2017-02-06-Folkemøte på Strand

Folkemøte
E18 Vestkorridoren
Etappe 1 E18 Lysaker - Strand
Grete Tvedt
Hans Håkon Ruud
Trym Johannessen
Thon Oslofjord hotell 6.2.2017
07.02.2017
E18 Vestkorridoren
Inndeling av prosjektet
07.02.2017
E18 Vestkorridoren
E18 vestover fra Oslo er i dag en av landets mest
belastede veger
● Mye kø med problemer for
næringstrafikk, buss personbiler
● E18 har funksjon som både hovedveg
og lokalveg, og det oppstår lokale
flaskehalser på E18
● Ujevn avvikling og hastighet resulterer i
mange uhell og ulykker
● Trafikken på tverrgående ruter går
gjennom boligområder
● E18 er en barriere og hindrer by- og
stedsutvikling
● E18-korridoren påfører omgivelsene
støy- og luftforurensing
● Sykkelløsningene i korridoren har svært
varierende standard og mange
systemskifter
● Hvis E18 blir liggende som i dag viser
trafikkanalyser at nullvekstmålet ikke
nås
07.02.2017
E18 Vestkorridoren
Om prosjektet og rammebetingelsene
● Nasjonal transportplan 2018-2029 legges frem denne våren.
● Revidert Oslo-pakke 3 avtale fra juni 2016
● Klimaforliket: Ikke økning av personbiltransport i byene
● Finansiering: Bompenger, statlig bidrag og Oslopakke 3
● Tekniske retningslinjer (forskrifter, Vegvesenets regelverk)
07.02.2017
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Lysaker - Ramstadsletta
07.02.2017
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
07.02.2017
E18 Lysaker - Strand
Konsekvenser av ny etappeinndeling
Mer støy
Rundkjøring uteblir – vanskeligere å komme inn på E18
Noe mer trafikk på lokalveiene?
Flere mister husene sine
Sykkelbro blir bussbro
Bro må bygges, men blir ikke brukt før resten bygges
Lavere fart
Må bygge pumpestasjon
i uferdig tunnel
● Luftetårn må flyttes
● Kortere strekning gir ikke
kortere byggetid
●
●
●
●
●
●
●
●
FOTO: Lise Åserud, NTB scanpix
07.02.2017
Strandlokket – 1. etappe
Strandlokket – Regulert løsning
07.02.2017
Effektene av bygging av E18 Lysaker – Strand
Antall biler inn til Oslo skal ikke øke
Bussen skal være i rute
Bedre og tryggere sykkelveg
Det skal bli 40 % færre biler på
Høvikveien, Gamle Ringeriksvei og
Vollsveien
● Antall ulykker med personskade
skal reduseres med 40 %
●
●
●
●
● Vi skal bidra til kortere reisetid for
næringstrafikken når Lysaker –
Ramstadsletta er ferdig
24.01.2017
E18 Vestkorridoren
trafikale konsekvenser 1. etappe
Hans Håkon Ruud
Stabekk, 17.1.2017
07.02.2017
Strandlokket – regulert løsning
07.02.2017
Strandlokket – 1. etappe
07.02.2017
Dagens situasjon med E18 på Strand
Oslo
Midlertidig E18 på Strand i byggeperioden
Oslo
07.02.2017
Dagens situasjon med E18 på Strand
Oslo
Ferdig bygget E18 på Strand
Oslo
07.02.2017
Strandområdet – regulert løsning
07.02.2017
Strandområdet – 1. etappe
07.02.2017
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 - Strand
07.02.2017
Etappe 1 – Strand
07.02.2017
E18 Vestkorridoren
Støy – luft – grunnerverv i 1. etappe
Trym Johannessen
6.2.2017
07.02.2017
Vi skal bidra til å oppfylle nasjonale mål for
luftforurensning og støy
 Ingen beboere på strekningen skal ha et høyere
støynivå enn 38 dB innendørs
 Beboere i rød støysone skal få et akseptabelt
støynivå i oppholdsrom (under 30dB) og på en
uteplass (under 55dB). Dette vil være mulig for
80 % av boligene
 I tillegg skal det totale lydnivået utendørs
reduseres til under Lden 65 dB for 25 % av
beboerne sammenliknet med 2017
 Grenseverdiene for luftkvalitet i
forurensningsforskriften skal overholdes i det
nye veganlegget
 Antall eksponerte beboere som er utsatt for
svevestøv (PM10) i rød sone skal reduseres med
minst 80 % på Lysaker – Strand, Fornebu og
Gjønnes
06.02.2017
E 18 Lysaker-Strand
Støy - utendørs
• Det følger av reguleringsbestemmelsene at T-1442, tabell 3, skal
gjøres gjeldende for behandling av støy på utendørs
oppholdsarealer.
Aktuelle tiltak
o Støyskjermer som skal etableres langs ny E18 fremkommer i
plankartet.
o Lokale skjermer – målet er å etablere en stille «kaffeplass».
o Totalt vil ca. 450 boliger utredes. Forventet at 80% vil få en
uteplass på Lden 55 dB eller lavere.
06.02.2017
E 18 Lysaker-Strand
Støy - innendørs
• Det følger av reguleringsbestemmelsene at for boliger med
støynivå høyere eller lik Lden 55 dB ved fasade, skal tiltak mht.
innendørs støynivå utredes.
Aktuelle tiltak
o Støyskjermer som skal etableres langs ny E18 fremkommer i
plankartet.
o Lokale skjermer – målet er å få støynivå i fasade ned til under
Lden 55 dB.
o Utrede tiltak på boliger som da har høyere eller lik Lden 55 dB
ved fasade .
06.02.2017
E 18 Lysaker-Strand
Støy - innendørs
o Total vil ca. 450 boliger måtte utredes.
Aktuelle tiltak
 Utskifting av vinduer
 Skifte lufteventiler
 Isolere fasaden
o Målet er å komme ned på 30 dB oppholdsrom inne. Vil klare
dett for 80 % av boligene.
06.02.2017
E 18 Lysaker-Strand
Boliger som grenser til omlagt E18 på Strand
● Statens vegvesen utarbeider notat om boliger på Strand.
Notatet skal belyse:
o Hvordan blir anleggsgjennomføring når omlagt E18 skal
bygges
o Situasjon for naboer når midlertidig E18 er etablert
Hvordan blir støy fra byggegrop, massetransport
o Situasjon for boliger når første etappe er ferdig og
omlagt E18 fjernes
o Hvordan påvirkes boliger på Strand bygging av etappe 2
Er det ulemper i form av støy/støv fra anleggsområde
eller massetransport
07.02.2017
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Grunnerverv Lysaker - Ramstadsletta
● Vi prioriterer grunnerverv mellom Lysaker og Strand der det er
tidligst byggestart.
● Pr. i dag har vi innløst 14 boliger på strekningen Strand Ramstadsletta.
● Det er innløst 75 boliger på strekningen Lysaker – Strand
● Alle bevilgninger til grunnerverv for 2017 er bundet i inngåtte
avtaler eller avtaler under forhandling
● Når reguleringsplanen er vedtatt, kan grunneierne kreve
innløsing.
07.02.2017