Voldshendelser og skadeverk i Birkenes

Voldshendelser og skadeverk i Birkenes
DATO/STED:
HENDELSE:
Overordnede retningslinjer som gjelder
vold/straffbare forhold begått av både barn og voksne
Sjekkliste
1. Skolen/avdelingen er ansvarlig for å ha egne rutiner. Alle ansatte
skal være kjent med rutinene
2. Alle ansatte skal være kjent med veileder i.f.t vold i nære relasjoner
3. Alle ansatte skal være kjent med avvergelsesplikten
(strl.§ 196)
4. Skolen/ avdelingen må være tydelig på at straffbare forhold
anmeldes til politiet. Ved tvil, drøft saken med politiet. Det er viktig å
varsle politiet snarest mulig etter at hendelsen har skjedd, da dette
ofte er fristsaker hos politiet.
Straffbare forhold:
- Vold
- Trusler
- Skadeverk
- Vinning ( tyveri, heleri, bedrageri)
5. Det sendes samtidig bekymringsmelding til barnevernet
(dersom straffbare forhold er utøvd av barn under 18 år)
Ved behov for bistand, kontakt:
Politiet v/ Katrine Vollan
SLT-koordinator Astrid Færden Gaare
Kontaktinfo:
Tlf. Politi: 372 78950/ 02800
Tlf. Ressurssenteret v/SLT-koordinator: 372 81530
Tlf. Barnevernet: 380 75930
Retningslinjene ble utarbeidet høsten 2015 av arbeidsgruppe «Vold i nære relasjoner».
Utfyllende informasjon finnes i kommunens veileder og handlingsplan i.f.t vold i nære
relasjoner. Se www.birkenes.kommune.no ( barnehage og skole)