Søknad om permisjon fra undervisning

Søknad om permisjon fra skolen i mer enn to dager
(Søknad om permisjon til og med to dagers varighet sendes til kontaktlærer via mobilskole eller
meldingsbok. Alle søknader sendes minst én uke i forkant av permisjon).
Elevens navn:
Elevens 11-sifrede personnummer:
Klassetrinn:
Skole:
Tidsrommet permisjonssøknaden
gjelder for:
Antall dager det er innvilget permisjon
tidligere dette skoleåret:
Årsak til permisjonssøknaden:
Søknadsdato:
Foresattes underskrift:
Permisjon på inntil 2 uker kan innvilges av rektor med hjemmel i opplæringsloven, § 2-11. Kommunen har
etter loven ikke anledning til å permittere elever for lengre periode enn to uker. Skulle foreldre/foresatte
ønske å ta eleven ut fra undervisningen mer enn to uker, må disse skrive under på at de selv tar ansvaret
for elevenes opplæring i perioden. Dersom foreldre/foresatte holder eleven borte fra skolen lengre enn
den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær.