Nå blir det rundkjøring i sentrum EUB 9. feb

2
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD
TORSDAG 9. FEBRUAR 2017
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD
TORSDAG 9. FEBRUAR 2017
Thomas
Hansen
905 03 281
TIPS OSS! [email protected]
tlf: 63 92 27 00, sms: EUB TIPS til 1963
Roger Aarli-Grøndalen
920 28 078
Magnar Haraldsen
900 68 990
LEDER
Felles bønnedag for kvinner
Rekord i antall skjulte formuer og inntekter
JESSHEIM. Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres på
Jessheim fredag 3. mars. For
første gang er det den katolske
kirken St. Gudmund på Jessheim
som står for vertskapet. Gudstjenesten er økumenisk, noe som
innebærer samarbeid på tvers av
ROMERIKE. Aldri før har Skatt Øst
mottatt flere henvendelser fra folk
som ønsker å si ifra om skjulte
formuer og inntekter. I 2016 meldte
317 personer fra om forhold knyttet
til egne formuer og inntekter, og
det er 101 flere enn i 2015. Alt i alt er
det snakk om 11,7 milliarder kroner
kristne menigheter og trosretninger. Det er det protestantiske
presten Marit Seines som skal
være liturg. Temaet for årets internasjonale bønnedag er «Gjør
jeg deg urett?». Bønnedagen er
internasjonal, og markeres over
hele verden.
i innrapporterte formuer og 303,6
millioner kroner i inntekter.
I løpet av perioden 2007–2016 har
Skatt Øst registrert 74 slike saker
på Romerike. For dette distriktet
alene beløper verdiene seg til 233
millioner kroner i skjulte formuer
og 53 millioner kroner i skjulte
3
inntekter. Til sammenligning har
Asker og Bærum hatt 310 saker
med beløp på fire milliarder
kroner i formuer og 224 millioner
kroner i skjulte inntekter. Oslo topper statistikken med 947 saker, 39
milliarder kroner i formuer og 706
millioner kroner i inntekter.
LYSKRYSSET FORSVINNER
Krimutviklingen
Nå blir det rundk
ndkjøring i sentrum
JESSHEIM. Lyskrysset blir nå erstattet
med ei rundkjøring.
GLEN WIDING
[email protected] | 926 68 857
STYRKET. Espen Sandvold tror på styrket kapasitet
både til etterforskning og forebygging når Nes blir en
del av nye Eidsvoll lensmannskontor.
„ Fungerende lensmann Espen Sandvold i Eidsvoll
og Hurdal sier fjoråret var krevende for lensmannskontoret på Råholt. Det var flere grunner til det.
Likevel ser han fram til sammenslåingen med Nes
lensmannskontor, selv om han ikke vet når det vil
skje. Han mener kontoret da vil få større ressurser
både på etterforskning og forebygging. Det er noe
publikum utvilsomt setter pris på. De to lensmannskontorene har i dag til sammen 45 ansatte, ifølge den
fungerende lensmannen.
„ Lensmannens tilbakeblikk på fjoråret er noe dyster
lesning, selv om det er mange lyspunkter også.
Familievolden ser ut til å øke og må tas på alvor. Tre
personer fra lensmannsdistriktet sitter i dag i varetekt
på grunn av familievold og overgrep. Det er egentlig
tre for mye, derfor er det viktig at disse sakene kommer fram i lyset. Vi kan anta og frykte at det her er
mørketall slik at lensmannskontoret nok får flere slike
saker i framtida. Disse sakene er ressurskrevende,
men de rammer gjerne barn og kvinner som i noen
slike sammenhenger ikke har noe vern rundt seg.
Her er det viktig med mer ressurser og at folk faktisk
tipser politiet dersom man vet om eller har mistanke
om slike overgrep.
Nå forsvinner lysreguleringen i
krysset Ringvegen/Trondheimsvegen i sentrum. Den erstattes
med ei midlertidig rundkjøring
mens arbeidet med den nye og
permanente rundkjøringa gjøres. I tillegg skal det bygges nytt
kommunalt vann- og avløpsnett
for området, og en oppgradert
parkerings- og snuplass ved
Nordby skole. Arbeidet startet
mandag og skal være ferdig i
mai 2018.
Det er entreprenørselskapet
Isachsen anlegg utfører jobben
på vegne av Statens vegvesen og
Ullensaker kommune.
