Veileder – Oppfølging og tilbakeføring av unge

Kriminalomsorgen
Oslo fengsel
Veileder
Oppfølging og tilbakeføring av
unge innsatte i Oslo fengsel
NOVEMBER 2016
Innhold
1
1. Innledning 3
2.
4
Aktører i samarbeidet
- Oslo kommune
- Oslo politidistrikt
- Oslo fengsel
3. Fra innsettelse til løslatelse Veilederen er utarbeidet av:
Siv Gaarder (OF), Kristin Sandal (OF),
Hege Hansen (OK), Elisabeth
Lundstrøm (OK) og Ove
Kristofersen (red.)
Form, repro og ombrekking:
Millimeterpress AS
Foto: Knut-Erik Rønningen.
Korrektur: Slettogrett.no
Trykk: Rolf Ottesen
Takk til medarbeidere i Oslo
fengsel og Oslo kommune som
har bidratt!
2
SaLTo VEILEDER
6
4. Rett og mulighet til velferdstjenester i og utenfor fengsel
- Individuell plan (IP)
- Rett til opplæring - Rett til tjenester fra NAV – arbeid og trygd
- Rett til tjenester fra NAV – bolig og livsopphold
- Rett til helsetjenester
- Rett til barneverntjenester 12
5. Taushetsplikt, opplysningsplikt, samtykke m.m.
16
6. Radikalisering og voldelig ekstremisme
18
7. Noen frivillige organisasjoner i Oslo fengsel
20
8. Kontakter, informasjon og lenker
22
9.SaLTo-modellen – organisasjonskart 23
Forkortelser på etater og tjenester som er omtalt i veilederen:
SaLTo: SaLTo-modellen (Sammen Lager vi et Trygt Oslo).
OK: Oslo kommune
OPD: Oslo politidistrikt
OF: Oslo fengsel
NAV: Arbeids- og velferdsetaten
PPT: Pedagogisk psykologisk tjeneste
GVO: Grønland voksenopplæringssenter (fengselsundervisningen)
FPP: Fengselspsykiatrisk poliklinikk
KRUS: Kriminalomsorgens utdanningssenter
PST: Politiets sikkerhetstjeneste
Innledning
Bakgrunn
Veileder – oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte
i Oslo fengsel skal være et verktøy for å følge opp og
tilbakeføre unge innsatte under 23 år. Veilederen er blitt
til som en oppfølging av tiltak 9 Tett oppfølging under
og etter soning i fengsel i SaLTo handlingsprogram
2016–2019 og prosjektet Ung Ut (2013–2016) i Oslo
fengsel.
Forankring i styringsdokumenter
Veilederen må ses i sammenheng med følgende styringsdokumenter:
Oslo kommune
■■ Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016
■■ SaLTo handlingsprogram 2016–2019 (Oslo kommune
og Oslo politidistrikt)
■■ Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2015–2018
Statlige instanser: kriminalomsorgen, regjeringen mfl.
■■ Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi 2014–2018
■■ Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme (2014)
■■ Straffegjennomføringsloven, særlig §§ 4 og 41
■■ Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) Straff som virker
– mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmeldingen)
■■ Solberg-regjeringens politiske plattform (2013)
Mål – god oppfølging og tilbakeføring
Veilederen skal være et verktøy for samarbeidspartnere
i Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Oslo fengsel og
andre som jobber med unge innsatte. Veilederen skal
gi ansatte kunnskap og veiledning i arbeidet med unge
innsatte under fengselsoppholdet og ved tilbakeføring til bydelene etter varetekt/soning. Målet er at alle
unge ved løslatelse skal ha et sted å bo og planer for
sysselsetting, utdanning, økonomisk livsopphold, nedbetaling av gjeld, behandling av rus- og/eller psykiske
helseproblemer m.m.
Ved rask og uforutsigbar løslatelse skal den innsatte
som et minimum ha kontaktinformasjon til en ansvarlig
person i Oslo kommune som kan hjelpe ham videre
etter fengselsoppholdet. Unge innsatte skal møtes med
kvalitativt gode tiltak og tjenester som er samordnet.
Målgrupper
Veilederen beskriver arbeidet med unge innsatte under
23 år som
■■ har bostedsadresse i Oslo
■■ er UFB-registrert i Oslo
■■ får tilhørighet til Oslo kommune/NAV på grunn av
sted for pågripelse
■■ er utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse
eller som kommer til å oppholde seg i Oslo kommune etter fengselsoppholdet
Ansvaret for oppfølgingen av den unge innsatte må
avklares raskt mellom Oslo fengsel, bydeler og/eller
kommuner.
Utenlandske innsatte
For å få informasjon om utenlandske innsattes oppholdsgrunnlag, må utlendingsmyndighetene kontaktes.
For kunnskap, tips og råd anbefales boka Utenlandske
statsborgere i kriminalomsorgen. Håndbok for ansatte
(Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS, 2015).
Unge innsatte – levekår
Mange innsatte i norske fengsler har opplevd vold, rus og fattigdom i barndommen, viser SSBs rapport om innsattes levekår. Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og
utdanning.
Mange innsatte har hatt en vanskelig oppvekst. I en intervjuundersøkelse som ble gjennomført i norske fengsler
høsten 2014, svarte 32 prosent at de hadde lite penger sammenlignet med andre eller var blant de fattigste i
nabolaget i oppveksten. En høy andel har hatt negative opplevelser i barndommen. For eksempel har 40 prosent
opplevd å bli mishandlet, 38 prosent bodde med noen som hadde alkohol- eller narkotikaproblemer og 41 prosent
har opplevd at noen i familien satt i fengsel. Innsatte som har sonet tidligere dommer og yngre innsatte hadde
gjennomgående vært utsatt for flere av disse negative opplevelsene i oppveksten enn andre innsatte.
(Kilde: Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning, SSB 2015/47)
SaLTo VEILEDER
3
2
Aktører i samarbeidet
Det anslås at ca. 50–80 unge mellom 18 og 23 år, som er
bosatt i Oslo kommune, blir satt inn i Oslo fengsel hvert år.
Fra og med våren 2016 vil de fleste unge under 18 år sitte
i varetekt eller sone dom i Ungdomsenhet øst på Eidsvoll.
