Hele høringsuttalelsen leser du her

Klima- og miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Deres ref.:
Vår ref:.
Vår dato:
8. feb. 2017
(bes oppgitt ved svar)
Høringssvar – Forslag til endring i rovviltforskriften –
lisensfellingsperiode for ulv.
Vi viser til høringsdokumenter, datert 3. februar 2017.
Klima- og miljødepartementet fremmer forslag om endring i forskrift 18. mars 2005 nr 242 om
forvaltning av rovvilt – rovviltforskriften. Bakgrunnen for forslaget er at departementet ønsker å
åpne for jakt på ulv innenfor ulvesonen. Under forutsetning av at departementet finner mulighet
for dette innenfor gjeldende rettslige rammer.
Departementet foreslår å endre forskriftens § 10 femte ledd slik at lisensperioden for ulv
innenfor ulvesonen utvides midlertidig til 31. mars 2017.
Innledning
Glommen Skog SA er meget skuffet over at regjeringen 20. desember 2016 stoppet lisensjakten i
ulvesonen med begrunnelse i at lisensjakt i ulvesonen ville være brudd på eksisterende
konvensjoner, lover og forskrifter. Glommen Skog SA er uenige i denne fortolkningen av
gjeldende rettslige rammer. Vi er av den oppfatning at det er avgjørende at det åpnes for jakt i
ulvesonen denne vinteren for at Stortingets målsetting for bestandsmål for ulv skal kunne
oppfylles – ikke overoppfylles. For å oppnå dette er det viktig at rovviltnemdenes vedtak om
felling av inntil 32 ulver i ulvesonen følges opp. Tre revirer i ulvesonen med tillegg av
Osdalsreviret. Uten at det åpnes for uttak av ulv i inneværende lisensperiode vil veksten i den
norske delen av den felles norsk-svenske ulvestammen bli svært stor og problemene med tap av
bufe på beite vil øke. Det vil bli økte tap av hunder til ulv (noe vi allerede opplever inneværende
vinter) og det vil bli flere tilfeller der ulv ferdes i områder med gårdsbruk og bebyggelse. Antallet
ulv i ulvesonen er i dag langt over bestandsmålet fastsatt av Stortinget.
Vi ser et uttak av ulv i tråd med rovviltnemdenes vedtak om felling som et minimum for at
Stortingets bestandsmål skal oppfylles og ikke overskrides. Regjeringens stopp av lisensjakten i
ulvesonen oppleves som en trenering og overstyring av både Stortingets vedtatte bestandsmål
for ulv og lokalbefolkningens interesser.
BESØK
POST
E-POST
Grindalsveien 3, Elverum
Pb. 1329, N-2405 Elverum
[email protected]
TEL
FAKS
WEB
+47 62 43 53 00
+47 62 43 53 01
www.glommen.no
BANK
IBAN
1822 44 61182
NO07 1822 44 61182
F.REG
BIC
988 964 395 MVA
SHEDNO22XXX
Om forslaget
Forlengelse av lisensjaktperioden fram til 31. mars innenfor ulvesonen vil kunne medføre felling
av tisper som er drektige, eller at en drektig tispe mister sin partner. Dette er selvfølgelig uheldig
og ikke i tråd med et grunnleggende prinsipp i norsk naturforvaltning - fredning i ynglingstiden.
Glommen Skog SA er imidlertid av den oppfatning at den aktuelle og spesielle situasjonen
regjeringens stopp av lisensjakten i ulvesonen har ført oss inn i, gjør det nødvendig å sette dette
hensynet til side for andre sterke samfunnsinteresser. I dette tilfellet oppfølging av Stortingets
vedtatte bestandsmål for ulv og ikke minst for å dempe den konflikten som har oppstått etter
regjeringens vedtak om å stoppe lisensjakten i ulvesonen.
Konklusjon
Glommen Skog SA er positive til forslaget om utvidelse av lisensfellingsperioden i ulvesonen.
Vi er av den oppfatning at dette er helt nødvendig for å ikke få en ukontrollert vekst i
ulvestammen. Utvidelse av lisensjaktperioden er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig. En
utvidelse må følges opp med et vedtak der det faktisk åpnes for uttak av ulv minst på linje med
rovviltnemdenes vedtak om uttak av inntil 32 ulv i ulvesonen. I tillegg til uttak av disse
ulverevirene bør regjeringen etter vårt syn også åpne for uttak av ulv i Eidskog/Aurskog der man i
de siste dagene har opplevd at ulvene har vært svært nærgående bebyggelse og i tillegg har
opplevd angrep på hunder i nærheten av gårdstun.
Med hilsen
for Glommen Skog SA
Jo Petter Grindstad
næringspolitisk rådgiver