Ifølge liste Rudolf Steinerskolen Nesodden

Ifølge liste
Deres ref
Vår ref
Dato
17/656-
06.02.2017
Rudolf Steinerskolen Nesodden - beslutning om utsatt iverksettelse av vedtak om pålegg
om retting
Departementet har med hjemmel i forvaltningsloven § 42 besluttet å utsette den rettefristen
som fremgår av Utdanningsdirektoratet vedtak om pålegg om retting av 4. januar 2016 fra
onsdag 8. februar 2016 til mandag 13. februar 2016.
Departementet vil med dette gi styret ved Rudolf Steinerskolen Nesodden noe bedre tid til å
forberede nødvendige endringer som følge av pålegget om retting. Departementet legger vekt
på at skolens styre er ansvarlig for at skolens tilbud er i samsvar med friskoleloven og skolens
godkjenning. På samme tid er alle parter forpliktet til å sikre at elevenes behov for
forutsigbarhet og trygghet ivaretas.
For orden skyld understrekes at departementet med dette ikke har vurdert eller tatt stilling til
realiteten i saken. Departementet har heller ikke tatt stilling til om foreldrene alene eller som
gruppe har rettslig klageinteresse. Klagen fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange på vegne
av foreldregruppen av 25. januar 2017 vil bli undergitt ordinær behandling i departementet.
Med hilsen
Ellen Cathrine Arnesen (e.f.)
avdelingsdirektør
Roger Spidsberg
seniorrådgiver
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
[email protected]
Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/
Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842
Opplæringsavdelingen
Saksbehandler
Roger Spidsberg
22 24 76 91
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Adresseliste
Advokatfirrmaet Steenstrup
Stordrange DA
Rudolf Steinerskolen
Nesodden
Kopi
Utdanningsdirektoratet
Side 2
Postboks 1829 Vika
0123
OSLO