Enheten er administrativt lagt til Ullersmo fengsel.
Det er viktig å etablere kontakt og samarbeid
mellom den innsatte og Oslo kommune ved
innsettelse i varetekt. Dette kan bidra til å
tilrettelegge for en bedre tilbakeføring.
Oslo kommune
Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler som har ansvar
for barnehage, barnevern, helse, eldre, NAV, kultur/
fritid m.m. Grunnskolene, videregående skoler og voksenopplæringssentrene er lagt til Utdanningsetaten.
Andre relevante byomfattende etater er Helseetaten,
Velferdsetaten og Barne- og familieetaten.
SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten og SaLTo-koordinatorene i bydelene, Utdanningsetaten og Uteseksjonen (sentrum) skal bidra til koordinering og samordning
mellom Oslo kommune, Oslo politidistrikt og Oslo
fengsel. Relevant informasjon skal gå til beslutningstakere på overordnet nivå, til samarbeidspartnere og til
medarbeidere som er direkte involvert i arbeidet med
unge innsatte.
Oslo politidistrikt
Oslo politidistrikt er sammen med Oslo kommune
hovedaktører i SaLTo-modellen. I SaLTo-samarbeidet
deltar ansatte fra ulike avdelinger i politiet, oftest
ansatte ved de forebyggende enhetene. Oslo har per
dags dato fem politistasjoner hvor samtlige har en egen
enhet som jobber spesielt rettet mot barn og unge. Målgruppen for disse avdelingene er barn og unge under
18 år. Oslo politidistrikt er høsten 2016 under omorganisering, jf ny politireform.
Oslo fengsel
Kriminalomsorgens ansvar for tilbakeføring er å legge
forholdene til rette for at innsatte selv kan benytte seg
av tjenester de har rett til. Det betyr samarbeid med
diverse tjenester/sektorer både innenfor og utenfor
fengselet. Fengslene i Norge har en importmodell av
tjenester. Det vil si at helsetjenester, skole, NAV m.m.
blir levert av eksterne etater.
Oslo fengsel er i hovedsak et varetektsfengsel.
Varetekt er innsettelse i fengsel av etterforskningsmessige hensyn, f.eks. ved fare for bevisforspillelse
eller gjentakelse. Dersom grunnlaget for varetekten
faller bort, skal den innsatte straks løslates. Oslo
4
SaLTo VEILEDER
fengsel anslår at om lag halvparten av de varetektinnsatte løslates fra varetekt uten domfellelse. Ofte skjer
en løslatelse etter kort tid, svært mange innen 2–3
måneder, og ofte skjer løslatelsen på noen få timers
varsel. Denne uforutsigbarheten er en utfordring for
tilbakeføringsarbeidet.
Det er viktig å etablere kontakt og samarbeid mellom
den innsatte og Oslo kommune ved innsettelse i varetekt.
Dette kan bidra til å tilrettelegge for en bedre tilbakeføring.
Sentrale aktører i Oslo fengsel er:
Kontaktbetjentene
Kontaktbetjentene er de innsattes primærkontakter
i fengselet. De har ansvar for at innsatte får kartlagt
sine behov, ressurser og individuelle utfordringer
snarest mulig etter innsettelse. Kontaktbetjentene
skal medvirke til planlegging av straffegjennomføring
og løslatelse. De har en viktig rolle i det tverrfaglige
samarbeidet i fengselet.
Sosialkonsulentene
Sosialkonsulentene skal ivareta det sosialfaglige
arbeidet og gi sosialfaglig veiledning. De bistår kontaktbetjentene i enkeltsaker ved behov, og sørger for å
etablere godt samarbeid med ulike velferdsetater. De er
det naturlige kontaktpunktet i fengselet for tjenester og
etater utenfor fengselet.
Tilbakeføringskoordinator
Tilbakeføringskoordinatoren skal samordne innsatsen
i tilbakeføringsarbeidet både i egen etat og opp mot
samarbeidspartnere. Tilbakeføringskoordinatoren har
en utadrettet funksjon og fokus på samarbeid med
andre etater, slik at det blir lagt til rette for at domfelte/
innsatte får tilgang til de tjenester de har krav på.
Andre relevante tjenester i Oslo fengsel, som utdanning, helse, NAV, prestetjenesten m.m., blir omtalt
i kapittel 4 Rett til velferdstjenester – i og utenfor
fengsel.
SaLTo VEILEDER
5
3
Ved prøveløslatelse etter 2/3 tid er
det en forutsetning at det eksisterer
en hensiktsmessig plan for bolig,
økonomi, sysselsetting, utdanning
og eventuell behandling.
Fra innsettelse til
løslatelse – rutiner
for samarbeid
Ved innsettelse
Oslo fengsel har ansvar for å tilrettelegge for tidlig
kontakt med Oslo kommune ved innsettelse av
bosatte i Oslo under 23 år. Ansatte ved mottakende
avdeling i Oslo fengsel vil innen 72 timer etter innsettelse gjennomføre en innkomstsamtale hvor den
innsatte motiveres til kontakt med sin bydel.
Etter samtykke fra den innsatte, vil Oslo fengsel så
raskt som mulig bistå til å etablere kontakt mellom
den innsatte og hans bydel. Dersom den innsatte har
en etablert relasjon med saksbehandler eller annen
ansvarlig person i bydelen eller NAV/barnevernet, vil
denne være naturlig å kontakte. SaLTo-koordinatoren
i bydelen bistår dersom den innsatte ikke har en aktiv
sak i NAV/barnevernet eller det på annen måte er
vanskelig å oppnå kontakt med bydelen.
Oslo kommune ved saksbehandler eller annen
ansvarlig person i bydelen eller NAV/barnevernet bør
besøke den innsatte i fengselet så raskt som mulig for
å avklare videre samarbeid. Oslo fengsel skal legge til
rette for besøk/møte. Kontaktbetjenten eller sosialkonsulenten bør etter den innsattes samtykke delta
i møter mellom den innsatte og saksbehandleren.
Dersom et fysisk møte ikke lar seg gjennomføre, bør
saksbehandleren gjøre seg tilgjengelig for et telefonmøte med den innsatte.