BEDRE TRAFIKKFLYT
– Rundkjøringa bygges fordi den
gir en mer effektiv trafikkflyt en
et lyskryss, med tanke på utbyggingen i området. Både Bekkebakken og Bachegruppen er med
i dette prosjektet og dekker sin
del av kostnadene, sier byggele-
der Ole Kristian Krogh i Statens
vegvesen.
Arbeidene går litt sør i Trondheimsvegen med nye sykkelfelt
i kjørebanen og ny tosidig gangog sykkelvei med rabatt med
trær. Nordover går det forbi innkjøringen til Nordby skole med
ny bred gang- og sykkelvei på
vestsiden av Trondheimsvegen
hvor den kobles på eksisterende
gang- og sykkelvei.
Der blir busslommene oppgradert til universell standard, og
de får leskur. Gangfeltkryssingen nord i Trondheimsvegen ved
Nordby ungdomsskole får ny trafikkøy og forsterket belysning.
Ringvegen vestover til Karl
Nordbecks veg får nye gang- og
sykkelveier på begge sider og ny
beplantning. Hele det nye anlegget får dessuten ny veibelysning.
– Hva med fotgjengere og syklister i byggeperioden, hvor
skal de gjøre av seg?
– Det blir fullt mulig å bevege
seg i området, men vi vil ikke
ha myke trafikanter inn i selve
krysset. Vi henviser til alternative gangveger for dem så lenge
arbeidet pågår. Sikkerheten for
alle parter er viktig, understreker han.
„ At noen leker med sine og andres liv med villmannskjøring over Minneåsen er det også viktig at
politiet tar seg av. Det dreier seg om trygghet i nærmiljøet, kanskje den aller viktigste politioppgaven.
„ Antall henvendelser og besøk ved lensmannskontoret på Råholt, viser at nærpolitiet trengs. Slik denne
reformen har blitt kjørt fram, kan eidsvollinger og
hurdølinger være strålende fornøyd med at de har
fått beholde sitt nærpoliti i nærmiljøet.
RUNDKJØRING. Solveig Schytz, Tom Staahle, Roger Marthinussen fra Jessheim Park, Bjørn Steines og Nils Karbø i Statens vegvesen er blant de siste som går
gangfeltet i lyskrysset. Nå skal det graves opp til fordel for en rundkjøring.
ETABLERT 1901. EN UAVHENGIG LOKALAVIS
www.eub.no
Ansvarlig redaktør og adm. direktør: Roger Aarli-Grøndalen
Redaktør: Erik Øsmundset
Eidsvoll Ullensaker Blad kommer ut:
Tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av
Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål. Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo.
AVFOTOGRAFERING eller gjenbruk av stoff, bilder og annonser uten
tillatelse er ikke tillatt. Innsendt stoff blir ikke honorert med mindre dette
er avtalt. Eidsvoll Ullensaker Blad forbeholder seg retten til å publisere
innsendt stoff også i sin nettutgave.
SØR. Slik blir rundkjøringen sett fra sør i Trondheimsvegen.
GANGVEI. Heltruk
ne oransje linje
r markerer gangve
for syklister. Sta
tens vegvesen vil
ier, prikkete ora
nsje linjer er
ikke ha myke trafi
anleggsperioden.
kanter inn i selv
e krysset i
Ill.: Statens veg
vesen.
– GLEDER OSS
– Dette er bra for trafikksikkerheten og trafikkflyten i Jessheim
sentrum. Endelig er prosjektet
i gang og vi gleder oss veldig til
det er ferdig, sier Solveig Schytz
Ill.: Statens vegvesen
som er leder i Akershus Venstre og gruppeleder for Venstres
gruppe i fylkestinget i Akershus.
Fylkeskommunen spytter inn
18,8 millioner kroner i prosjektet
som totalt koster 53 millioner.
PARKERING. Nordby skole får ny snu- og parkeringsplass.
Også ordfører Tom Staahle er
en glad mann om dagen.
– Denne rundkjøringen kompletterer hele det nye veisystemet fra Tverrvegen, og godt er
det. Vi har ventet lenge på den,
men har hatt en god dialog med
Vegvesenet og de andre aktørene
underveis. Nå er det ingen vei tilbake. Dette blir bra for byen vår,
sier han.
Vegvesenet advarer trafikan-
Ill.: Statens vegvesen
ter om endringer av kjøremønsteret og redusert framkommelighet i byggeperioden.