Utvikling av undervisningsopplegg i samarbeid med lokalt

Utvikling av undervisningsopplegg i
samarbeid med lokalt arbeidsliv
Elevene får anvende
realfag gjennom å løse
oppdrag fra arbeidslivet
Elevene bygger
forståelse gjennom
utforskende aktiviteter
Lektor2-modellen - et verktøy for samarbeid om undervisning
1. Velg tema
2. Finn et oppdrag som elevene skal løse
3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å
løse oppdraget?
4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de
ikke kan gjøre i klasserommet?
5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand
til å løse oppdraget
Vil du at dine elever skal få et innblikk i hvordan realister jobber?
Vil du øke elevenes interesse for realfag?
Søk om å bli med i Lektor2!
Lektor2-ordningen tilbyr kompetanseheving og økonomisk støtte til
skoler som ønsker å samarbeide med arbeidslivet om realfagsundervisning. Sammen med en ekstern fagperson skal læreren lage
et læreplanrettet undervisningsopplegg som gir elevene anledning
til å oppleve hvordan realfag brukes i arbeidslivet. Regionale
koordinatorer hjelper skolene med å finne og etablere samarbeid
med aktuelle partnere i skolens nærområde.
Støttebeløpet hver enkelt skole kan søke om varierer utfra skolens
oppstartsår i ordningen:
- Skolens første år:
kr. 40 000
- Skolens andre år:
kr. 40 000
- Skolens tredje år:
kr. 20 000
Mål for Lektor2-ordningen
Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv
skal Lektor2-ordningen bidra til å:
• Stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
• Øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid
med arbeidslivet
• Øke elevenes læringsutbytte
• Øke rekrutteringen til realfagene
Støttemidler for skoleåret 2017/18 lyses ut 1. februar.
Søknadsfrist 17. mars.
For mer informasjon om Lektor2-ordningen se www.lektor2.no
eller kontakt oss på [email protected]