6
SaLTo VEILEDER
Hvis den nyinnsatte er under 18 år, skal barnevernet umiddelbart underrettes – også foreldre/
foresatte. Bor barnet på institusjon, skal også denne
varsles. Det vises til mer informasjon om barnevernet
i kapittel 4 Rett og mulighet til velferdstjenester – i og
utenfor fengsel.
Under fengselsoppholdet
Det bør være jevnlig kontakt mellom den innsatte og
ansvarlig person i bydelen, eventuelt ansvarsgruppen, under fengselsoppholdet. Oslo fengsel ved sosialkonsulent eller kontaktbetjent bistår med å legge til
rette for og deltar i møter, med å koordinere ansvarsgruppen og å innkalle til møter under fengselsoppholdet dersom det er hensiktsmessig.
Det bør i hvert tilfelle vurderes om det er hensiktsmessig, etter den innsattes samtykke, å invitere politi
og/eller advokat med i samarbeidet. Uoppgjorte straffesaker etter domfellelse eller løslatelse er uheldig.
Ved løslatelse
Ved prøveløslatelse etter 2/3 tid er det en forutsetning at det eksisterer en hensiktsmessig plan for
bolig, økonomi, sysselsetting, utdanning og eventuell
behandling. Bydelen vil i disse tilfellene være informert om tidspunktet for løslatelse.
Ved uforutsigbar løslatelse fra varetekt skal Oslo
fengsel motivere og legge til rette for at den innsatte
tar kontakt med ansvarlig person ute før avreise.
Dette er spesielt viktig dersom det er en uavklart
situasjon rundt bosted og livsopphold.
Ved planlagt løslatelse fra varetekt eller på endt tid skal
Oslo fengsel motivere og legge til rette for at den innsatte
gir beskjed i god tid til ansvarlig person i bydelen.
Oslo fengsel gir etter gjeldende rutine automatisk
melding til NAV stat ved insettelse og løslatelse.
Denne meldingen erstatter ikke punktene ovenfor.
Samarbeid med fengselsundervisningen
Det anses som vesentlig for tilbakeføring og forebygging av kriminalitet at unge innsatte hjelpes til å
følge opp skolegangen. I Oslo fengsel er det Grønland
voksenopplæringssenter (GVO) som er ansvarlig for
undervisningen av innsatte.
Skolerådgiveren i fengselet gis umiddelbart
beskjed om innsettelse av unge under 25 år.
Rådgiveren vil kartlegge den innsattes undervisningsbehov og motivasjon. Etter behov tar GVO kontakt med den innsattes skole og innhenter nødvendig
dokumentasjon for å tilpasse undervisningstilbudet
i fengselet. Skolerådgiveren bistår den innsatte med
eventuelle søknader til andre skoler.
Samarbeid med Oslo friomsorgskontor
Friomsorgen har ansvar for gjennomføring av møteplikt, elektronisk kontroll etter straffegjennomføringsloven § 16.2, hjemmesoning etter § 16.1, samfunnsstraff samt å foreta en personundersøkelse (PU). Det
er politiet som rekvirer PU, men den siktedes advokat
kan også be politiet om å rekvirere dette.
PU er et kartleggingsverktøy med fokus på den
siktedes her-og-nå-situasjon, ressurser og utfordringer, samt vurdering av den siktede. Dette brukes av
retten til å vurdere egnethet med hensyn til alternative straffereaksjoner, som ungdomsoppfølging,
ungdomsstraff og samfunnsstraff. Hvis den innsatte
er under 18 år, skal det alltid gjennomføres en personundersøkelse av mindreårige (PUM).
I aldersgruppen 18–20 år blir man i hovedsak dømt
til samfunnsstraff der eldre kan dømmes til en ubetinget fengselsstraff for samme forhold. Alle unge som
løslates fra en ubetinget fengselsstraff får møteplikt
i friomsorgen i en periode på minimum en måned
etter løslatelse, men ikke utover idømt soningstid.
Vilkårene er i hovedsak å møte ukentlig hos en saksbehandler for samtale og oppfølging.
SaLTo VEILEDER
7
UNGE INNSATTE - SAMARBEID FRA INNSETTELSE TIL LØSLATELSE
Innkomstfasen
Mottaksavdeling i
Oslo fengsel
Varighet: ca 1-4
uker
Kan vare fra dager
til år. Uforutsigbar
løslatelse?
FOKUS FOR
SAMARBEIDET
• Etablere kontakt mellom
innsatte, OF og tjenesteapparatet i bydelene
• Bevare bolig, økonomi
sosiale forhold
• Individuell plan (IP)
• Oversikt over situasjonen
HVEM
GJØR
HVA?
Oslo fengsel:
•Innkomstsamtale
• Kontaktetablering med
tjenesteapparat
Oslo fengsel:
• Legge til rette for møter
med tjenesteapparatet
Fengselsundervisning(GVO) :
• Kartlegge behov
for undervisning
Helseavdelingen i OF:
• Kartlegge helsesituasjonen
Oslo kommune:
• Prioritere møtepunkt
• Initiere Individuell plan (IP)
• SaLTo: bistå i kontakt etablering ved behov.
8
Videre
varetektperiode
SaLTo VEILEDER
• Plan for flere mulige
scenario: løslatelse,
videre varetekt eller dom.
Oslo kommune:
• Plan ved evt. brå
uforutsigbar løslatelse
• Forberedelse for
straffegjennomføring
og løslatelse
Oslo politidistrikt:
• Samordne saker
for pådømmelse
•Hensiktsmessige
straffealternativer, eventuelt
rekvirere PU fra Friomsorg for
alternative straffereaksjoner.
RETTSKRAFTIG DOM
Politi-arrest 1-2 døgn før
ankomst Oslo fengsel
TINGRETT: Varetektskjennelse. 1-12 uker om gangen
DOMFELLELSE I STRAFFESAK
FASER I
FENGSELSOPPHOLDET
Progresjon i
kriminalomsorgen
Løslatelse 2/3 tid
eller etter endt tid
Straffegjennomføring
Utregnet tid for løslatelse
• Planlegge for tilpasset
straffegjennomføring
og tilbakeføring ved
løslatelse
• Hensiktsmessig bruk av
kriminalomsorgens progresjonsmuligheter, lavere
sikkerhet, overgangsbolig,
rusmestringsenheter m.m.
