RLE – 3.trinn

RLE – 3.trinn
Område
Kristendom
Jødedom
Kompetansemål – Jeg kan
Lokale mål – ukeplanmål – Jeg kan
Eleven skal kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster
fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente.
- fortelle om Moses og de ti bud
- fortelle om Josef og brønnen
Eleven skal kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster fra
evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente.
- fortelle om sentrale historier fra det nye testamentet, f.eks.
helbredelseshistorier og Jesus metter 5000
Eleven skal kunne lytte til og samtale om noen apostel- og
helgenfortellinger.
- lytte til historiene om Paulus og Peter og fortelle nøkkelpunkter om tiden
de levde i og hva de gjorde
Eleven skal kunne beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens
historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter.
- gjenkjenne og beskrive utsmykning av kirken f.eks. alter, alterring,
altertavle, prekestol, døpefont, kirkeskip
Eleven skal kunne samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og
høytider.
- fortelle om bønn i kristendommen og om hvordan det er vanlig å be for
en kristen (aftenbønn, bordbønn, i gudstjeneste)
- delta i en samtale om hvordan det er å leve som kristen og hvilke
leveregler som er viktige for de kristne
- fortelle om helligdager i kristendommen og hvorfor de avholdes f.eks.
kr.himmelfartsdag, pinse
- fortelle om hvordan en dåp kan foregå i kirken
Eleven skal kunne kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,
også samiske.
- har hørt og sunget enkelte kristne sanger og salmer f.eks. knyttet til
høytider
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til kristendommen.
- gjenkjenne enkelte kunstverk knyttet til kirkekunsten fra renessansen
Eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av
Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen.
- fortelle om Moses og utvandringen fra Egypt
- fortelle historien som bakgrunn for jødenes pesach
Eleven skal kunne samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og
høytider.
- fortelle om bønn i jødedommen og om hvordan det er vanlig å be for en
jøde
- delta i en samtale om hvordan det er å leve som jøde og hvilke
leveregler som er viktige for jødene
- fortelle om helligdager i jødedommen og hvorfor de avholdes f.eks.
Sukkot (løvhyttefesten), Rosj Hasjana (årets begynnelse)
Uke
RLE – 3.trinn
Område
Islam
Hinduisme
Buddhisme
Kompetansemål – Jeg kan
Lokale mål – ukeplanmål – Jeg kan
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til jødedommen.
- gjenkjenne utsmykning av synagogen f.eks. Tora-skap, Toraruller,
liturgiske farger, det evigvarende lys, bima-plattform, syvarmet lysestake
Eleven skal kunne fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av
Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen.
- fortelle om Ibrahim og offerfesten
Eleven skal kunne samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer
til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider.
- fortelle om bønn i islam og om hvordan det er vanlig å be for en muslim
- delta i en samtale om hvordan det er å leve som muslim og hvilke
leveregler som er viktige for muslimene (Hadith)
- fortelle om helligdager i islam og hvorfor de avholdes f.esk. Eid ul Fitr
(lille eid), Eid ul Adha (offerfesten)
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til islam.
- gjenkjenne utsmykning av ulike typer moskeer f.eks. minareter – tårn,
mirhab – bønnenisje, vannarrangementer, nonfigurativ kunst, kalligrafi
Eleven skal kunne fortelle om en av hinduismens guder og gudinner.
- fortelle om Rama og Sita og Hanumans redning
Eleven skal kunne samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider.
- fortelle om bønn og puja i hinduismen og om hvordan det er vanlig å be
for en hindu
- delta i en samtale om hvordan det er å leve som hindu og hvilke
leveregler som er viktige for hinduene
- fortelle om helligdager i hinduismen og hvorfor de avholdes f.eks. Divali
(lysfest)
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til hinduismen.
- gjenkjenne noen ulike typer hinduistiske templer og utsmykning av disse
f.eks. inngangsklokke, vannets rolle, gudebilder, offergjenstander,
Eleven skal kunne fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans
oppvåkning som Buddha.
- fortelle om Buddhas liv etter oppvåkningen
Eleven skal kunne samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider.
- fortelle om bønn og ofring i buddhismen og om hvordan det er vanlig å
be for en buddhist
- delta i en samtale om hvordan det er å leve som buddhist og hvilke
leveregler som er viktige for de buddhistene
- fortelle om helligdager i buddhismen og hvorfor de avholdes f.eks.
Bodhi-dagen (Buddhas oppvåkning), Paranirvana (Buddhas død)
Uke
RLE – 3.trinn
Område
Livssyn
Filosofi &
etikk
Kompetansemål – Jeg kan
Lokale mål – ukeplanmål – Jeg kan
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til buddhismen.
- gjenkjenne utsmykning av buddhistiske templer, ulike typer
buddhafigurer, offergjenstander, stupaer
Eleven skal kunne lytte til og samtale om tekster og fortellinger som
uttrykker et humanistisk livssyn.
- lytte til og samtale om ulike kunstuttrykk som er knyttet til
livssynshumanismen, bilder, musikk og arkitektur som uttrykker f.eks. liv,
undring og emosjoner
Eleven skal kunne samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til
uttrykk gjennom leveregler og seremonier.
- delta i samtale om hvilke leveregler som er gjeldende for en
livssynshumanist
Eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
knyttet til humanisme.
- kjenne igjen enkelte kunstverk som er knyttet til humanismen f.eks.
knyttet til antikken – Sokrates, knyttet til renessansen – Leonardo da
Vinci, knyttet til opplysningstiden – Voltaire, eller til nåtidens humanisme
– Bjørnstjerne Bjørnson
Eleven skal kunne fortelle om filosofen Sokrates.
- lytte til og referere nøkkelpunkter i en Sokratesfortelling
Eleven skal kunne uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og
gi respons på andres tanker
- samtale om gode og onde opplevelser og hendelser man kan møte i
livet og sammenfatte det på en enkel måte med temaet om leveregler og
verdier
Eleven skal kunne samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers
av religioner og livssyn.
- samtale og utveksle erfaringer om familieskikker til hverdag og fest i
ulike religioner
Eleven skal kunne føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler
og verdier.
- delta i en dialog om verdier som respekt og toleranse
Eleven skal kunne gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre
bruk av den i praksis.
- forklare hvordan gjensidighetsregelen går igjen i ulike religioner og
kulturer
Eleven skal kunne samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing
i praksis.
- samtale om hvordan respekt og toleranse kommer til uttrykk i praksis
- forklare hva mobbing er og gi eksempler på dette fra hverdagen
Eleven skal kunne bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns
rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk
av Internett.
- de fem viktigste reglene i barnekonvensjonene og forklare hvorfor og
hvordan konvensjonene kom til
Uke