Karsten Langfeldt, Strategikonferansen i Telemark 2017

Til debatt 2017
Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler
KS´ strategikonferanse i Telemark 7. februar 2017
Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
Hvem leverer de kommunale tjenestene?
Ulike avtaler – hvem vedtar – hva skjer ved uenighet?
Medlemsdialog
Debatthefte
Strategikonferanser
Fylkesmøte
Mandat
H
O
V
E
D
S
T
Y
R
E
T
Avtale
Vedtakelse
Tvisteløsning ved brudd
HTA
Mellomoppgjøret
Hovedstyret
Mekling
Hovedavtalen
Uravstemning
Inn i 2018oppgjøret
Kommunelegeavtalen
Barnehageavtalen
Arbeidstidsavtalen
(sfs 2213)
Hovedstyret
Hovedstyret
Sentral
nemnd
Inn i 2018oppgjøret
Mellomoppgjøret 2017
Lønnsforhandlingene 2017
Forutsetningene ble lagt i 2016-oppgjøret:
• Bygge på den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet
• Lønnsutviklingen i industrien og i offentlig sektor og en troverdig ramme i frontfaget
• Avsatt 0,9% til lokale forhandlinger pr. 01.09.2017
Mellomoppgjøret 2017 – fortsatt moderat lønnsvekst
2,2 prosent er allerede disponert
Anslag overheng
0,9 %
Anslag lønnsglidning
0,2 %
Sentrale tillegg pr. 1.8
0,8 %
Lokale forhandlinger
0,3 %
Hva blir den disponible
rammen?
Resultatet i frontfaget avgjør
dette
Overheng….hva er det?
Nytt år
LØNNSNIVÅ
LØNN
Årslønnssnitt
2018
Årslønnssnitt 2017
1.1.2017
Overheng
1.8.2017
31.12.2017
1.5.2018
31.12.2018
TID
Pensjon – en løypemelding
I staten – lovbestemt tjenestepensjon – endringer må vedtas i
Stortinget
I kommunesektoren – avtalefestet tjenestepensjon – endringer
må fremforhandles mellom partene
Kommunalt ansatte finnes i begge ordninger.
Pensjonsordning basert på følgende prinsipper:
•
•
•
•
alderspensjonen i folketrygden
begrenser kostnadsveksten
er tilpasset arbeidslinjen
legger bedre til rette for mobilitet mellom
offentlig og privat sektor
• gjør kostnadene mer forutsigbare
Hovedavtalen - en rammeavtale som utløper 31.12.2017
Hovedavtalen
•
•
•
•
En svært viktig avtale - slik alle hovedavtalene er i det organiserte arbeidslivet i Norge
Angir en ramme for hvordan partene skal forholde seg til hverandre
Inngått for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå
Utvikling av kvalitativt gode tjenester tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og
tillitsvalgtes medvirkning.
• Hovedavtale som ser ut til å funnet sin form
• En 4-årig avtale?
Særavtaler:
Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen, Barnehageavtalen (m.v)
Utfordringer i legetjenesten
• Rekruttering
• Nok leger til legevakta
• Forholdet til spesialisthelsetjenesten
• Kompetansekrav
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale
Om lærerrollen
«Styrk teamene på
skolen»
«Lærerne bør ta initiativ
til å virke i
profesjonsfelleskap på
tvers av skoler»
«Lærerprofesjonen bør
være i dialog med skolens
interessenter»
«Legg til rette for flere
samarbeidsarenaer på tvers av
skoler og kommuner»
«Fellestiden i skolen bør i større
grad brukes på arbeid
som er ment å styrke kvaliteten
på lærernes undervisning»
«Skoleledelsens rolle som
mentor (veileder) for
profesjonelle yrkesutøvere som
inngår i et profesjonsfellesskap,
bør styrkes»
• Elevenes læringsutbytte
Mål for
arbeidstidsavtale
fra 2018
• Profesjonsutvikling og –fellesskap
• Fleksibilitet
• Faglig utvikling og skoleutvikling
• Samarbeid mellom lærere
• For- og etterarbeid
• Handlingsrom for skoleleder som pedagogisk og
administrativ leder
Særavtale for barnehage, SFO, skole
De fleste foreldrene er fornøyde med eget barns barnehage. 59
prosent sier at de er svært fornøyde, mens 34 prosent er ganske
fornøyde, viser en undersøkelse utført for Utdanningsdirektoratet.
Barnehageavtalen - veien videre
Hva har skjedd etter forhandlingene i 2015
• Arbeidsgruppe med Utdanningsforbundet
• Medlemsdialog
• Nye forhandlinger i 2017 – hvilke forventninger har vi?
Hege Bilde med alle spørsmål
1.
2.
3.
Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan evt. endret disponible ramme
brukes til å justere den lokale potten?
Hovedavtalen
Ser kommunen / fylkeskommunen behov for
endringer?
I så fall – hvilke?
Særavtalene
Ser kommunen / fylkeskommunen behov for
særskilte endringer i særavtalene som har utløp
i 2017?
I så fall – hvilke?