• Tilrettelagt løslatelse:
med bolig, økonomi,
sysselsetting, behandling m.m.
Oslo fengsel:
• Aktiv bruk av progresjon feks
§12, §16, lavere sikkerhet,
overgangsbolig
• Legge tilrette for jevnlige
møter med tjenesteapparat
ute.
Oslo fengsel:
• Sørge for at progresjonen
er i tråd med plan og i samarbeid med
tjenesteapparat i bydelen/
ute.
Oslo fengsel:
• Sørge for å gi tjenesteapparat
beskjed om løslatelsesdato
så snart som mulig
Oslo kommune:
• Samarbeide med innsatte og
ansatte i OF med mål om god
plan for løslatelse – bolig,
økonomi, sysselsetting,
behandling m.m.
Oslo kommune:
• Følge opp kontakten med
innsatte ved overføring
til andre straffegjennomføringsformer
Oslo kommune
• Praktisk tilrettelegging for
løslatelse,bolig, økonomi,
sysselsetting, behandling.
• Helst møte innsatte
ved løslatelse.
Oslo Friomsorg
• Eventuell møteplikt ved
løslatelse på 2/3 tid
SaLTo VEILEDER
9
Ung på
innsiden
Foto: Espen G. Storsve
10
SaLTo VEILEDER
SaLTo VEILEDER
11
4
§ 4: Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre
offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i
varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på.
I Oslo fengsel tilbys undervisning i studiespesialisering/fellesfag på videregående nivå samt
yrkesfaglige utdanningsprogram innen restaurant
og matfag, service og samferdsel samt teknikk og
industriell produksjon. De helt unge tilbys muligheten til å delta i entreprenørskapsgrupper. Opplæringen skreddersys den enkelte deltaker fra alfabetiseringskurs, kurs i grunnleggende ferdigheter på
grunnskolenivå til veiledning på universitetsnivå.
Det gis undervisning til innsatte med rett til opplæring ut fra opplæringsloven samt til utenlandske
innsatte.
GVO har kortere kurstilbud innen design, musikk,
yoga, IKT, engelsk og yrkesfaglige/arbeidsrettede kurs. Det samarbeides med arbeidsdriften i
fengselet og med NAV om praksisnær opplæring for
de som trenger det. GVO kan gi et skoletilbud til de
fleste dersom det ikke er sikkerhetsmessige hensyn
som hindrer dette.
Ved innsettelse får alle tilbud om en samtale med
rådgiver for å kartlegge sitt videre behov for skole/
arbeid. Unge under 25 år prioriteres. Påbegynt
utdanning i fengselet kan videreføres ved løslatelse
i oppfølgingsklassen eller andre skoler/voksenopplæringssentra. Deltakerne kan gå opp til privatisteksamen både i fengselet og i oppfølgingsklassen.
Rett og mulighet til
velferdstjenester – i
og utenfor fengsel
Straffegjennomføringsloven
Straffegjennomføringsloven regulerer kriminalomsorgens virksomhet. Det er spesielt to paragrafer som
omhandler tilbakeføringsarbeidet:
§ 4: Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med
andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og
innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen
gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov
og fremme deres tilpasning til samfunnet.
Samordning av planer – individuell plan (IP)
Dersom den innsatte har behov for langvarige og
koordinerte tjenester, skal Oslo kommune og Oslo
fengsel legge forholdene til rette for at det utarbeides
en individuell plan (IP).
Uavhengig av rett til og ønske om IP, må det
avklares om det er behov for en ansvarsgruppe samt
hvilken instans som skal koordinere oppfølgingen og
arbeidet med individuelle planer i de ulike tjenestene
og etatene.
Rett til opplæring
§ 41: Kriminalomsorgen skal i god tid forberede og
bidra til at forholdene legges til rette for prøveløslatelse. Dette gjelder så langt mulig også overfor
innsatte som gjennomfører kortere fengselsstraff. Det
skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner
som kan yte bistand for å oppnå ordnede boligforhold,
arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til
en lovlydig livsførsel etter løslatelse.
(Kilde: Vendepunktet – tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen, Kriminalomsorgen region vest, 2015)
12
SaLTo VEILEDER
Lovfestet samarbeid – oppfølgingstjenesten m.m.
Tverretatlig samarbeid om oppfølging av ungdom som
har behov for det, er hjemlet i de ulike instansenes
lovverk, bl.a. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) og lov om
sosiale tjenester i NAV (sosialtjenesteloven). Oppfølgingstjenesten er i tillegg pliktig til å sikre samarbeid
med andre etater som har ansvar for målgruppen,
jf. opplæringsloven § 13-4. Den skal formidle og
eventuelt samordne tilbud, det være seg kommunale,
fylkeskommunale eller statlige. Aktuelle samarbeids-
partnere kan, i tråd med § 13-4, være PPT, NAV samt
helse- og sosialtjenestene. De andre instansene kan
ikke pålegges plikter etter denne paragrafen.
For mer informasjon vises det til Oslostandard
for samarbeid om gjennomføring av videregående
opplæring (2015), rådgivere på skolene, OT-kontakter i bydelene, NAV-kontorene eller GVO og NAV i
Oslo fengsel.
Fengselsundervisningen
Grønland voksenopplæringssenter (GVO) har ansvar
for undervisning/opplæringstilbud til innsatte i Oslo
fengsel og Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.
GVO har også en oppfølgingsklasse i sentrum for
løslatte eller deltakere som er under straffegjennomføring i frihet. I tillegg gis det undervisning ved
Tyrili på Kampen samt rådgivning gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll. GVO er en del av
Utdanningsetaten i Oslo kommune.
Rett til tjenester fra NAV – arbeid og trygd
NAV Arbeidsrådgivning Oslo er fast representert
i fengslene i Oslo, jf. samarbeidsavtalen mellom
Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen
datert 13.10.2014. Hensikten med samarbeidet er at
domfelte og varetektinnsatte skal kunne styrke sin
tilknytning til arbeidsmarkedet, og at den enkeltes
rettigheter i forhold til Arbeids- og velferdsetatens
samlede tjenestespekter ivaretas. NAV-veilederen
i Oslo fengsel skal ha særlig fokus på arbeid og
aktivitet i tett samarbeid med NAV-kontorene i
bydelene. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer, ansvars- og oppgavefordeling som er førende
for NAV-veilederen i fengselet.
