Migrasjon 2015 - læringspunkter fra en krisetid

NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Migrasjon 2015 –
læringspunkter fra en
krisetid
ENHET/AVDELING
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Hovedtrekk fra evalueringen
• Mye av utfordringene ble håndtert bra:
• alle asylsøkere ble registrert, slik at fingeravtrykk og foto ble sikret
• alle asylsøkere som kom over Storskog grensepasseringssted hadde med dokumenter som
ble sikret
• Ankomstsenter Østfold og Ankomstsenter Finnmark ble opprettet i løpet av kort tid
• Politiets registrering på ankomstsentrene fungerte hensiktsmessig og sikret større kapasitet
enn det var tidligere
• Samvirket med de andre aktørene fungerte i all hovedsak bra
• Det ble mobilisert mange ressurser til støtte for de distriktene som hadde størst utfordring –
selv om det tok lengre tid i nord
• Det kom mange enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året, og til tross for utfordringer i
starten håndterte politiet denne gruppen godt
• Noen utfordringer kunne ha blitt løst på en bedre måte – dette har
dannet grunnlag for læringspunkter som politiet har satt sammen
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 2
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Mye gikk bra i håndteringen av asylankomstene i 2015 –
denne presentasjonen vil hovedsakelig konsentrere seg om
læringspunkter på noen områder der det ikke alltid ble
oppnådd optimale resultater:
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 3
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Beredskap
Funn
Læringspunkter
• Planverket var utilstrekkelig eller ikke • Planverket må etableres og følges opp
utarbeidet
• Beredskapen må opprettholdes så
• Risikoerkjennelsen var for lite utviklet
lenge det underliggende
• Som følge av dette var det ikke lagt til migrasjonsbildet ikke er normalisert
rette for øvelser av mulige hendelser
• Scenarier og øvelser må sette opp for
å kunne være beredt når eventuelle
hendelser inntreffer
Etablering og oppfølging av planverk er en viktig oppgave for Politidirektoratet. Når det
gjelder koordinering av ulike etaters planverk vil det imidlertid være nødvendig å løfte
dette til enten Justis- og beredskapsdepartementet eller en aktør som tildeles denne
oppgaven.
Mange av aktørene nedla en betydelig økt innsats i perioden, flere på områder utenfor
eget ansvarsfelt (spesielt innenfor politiet). Det er derfor også nødvendig å opprettholde
en tilstrekkelig beredskap på dette området, og sørge for at det er planverk på plass for å
sikre en rask oppskalering ved en eventuell ny tilstrømning.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 4
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Roller og fagansvar
Funn
Læringspunkter
• Opplæring, ledelse og kommunikasjon • Sikring av tilgjengelig kompetanse må
ble utfordret i alle etater og enheter
skje i forkant av kriser – det er
deretter viktig å holde seg til eget
• Fagmiljøene som kunne sikre den
fagområde
nødvendige kvaliteten ble ikke alltid
involvert tidsnok eller styrket
• Løpende styrking av fagområdene må
vurderes
tilstrekkelig
• Egne roller og ansvar var ikke tydelig • Avklaringer for roller og ansvar må
følges opp i hver etat og mellom
nok for aktørene. Aktørene kjente
heller ikke hverandres
etatene
ansvarsområder godt nok
ENHET/AVDELING
I en situasjon med uklare roller og delvis manglende oppfølging av etaters
ansvar er det en utfordring at enkelte aktører påtar seg oppgaver utenfor eget
fagområde. Spesielt gjaldt dette i 2015 politiets logistiske håndtering av søkere
før registrering. I en slik situasjon er det en risiko for at egne kjerneoppgaver
blir nedprioritert. Det er viktig med omforent forståelse for roller og ansvar,
samt kostnader knyttet til dem.
08.02.2017 • Side 5
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Risikoerkjennelse
Funn
• Utviklingen kom overraskende på
etatene
• I stor grad konsentrerte man seg om
håndteringen av situasjonen og
logistikk i stedet for å bruke mer tid
på vurdering og håndtering av risiko
og trusselbildet
Læringspunkter
• Etterretning må benyttes tidlig som
beslutningsstøtte – til dette trenger
man dedikerte ressurser i de
relevante miljøene
• Det polisiære arbeidet må prioriteres
også i en situasjon der migrasjonen
legger press på de vanlige strukturene
Ett felt som ble undervurdert høsten 2015 var effekten av
sosiale medier – på dette feltet må politiet ha større
oppmerksomhet på det som kan påvirke ankomstbildet.
