den store trenerhelgen

Arrangementshåndbok for
DEN STORE TRENERHELGEN
2016 - 2017
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
Innhold
1.
Introduksjon.....................................................................................................................................1
1.1
Hva er Den Store Trenerhelgen?..................................................................................................1
2.
Faglig program og gjennomføring.........................................................................................2
2.1
Tid og sted...........................................................................................................................................2
2.2
Deltakeravgift.....................................................................................................................................2
2.3
Reiserefusjon......................................................................................................................................2
3.
Krav til lokal arrangør.................................................................................................................3
3.1
Krav og behov til arrangør..............................................................................................................3
3.2
Arbeidskontrakt.................................................................................................................................4
3.3
Tidsramme for arbeid til arrangør................................................................................................4
4.1
Før arrangementet............................................................................................................................5
4.2
Under arrangementet.......................................................................................................................5
4.3
Etter arrangementet.........................................................................................................................5
5.
Idrettshall..........................................................................................................................................5
6.
Leie av eksternt utstyr og tjenester....................................................................................6
7.
Bekledning........................................................................................................................................8
8.
Trenerpriser......................................................................................................................................8
8.1
Kategorier og kriterier for utvelgelse..........................................................................................8
9.
Allstarkamper..................................................................................................................................9
1. Introduksjon
1.1
Hva er Den Store Trenerhelgen?
DenStoreTrenerhelgen(DST)erendelavNBBFsetter-ogvidereutdanningstilbud(EVU).Deterhelgmed
forelesningerpåbasketballbane,bådemedogutendemolagforåillustrereøvelser,samtteoriforelesninger.
1.2
Målgruppe
DenStoreTrenerhelgensittfagligeinnholdvilværerettetmottrenereforaldersbestemtelag,fraU7(Easy
Basket)ogopptilU19,oginnholdetvilhaetutviklingsfokus.
1
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
2. Faglig program og gjennomføring
2.1 Tid og sted
DSTarrangeres2.eller3.helgenijanuarogforegåroverenhelhelglørdag–søndag.
Oppstartlørdag1030-1100forågitidtilankomstfortilreisendedeltakere.
Avsluttessøndag1600-1700.
2.2
Deltakeravgift
Deltakeravgiftsøkesåholdeslav.Iperioden2010–2016hardeltakeravgiftværtuforandretpåkr599.Fra
ogmedDST8i2017erdeltakeravgiftenkr650,-.
2.3
Reiserefusjon
FortilreisendedeltagerefraandreområderennRegionØstvildeltakerekunnefårefundert70%av
dokumentertereiseutgiftermedbilligstereisemåtetilogfraOslo.Vedflyreiseinkluderesogsåflybussog
flytog.Øvremaksgrenseforreisekostnadersomrefusjonviltautgangspunktierkr2000(kr2500fraRegion
Nordpgaøktereisekostnader).Refusjonskjeretterinnsendtregningmeddokumentasjonsenest31.januar.
2.4
Faglig program
Innhold
Basketfaglig
Fysisktrening
Trenerrollen
Hva
Ferdighetsutvikling
Taktikk
Fysisktrening
Trenerrollen
ViktigeaspekteriprogrammettilDST
Havariasjoniprogrammet
Viktigmedutvalgavøvelserforåutvide«verktøykassen»tiltrenere
Praktiskøktfortrenernehvortrenerneeraktiveunderforelesning
EmnersomkandekkesforEasyBasket
Hvordantrenebasketfor6-åringer
TreningerforEasyBasket
Treningavbarnigrunnlagsperiodenogferdighetsperioden
Progresjoniøkterforfysisktrening.Progresjonialdersgruppene
2.5
Tidsplan (estimert)
Lørdag
10:30 Åpningmedinformasjon
10:45 Fellesåpningsforelesning
11:30 Lunsj
2
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
12:30
14:00
15:30
17:00
17:30
19:30
Forelesninger
Forelesninger
Forelesninger(Felles)
Pause
Allstarkampkvinner
Allstarkampkvinnerferdig
Søndag
09:30 Forelesning(Felles)
11:00 Forelesning
12:30 Lunsj
13:30 Forelesning
15:00 Forelesning(Felles)
16:30 Pause
17:00 Allstarkampherrer
19:00 Allstarkampherrerferdig
2.6
Antall forelesninger
UnderDSTgjennomføresdetflereforelesningersamtidigforåkunnetilbyulikealternativeroggitilbudom
nivåtilpassedeforelesninger.Detkantilpassestilfellesforelesningerhvoralleersamlet,tilforelesningerpå
tobanersamtidigogevt.iteoriromsamtidig.