I Oslo fengsel samarbeider NAV-veilederen med
de ansatte i fengselet, skolerådgiverne, sosialkonsulentene, arbeidsdriften og helseavdelingen ved
behov. Innsatte kan selv be om samtale eller bli
henvist fra de ovennevnte samarbeidspartnerne.
SaLTo VEILEDER
13
Rett til tjenester fra NAV – bolig og livsopphold
NAV sosial har plikt til å hjelpe tidligere innsatte med
å finne et midlertidig botilbud (nødssituasjon) hvis
brukeren ikke har et sted å oppholde seg når han blir
løslatt fra Oslo fengsel. NAV skal sikre at det midlertidige botilbudet er forsvarlig iht. sosialtjenesteloven §
27 pkt. 4.27.22.
henviser pasienter videre til spesialisthelsetjenesten,
f.eks. LAR eller fengselspsykiatrisk poliklinikk. Under
oppholdet i fengselet overtar fengselslegen det medisinske ansvaret for innsatte i nært samarbeid med
den innsattes fastlege ute.
Varig botilbud
Sosialkonsulenten i Oslo fengsel og NAV sosial skal
tidlig jobbe for å sikre et varig botilbud og bistå
brukeren med råd og veiledning i arbeidet med å
skaffe bolig. Sosialkonsulentene i Oslo fengsel sørger
for kontakten og etablerer et samarbeid med det
enkelte NAV-kontor og boligkontor i tilhørende bydel/
kommune. Boligkontoret behandler søknader om
ulike sosiale boligvirkemidler, blant annet søknad om
kommunal bolig og tildeling av bydelens/kommunens
egne boliger. Økonomisk sosialhjelp gjennom NAV
kan dekke utgifter til leie av bolig i det ordinære boligmarkedet. Denne ordningen har klare økonomiske
rammer.
Fengselspsykiatrisk poliklinikk
Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) består av fem
psykologer/psykologspesialister, overlege/psykiater i
tillegg til enhetsleder og merkantilt ansatt. FPP tilhører Oslo universitetssykehus og klinikken er lokalisert
i Oslo fengsel. FPP er også psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i sentralarresten i Oslo, Bredtveit
fengsel og Ungdomsenhet øst på Eidsvoll.
FPP tilbyr helhetlig diagnostisk utredning og samlet
vurdering av pasientens behandlingsbehov, gir tilbud
om psykoterapi og/eller medikamentell behandling
og vurderer videre henvisning for poliklinisk eller
døgnbehandling. Målgruppen er innsatte som har rett
til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
iht. pasientrettighetsloven § 2-1 b.
Rett til helsetjenester
Fengselshelsetjenesten
Fengselshelsetjenesten i Oslo fengsel er organisatorisk tilhørende Bydel Gamle Oslo. Helseavdelingen
har sykepleiere, lege og fysioterapeut. Avdelingen
er bemannet dag og kveld. Alle innsatte får innen 48
timer etter innsettelse samtale med sykepleier, hvor
den innsatte kartlegges med tanke på somatisk og
psykisk helse, rushistorie og suicidalfare. Helseavdelingen gir førstelinje helsehjelp til alle innsatte og
14
SaLTo VEILEDER
Rusbehandling
Rusbehandling er et spesialisthelsetjenestetilbud i
Norge. Personer med behov for rusbehandling må
henvises for å få pasientrettigheter til tverrfaglig
spesialistbehandling (TSB). Henvisende myndighet er
fastlege, annen spesialisthelsetjeneste eller ruskonsulent i NAV/kommune.
Når en innsatt i Oslo fengsel har behov for rusbehandling, anses det mest hensiktsmessig å kontakte
henvisende myndighet utenfor fengselet – en som
skal ha oppfølgingsansvar for den innsatte også etter
fengsel/institusjonsbehandling. I særlige tilfeller, hvis
det viser seg vanskelig å etablere slik kontakt, kan
utvalgte personer med sosialfaglig kompetanse i Oslo
fengsel henvise direkte dersom det er hensiktsmessig
for den innsatte.
Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) henviser til
rusbehandling for sine pasienter. Fengselslegen har
henvisningsmyndighet, men vil i de fleste tilfeller ha
lite kjennskap til den innsattes rushistorikk og sosiale
situasjon. Det er derfor naturlig å forsøke andre henvisningsmuligheter først.
Det er et uttalt mål for kriminalomsorgen at domfelte innsatte med pasientrettigheter så langt som
mulig bør gjennomføre straffen ved behandlingsinstitusjon (straffegjennomføringsloven § 12).
Stifinnern er en avdeling i Oslo fengsel hvor ansatte
fra Tyrilistiftelsen arbeider sammen med fengselsansatte. Avdelingens målgruppe er innsatte som er tenkt
videre i behandling under eller etter straffegjennomføring, enten ved Tyrili eller andre institusjoner. Stifinnern skal forberede og vedlikeholde motivasjonen for
rusbehandling. Avdelingen har 19 plasser.
Uteseksjonen i Velferdsetaten og mange bydeler
har hasjavvenningstilbud (HAP). Mange bydeler har
også ruskonsulenter. Det bør gjøres avtaler med rett
instans så tidlig som mulig i soningen.
Rett til barneverntjenester
Barnevernet har en viktig rolle i alle faser når barn
og unge pågripes, varetektsfengsles eller soner en
fengselsdom. Omhandler det barn under 18 år, skal
barnevernet uten opphold underrettes. Bor barnet
på institusjon, skal også denne varsles. Barnevernet
skal gis anledning til å uttale seg før tiltalespørsmålet
avgjøres (straffeprosessloven § 232 a tredje ledd).
Barnevernet har plikt til å delta i fengslingsmøter,
uttale seg om behovet for tiltak etter barnevernloven
og gi informasjon om det arbeidet som pågår med å
iverksette tiltak (bvl § 3-5). For at barneverntjenesten
skal kunne uttale seg i fengslingsmøtene/rettssakene,
må politiet sørge for at barneverntjenesten gis fritak
fra taushetsplikten etter gjeldende regler for fritak av
taushetsplikt.
