrengsnittet må vise eksisterende terreng og ferdig planert
terreng fra tomtegrense til tomtegrense
Eksisterende tegninger
Uttalelse fra andre myndigheter
SAK§6-2
Arb.tilsyn, mattilsyn, vegvesen, landbruk osv
Avfallsplan v/Nybygg > 300 m2 BRA
PBL§29-8
TEK§9-5 –
TEK§9-9
(Skal ikke godkjennes)
2
Riveareal > 100 m BRA
Andre vedlegg?
Nytt eller økt utslipp?
Merknader: