U19NM-sluttspillet

Arrangementshåndbok for
U19NM-sluttspillet
2017 - 2018
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
Innhold
1. Introduksjon.........................................................................................................................................1
1.1
Hva er U19NM?..................................................................................................................................1
2. Dette gjør forbundet........................................................................................................................2
2.1
Før arrangementet...........................................................................................................................2
2.2
Under arrangementet......................................................................................................................2
2.3
Etter arrangementet........................................................................................................................2
3. Krav til lokal arrangør....................................................................................................................3
3.1
Før arrangementet...........................................................................................................................3
3.2
Under arrangementet......................................................................................................................3
3.3
Etter arrangementet........................................................................................................................3
4. Arbeidslisten må inneholde.........................................................................................................3
5. Kiosk........................................................................................................................................................4
6. Program..................................................................................................................................................4
7. Markedsføring i hallen....................................................................................................................4
8. Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok................................................................................4
1. Introduksjon
1.1
Hva er U19NM?
NBBFarrangererNorgesmesterskapforU19klubblagomvåren(hovedterminlistenbestemmereksaktdato).
12lagkvalifisererseginntilfinalehelgen.Erdetflereenn12lagsomønskerådeltaspillesdetkvalifiseringer
(vanligvisiBergenogOslo).Plasseringikvalifiseringeneharbetydningforseedingeninnifinalehelgen.
Kvalifiseringenespillesidesember.
NM-sluttspilletarrangøresoverenhelgmedmuligstartalleredefrakl.1600fredagettermiddagavsluttesfør
kl.2000søndagkveld.Alledeltakendelagvilfåminimum3kamper.Deterenmålsetningatmanspiller
plasseringskamperheleveiennedtilplass11og12forutsattatdetertekniskmulig.Lokalarrangørmå
derforhatilgjengeliggjennomhelehelgen3godkjentebanerforåkunnegjennomføredettearrangementet.
NBBFsørgerforatpåmeldingskontingenteninnbetalesfraallepåmeldtelagogutbetalerarrangørstøttetil
denklubbensomtarpåsegoppgavenfordentekniskegjennomføringenavarrangementet.
Arrangementstøttenerpåkr.25000,-
ItilleggdekkerNBBFdommerhonorarforallekampene,menselveutbetalingenskjervialokalarrangør.
NBBFdekkerogsåhalleiekostnader.
1
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
2. Dette gjør forbundet
2.1
Før arrangementet
-Inviteretilåsøkepåarrangementinklusivearrangørhåndbok(jan)
-Velgelokalarrangør(feb)
-Påseatarrangørharbekreftettilgjengelighalltid(mai)
-Leggeutinvitasjon(sept)
-Taimotinvitasjon(okt)
-Rangerelagkvalifisering(okt)
-Lagepuljeogkampoppsettforeventueltkvalifiseringer(okt)
-Publiserepuljeogkampoppsettkvalifiseringerpåbasket.no(nov)
-Sendekampoppsetttilaktuelleregionerfordommeroppsett(nov)
-Følgeopplokalarrangørpådetaljplaneneforgjennomføringavkvalikene(14dagerfør)
-Lagepuljeogkampoppsettforfinalehelgenbasertpåkvalifiseringene(jan)
-Publiserepuljeogkampoppsettfinalehelgenpåbasket.no(jan)
-Sendekampoppsetttilaktuelleregionerfordommeroppsett(jan)
-Gjennomføreforberedendearrangementsmøte-lokaltellerviaskype(jan).
-Bestillepremiertilfinalehelg(jan)
-Lagemediedekningsplanforarrangementet(feb)
-Sendeovermarkedsføringsmateriellforprogramtillokalarrangør(1,5månedfør)
-Følgeopplokalarrangørpådetaljplaneneforgjennomføringavfinalehelgen(14dagerfør)
-Sørgeforatpremiererpåplasshosarrangørogpremieutdelereerskaffet(1ukefør)
-Påseatenarrangementskomite(forprotesterogallstarlag)erpåplass(1ukefør)
-Sistegjennomgangmedlokalarrangør(2dagerfør)
2.2
Under arrangementet
-Sjekkeatkampoppsettetfølgesmedhensyntilbanevalg
-Sjekkeatallearrangementskraveroppfylt
-Påseatreklame/annonsererkorrektpresentert
