Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet

Oslo kommune
Bystyret
[16/00967-2]
Sak 182 Reglement for Oslos kommunes arbeid med samfunnsikkerhet, beredskap og
sikkerhet - Byrådssak 97 av 26.05.2016
Sendt til byrådet.
Bystyret har behandlet saken i møtet 22.06.2016 sak 182
Votering:
Finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette er bystyrets vedtak:
1.
Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet
§ 1 Formål og virkeområde
Oslo kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske
område.
Bestemmelsene i reglementet fastlegger ansvars-, oppgave- og fullmaktsfordeling for Oslo
kommunes oppfølging av krav i sivilbeskyttelsesloven og sikkerhetsloven, med tilhørende
forskrifter.
Reglementet omfatter alle virksomheter som er en del av Oslo kommune som juridisk enhet
og er bestemmende for virksomhetenes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og
sikkerhet.
§ 2 Overordnet ramme for arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet
Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap på
tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på
helse, miljø og både materielle og immaterielle verdier. Arbeidet skal følge de nasjonale
beredskapsprinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke.
Kommunen skal gjennom sitt sikkerhetsarbeid motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Ved
kommunens utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste skal det ikke benyttes mer
inngripende midler og metoder enn det som fremstår som nødvendig for den aktuelle
sikkerhetsrisiko og omstendighetene for øvrig. Ved utøvelse av forebyggende
sikkerhetstjeneste, skal det særlig tas hensyn til den enkeltes rettssikkerhet.
§ 3 Myndighet, roller og ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet
Bystyret, som kommunens øverste myndighet, trekker opp hovedlinjene for arbeidet med
samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet.
Kommunens ansvar og fullmakter i sivilbeskyttelsesloven og sikkerhetsloven, med forskrifter
ligger til byrådet.
Byrådet utøver sitt ansvar via den byrådsavdeling som er gitt ansvaret for kommunens
overordnede arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet, og Beredskapsetaten.
Beredskapssjefen leder den overordnede koordineringen av arbeidet med samfunnssikkerhet,
beredskap og sikkerhet i kommunen.
Arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet er et linjeansvar og alle kommunale
virksomheter har et selvstendig ansvar for å oppfylle kravene satt i sivilbeskyttelsesloven og
sikkerhetsloven. Alle kommunale virksomheter skal være rustet til å ivareta sine oppgaver ved
en uønsket hendelse eller krig.
§ 4 Beredskapsforum
Beredskapsforum skal legge til rette for koordinering av de ulike medlemmenes
beredskapsarbeid og sørge for at beredskapsinformasjon gjøres kjent for relevante deltakere.
Beredskapsforum består av representanter for kommunale, statlige, private og frivillige
virksomheter som er en del av beredskapsarbeidet i kommunen. Forumet ledes av
beredskapssjefen.
§ 5 Krisekommunikasjon
Informasjonsformidling er et lederansvar i Oslo kommune. Dette inkluderer også
krisekommunikasjon. Alle kommunens virksomheter har et selvstendig ansvar for
krisekommunikasjon, internt i egen virksomhet og eksternt, uavhengig av nivå for
krisehåndtering.
Ved etablering av hele eller deler av sentral kriseledelse, vil kommunikasjonsseksjonen ved
Byrådslederens kontor ha ansvaret for koordinering av overordnet informasjon til publikum og
media fra kommunen.
§ 6 Interntilsyn
Byrådslederen har overordnet ansvar for koordinering og tilsyn med arbeidet med
samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet. Beredskapsetaten fører det nærmere tilsyn med
virksomhetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i henhold til §§ 14 og 15 i
sivilbeskyttelsesloven. Virksomhetene skal legge frem de opplysninger som er nødvendige for
utøvelsen av tilsynet. Virksomheten skal lukke avvik og følge opp merknader som følge av
tilsynet.
§ 7 Fullmakter ved beredskap i krig eller når krig truer
2
Kommunen skal, i henhold til sivilbeskyttelsesloven, ivareta de samme plikter og ansvar for
befolkningen ved krig, eller når krig truer. Kommunen skal bidra til gjennomføring av
Sivilforsvarets oppgaver og tiltak og kan bli pålagt av Sivilforsvaret til å medvirke under
evakuering av kommunen.
Kommunen kan, i henhold til sivilbeskyttelsesloven, gis fullmakt av departementene til å
utøve rekvisisjonsrett. Under forutsetning av at en slik fullmakt blir gitt, ligger denne til
byrådet.
2.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.
3.
Følgende vedtak oppheves:
Bv 728/95 og Bv 207/99 jf. Bv 18/13 om Reglement for Oslo kommunes beredskapsarbeid i
fredstid, ved beredskap og i krig.
Oslo bystyres sekretariat, den 23. juni 2016
Siv Songedal
Godkjent og ekspedert elektronisk
3