2.7
Forelesere
FIBAEuropeharideflesteår,ogspesielt2015,2016og2017,bidrattmedstøttetilforeleser.FIBAEurope
bidrarhermedforeleser,hvorNBBFdekkerkunhotell,oppholdogtransportiNorge.Kontaktpersoner
[email protected]
2.8
Honorar forelesere
Forinterneibasketmiljøet:Kr1000,-perforelesning
Eksterne,somf.eksOlympiatoppen,Høgskolero.l.,følgeregnesatsersomper2017liggerpårundtkr2000
perforelesning.
Internasjonaleforelesere:
Kr1000–2000,-perforelesningellerEUR100–200,-perforelesning
3. Krav til lokal arrangør
3.1 Krav og behov til arrangør
- Arrangørbørhaerfaringfratidligerearrangement
- Arrangørskalhaénarbeidsledersomikkeharkonkretearbeidsoppgaver,mensomer
tilstedehelehelgenogharansvarforarrangørsittarbeidunderhelearrangementet.
- Arrangørmåhaenarbeidsgruppepåca20personer
3
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
3.2
-
Arbeidskontrakt
Riggingavhallogryddingavhallunderhelehelgen(allehallflater)
Rigginginkludereroppsettavlydanleggogtestingavdetteigodtidføroppstart
Harresepsjonderderegistrererframmøteoglevererutdokumentertildeltakere
Resepsjonenskalværebemannettilenhvertidhelehelgenogfungeresominformasjonssentral
Stillermedtotekniskepersonersomstyrerlydanleggipåbane1ogbane2
Stillermed1ansvarligepåhverforelesningpåbane1,bane2ogteorirom.Ansvarforrydding
mellomøkterogatalterklarttilnesteforelesning.
Stillermedsjåførtilto(2)leiebiler(Stasjonsvognog9seter,førerkortklasseB)helehelgen.(lørkl
0900-2030,sønkl0830-2000)NBBFstillermedleiebil.
SørgeforatomriggingtilAllstarkampforegårsårasktsommulig(5-6personer)
Serverelunsjlørdagogsøndag
Lagelunsjsøndag(f.eksgryterett)
Skaffetilveie150stolerforbrukunderforelesningerogAllstarkampene
Sørgefortilstrekkeligandelbordertilgjengeligihall,ogevt.skaffedettetilveiedersomdetikkeer
nokihall(15-30bord)
BetaleforelesereunderDSTavtaltbeløp.DennekostnadenfaktureresNBBFietterkantog
utbetalingslisteoversendesarrangør.
BetalespeakertilAllstarkampeneavtaltbeløp.DennekostnadenfaktureresNBBFietterkant
BetaledommernepåAllstarkampene(3x750kronerx2kamper).DennekostnadenfaktureresNBBFi
etterkant.