-Hjelpetilmedoppriggingavstreaming
-Ledearrangementskomite
-Væretilgjengeligforlokalarrangør
-Sørgeforatkampresultatermedmerblirpublisert
-Hjelpetilmedorganiseringavpremieutdelingene
-SørgeforatallstarlagogfinalensMVPblirvalgtut
-Følgeoppsattmediedekningsplan
2.3
Etter arrangementet
-Lageevalueringavarrangementet(max1ukeetter)
-Lagetiltaksplanforarrangementet(max1månedetter)
-Oppdaterearrangementshåndbok(max1månedetter)
-Utbetalearrangørstøttetillokalarrangør(max2ukeretter)
-Utarbeideogutsendereisefordeling(max2ukeretter)
-Følgeoppsattmediedekningsplan
2
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
3. Krav til lokal arrangør
3.1
Før arrangementet
-Sørgefortilgangtilnødvendighallkapasitet–3baner(mars/april)
-BekreftetilgangtilnødvendighalltilNBBF(mai)
-EtablereenarrangementskomitemedledersomkorresponderermedNBBF(okt)
-GjennomføreforberedendearrangementsmøtemedNBBF-lokaltellerviaskype(jan)
-SendeutinfoomhotelltilbudtildeltakendelagmedkopitilNBBF(jan)
-Sendeutønskeominfofralagene-lagoppstilling,logo,lagbilde(6ukerfør)
-LageprogramsomgodkjennesavNBBF(3ukerfør)
-OversendearbeidslisterogarrangementsplantilNBBF(14dagerfør)
-SistegjennomgangmedNBBF(2dagerfør)
-FølgeoppsattmediedekningsplanfraNBBF
3.2
Under arrangementet
-Haenegenarrangementsansvarligsomikkeharandreoppgaver
-Klargjøre/riggeogryddehallgjennomhelearrangementet
-Påseatdeterførstehjelpkyndigpersontilgjengeligunderhelearrangementet
-Besetteallefunksjonerihhtarbeidsliste
-Samleinnkampskjemaietfellesarkiv
-Stillemedkioskgjennomhelearrangementet
-Sørgeforspeakertjenesteogmusikkminimumifinaler
-Førelivestatsifinalene
-Sørgeforoppdateringeravresultaterihallogpånett
-Påseatdokumentasjonforvalgavallstarlagdelesuttilallelagene
-Innhenteuttalelsertilallstarlagforallelageneinnenstartavfinalene
-Forberedepremieutdelingmedegetpremiebord(hvitduk)
-Assistereipremieutdelingen
-FølgeoppsattmediedekningsplanfraNBBF
3.3
Etter arrangementet
-RiggenedhallogoverlevemarkedmaterielltilNBBF(sammedag)
-Levere/sendeinnallekampskjemafraarrangementet(1ukeetter)
-Lagerapportfraarrangementet(hvafungerteoghvafungerteikke)
-Sendefakturaarrangørkrav(1uke)
4. Arbeidslisten må inneholde
Lokalarrangørskaletablerearbeidslisteoveroppgavenesomskalgjøreiforkantogunderveisi
arrangementet.DennemåpresenterestilNBBFhvisdeetterspørdenne.Arbeidslistenmåinnholde:
-Navnpåhovedansvarligmedkontaktinfo
-Navnpåallesomharsekretariatansvar
-Oversiktoverhvemsomriggerhalleniforkantogrydderhallenietterkant
-Navnpåallesomjobberikiosketc.
3
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
-Navnpåspeakerifmmedfinalekampene
-Hvordanmanskalgjennomføreselvefinalekampeneinkl.Underholdningogutdelingavpremier.
(NBBFvilværebehjelpeligmedutarbeidelistenrundtfinalekampen)
5. Kiosk
Detskalværeåpenkioskihallenederturneringenavholdes.Kioskenmåværeåpenseneste30minuttfør
førstekampogholdesåpenmensdetspilleskamper.Kioskenbørtilbybetalingviakontanterogkort.Andre
varianteravbetalingviamobiloglignendeanbefalesogsåatlokalarrangørfårpåplasshvismulig.
Kioskenbørinneholdenormalekioskvarersomkaffe,drikke,kake,vaffler,pølseretc,menogsåhamer
sunnealternativersomgrovebaguetter,frukt,gryterettoglignende.
6. Program
Lokalarrangørskallageetprogramforarrangementet.Programmetskalinneholde:
-VelkommenskrivsomoversendesavNBBF
-Kampoppsettet
-Presentasjonavlagene,medklubblogo,lagbilde,navnpåspillere,dereshøydeogalder
-LogoavsamarbeidspartnereNBBFønskerpresentert
-Eventuelleegnelogoavsamarbeidspartnere
Programmetskalkopieresistortnokantallatdetertilgjengeligkopiergjennomhelearrangementet.
Programmetbørværeletttilgjengeligiinngangentilhallen.
7. Markedsføring i hallen
NBBFarrangørharretttilåpromotereegnesamarbeidspartnereunderturneringen.Lokalarrangørskal
bidratilateventuellebanneroglignendemonteres/hengesopppåanviststedavNBBF.
Lokalarrangørkanpromotereegnesponsorer/samarbeidspartnere.Disseskalimidlertidgodkjennespå
forhåndavNBBFslikatdeikkeeridirektekonflikttilNBBFssamarbeidspartnere.
8. Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok
NBBFvilutbetalearrangørstøttekr.25000,-ietterkantavarrangementet.Arrangørklubbmåsendeinn
fakturaforåfåutbetaltdennestøtten.Hvisarrangørønskeråfåutbetaltkostnadentildommerhonorarenei
forkantavarrangementetsåmådetsendesinnegenfakturafordette.Hvislokalarrangøritilleggblirpålagt
åskaffepersonersomskalfilmekampeneifmstreamingsåvilNBBFbetaleenekstragodtgjørelsepåkr.
100,-pr.kamp.
NBBFforbeholdersegrettentilåavkortearrangørstøttenhvisarrangørklubbharstørrebruddpåkravenefor
arrangementet.Avkortingenkanikkeoverstige25%avdentotalearrangørstøtten.Bruddpåkravskal
påpekesumiddelbartavNBBFtilarrangørnårdeoppdagesslikatarrangørgismulighettilåkorrigere
eventuellefeil/mangeretc.
4
Kontaktpersonforprosjektet:EivindS.Jensen
Emailtilkontaktperson:[email protected]
5