Barnevernet har også en viktig rolle i straffegjennomføringer. Barnevernet bør hele tiden være oppdatert om den unges situasjon og vurdere tiltak. Det skal
legges til rette for at barnevernet involveres kontinuerlig. Basert på den unges samtykke, skal de sammen
med barneverntjenesten utarbeide tiltaksplaner. Der
det er behov for langvarige, koordinerte tiltak skal det
lages individuelle planer (bvl § 3-2 a).
Unge mellom 18 år og 23 år med tiltak i barnevernet
Tiltak i regi av barnevernet som er igangsatt før
barnet har fylt 18 år, kan opprettholdes eller erstattes
av andre tiltak til den unge har fylt 23 år dersom ungdommen samtykker (bvl § 1-3). Opphør av tiltak ved
fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18
år skal regnes som enkeltvedtak som skal begrunnes
ut fra hensynet til barnets beste (bvl § 4-1). Ungdommen kan når som helst kontakte barnevernet på eget
initiativ både for råd og veiledning samt ønske om
ettervern. Ungdommen har klagerett til fylkesmannen
dersom de ikke får den hjelpen de ønsker.
Barneverntjenesten har plikt til å informere om
klageretten på avslag om søknad om tiltak.
Det bør iverksettes ressursgruppe rundt barnet og
den unge umiddelbart etter frihetsberøvelsen for å
samordne tiltakene og legge gode tilbakeføringsplaner. God oppfølging av den unge innsatte krever et
spesielt tett samarbeid mellom barnevernet, politiet
og kriminalomsorgen.
Barnevernet skal samarbeide med andre offentlige
instanser (bvl § 3-2). Ansatte i politi og kriminalomsorgen har meldeplikt til barneverntjenesten når de er
bekymret for barn under 18 år eller for innsattes barn
under 18 år. Offentlig ansatte har opplysningsplikt til
barneverntjenesten.
Prestetjenesten – tros- og livssyn
Oslo fengsel har to prester som er ansatt av Den
norske kirke. De innsatte har gjennom disse tilbud om
samtaler/sjelesorg og regelmessige gudstjenestelige
samlinger. Prestene har anledning til å besøke alle
innsatte, uavhengig av rettslige restriksjoner som
brev- og besøksforbud og full isolasjon.
Prestene tilrettelegger også tilbud for andre
religioner/livssyn. De har delegert ansvar for kontakt
med tros- og livssynssamfunn utenfor fengselet. Det
er lagt til rette for ukentlig besøk av imam i fengselet. Prestene samarbeider med andre faggrupper i
enkeltsaker, og har også veiledning av ansatte og
oppfølging etter alvorlige hendelser.
SaLTo VEILEDER
15
5
TAUSHETSPLIKT,
OPPLYSNINGSPLIKT,
SAMTYKKE M.M.
Taushetshetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt og avvergingsplikt
Ansatte i offentlige etater som fengsler, skoler, barnevern, NAV, helsetjenester, politi m.m. forholder seg til
ulike lov- og regelverk. Dette kan skape utfordringer
for informasjonsutveksling og samarbeid. Ansatte
skal forholde seg til gjeldende lov- og regelverk for
samarbeid, informasjon, lagring av informasjon m.m.,
men skal så langt det er mulig samarbeide, jf. intensjoner og føringer i regjeringens og kriminalomsorgens handlingsplaner og SaLTos handlingsprogram.
Regler for sensitive personopplysninger er relevant.
Et samarbeid skal bygge på samtykke fra den innsatte, eventuelt dennes foreldre eller foresatte hvis
han/hun er under 18 år.
Hovedprinsippene om unntak fra taushetsplikten
er regulert i de respektive tjenesteyteres og profesjoners lov- og regelverk. Lovverket som tjenesteyteren eller profesjonen er underlagt, angir kriteriene
for hvilke situasjoner som utløser opplysningsrett,
opplysningsplikt og meldeplikt. Tjenestene skal se
etter muligheter for samarbeid, ikke bare lovmessige
begrensninger.
Unntaksbestemmelser
De mest relevante unntaksbestemmelsene som gjør
at man kan dele opplysninger med andre forvaltningsorganer selv om personen ikke samtykker er:
Forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6: Gjelder for
ansatte i fritidsklubber, utekontakter, skolen, SaLTo
og de som utfører tjeneste eller arbeid for disse m.m.
16
SaLTo VEILEDER
Tjenestene skal se etter muligheter
for samarbeid, ikke bare lovmessige
begrensninger.
Opplæringsloven § 15-1: Gjelder for ansatte i skolen
og viser til forvaltningsloven §13.
Barnevernloven § 6-7 tredje ledd: Gjelder for
ansatte i barnevernet og de som utfører tjeneste eller
arbeid for barnevernet.
Sosialtjenesteloven § 44 tredje ledd: Gjelder for
ansatte i NAV og de som utfører tjeneste eller arbeid
for kommunen etter denne loven.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 tredje ledd:
Gjelder for enhver som utfører tjeneste eller arbeid
etter denne loven.
avverge fare for liv og helse for den innsatte selv,
andre innsatte og ansatte
d)tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller kommunikasjonstjeneste – opplysninger
om avtalebasert hemmelig telefonnummer og
andre abonnementsopplysninger
Opplysningsplikt overfor kriminalomsorgen
Straffegjennomføringsloven § 7 a gir kriminalomsorgen rett til å innhente opplysninger. Uten hinder
av taushetsplikten, har kriminalomsorgen rett til å
innhente fra
Samtykke
Den unge som opplysningene gjelder kan samtykke
til utveksling av informasjon, slik at ulike etater kan
samarbeide uten hinder av taushetsplikten.