Hjelpetilmedallstarkampenelørdagogsøndag:
-
fireisekretariatet.Sekretær(kampskjema),poengtavle,tidtakerog24-sekundstidtaker
Førestatistikksomkrevesminst2personer
enpersontilåvideofilmeAllstarkampene(NBBFstillermedkamera)
tomopperetoforåtainngangspenger
3.3 Tidsramme for arbeid til arrangør
Lørdag:0800-0930Riggingavhall,resepsjon
Lørdag:0930-1030Resepsjon,registreringavdeltakereogigangsettingavDSTihall
Lørdag:1030-1200Resepsjon,igangsettingogoppfølgingihall1
Lørdag:1200-1400Forberedeogserverelunsj
Lørdag:1400-1630Resepsjon,oppfølgingihall1ogigangsettingihall2
Lørdag:1630-1730Resepsjon,ryddingavhallogforberedelse/riggingAllstarkamp
Lørdag:1730-1930Allstarkamp
Lørdag:1930-2030Ryddingavhall
Søndag:0800-0900Resepsjonogforberedelsehall
Søndag:0900-1200Resepsjon,igangsettingihallogforberedelunsj
Søndag:1130-1330Forberedeogserverelunsj
Søndag:1330-1630Resepsjonogoppfølgingihall
Søndag:1630-1700Resepsjon,ryddingavhallogforberedelse/riggingAllstarkamp
Søndag:1700-1900Allstarkamp
Søndag:1900-2100Ryddingavhall
3.4
Før arrangement
4
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
-
Ansvarligforarrangørdeltarpåoppstartsmøteiforbindelsemedsigneringav
arrangørkontrakt.
Ansvarligforarrangørdeltarpåoppfølgingsmøteénukeførjuleferie.
HarkontinuerligkontaktmedNBBFpåmailogevt.telefon.
3.5
Under arrangement
Følgerpunkteriarbeidskontrakten.
3.6 Etter arrangement
- Følgerpunkteriarbeidskontakten.
- Deltarpåevalueringsmøte30dageretterarrangement.
4. Krav til NBBF
4.1
-
Før arrangementet
Følgeoppsattmediedekningsplan
Skrivekontraktmedarrangør
Sørgeforathallerbestilt
Hardetinnholdsmessigeogfagligeansvar
Harheleansvaretforprogrammetinkl.forelesere,demolag,utstyrmm.
BestillerAudioVisueltutstyr
Levererdeltakermapperogannetutstyrtilhall
LageplakatforAllstarkampene
Sørgerforoppdatertinformasjon
Levereoppdatertedeltakerlister
Leverehonoraroversiktmedbetalingsinformasjontilarrangør
Leverekjørelisteforalletreleiebiler
4.2
-
Under arrangementet
Følgeoppsattmediedekningsplan
Haénpersonsomarrangementsansvarlig
Haréntiltopersonersomstarterogavslutterforelesningene
4.3
-
Etter arrangementet
Følgeoppsattmediedekningsplan
EvalueringihenholdtilevalueringsrutinerNBBF
5. Idrettshall
5.1
Krav til idrettshall
Idrettshallmåha:
5
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]o
-
-
2–3basketbanerhvorhverbaneeratskilt.
2–4møterom.
o Minstettrommedplasstil40
o Minstettrommedplasstil25
o Resterendetomåhaplasstil15-25
mulighetforserveringavmat
inngangsparti/foajesomkanfungeresomsosialmøteplass
5.2
Utstyrsbehov
NBBFstillermedfølgendeutstyr:
-
15ballerstørrelse5
10ballerstørrelse6
20ballerstørrelse7
Hoppetau
Rokkeringer
Detmåvidereværetilgjengeligihall:
-
Benkertilbrukfortrening
Mattertilbrukfortrening
Idrettshallbørha:
-
prosjektorihvertmøterom
mobileprosjektorertilgjengeligtilbrukpåbane
5.3 Bruk av hall
- SynliggjøreNBBFslogoerogmerkevarer
- Synliggjøringsponsorersomf.eks.roll-ups,plakateretc.
- Tilstedeværelseavsamarbeidspartnere(standso.l.
- Detskaltydeligmerkestildeulikesaleneogadkomsttildisse.
- Inngangsdørskalholdeslukketunderforelesningene
- Dersommankommerforsentkanmangåinnihallenbaktribunenogopppåtoppenav
tribunen.
- Dersombane2ikkehartribuneskalstolersettesoppirekkerpålangsiden.
