Høgskulen på Vestlandet

Grøn læring
Rektor Berit Rokne
Toppledermøte Klimapartnere Hordaland
HVL Kronstad 27. januar 2017
+
+
Høgskulen på Vestlandet
1. januar 2017 slo Høgskulen i
Sogn og Fjordane, Høgskolen i
Bergen og Høgskulen
Stord/Haugesund seg saman til
Høgskulen på Vestlandet (HVL).
HVL har eit nært samarbeid med
samfunns-, arbeids- og
næringsliv, og gir bidrag til
regional, nasjonal og
internasjonal
kunnskapsutvikling.
Fakta:
› 16 000 studentar - ( miljøagentar)
› 1800 tilsette
› Fem studiestader: Sogndal,
Førde, Bergen, Stord og
Haugesund
› Tilsett rektor og ekstern styreleiar
› Nynorsk som hovudmålform
3
HVL tilbyr bachelor- og masterutdanningar innan:
Høgskulen på Vestlandet har deling som
drivkraft, ideal og metode.
Kunnskap veks når den blir delt, og det vi gjer skal støtte opp om vekst for ei
berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.
5
Førde
Sogndal
Bergen
Stord
Haugesund
Grunnlaget for grøn læring ved Høgskulen på Vestlandet
›
Systematisk rekruttering av grøn fagkompetanse dei siste 10 åra
›
Både ingeniør-, miljø- og samfunnsfagleg tilnærming
›
Moderne laboratorium og nærleik til feltlokalitetar for FoU og utdanning – samarbeider med
UiB om EnTek-bygget.
›
Tett eksternt samarbeid med offentleg sektor, interesseorganisasjonar, industri- og
næringsklynger, samt andre FoU og utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt
›
Forskings- og erfaringsbasert utdanning – også etter- og vidareutdanning
›
Omstilling, kompetanse- og teknologioverføring frå andre næringar, inkludert olje og gass
›
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forskar på regionale
innovasjonsprosessar og dette vert brukt i undervising av studentane
›
Ingeniørstudentane må ta kurs i innovasjon, entreprenørskap, økonomi/ teknologiledelse
›
Utvikling av e-læringsverktøy og strøyming av forelesingar har høg prioritet
Grøn FoU og utdanning
›
Fornybare energiressursar
› Vasskraft, bølge- og tidevasskraft, vindkraft, solenergi, geotermisk energi, bioenergi
›
Energiteknologi (produksjon, distribusjon og bruk av energi)
›
Energibruk spesielt i maritim sektor
›
Miljø, sikkerhet og HMS
›
Bærekraftige bygg
›
Geofare og klimatilpassing
›
Areal- og landskapsplanlegging
›
Stort utval av kurs og relevante bachelor- og masterprosjekt, men bare et eget PhDprogram på dette området: Nautiske operasjoner.
› HVL veileiar også andre institusjonar sine PhD-program, til dømes UiB.
8
Eksempler på relevante bachelor- og masterprogrammer (B og M)
Studieprogram
Campus (i dag)
B
Maskin (ingeniør)
Haugesund, Bergen
B
HMS (ingeniør)
Haugesund
B
Elkraft (ingeniør)
Førde, Bergen
B
Fornybar energi
Sogndal
B
Bygg/ Bygg og anlegg (ingeniør)
Bergen, Førde
B
Geologi og geofare
Sogndal
B
Energiteknologi (ingeniør)
Bergen
B
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur
Sogndal
M
International ship technology, maritime operations and management
Haugesund
M
Maritime operasjoner
Haugesund
M
Energi
Bergen
M
Climate change management
Sogndal
M
Areal og Eiendom
Bergen
M
Innovasjon og Ledelse
Bergen
Partner
Emden
UiB
9
Miljøarbeid lokalt – nærregion Bergen
›
Fokus på arealeffektivisering – grønne arealer/bygg
›
Kronstad 2014 - hensyn til lokale klimaforhold, energiforbruk 150kWh/m2/år
80 energibrønner dekker 60% av byggets varmebehovet, 4 kuldetanker for å ta døgnvariasjon.
›
Nybygg 2020 – miljømål Zeb – 0 – EQ, BREEAM – NOR EXCELLENT
( zero emission buildings ,drift av bygg, minus utstyr, Breeam standard for miljø og bærekraft)
›
Årlig klimaregnskap på transport, energi, avfall og innkjøp.
›
Topp moderne teknologisk utstyr for å kunne forstå og utvikle ny teknologi til lavutslippssamfunnet. Benytter
digitale verktøy – reduserer reisevirksomheten betydelig.
›
Stiller miljøkrav i offentlige anbud/ avtaler.
›
Klar strategi på sykling/løping etc til jobben. – svært begrenset parkeringsdekning.
›
Utskifting av kjøretøy fra fossilt til elektrisk.
›
Svanemerket renhold.
›
Organisk matkvern/ kompost fra hovedkjøkken.
10
Takk for merksemda!