Nøkkelinformasjon Grafisk presentasjon Liste over

Søk
Finn patenter, varemerker og design i Norge
Nøkkelinformasjon
Databasen er sist oppdatert
2017.04.22 11:49:00
Tekst i merket
ANGIE TRIBECA
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft
2017.03.10 Registrert
2017.03.10 Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer
201612707
Inngitt
2016.10.27
Prioritet
Ingen
Registreringsnr
291504
Registrert
2017.03.10
Publisert i Norsk Tidende
2017.03.20
Registreringen utløper
2026.10.27
Sakstype
Nasjonalt merke
Merkekategori
Varemerke
Type merke
Ordmerke i standard font
Merket er i farger
Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser)
9, 41
Søker
Turner Broadcasting System Inc (US)
Innehaver
Turner Broadcasting System Inc (US)
Fullmektig
Zacco Norway AS (NO)
Grafisk presentasjon
Liste over varer og tjenester
9
Serier med forhåndsinnspilte DVDer; serier med forhåndsinnspilte kompaktplater; filmmusikk, kjenningsmelodier og andre
lydopptak; briller, solbriller, innfatninger og etuier dertil; nedlastbare ringetoner, grafikk og musikk; tilbehør til mobiltelefoner,
nemlig etuier til mobiltelefoner og frontplater til mobiltelefoner; nedlastbare fjernsynsprogrammer levert via video på
forespørsel ("video-on-demand"); radioer, linjaler, kalkulatorer, telefoner; datamaskiner, dataprogramvare, periferiutstyr til
datamaskiner, styrespaker til datamaskiner og for videospill, elektroniske spill, interaktive fjernkontrollsenheter til videospill,
interaktive håndholdte fjernkontroller for spilling av elektroniske spill; alarmer; beskyttende hjelmer; fotografiapparater og
kameraer, film, batterier, blitzlys (fotografiske); magneter og musematter.
41
Utdannelsesvirksomhet; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av informasjonstjenester angående
fjernsyns-, bredbånds-, trådløs og online underholdning; tilveiebringelse av fjernsyns-, bredbånds-, trådløse og online
dataspill; tilveiebringelse av multimedieprogrammer for fjernsyns-, bredbånds-, trådløs og online underholdning; produksjon,
distribusjon, prosjektering og utleie av fjernsynsprogrammer, videoer, spillefilmer, forhåndsinnspilte lyd- og videobånd,
kassetter, disker, plater, CDer, DVDer og alle andre typer av databærende medier; produksjon og arrangering av radio- og
fjernsynsprogrammer; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse tilveiebrakt via fjernsyn, bredbånd, trådløst eller
online; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) via fjernsyn, bredbånd, trådløst eller online;
tilveiebringelse av et online nettsted for underholdningsnyheter og -informasjon, produkter, multimedieprogrammer og
oppslagsmateriell.
Beskrivelse
Søker
Turner Broadcasting System Inc
One CNN Center
GA30303 ATLANTA
US
Innehaver
Turner Broadcasting System Inc
One CNN Center
GA30303 ATLANTA
US
Fullmektig
Zacco Norway AS | Se mer
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO
NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: T61603908NO00
Prioritet
Lisens
Merkeendring
Klage til Klagenemnda
Administrativ prøving
Innsigelse
Oppreisning
Sakshistorikk
Statushistorie
Hovedstatus
Beslutningsdato, detaljstatus
2017.03.10 Registrert
2017.03.10 Etter forutgående uttalelse
2016.10.27 Under behandling
2017.03.01 Første realitetsuttalelse
Hovedstatus
Beslutningsdato, detaljstatus
2016.10.27 Under behandling
2016.10.28 Formaliakontroll utført
2016.10.27 Under behandling
2016.10.28 Mottatt
Korrespondanse
Dato
Type korrespondanse
Journal beskrivelse
2017.03.14
Utgående
Oversendelse reg. brev
2017.03.09
Innkommende, AR186102867
Korrespondanse (Hovedbrev inn)
2017.03.01
Utgående
Realitetsbrev i søknad
2016.10.27
Innkommende, AR167272147
Søknadsskjema Varemerke
Informasjon om ikke tilgjengelige dokumenter
Betaling
Til betaling:
Neste fornyelse/årsavgift: 2026.10.27
Betalingshistorikk:
Beskrivelse / Fakturanummer
Betalingsdato
Beløp
31618154
2016.11.14
2900
Status
Zacco Norway
AS
Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Publikasjon(er)
Norsk Varemerketidende 12/2017