Samfunnssikkerhets- konferansen

Samfunnssikkerhetskonferansen
2017
Samvirke og ressursdeling
i stort og smått
Cecilie Daae,
direktør DSB
6. februar 2017
Norge er et stort
lite land…
…og det får vi ikke gjort så mye med.
Spørsmålet er hvordan vi skal møte de
beredskapsmessige utfordringene dette
medfører.
Nøkkelen ligger i styrket kommunikasjon og
bedre forståelse for at vi må løse
utfordringene i fellesskap; lokalt – regionalt –
Foto: DSB
nasjonalt.
Foto: DSB
Det helhetlige
utfordringsbildet…
Foto: DSB/Sivilforsvaret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klima
Terror
Helse
Teknologi
Tillit
Sikkerhetspolitisk situasjon
Økt migrasjon
Hybride hendelser
Samfunnssikkerhet
- mer enn politi og forsvar
 Samfunnssikkerhet dreier seg om vern om liv og helse, demokrati og
styringsevne og kritiske samfunnsfunksjoner
 Samfunnssikkerhet dreier seg om å bygge et samfunn som er
inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte komme
 Samfunnssikkerhet dreier seg om å være forberedt på å håndtere det vi
ikke klarer å forutse
Norge er et stort
lite land…
«Historien har også lært oss
hvordan det er å være en liten
brikke i stormaktenes spill»
Erna Solbergs nyttårstale 31.desember 2016
Foto: DSB
Foto: DSB
Befolkningsundersøkelse
Hva er innbyggerne redde for, og hvordan
oppfatter de beredskapen i Norge?
Bakgrunn
 På oppdrag fra DSB har Epinion
gjennomført en omfattende
befolkningsundersøkelse for å
kartlegge hva innbyggerne er redde
for og hvordan de oppfatter
beredskapen i Norge
 Utført desember 2016
 1115 besvarelser
Dette er befolkningen mest
bekymret for kommende fem år
 Terrorangrep på norsk jord
– 35% er bekymret eller svært bekymret
 Cyberangrep på styringssystemer
– 30% er bekymret eller svært bekymret
Foto: Colourbox
Dette er befolkningen minst
bekymret for kommende fem år
 Forsyningskrise (mangel på forsyning av mat, drivstoff eller
lignende)
–
69% er ikke bekymret
–
66% er ikke bekymret
 Krigshandlinger på norsk jord
Hendelsene innbyggerne tror
at ansvarlige myndigheter vil
håndtere best
 Naturhendelser som fjellskred
(58%), orkan (49%) og flom (60%),
samt større transportulykker (53%)
–
Eldre (60 år og eldre) tror myndighetene
vil håndtere disse hendelsene noe
dårligere enn hva personer i
aldersgruppen 39 eller yngre gjør
Hendelsene innbyggerne tror
at ansvarlige myndigheter vil
håndtere dårligst
 Atomulykke som medfører radioaktivt
nedfall i Norge (42%)
 Krigshandlinger på norsk jord (45%)
 Stor ulykke med utslipp av farlige
stoffer for mennesker og natur (34%)
 Cyberangrep på styringssystemer
(35%)
Strømbrudd
 Strømbrudd over 24 timer
– 6 av 10 er svært lite bekymret
eller ikke bekymret i det hele tatt
for langvarige strømbrudd over
24 timer
Illustrasjon: Colourbox
Informasjon
 Ved en stor krise vil knapt noen
søke informasjon på sosiale
medier i første omgang
– 8 av 10 vil derimot umiddelbart
søke informasjon i nettaviser, på tv
og radio
Illustrasjon: Colourbox
Egenberedskap
SIKKERHVERDAG.NO
Informasjon om egen
beredskap fra DSB
En passe dose risiko
 «Vi lever i det tryggeste sekund i
historien, på det tryggeste sted på
kloden. NYT det!
Det er ikke nødvendig å rope Ulv!
Hver gang en laboratoriemus får
en skjelving»
 «Trygghet er livets grunnmur. Men
for å være trygg, må du inngå
samliv med fare»
Per Fugelli
Foto: Jarvin - Eget verk,
Wikipedia commons
Behov for helhetlige svar og løsninger
Behov for helhetlige svar og løsninger
Behov for helhetlige
svar og løsninger
Hva må vi
sikre oss
mot?
To
linjer…
Hvilke
funksjoner er
det viktig å
sikre?
Frykt eller årvåkenhet?
«…kjent på en voksende klump i magen ift krigsretorikken
som vi nå ser og hører overalt»
(Trebarnsmor fra Porsgrunn)
«Hvis man må rømme fra sin bolig. Hadde det vært smart
med en ferdigpakket ryggsekk med sovepose,
pressening/telt, litt vann, personlige medisiner for 5 dager.
Viktig at ryggsekken veier minst mulig.»
"En ting jeg mener dere glemmer i lista beredskap i hjemmet
er å ha kontanter penger hjemme også. Det anbefaler de i
Tyskland.«
Sårbarhet dreier seg
ofte om avhengighet







