Den norske lægeforening

Til Legeforeningen
6. februar 2017
Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?
(Kvinnsland-utvalget)
Legeforeningen hadde en intern høring vinteren 2016, mens Kvinnsland-utvalgets arbeid
pågikk.
AF og NFA utarbeidet da en felles intern høring. Med utgangspunkt innspillene fra
foreningene, utarbeidet Legeforeningen et omfattende innspillnotat til Kvinnsland-utvalget 15
mars-16.
Allmennlegeforeningen støtter hovedkonklusjonene i legeforeningens innspillnotat, og
behov for endringer i dagens styringsmodell. Legeforeningen mener en ny modell må bidra
til:
-Det bør være en eller annen form for regional forankring og samordning
-Helse Sør-Øst bør deles, og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner
-Antall styringslag reduseres (fjerne et nivå)
-Dagens to styrenivåer reduseres til ett
-Mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene, og at stedlig ledelse innføres
-Endre finansieringsordningen for bygg
-Åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges.
Allmennlegeforeningen er enig at Kvinnsland-utvalget ikke gir en entydig tilrådning i
hvordan framtidens spesialisthelsetjeneste bør organiseres og styres, mulig mandatet har vært
for smalt og i viktige spørsmål er utvalget delt. Kort oppsummert ønsker flertallet å videreføre
dagens 4 regionale helseforetak, og halvparten av utvalget ønsker å fjerne styrene på HF-nivå,
den andre halvdelen er bekymret for økende maktsentralisering. Et mindretall ønsker å dele
helse Sør-Øst.
Allmennlegeforeningen er også enig at det er viktig at beslutninger ikke tas for langt fra
pasientene, og sykehusene må få økt beslutningsmyndighet lokalt, og det må være korte
avstander opp til der beslutningen fattes. Vi mener også at Kvinnsland-utvalget ikke har
diskutert nok en framtidig organisering og styring av spesialisthelsetjenesten med tanke på
hvordan kommunehelsetjenesten i dag er organisert. Kommunene og sykehusene må
samarbeide tydeligere i årene framover også med tanke på de nye faglige utfordringene
overført til kommunene etter iverksettelsen av Samhandlingsreformen i 2012.
Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00
Faks 23 10 90 10 • [email protected] • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf
-1-
Andre konkrete spørsmål i høringen:
1: Vi støtter at Legeforeningens hovedbudskap i høringen bør være at statens eierskap til
spesialisthelsetjenestene må ordnes slik at det blir færre leder-nivå i sykehusene, og at det
legges til rette for reell stedlig ledelse.
2:Vi støtter Legeforeningen å avvise forslaget om å fjerne styrene på foretaksnivå
3:Vi støtter at foreningen ber om at det vurderes en ny regioninndeling med 6 eller eventuelt
flere regioner.
4: Vi støtter at Legeforeningens budskap i høringen bør være at statens eierskap til
spesialisthelsetjenestene må utredes nærmere med et åpent mandat.
Med hilsen
Allmennlegeforeningen
Tom Ole Øren
leder
Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00
Faks 23 10 90 10 • [email protected] • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf
-2-