5.4 Bruk av møterom
- Møterommedplasstil40personerbenyttesavDetstoreklubbledermøtet
- Møterommedplasstil20personerertilgjengeligforBLNOogKLmøte
- Todisponiblemøterommedplasstil
6. Leie av eksternt utstyr og tjenester
6.1
Audiovisuelt (AV) utstyr
6
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
6.1.1 Lerret
-
Ettstortlerrettilhovedbanen.Tidligerebruktlerret4,2x2,4m16:9medføtter
Ettvanliglerrettilbane2
1flipchart
1whiteboard2mx1m
6.1.2 Prosjektor
-
5prosjektorer(bane1,bane2,møterom1,møterom2(DSK),møterom3(KL/BLNOmøter))
6.1.3 Høytalere
-
Høytaleranleggpåbane1medheadsettfortrådløsmikrofonogvanligmikrofon
Høyaleretilbrukpåbane1medheadsetmedtrådløsmikrofonogvanligmikrofon
6.2
Videofilming
Tilalleforelesningeravforeleserfradetinternasjonalebasketballforbundet(FIBA)stillesdetsærskiltekrav:
-
ClinicVideo:TheorganizerprovidesacopyofthewholeCCasavideofile(avi.,mpg.orwmv.)orasa
DVD
VideocameraandMicrophoneHeadset:Digitalcameraonastand(tripod).Theactiononthecourt
shouldbecapturedinfull(allplayersandlecturerworkingshouldbeseenonthevideo).
Thevoiceofthelecturershouldbedirectlyconnectedtothecameraandthespeakersystem;
thereforethelecturermustwearaheadsetormicrophoneclipattachedtothepoloshirt.
Theconnectionmustbeviaradio(wireless)signal.
Speakersystem:Goodsoundqualityappropriatetothenumberofinvitedcoachesandthesizeofthe
gym
Desammekravønskesgjeldendeogsåforalleandreforelesninger.Detkangjørestilpasningerforbane2.
AlleforelesningerleggesutpåNBBFsVimeokanal.
6.3
Leiebil stasjonvogn
NBBFleiertostasjonsvogner.Énegetbrukogénsomarrangørdisponerertiltransportavforelesereogetter
behov.
6.4
Leiebil 9-seter
NBBFleierén9-setersombenyttesavarrangørogbrukestilhentingavforelesere,allstarlagogsomet
ekstratilbudvedsidenavvanligbusstilbud.
6.5
Busstransport
Somtilbudtildeltakere,ogforåredusereantallreisermedFlytog,Taxietc,ønskervitilbyfelles
busstransport.
-
Fraflyplasslørdagmorgentilidrettshall
Frahotelllørdagmorgentilidrettshall
Fraidrettshalllørdagkveldtilhotell
7
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
-
Frahotellsøndagmorgentilidrettshall
Fraidrettshallsøndagkveldtilflyplass
6.6
Matservering
Detservereslunsjbådelørdagogsøndag.
-
NBBFkontaktereksterntfirmaforlunsjlørdag
Arrangørstillermedlunsjsøndagogblirgodtgjortetteravtaleperperson/servering.
Etteravtalekanarrangørstillemedlunsjbeggedager.
6.7
Hotell
NBBFavtalermedhotellforalleforelesereogallstarlag.
NBBFreservereretantallhotellromsomtilbystilreisendedeltakereforåsamleflestmuligpåsammested.
6.8
Lokale sosial samling lørdag kveld
LørdagkveldsamlesalledeltakereDST,deltakereDSK,allstarlag,forelesereogansattetilfellesmiddag.
Middaginngårideltakeravgift.Hertilbysmiddaglikhotelletssportsbufféellerlignendesammenmedisvann.
Drikketilmatenutoverdettebetalerdeltakereselv.
Ønskeligeråhalokaleisammenhengmedhotellfordeltakere.
7. Bekledning
NBBF–NBBFsansatteskalstilleisittMacrontøyifargemarineblå
Arrangør–Arrangørskalstilleisinklubbsbekledning.