Personell
Kompetanse
Strømforsyning
IKT
Mat
Vann og avløp
Legemidler, utstyr, osv.
Ny analyse i 2016:
Regnflom i by
 Sted: Drammen
 Intenst styrtregn i to timer
 Hendelsesforløp:
Styrtregn
flom
skred
 50 bekker lagt i rør ned åssidene
Asker aug. 2016.
Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
ed
kred
d
ed
- I liten grad
Strømforsyning
Jernbane
Vann
og
Ekomtilgang
avløp
Vann og
avløp
Havner og
bygninger
VeiVei
Trafoer,
nettstasjoner og
kabler
Tele- og datanett
Drikkevann
og avløp
Veier og tunneler
Påvirkning på viktige
samfunnsfunksjoner
Jernbane og
stasjonsområde
Drikkevann
og avløp
(sårbarhet)
Institusjoner,
næringseiendom,
parkeringskjellere
Veier og tunneler
Regnflom med
påfølgende skred
Jernbane
Beredskap
og kriseHavner og
ledelse
bygninger
Jernbane
Beredskap
og kriseledelse
Nødetatene
Nødetatene
Havner
og
bygninger
Jernbane og
stasjonsområde
Institusjoner,
næringseiendom,
parkeringskjellere
Kommune og
fylkesmann
Politi, brann og
redning, AMK
Kommune og
fylkesmann
Statens vegvesen
Jernbane
og
stasjonsområde
Nedre Eiker etter «Frida» aug. 2012
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
I hvilken grad påvirkes viktige samfunnsfunksjoner?
- I stor grad
- I moderat grad
Politi,
brann
- I liten
grad og
redning, AMK
Institusjoner,
næringseiendom,
parkeringskjellere
Strømforsyning
Trafoer,
nettstasjoner og
kabler
Mulige tiltak
Drammen sep. 2015
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 Mer presis varsling av ekstremvær
 Regionale og kommunale ROS-analyser
og beredskapsplaner
 Flere virkemidler til kommunene i
arealplanleggingen
 Gjenåpne lukkede bekker
 Lage flomveier som samler og leder
vannet bort
Videreutvikling av
totalforsvaret og styrkingen av
samfunnets motstandsdyktighet
Totalforsvarskonseptet
 Totalforsvarskonseptet skal være gjensidig støtte og samarbeid
mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred
via sikkerhetspolitisk krise til krig.
 Samfunnets grunnleggende krisehåndteringsevne og Forsvarets
kapasitet skal sammen utgjøre den motstandskraft som er
nødvendig for å kunne møte alle slags trusler mot det norske
samfunnet («All hazards approach»)
Totalforsvaret
 Under den kalde krigen
–
–
–
Foto: DSB
Todimensjonal tilnærming; fred eller
krig
I tilfelle krig (eller «krig truer») skulle
forhåndsdefinerte mekanismer
aktiveres
Fokus var på det sivile samfunnets
støtte til Forsvaret og dets krigføring
Program
for å videreutvikle totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten
i samfunnskritiske funksjoner
 Det ble under regjeringskonferansen 3. november 2016
besluttet å etablere et program som skal:
– (1) videreutvikle totalforsvaret og
– (2) øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner.
 JD skal etablere og eie programmet.
 DSB skal koordinere og administrere programmet.
Krig
Større uønskede
hendelser
Væpnet
konflikt
Uønskede hendelser
Normalt
Må kunne bistå med relevante kapasiteter i hele skalaen fra de små hendelsene til krig
The Seven Baseline Requirements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sikre kontinuitet for styresmaktene og kritiske offentlige tjenester
Sikre en robust kraftforsyning
Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av mennesker
Sikre robust mat- og vannforsyning
Sikre evnene til å håndtere masseskadesituasjoner
Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer
Sikre robuste transportsystemer
De 14 kritiske samfunnsfunksjonene
(prop. 1 S og «Samfunnets kritiske funksjoner, DSB 2016)







Styring og kriseledelse
Forsvar
Lov og orden
Helse- og omsorg
Redningstjeneste
IKT-sikkerhet i sivil sektor
Natur og miljø







Forsyningssikkerhet
Vann- og avløp
Finansielle tjenester
Kraftforsyning
Ekom
Transport
Satellittbaserte tjenester
Samvirke lokalt
- ressursene finner hverandre også lokalt
Sammen
er vi sterke!
Foto: Colourbox
Samarbeid i kommunene
 56% av kommunene samarbeider med
Ikke sikker
5%
Ingen av… 6%
Forsvaret
19%
Sivilforsvaret
41%
Private…
45%
Andre…
53%
Frivillige…
56%
Andre…
73%
Foto: DSB
0%
50% 100%
frivillige organisasjoner
 41% av kommunene samarbeider med
Sivilforsvaret
Ikke sikker
4%
Ingen av disse
6%
Forsvaret
Samordning skjer hver dag, i
alle kommuner
20%
Sivilforsvaret
 En plikt, men også en ressurs
 Helhetlig ROS gir kunnskap og oversikt
 Grunnlag for forebygging, beredskap
og krisehåndtering
 Samarbeid, involvering, prosess
38%
Frivillige organisasjoner
45%
Andre kommuner
50%
Private aktører
53%
Andre offentlige aktører
77%
0%
50%
Samarbeid om helhetlig ROS
100%
Spille på frykt…
 Viktig å bruke et språk som tar
uro på alvor uten å spille på
frykt…
Faksimile Aftenposten 30.12.2016
Tegning av Kjell Aukrust gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrust Stiftelse