For at et samtykke skal være gyldig, må det være
frivillig, uttrykkelig og informert. Kriteriene uttrykkelig og informert viser til at den unge skal vite hvilke
opplysninger som skal formidles, til hvem opplysnin-
a)folkeregisteret – opplysninger om innsattes navn,
fødselsnummer, fødested, bopel og statsborgerskap
b)ansatte i barnevernet og sosialtjenesten – opplysninger om innsattes barne- og familieforhold som
er nødvendige for å ivareta hensynet til barnet og
den øvrige familien under straffegjennomføring,
ved permisjon, ved løslatelse og ved overføring til
andre gjennomføringsformer enn fengsel med høyt
sikkerhetsnivå
c)helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten –
opplysninger som nevnt under bokstav b samt
opplysninger som er strengt nødvendige for å
Opplysningene skal gis uten ugrunnet opphold. Regiondirektøren i kriminalomsorgen kan avgjøre hvem
som har myndighet til å innhente og motta opplysninger som er nevnt ovenfor.
gene skal formidles og hva disse opplysningene skal
brukes til. Samtykket kan være muntlig eller skriftlig,
men det anbefales at det gjøres skriftlig ut fra dokumentasjonshensyn. Et samtykke kan når som helst
trekkes tilbake.
Når den unge er under 18 år, er det foreldre med
foreldreansvar som skal samtykke. Barns partsrettigheter reguleres i ulike særlover, der det opereres med
ulik alder for barns partsrettigheter. Det må avklares
i hvert tilfelle hvem som har partsrettigheter og samtykkekompetanse. Frivillige hjelpetiltak forutsetter
at samtykke til tiltak er reelt. Et reelt samtykke er en
erkjennelse av behovet for hjelp og at det konkrete
tiltaket aksepteres og tas imot.
Avvergingsplikten
Ansatte i Oslo fengsel, Oslo kommune og Oslo politidistrikt m.m. skal forholde seg til avvergingsplikten
som er nedfelt i straffeloven. .
AVVERGINGSPLIKTEN (STRL. § 139)
§ 139 – Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte
å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det
fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått.
Avvergingsplikten er overholdt ved at man melder fra til rette myndighet – normalt politiet – og krever normalt ikke at noen griper inn med mindre dette kan skje på en enkel og ufarlig måte.
Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, og innebærer en plikt til å avverge en rekke alvorlige
lovbrudd. Det anbefales at juridisk bistand innhentes for å forklare hva dette innebærer for din arbeidsplass
SaLTo VEILEDER
17
6
RADIKALISERING OG
VOLDELIG EKSTREMISME
I Handlingsplan mot radikalisering og voldelig
ekstremisme (2014) påpeker regjeringen behovet for
økt innsats, samordning og koordinering nasjonalt,
regionalt og lokalt. Samarbeid mellom kommunene,
politidistriktene og PST skal styrkes gjennom etablerte strukturer som politiråd og SLT/SaLTo. Varsling
om hjemkomst (tiltak 22) og oppfølging av personer
som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (tiltak 23)
er spesifikt omtalt.
Det er i 2016 startet et mentorprosjekt for innsatte
i regi av Kriminalomsorgsdirektoratet, jf. tiltak 18 i
regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme. Det avtales med den innsatte
og Oslo kommune hvorvidt mentorløpene skal videreføres etter løslatelse.
Det er utarbeidet interne rutiner i Oslo fengsel
for bekymringer om radikalisering og ekstremisme.
Bekymringer meldes til Oslo politidistrikt (OPD) og/
eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter vurdering.
Oslo kommune blir trukket inn i oppfølging og samarbeid etter behov. Oslo fengsel blir orientert om unge
innsatte som er under oppfølging av PST, OPD eller
kommunen på grunn av radikalisering, hatkriminalitet
og voldelig ekstremisme.
Alvorlige bekymringer skal meldes til Oslo politidistrikt eller PST i henhold til fengselets rutiner
og SaLTo-dokumentene Veileder ved bekymring og
18
SaLTo VEILEDER
SaLTo-rutiner – oppfølging av personer som kan bli
rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller
kamphandlinger i privat regi i utlandet.
SaLTo har gitt ut følgende relevante dokumenter om
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme:
■■ Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig
ekstremisme i Oslo 2015–2018
■■ Veileder ved bekymring – Hvordan forebygge og
håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme?
(2015)
■■ SaLTo-rutiner – oppfølging av personer som kan bli
rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller
kamphandlinger i privat regi i utlandet (2015)
■■ Radikalisering og ekstremisme – undervisningsopplegg (2015)
Dokumentene kan lastes ned fra www.salto.oslo.no.
Du finner mer informasjon om radikalisering og voldelig ekstremisme på følgende statlige nettsteder:
■■ Regjeringens side om radikalisering: www.radikalisering.no
■■ Utveier – kunnskapsportal om radikalisering og
voldelig ekstremisme: www.utveier.no
SaLTo VEILEDER
19
7
NOEN FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
I OSLO FENGSEL
Noen frivillige organisasjoner som jobber i og utenfor
Oslo fengsel med unge innsatte, oppfølging og tilbakeføring:
Oslo Røde Kors – visitortjenesten
Alle innsatte kan søke om å få en visitor. Visitoren
kan – ved å være et helt vanlig menneske som frivillig
kommer på besøk – gi den innsatte en følelse av
normalitet og verdighet. Visitortjenesten opphører i
det øyeblikket den innsatte løslates fra fengsel. Ved
løslatelse kan Nettverk Ung i Oslo Røde Kors være et
egnet alternativ.
Oslo Røde Kors – Nettverk Ung (Nettverk etter
soning)
Nettverk Ung jobber med straffedømte ungdommer
(15–23 år) som trenger å skape seg nye nettverk for å
få innpass på andre sosiale arenaer enn det de allerede har. Endringer tar tid, og Nettverk Ung er til stede
for å kunne bistå i en periode hvor det er viktig at man
blir fulgt opp. Hver deltaker kobles opp mot en frivillig
fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er en støttespiller
i en prosess under og etter straffegjennomføringen.
Det samarbeides bredt med mange etater.
Wayback
Wayback egner seg for de som er motivert og ønsker
endring. Besøk fra Wayback i fengselet kan bidra til
20
SaLTo VEILEDER
økt motivasjon. Fadderne har ulik bakgrunn, og noen
startet med rus og kriminalitet i svært ung alder. Tilbudet gjøres kjent gjennom informasjonsmøter. Noen
finner frem til Wayback gjennom andre bekjente,
barnevernet, kriminalomsorgen, bydelene mfl. Wayback bistår med CV-skriving, jobb og skole, økonomi
(oversikt, gjeldsforhandling, budsjett osv.).