Demoteam–Demolagbrukersinklubbsdrakter.HvisikketilgjengeligvillagfåMacronreversiblesogt-shirts
sombrukesunderhelehelgen.Dettemåbestilles2månederførarrangement.
Forelesere–FårNBBFspoloshirtellergensersomsuvenirettersisteforelesning.
AllStarkamp–AllstarlagfårutdeltdrakterfraMacron.
8. Trenerpriser
NBBFdelerutTrenerpriserfortreneresomharutmerketsegdetforegåendeår.
8.1
Kategorier og kriterier for utvelgelse
- ÅretsTrenerentusiast:
8
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
-
-
-
o Ikkealletrenereerlikeprofilertenasjonalt,menmangeleggerlikevelneden
betydeliginnsatssomerheltavgjørendeforbasketballlokalt.Dissehedresunder
kategorien”ÅretsTrenerentusiast”.
ÅretsTopptrener:
o Prisenskalgåtilentrenermeddokumenterteresultaterpåelitenivå(klubblageller
landslag).
ÅretsTrenertalent:
o Herserviettertrenertalentersomikraftavsittvirkehardokumentertensannsynlig
fremtidsomnorsktopptrener.Foråblivurdertidennekategorienmåmanikkeha
passert30år.
ÅretsHederspris:
o Herervipåjaktetterenkandidatsomhargjortsegfortjenttilhederogæreetter
langogtrotjenestefornorskbasketball.
8.2
Kriterier for utvelgelse
8.3
Utdeling
Utdelingskjerunderfellesmiddaglørdagkveld.
9. Allstarkamper
9.1
Allstar Kvinneligaen
Spilleslørdagkveld,30minutterettersisteforelesning.
Vestvs.Øst
9.2
Allstar BLNO
Spillessøndagkveld,30minutterettersisteforelesning.
BLNONorgevs.BLNOVerden
9.3 Uttakskriterier spillere
- AlleCoacheneihenholdsvisKLogBLNOblirkontaktetoggirsineforslag
- NBBFnominereroggjørendeliguttak
- Ønskeligmedminst1representantfrahverklubb
9.4 Uttakskriterier trenere
- NBBFnominerer
- Ønskeligmedtrenereforlagsomharprestertgodtfremtiljul
9.5 Tidsfrist uttak allstarlag
- Høringmedcoachene:primonovember
9
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
-
Høringomaktuellespillere:25.november
Utvelgelsespillereogtrenere:1.desember
Bekreftelsespillereogtrenere:7.desember
Flybilletterkjøpt:10.desember
9.6
Dommere
Dommereskalværeforbundsdommerefranasjonaleserierogdømmesmed3-dommersystem(3PO).
Dommerhonorarerper2017kr750,-perdommer.
9.7
Speaker
Detskalværespeakerpåbeggekamper.
9.8
Sekretariat
Sekretariatskalholdelikkvalitetsomkamperinasjonaleserier,oginkluderersekretær,tidtaker,poengtavle
og24-sekundsklokke.
9.9
Statistikk
Detføresstatistikkfrakampenepåliklinjesomnasjonaleserier.
9.10 Filming
KampenefilmesettersammekravsomnasjonaleserierogleggesutpåNBBFsyoutube-kanal.
10.
Jentesatsing
IforkantavAllstarkampkvinnervildetværeetarrangementrettetmotrekrutteringavjenter.Jentenetilbys
aktiviteténtimeførallstarkamp.Arrangørmåværetilgjengeligforåtilretteleggefordetteiformavinnkjøp
11.
Markedsføring i hallen
NBBFssamarbeidspartneretilbysåmarkedsføresineprodukterihallogmedstandiinngangsparti.
AndrekommersielleaktørerharikkeanledningtilåpromoteresegellersineprodukterunderDST.
10
Kontaktpersonforprosjektet:TorkildRødsand
Emailtilkontaktperson:[email protected]
11