Kognisjon som effektmål og betydning for funksjon ved MS ved lege

Kognisjon som effektmål og betydning for
funksjon ved MS
Gro O. Nygaard, lege, PhD
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus HF
Oversikt:
Introduksjon til kognitive plager
ved MS
Betydningen av kognitive plager
ved MS
Kognitive tester som effektmål ved
MS
Konklusjon
Kvinne, midten av 30-årene, MS-symptomer i
3 år, diagnose i 1 år
Småbarnsmamma
Atakkvis MS
EDSS 1.5
Travel jobb i
skranke/kontorlan
dskap
Kognitiv svikt
Redusert generelt
evnenivå
eller
Svikt i spesifikke
funksjoner
som gir plager eller
nedsatt funksjon i
dagliglivet
Ill: http://cameronp.com/wpcontent/uploads/2013/12/brain.jpg
Pasienter med MS har spesifikke kognitive plager,
ikke generelt nedsatt evnenivå
Eksekutiv
kontroll
(planlegging,
organisering,
skifting)
Verbal og
auditiv læring
og
hukommelse
Prosesseringshastighet
og oppmerksomhet
Andre, for
eksempel
visuospatiell
prosessering
Benedict 2006, Chiaravalotti&deLuca, 2008
Visuospatiell
læring og
hukommelse
Tester for prosesseringshastighet
Symbol Digit Modalities Test:
SDMT
Langdon et al 2011
Paced Auditory Serial
Addition Test: PASAT
Nakano et al 2014
Prosesseringshastighet er det første domenet som
blir affisert hos pasienter med MS
Van Schependom, 2015
Naturlig utvikling av MS
Dendrou, Fugger, and Friese 2015, van
schependom 2015, Amato 1995, Cortese
2016
Kognitiv svikt
Årsaker til kognitiv svikt ved MS
Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.
Hyperintense lesjoner i
hvit substans
Kortikale lesioner
Skade på «normal
appearing white
matter»
Normal hjerne(a)
RRMS(b)
SPMS(c)
Økende hjerneatrofi/grå substansskade
FLAIR of patient, Antel et al 2012, Meijer et al
2016, Trapp et al 2009
Andre årsaker til kognitiv svikt ved MS
Smerte
Depresjon
Søvnmangel
Inaktivitet
Langdon 2011
Betydningen av kognitiv svikt
Mindre sosialt aktive
Mindre arbeidsaktive
Problemer med dagliglivets
gjøremål
Dårligere compliance
Dårligere livskvalitet
Mer psykisk sykdom
Rao 1991, Langdon 2011
Resultat på kognitive tester ved
diagnosetidspunkt predikerer sykdomsforløp
8 år senere
CN: cognitive normal; mCI: mild cognitive impairment; sCI: severe cognitive
impairment
Published in: Marco Pitteri; Chiara Romualdi; Roberta Magliozzi; Salvatore Monaco; Massimiliano Calabrese; Multiple Sclerosis Journal Ahead of Print
Copyright © 2016 SAGE Publications
Grunner til å bruke kognitive tester ved
klinisk undersøkelse av MS-pasienter
1) Kartlegge pasientens plager
2) Evaluere risiko for alvorlig fremtidig
sykdom
3) Veilede medikament-valg
4) Gi pasient og pårørende råd og
veiledning
Praktisk tilnærming til kognitiv testing
av MS-pasienter
1) 3 minutter: SDMT (Symbol
Digit Modalities Test)
2) 15 minutter: BICAMS (Brief
International Cognitive
Assessment of Multiple Sclerosis)
3) Henvise til nevropsykologisk
undersøkelse
Langdon 2012
Utfordringer ved bruk av kognitive tester som
effektmål ved MS
Behov for norske norm-data
Hvem skal teste pasientene
Hvem skal gi tilbakemelding til
pasientene
Hvordan skal testresultatene
brukes og ikke misbrukes
Konklusjon
Kognitive plager er vanlig ved MS
Kognitive plager har stor betydning ved MS
Kognitive tester kan enkelt brukes ved MS
Det er utfordringer ved bruk av slike tester
i klinisk hverdag, men kan være nyttig for
både pasienter, forskere og klinikere
Takk for oppmerksomheten!
Gro O. Nygaard, lege, PhD
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus HF