Utviklingen på sosiale medier må følges med tidligere og
det vil eventuelt også være mulig å gi informasjon for å
hindre ankomster av personer uten beskyttelsesbehov.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 6
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Felles situasjonsforståelse
Læringspunkter
Funn
• Etableringen av en felles
• En felles situasjonsforståelse ble
situasjonsforståelse raskt må være
etablert for sent
forankret som et grunnprinsipp
• Utfordringen med mangelen på en
situasjonsforståelse ble undervurdert • En felles situasjonsforståelse er et
dynamisk produkt og må derfor
• Mangelen på en felles
oppdateres fortløpende
situasjonsforståelse påvirket
handlingene fremover for flere aktører
Det er av sentral betydning at informasjon bearbeides
raskt på ulike nivå tilpasset behovet. Analysen av den
tilgjengelige informasjonen som grunnlag for en felles
situasjonsforståelse er avhengig av et bearbeidet
grunnlagsmateriale.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 7
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Ressursallokering
Funn
• Til tross for omdisponeringer var
ressurstilgangen lenge for svak
• Den relative belastningen på
ressursene ble undervurdert lenge
Læringspunkter
• Tidlig utnyttelse av tilgjengelige
ressurser kan jevne ut et senere økt
ressursbehov
• Den relative ressursbelastningen må
vurderes systematisk
Ved en eventuell ny tilstrømning må det tenkes enda bredere på
tilgjengelige ressurser, for eksempel kunne FRONTEX-kontingenter og
politireserven være mulig å utnytte mer. Det er viktig også å ha planer for
hvordan man avgir og tar imot mannskaper, slik at de raskt kan gi støtte
der det er påkrevd. Mannskaper med fagkunnskap og/eller erfaring, og som
i tillegg kom med egen ledelse, ble en reell avlastning i en situasjon der det
var lite kapasitet til oppfølging og opplæring.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 8
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Samvirke
Læringspunkter
Funn
• Samarbeidet fungerte etter hvert godt • Koordinering mellom berørte etater
må skje tidligst mulig og på riktig nivå
mellom etater og internt i politiet –
men det kom for sent i gang
• Opprettelsen av liaisonfunksjon bør
• Samvirket fungerte som oftest best på skje så tidlig som mulig. Dette gir
operativt nivå
også bedre grunnlag for å skape en
felles situasjonsforståelse
• Linjeprinsippet og liaisonfunksjoner
var viktige elementer for å få til et
godt samvirke mellom aktørene
Det vil være en fordel om liaisonfunksjonen ivaretas av
personer som kjenner både hverandre og de ulike etatene
allerede i forkant av en krise. Opplæring og koordinering
kan bidra til å oppnå dette.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 9
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Handlingsevne
Funn
• Etter at etatene ble tilstrekkelig
ressurssatt ble situasjonen håndtert
adekvat – ressurssettingen skjedde
imidlertid for sent
• Geografisk spredning er en utfordring
som ble undervurdert
Læringspunkter
• I en ny situasjon med masseankomst
av asylsøkere må Politidirektoratet ta
en tydelig lederrolle i etaten
• Rask tilførsel av ressurser sikrer et
handlingsrom – så kan innsatsen
heller tas ned etter hvert
• Utnyttelsen av nasjonale ressurser
(eksempelvis UP) kan redusere den
geografiske utfordringen
Tydelig prioritering av ressurser vil være en av de mest
sentrale oppgavene i en eventuell ny situasjon med
masseankomst. Denne oppgaven vil medføre at andre
deler av politiets portefølje må nedprioriteres en gitt
periode.
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 10
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Bakgrunnsmateriale
• Høsten 2015 – Et forstørrelsesglass over generelle trender i PU?
• OP Flyktning – Østfold pd 2015
• Beredskap høsten 2015 – rapport fra egenevalueringen (UDI)
• Evaluering av ID-arbeidet på Tøyen, Råde og i Kirkenes høsten 2015 (Nasjonalt ID-senter)
• Den langsomme krisen – asylankomster over Storskog grensepasseringssted – erfaringer fra høsten
2015 (Politidirektoratet)
• Evaluering – Asyltilstrømningen over Storskog (Grensekommissariatet)
• Analysearbeid og intern behandling av erfaringskartleggingen i etterkant av ankomstene og
egenvurderinger
ENHET/AVDELING
08.02.2017 • Side 11