samarbeid på tvers i østre agder

Digitalt tilsyn
Tryggere og mer effektiv natt -tjeneste
v/Silje Bjerkås
Østre Agders prosjekt i nasjonalt
velferdsteknologiprogram
Forskningsspørsmål:
Digitalt tilsyn:
• Hvilken betydning har
innføring av teknologi
på natt for
opplevelsen av
trygghet for pasient,
pårørende og
ansatte?
• Varsler personalet
ved:
• Nattvandring
• Åpning av
utgangsdør
• Fall/fravær fra
seng
• På hvilken måte
påvirker teknologi
arbeidsprosesser på
natt?
• Systemet stilles inn
individuelt
• Sensorer
• Kamera
Bakgrunn for prosjektet
Behov for andre løsninger!
Utsagn fra nattevaktene før oppstart
• Noen ganger våkner pasienten av at vi er innom
og kikker til dem
• Hva hvis pasienten går ut etter at vi har dratt?
• Flere og flere vil ha tilsyn på natt, men vi rekker
ikke alle
• Noen demente nattevandrere er vanskelig å
legge når de først har gått ut av rommet, av og
til går de inn på andres rom
Hva hvis teknologien styrker trygghet på natt.
Installert utstyr
Styringsenhet
Bevegelsessensor
Dørsensor
Sengesensor
Viktig for å lykkes
•
•
•
•
•
•
Forankring
Involvering
Opplæring
Informasjon
Klare rutiner/prosedyrer
Samarbeid
• På tvers av kommunegrenser
• Internt mellom enheter i egen kommune
• Med andre instanser
• Tålmodighet!
Utfordring 
Løsning
Er pasienten
psykisk utv.
Hemmet?
Journalnotat 152
Nei
Samtykkekompetanse
JA
Journal
notat 152
VEDTAK
SAK 63 og TJE 63 Bruk av
Varslings og
lokaliseringsteknologi
NEI
Motstand
JA
Journal
notat 152
NEI
Motstand kan uttrykkes på flere
måter; verbalt eller fysisk.
Uttrykksform er ikke avgjørende. I
praksis vil det ofte bero på en
tolkning av reaksjon til pasienten,
noe som krever god kjennskap til
vedkommende. Det er viktig å
huske på at ventet motstand er
likestilt med uttrykt motstand
Dokumentasjon
bruk journalnotat 152
Vedtak om tvang
SAK 24 Helsehjelp med tvang
SAK 63 Bruk av varslings og
lokaliseringsteknologi
Bruk mal «4A»for vedtaket,
sendes FM
Vedtak
SAK 63 og TJE 63 Bruk av
varslings og
lokaliseringsteknologi
Dokumentasjon
Dokumentasjon
bruk journalnotat 152
bruk i 152
Gevinstrealiseringsplaner
• Alle deltakerkommunene har
laget egne
gevinstrealiseringsplaner
• Verktøy fra samveis.no
• Nyttig verktøy for å
synliggjøre gevinster:
– Kvalitet
– Spart tid
– Reduserte kostnader
• Viktig for å sikre videre
satsning
Gevinster – økt kvalitet
 Ansatte blir varslet når brukerne forlater
boligen nattestid eller er lenge borte fra
sengen
 Brukerne får hjelp når de trenger det
 Ansatte får frigjort tid til økt beredskap
 Brukeren blir ikke unødvendig forstyrret
på natt
 sover bedre
 økt funksjonsevne
 Økt trygghet for brukere, pårørende og
ansatte
 «Systemet har reddet liv»
 Økt kompetanse (Ref. forskningsrapport fra UiA)
10
Gevinster – spart tid
 Ansatte sparer tid ved at de ikke trenger å kjøre
lange strekninger for å sjekke at brukere sover
11
Gevinster - unngåtte kostnader
 Veksten i helse og omsorg bremses
 Flere kan bo hjemme lengre
 Behov for institusjonsplass utsettes
 Ressursene brukes mer effektivt
 Brukeren får tilsyn når de trenger
det og ikke rutinemessig
 Faste tilsynsbesøk på natt kan tas
bort og oppbemanning kan unngås
 Unngått fall = unngåtte kostnader
Unngått kostnad
• Eksempel fra Grimstad:
«Netto nåverdi er lik 24,6 mill. kr. Positiv netto nåverdi viser at de
økonomiske gevinstene overstiger kostnadene i perioden 2014-2017, og at
satsingen på velferdsteknologi er lønnsomt for kommunen. Forventede
gevinster forsvarer investeringer i innføring av teknologi og bruk av
ressurser i daglig drift».
• OBS! Kan ikke tas ut fra budsjett, men viser at
velferdsteknologi er med på å hindre vekst
Veien videre
•
•
•
•
•
•
Satsning på velferdsteknologi gir effekter - vi må fortsette
Viktig å fortsette med måling av gevinster
Ta i bruk velferdsteknologi i større skala og i flere enheter
Tilrettelegge for enkel bruk for ansatte
Fortsette samarbeid på tvers av kommunegrenser
Gjennomføre offentlig anskaffelse
 Velferdsteknologi - en integrert del av tjenestetilbudet
 Tryggere og mer effektive natt-tjenester
Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten!
[email protected]
15