toppleder- barometer - Kjernemiljø for likestillingsforskning

CORE
TOPPLEDER-
Hva er CORE Topplederbarometer?
CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i styrer og
toppledergrupper i de største selskapene i norsk næringsliv, målt
etter omsetning.
Vi kartlegger også kjønnsbalansen i stabs- og linjeposisjoner
– og følger utviklingen over tid.
BAROMETER
CORE Topplederbarometer 200 kartlegger kjønnsbalansen i de
200 største selskapene i Norge. I denne utgaven dobler vi dermed
utvalget fra CORE Topplederbarometer 100 som kartlegger
kjønnsbalansen i de 100 største selskapene i Norge.
200
Februar 2017
Kvinner
For mer informasjon om utvalg
og metode, se metodeark på:
www.likestillingsforskning.no
Menn
#1 KJØNNSBALANSE I DE 200 STØRSTE
NORSKE SELSKAPENE
1.1
Kjønnsubalanse i toppledergruppene
1.2
Øverste leder – nesten alltid en mann
CEO
20%
Styreleder
80%
Det er totalt 1162 toppledere i de 200 største selskapene
i Norge. Den gjennomsnittlige toppledergruppen består
av 8 personer.
92.5%
7.5%
1.3
1.4
Bedre kjønnsbalanse i styrer
enn i toppledergrupper
Gjennomsnittlig
kvinneandel i
toppledergrupper
11.5%
88.5%
Bare kjønnsbalanse i styrer med lovkrav
Selskap med lovkrav (86)
Gjennomsnittlig
kvinneandel i styrer
Selskap uten lovkrav (114)
50
39%
40
30
28%
20%
20
18%
21%
19%
10
0
Toppledergrupper
Styrer
Hvem er vi?
CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning, er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). BLD
har gitt CORE i oppdrag å etablere CORE Topplederbarometer for å kartlegge kjønnsbalansen i toppledelsen i de største norske selskapene over tid.
INSTITUTT
FOR SAMFUNNSFORSKNING
#2 FÅ KVINNER I LINJEPOSISJONER
2.1
Kjønnsfordeling i linje- og stabsposisjoner
Toppledergrupper består av posisjoner med ulik grad av
resultatansvar. Alle posisjoner kan ha strategisk betydning,
men erfaring med resultatansvar regnes ofte som viktig for
å rykke opp til øverste nivå; CEO.
Kvinner
Linjeposisjoner er stillinger med
resultatansvar, som områdedirektør
eller regionsdirektør
Menn
Fordeling av posisjoner i
toppledergruppen
Linjeposisjoner
15%
74%
Linje
85%
12%
Andre
14%
Stab
Andre posisjoner
Stabsposisjoner
Stabsposisjoner er stillinger
med støttefunksjon, for
eksempel HR-direktør eller
kommunikasjonsdirektør.
49%
51%
Andre posisjoner stillinger som
ikke har en typisk stabsfunksjon,
men som ikke nødvendigvis
alltid har et tydelig resultatansvar.
Eksempler på slike stillinger er
logistikkdirektør, innkjøpsdirektør eller direktør for risk
management.
18%
82%
Stab
Linje
Kjønnsbalanse i stab
– mannsdominans i linje
#3
3.1
KJØNNSBALANSE I ULIKE BRANSJER
OG SELSKAPSTYPER
Mannsdominans i toppledergrupper
på tvers av ulike bransjer
3.2
Enda større mannsdominans
i linjeposisjoner
12
88
Informasjonsteknologi (9)
6
94
Informasjonsteknologi (9)
16
84
Olje & gass (37)
9
91
Olje & gass (37)
17
83
Dagligvarer (24)
10
90
Materialer (11)
17
83
Industri (51)
12
88
Dagligvarer (24)
17
83
Telekom (2)
12
88
Telekom (2)
22
78
Kapitalvarer og –tjenester (29)
12
88
Industri (51)
22
78
Materialer (11)
17
83
Kapitalvarer og –tjenester (29)
26
74
Kraftforsyning (11)
24
73
Finans og eiendom (21)
26
74
Finans og eiendom (21)
27
73
Kraftforsyning (11)
39
61
Helse (5)
37
63
Helse (5)
For mer informasjon om kategorisering av bransjer,
se metodeark på www.likestillingsforskning.no
Dårligst kjønnsbalanse innen IKT og Olje & gass og
best innen Helse. Stor variasjon innad i bransjene.
3.3
Mest kjønnsbalanse i AS, minst i ASA
AS (127)
Bare menn
KJØNNSBALANSE
VARIERER IKKE
MED STØRRELSE
PÅ SELSKAP
ASA (55)
Andre (18)
16%
22%
17%
1 — 24% kvinner
46%
54%
61%
25 — 39% kvinner
23%
20%
17%
Kjønnsbalanse
15%
4%
5%
3.4
På vei mot kjønnsbalanse?
Av de
200 største
selskapene
har...
35
bare menn
Olje & gass har flest
selskap med bare
menn (11 av 37)
98
1 — 24%
kvinner
45
25 — 39%
kvinner
20
kjønnsbalanse
Helse (3 av 5) og
Kapitalvarer (6 av 29)
har flest selskap
med kjønnsbalanse
2
61 — 74 %
kvinner
i toppledelsen
#4 KJØNNSBALANSE I
TOPPLEDELSE I NORGE VS USA
4.1
... i de 200 største norske og amerikanske målt etter omsetning
Andel kvinnelige CEO
NORGE
Andel kvinnelige styreledere
USA
7.5 %
NORGE
6.5 %
4.2
USA
0%
11.5 %
4.3
Like få kvinner i toppledelsen
i Norge og USA
Uten lovkrav — like få kvinner i styrer
i Norge og USA
19%
20%
Selskap uten lovkrav
19%
18%
Selskap med lovkrav
39%
USA
USA
NORGE
NORGE
4.4
Kvinneandel i toppledelsen i ulike bransjer i Norge og USA
Prosent 12
20
16
12
17
Antall
selskap
26
37
25
24
09
Informasjonsteknologi
Olje og
gass
17
30
Dagligvarer
NORGE
17
20
17
20
22
20
22
16
26
51
31
02
18
29
23
11
07
11
Industri
Telekom
Kapitalvarer
og tjenester
Materialer
10
03
Kraftforsyning
26
21
20
07
Finans og
eiendom
USA
39
22
05
30
Helse
Takk til Mary Blair-Loy og hennes team ved UCSD for arbeidet med å kartlegge kjønnsbalansen i styrer og toppledelse i de 200 største selskapene i USA.
For mer informasjon, kontakt:
Forsker Sigtona Halrynjo
([email protected]) eller
Prosjektrådgiver Christina Stoltenberg
([email protected])
INSTITUTT
FOR SAMFUNNSFORSKNING
Neste utgave av CORE Topplederbarometer kommer våren 2018.