SKI KOMMUNE Feil! Fant ikke referansekilden.

Til skolenes FAU, brukerråd
og de ansattes organisasjoner
Vår ref.: 16/950-7 5562/17
Deres ref.:
Arknr.: A10
Dato: 09.02.2017
HØRING – ENDRING AV VEDTEKTER FOR SFO
Med dette sendes nye vedtekter for SFO i Ski kommune ut på høring.
Endringene gjelder punkt 11 og 14.
For punkt 11 er det lagt til informasjon om hvilke plasstyper som tilbys. Denne informasjonen har
tidligere kun vært tilgjengelig på kommunens nettsider i forbindelse med prisliste for SFO-tilbudet.
Endringen er foretatt for å tydeliggjøre omfanget av SFO-tilbudet. Det er dessuten lagt til et punkt
om at SFO-leder i helt særlige tilfeller kan innvilge andre typer plasser. Endringen er gjort for å
åpne for skjønnsutøvelse når særlige forhold krever det.
For punkt 14 er åpningstiden utvidet med 15 minutter om morgenen, slik at SFO åpner 07.15 i
stedet for 07.30. Endringen er foretatt for å gi brukerne et mer fleksibelt tilbud.
Nye punkter lyder som følger:
11. Finansiering og betaling for opphold
SFO finansieres ved brukerbetaling og kommunale midler. Det betales for opphold etter
betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Endringer varsles foresatte minst én
måned på forhånd. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder pr. år (ikke juli
måned) med forfall den 20. hver måned dersom ikke annen frist er angitt på fakturaen. SFO-leder
kan innvilge opphold for enkeltdager. Pris for dette tilbudet fastsettes av
kommunestyret.
Det tilbys plass for 5, 4, og 3 hele dager per uke. SFO-leder kan i helt særlige tilfeller og der det
ikke er til ulempe for driften innvilge opphold som avviker fra dette.
14. Åpningstider
SFO er åpen i tidsrommet 07.15 – 17.00 mandag t.o.m. fredag. Dette gjelder også skolens
ferie- og fridager med følgende unntak:
 SFO holdes i alminnelighet stengt fire uker i juli måned (se årets oversikt over ferie og
fridager).
 SFO holdes stengt julaften og nyttårsaften.
 Onsdag før skjærtorsdag er SFO stengt.
Skole og barnehage
Postadresse:
Postboks 3010
1402 SKI
Besøksadresse:
Westgaarden,
Idrettsveien 10,
Ski
Kontonr:
1602 44 88105
Org.nr:
960 507 878
Telefon:
E-post:
64 87 87 00 [email protected]
2


Det er 5 planleggingsdager for personalet i løpet av året hvor SFO holdes stengt (se årets
oversikt over ferie og fridager).
Rektor kan gjøre avvik fra åpningstidene etter anbefaling fra brukerrådet.
Høringssvar sendes Ski kommunes postmottak [email protected] Høringsfrist er
fredag 03.03.17.
Med hilsen
Janne Roven
avdelingsleder
Tora Frøseth
skolefaglig rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke signatur.
Saksbehandler: Tora Frøseth, telefon 40 48 11 32