icon_pdf 5. steget hausten 2016

Halvårsplan for 5. trinn, hausten 2016.
August
Matematikk
Eleven skal
kunna
Norsk
Eleven skal
kunna
September
Heile tal
-dei fire rekneartane
-rekne med negative tal
-titalssystemet
-samanhengen mellom multiplikasjon og divisjon
-gangetabellen frå 1-10.
Oktober
Statistikk
-undersøkje og bruke
rekneaark
-finne median og typetal
November
Desimaltal
-finne desimaltal på
tallinja
-runde av og gjere
overslag
-adderer og subrahere
-multiplisere og dividere
med 10
Desember
Januar
Geometri
-geometriske former
-firkantar med eigne namn (rektangel, kvadrat og
parallellogram)
-samansatte figurar
-forskyve, spegle, finne symmetrilinjer, rotere
-rekne med vinklar og finne vinkelsum
Nytta lommereknar, nettoppgåver og rekneark i oppgåveløysing gjennom året
Lesing/munnleg bruk av språket:
- finna og forstå nokre litterære verkemiddel i ulike tekstar
- lytta til andre, uttrykkja eigne meiningar og visa respekt for andre sine meiningar
- lesa skjønnlitterære bøker, vurdera teksten, skriva bokmelding og korte samandrag
- nytta ulike lesestrategiar ut frå formålet med lesinga
Lesing/munnleg bruk av språket:
Lese faglitteratur
Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
Bruke song, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
Skriving:
-skrive fagtekstar
-skrive forteljingar
-reglar for rettskriving
-tekstbehandling
Skriving:
-samansette tekstar
-ordklassar
-språket i Norge
-muntlig framføring
Studieteknikk/læringsstrategiar: Lær deg å lære
- finna fram i fagbøker (innhald, kolofonside, stikkordregister, ISBN-nr.)
- nytta ordliste og oppslagsverk
- lesa tabellar og lesa, tolka og teikna diagram
Studieteknikk/læringsstrategiar: Lær deg å lære
- skumlesa og opplevingslesa
- laga tankekart og VØL-skjema
- nytta oppslagsverk og Internett (fagstoff)
- laga og rydda emnetabell som disposisjon for faktatekst (artikkel)
August
September
Oktober
November
Desember
I barskogen
-namn på plantar og dyr
som lever i barskogen
-planleggje og gjennomføre
undersøkingar i ein barskog
-beskrive kva som
kjenneteiknar ein barskog
-fortelje om nokre av dyra
som lever i barskogen
-undersøkje og beskrive
nokre soppar og mosar
Alle snakkar om vêret
-lese og forstå eit vêrkart
med vêrsymbol
-forstå ulike uttrykk som
blir brukte i vêrmeldingane
-beskrive korleis det blir
vind og nedbør
-gjere vêrmålingar og
presentere resultata med og
utan digitale hjelpemiddel
-fortelje om vêr og klima i
Noreg
Januar
Naturfag
Eleven skal
kunna
I bekkedalen
-Beskrive kjenneteikna til nokre dyr som lever ved
bekken
-planleggje og gjennomføre ei undersøking i ein bekk
eller ei elv
-beskrive kjenneteikn og levevis til fiskar og små dyr
som lever i bekker og elver
-fortelje kvifor fuglane syng om våren
-fortelje kva slags miljøfarar som truar mange bekkar og
elever
Store og viktige oppdagingar
-fortelje om Carl von Linné
og arbeidet hans med plantar
og dyr
-fortelje om Charles Darwin
og evolusjonsteorien
-fortelje om Alexander
Fleming of penicillinet
Verdensrommet
-beskrive korleis jorda flyttar
seg i forhold til sola
-beskrive korleis det blir dag,
natt og ulike årstider på jorda
-beskrive dei ulike
månefasane
-fortelje kva mørketid og
midnattssol kjem av
-beskrive planetene og andre
himmellekamer i solsystemet
-beskrive korleis
naturvitskapen meiner at
jorda er vorten til
Samfunnsfag
Livet ved dei store elvene
Hellas i antikken
Romarriket
-fortelje om samfunna som utvikla seg langs dei store
-fortelje noko om religion, styresett og
-fortelje om utviklinga i Romarriket frå by til
elvane i Egypt og Mesopotamia
levevis i det gamle Hellas
eit stort rike
-Gi døme på korleis vi i dag kan vite noko om livet ved
-seie noko om kva ulike kjelder kan
-gi døme på korleis arkeologane har arbeidd
dei store elvane
fortelje om livet i Hellas i antikken
for å finne ut om livet i Romarriket
-lage ein presentasjon av livet i det gamle Egypt og i
-gi døme på noko frå det gamle Hellas
-gi døme på noko frå Romarriket som har
Mesopotamia ved hjelp av digitale verktøy
som har påverka samfunnet vårt i dag
påverka vårt eige samfunn
-laga trygg og ernæringsrik god mat, og kunna forklara kva plass dei ulike matvaregruppene har i kosthaldet
-vita korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen
-følgja oppskrifter og kunna bruka rekning for å auka eller redusera mengda i oppskrifter og kunna prøva dei ut
-samtala om tilrådingane for eit sunt kosthald frå styresmaktene og kunna gje døme på samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil
-følgje oppskrifter
-bruke ulike samanføyningsteknikkar i harde og mjuke materialer
Bygge modeller av hus i målestokk med
- lage enkle bruksformer i ulike materiale og kunne gjere greie for samanheng mellom idè, val av
utgangspunkt i eigne arbeidsteikningar
materiale, og kunne gjere greie for handverksteknikkar , form farge og funksjon
-montere utstillinger og andre utstillinger i
-Bruke ulike teknikker til overflatebehandling av eigne arbeid
ulike rom
I samfunnet
-beskrive kva eit samfunn er
-forklare kvifor menneske
søkjer saman i samfunn
-gi døme på skrivne og
uskrivne reglar i samfunnet
Eleven skal
kunna
Mat og
helse
Eleven skal
kunna
Kunst og
handverk
Eleven skal
kunna
-Gjere greie for korleis
kunstnarar har nytta form,
lys og skugge og bruke
dette i eige arbeid med
bilete
-skilje mellom blanding av
pigmentfargar og lysfargar
-bruke egenskygge og
slagskygge i tegning