Retretten
Stiftelsen Retretten er et brukerstyrt tiltak med formål
om å hjelpe til videre hjelp for de som sliter på grunn
av egen eller andres rusavhengighet og/eller kriminelle livsstil. Stiftelsen ble etablert i 2002, og er ideell,
politisk nøytral og livssynsnøytral. Retretten jobber
i Oslo fengsel og har et rusfritt dagsenter i Oslo. Alle
som arbeider i Retretten med direkte tilknytning til
hjelpesøkende har selv brukererfaring. Hos Retretten
er det verken timebestilling eller journalføring.
Ungdom mot vold
Ungdom mot vold (UMV) har i mange år har samarbeidet med Oslo friomsorgskontor og Oslo kommune om
gjennomføring av samfunnsstraff blant unge. Dette
arbeidet er det redegjort for i boka Morgendagen har
nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne (Blakar, Sand Bruer &
Nafstad (red.), John Grieg Forlag, 2016).
SaLTo VEILEDER
21
8
KONTAKTER,
INFORMASJON,
LENKER M.M
LITTERATUR
Blakar, R.M., Sand Bruer, E. & Nafstad, H.E.
(red.) (2016). Morgendagen har nye muligheter.
Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom
og unge voksne. Bergen: John Grieg Forlag.
LENKER
SaLTo-modellen i Oslo: https://www.oslo.
kommune.no/politikk-og-administrasjon/
prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/
Oslo politidistrikt: https://www.politi.no/oslo/
Dyb, E. (2014). Unge ranere i den globale byen. En
kvalitativ studie. NIBR-rapport 2014:20.
Oslo fengsel: http://www.oslofengsel.no
Justis- og beredskapsdepartementet (2014).
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig
ekstremisme.
Oslo friomsorgskontor: http://
www.kriminalomsorgen.no/oslofriomsorgskontor.5055542-242494.html
Justis- og beredskapsdepartementet (2013).
Handlingsplan for forebygging av kriminalitet
(2013–2016).
Kriminalomsorgen region vest (2015). Vendepunktet –
tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS (2015).
Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen.
Håndbok for ansatte.
Kriminalomsorgen:
http://www.kriminalomsorgen.no
Oslo Røde Kors, Visitortjenesten:
https://www.rodekors.no/tilbudene/besok-tilinnsatte-i-fengsel/
Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning:
http://www.nettverkettersoning.no/
Wayback: http://www.wayback.no/
Martinsen, T.J. (2016). Når blodet bruser og ting skjer,
unge menns reise gjennom strafferettssystemet.
Masteroppgave i sosial- og velferdsfag, Høgskolen i
Lillehammer.
Oslo kommune/NAV Oslo (2015). Oslostandard
for samarbeid om gjennomføring av videregående
opplæring.
SaLTo (2016). Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.
Rapport basert på data fra 2015.
SaLTo (2016). SaLTo handlingsprogram 2016-2019.
SaLTo (2014). Handlingsplan mot hatkriminalitet og
voldelig ekstremisme i Oslo 2015–2018.
Retretten: http://www.retretten.no/
Regjeringens side om radikalisering:
www.radikalisering.no
Utveier – kunnskapsportal om
radikalisering og voldelig ekstremisme:
www.utveier.no
-modellen
Statlige
samarbeidspartnere
Kommunale
samabeidspartnere
Lokale og
regionale SaLTo
styringsgrupper
Politirådet
med bydelsdirektører,
politistasjonssjefer, områdedirektører fra utdanningsetaten med flere.
byrådsleder, politimester,
byråder, visepolitimestre,
kommunaldirektører,
med flere.
Velferdsetaten
Utdanningsetaten
Barne- og
familie­etaten
Helseetaten
Byrådsavdeling
for eldre, helse og
sosiale tjenester
SaLTo fokusgruppe
- unge gjengangere,
nettverk og gjenger
sekretariat for Politirådet
Oslo kommune
Oslo politidistrikt
Oslo fengsel
Oslo friomsorgskontor
Konfliktrådet i Oslo og Akershus
KRUS
Styringsgruppe for
SaLTo-modellen
m. fl.
SaLTo-sekretariatet
Bydeler:
Alna
Bjerke
Ullern
Grorud
Sagene
Frogner
Stovner
Østensjø
Nordstrand
Gamle Oslo
Vestre Aker
Nordre Aker
Grünerløkka
St.Hanshaugen
Søndre Nordstrand
SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt
Oslo. Samarbeidsmodell mellom Oslo
kommune og Oslo politidistrikt
om det kriminalitetsforebyggende
arbeidet blant barn og unge. Kartet
gjenspeiler hvordan SaLTo-modellen
fungerer, ikke de ordinære styrings-linjer i stat og kommune.
– i Velferdsetaten
Oslo politidistrikt
Politistasjoner:
Stovner
Sentrum
Grønland
Majorstua
Manglerud
Oslo fengsel
SaLTokoordinatorer
15 bydeler, Oslo sentrum og
Utdanningsetaten
Fagkonsulenter
barnevern
– ved politistasjonene
– ansatt i Bydel Gamle Oslo
Lokale og regionale
arbeidsgrupper
og nettverk
– stat, kommune, privat
og frivillig
Kontaktbetjenter
Sosialkonsulenter
Tilbakeføringskoordinator
Grønland voksenopplæringssenter (GVO)
NAV-veileder
Fengselshelsetjenesten
Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP)
Stifinnern (rusbehandling)
Kriminalomsorgen region øst
KRUS
Konfliktrådet i Oslo og
Akershus
Helse Sør-Øst
NAV Oslo
PST
Statistisk sentralbyrå (2015). Innsattes levekår 2014.
Før, under og etter soning.
22
SaLTo VEILEDER
SaLTo VEILEDER
23
Oslo kommune
SaLTo-sekretariatet, Velferdsetaten
Postboks 30, Sentrum, 0101 Oslo
Maridalsveien 3
Telefon 02180/23 47 51 64
[email protected]
www.oslo.kommune.no
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo
Telefon 02800
[email protected]
www.politi.no/oslo
Oslo fengsel
Telefon sentralbord: 2330 1500
postmottak.oslo-fengsel
@kriminalomsorg.no
www.oslofengsel.no
Les mer på våre nettsider:
www.salto.oslo.no