Forskere roper varsku om all plasten som aldri

16 |
| NYHET |
„ Forskere
LØRDAG 19. SEPTEMBER 2015
BERGENSAVISEN
roper varsku om all plasten som aldri gje
HAVENES AVF
MANTATRÅL: Forskerne i Det indiske hav tar prøver med et mantanett,
som filtrerer materialet.
FOTO: ALEXANDER BECK
BITTELITEN: Et lite stykke søppel på drøyt fem mm.
SVALBARD: I mange år har innbyggerne i Longyearbyen samlet søppel som driver inn på de uberørte strendene.
FOTO: ALEXANDER BECK
PLASTBITER: Forskere
tene.
BERGENSAVISEN
LØRDAG 19. SEPTEMBER 2015
| NYHET |
envinnes
FALLSPLASS
I fjerntliggende, lite
fremkommelige havområder finner forskere mengder med plast.
samler og analyserer de ulike plastbiFOTO: ALEXANDER BECK
FORSKERE: Her er forskere på Fridtjof Nansen i arbeid med å sortere
og identifisere fisk.
FOTO: ALEXANDER BECK
kler og synlig plast som fløt rundt i
den østlige delen av havet, nær Indonesia. De aller fleste prøvene
var derimot mye mindre, og kom
til tross for at havet så rent ut.
– Partiklene var små, for det
meste mindre enn en cm. Dette er
KJERSTI BLEHR LÅNKAN
bekymringsfullt, da vi snakker
NTB
om svært store områder, og det er
I 1997 seilte kaptein Charles Moo- partikler overalt, forteller toktlere over Stillehavet, fra Hawaii til der og fiskeribiolog Reidar ToreCalifornia. Langt ute på havet, sen, som også er forsker ved Havuten land i sikte, oppdaget han forskningsinstituttet.
Ekspertgruppen GESAMP, som
plutselig en rekke plastbiter
rundt båten: Såpeflasker, plast- siden 1969 har gitt vitenskapelige
poser og små fragmenter – spor råd til FN om marin miljøbeskytav mennesker så langt øyet kun- telse, kom i år med en rapport om
mikroplast – plastbiter mindre
ne se.
enn fem millimeter. Mikroplast
Hvor blir plasten av
finnes blant annet i noen hudpleiHan visste det ikke da, men han eprodukter og tannkremer, men
var kommet inn i det som senere stammer også fra større plastbiter
er blitt kalt «The Great Pacific – flasker, fiskegarn, poser, bygGarbage Patch» – et oppsamlings- ningsmaterialer og annet – som
område for søppel. Størrelsen er slites ned av sol, vær og vind.
Noen av konklusjonene i GEestimert til å ligge mellom størrelsen på Nordsjøen og størrelsen SAMPs rapport er følgende:
på Barentshavet, eller enda over l Mikroplast distribueres gjendette. Det vil si mellom 575.000 nom alle havene, fra Arktis til Ankm og svimlende 1.400.000 km.
tarktis.
– Fem slike områder er identifi- l Mikroplast er funnet i kroppene
sert, forteller Bjørn Einar Grøsvik, til et stort og variert antall marine
forsker ved Havorganismer, inkluforskningsinstitutdert
virvelløse
Vi vet ennå
tet.
dyr, fisker, fugler
De fem er lokaliog pattedyr.
ikke hvor
sert i henholdsvis
l Det finnes stadig
alvorlig marin sterkere bevis på
det nordlige og
sørlige Stillehavet, forsøpling er for oss men- overføringen av
i
Atlanterhavet nesker direkte, men hvis
kjemikalier
fra
ved Sargassohainntatt plastikk til
vet, ett lenger sør, noe av det som dyrene
kroppsvev.
samt ett i Indiaha- tar opp, går inn i næringsl I laboratorieunvet som fortsatt kjedene, kan det til slutt
dersøkelser kan
kartlegges.
veldig små biter
– Fordi hav- påvirke det som havner på mikroplast
(nastrømmene går i middagsbordet vårt.
nostørrelse) kryssirkler i disse om- THOMAS HARTNIK,
se cellemembrarådene, vil du få en Miljødirektoratet
ner og forårsake
oppsamling
av
ødeleggelse
av
søppel så vel som plankton her, vev.
forteller Grøsvik.
l Det er nødvendig å skape større
Også Barentshavet, som mottar bevissthet om de negative konseatlantisk vann fra Norskehavet, er kvensene for å gjøre noe med
identifisert som et mulig opp- problemet.
samlingsområdet for søppel, men
flere studier trengs for å slå fast Kommer fra land
mengden. Grøsvik har nylig vært Det aller meste av havforurensini Barentshavet for å ta prøver som gen kommer fra landbaserte kilskal analyseres i oktober/novem- der. Det desidert største utslippet
ber.
av mikroplast i Norge skyldes sliForskere har begynt å rope var- tasje fra bildekk som kjører på
sku om misforholdet mellom all norske veier, viste en fagrapport
plasten som produseres i verden, som Miljødirektoratet offentligog den som gjenvinnes.
gjorde tidligere i år. Thomas Hart– Det er et stort spørsmål hvor nik, leder for seksjon for avfall og
all plasten blir av, for eksempel grunnforurensning i Miljødirekhvor mye som synker ned på hav- toratet, betegner miljøtrusselen
bunnen, sier Grøsvik.
som alvorlig.
– Stadig økende plastprodukFarlig mikroplast
sjon i verden tilsier at problemet
I sommer har norske og interna- øker hvis vi ikke gjennomfører tilsjonale forskere på forskningsfar- tak som begrenser marin forsøptøyet Dr. Fridtjof Nansen samlet ling, sier han, og utdyper:
– Vi vet ennå ikke hvor alvorlig
plastprøver i Indiahavet, i et FNstøttet forskningsprosjekt. Til marin forsøpling er for oss mentross for at området er et av ver- nesker direkte, men hvis noe av
dens minst fremkommelige og be- det som dyrene tar opp, går inn i
søkte, har de fått opp en mengde næringskjedene, kan det til slutt
plast så å si hver gang de har kastet påvirke det som havner på midut nettet. De så mest store parti- dagsbordet vårt.
"
FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK
| 17