Ordfører, kommunalsjef og rådmann

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Kafedialog 9.2.2017
Sammen
skaper vi
en god
kommune
for alle
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Vi er til for menneskene i Eigersund
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 2
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Agenda
Hva skal til for å skape en god kommune for
alle, når vi har knappe ressurser?
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sammen skaper vi en god
kommune for alle
• 1800 – 1815: En god kommune for alle ved ordfører Odd Stangeland
• 1815 -1830: Om å skape en god kommune sammen –
prinsipper for godt lokalt styresett
ved spesialrådgiver Rune Kloster Tvedt fra KS
• 1830 -1845: Om å skape en god kommune sammen nye muligheter, nye utfordringer
ved forsker Mia Vabø
• 1845 - 2045 Dialog rundt bordene om hva skal til for å skape en
god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
Prosessen ledes av kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik
• 2045 – 2100 Veien videre ved rådmann Gro Anita Trøan
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 4
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Et vekstkraftig samfunn
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Våre samfunnsutfordringer
• Et levende sentrum
• Arbeid
• Kommunikasjon – en by å bo i
og pendle til jobb
• Forståelse for hva kommunen
kan ordne - kjerneoppgavene
• Frivillighet – hvordan
moblisere alle som vil bidra
• Hva betyr klima og miljø for
oss lokal?
Opprettet: 09.02.2017
• Inkludering og
utenforskap
• Demografi
• Helse
• Lavt utdanningsnivå, høy
andel
spesialundervisning og
høye utgifter per elev
• Oppgavefordeling og
rammer
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 6
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Samfunnets potensiale
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Foto: FotografenAS
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Hvordan skape en god
kommune for alle?
• hva skal til for å sikre
inkludering på alle arenaer?
• Inkluderende
• hva skal til for å sikre sunne
valg i hverdagen i alle
livsfaser?
• Sunn
• hva skal til for å sikre vekst i
eksisterende næringsliv og få
frem nye næringer?
Opprettet: 09.02.2017
• Næringsvennlig
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 10
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Vi trenger deres innspill
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Cafédialog
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Verdien av å møtes
Vi dannes
til mennesker
bare ansikt til ansikt,
bare hjerte til hjerte
Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
[email protected]
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Kom Nærmere!
[email protected]
.no
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Kunnskapsdeling
Vi dannes
Klokskap
Handling
til mennesker
bare ansikt til ansikt,
Kunnskap
bare hjerte til hjerte
Informasjon
Data
Kjell Åge Gotvassli
[email protected]
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Kommunikasjonsklima
Støttende
Beskrivende
Problemorienterende
Spontan ærlighet
Nærhet/innlevelse
Jevnbyrdighet
Prøvende/undrende
Forsvarsskapende
Vurderende
Kontrollerende
Beregnende/manipulere
Distanse/nøytralitet
Overlegenhet
Skråsikkerhet
[email protected]
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Organisering - 9 bord
Bord
1
Bord
9
Bord
2
Bord
6
Bord
8
Bord
4
Bord
3
Opprettet: 09.02.2017
Bord
5
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Bord
7
side 17
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Veien videre
• Sammen skaper vi de
beste løsningene:
– Hva skal til for å skape
en god kommune for
alle, når vi har knappe
ressurser?
• Mål og strategier i
Kommuneplanen
• Tiltak i økonomiplanen -3,7 %
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 18
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Vi gjør hverandre best i lag!
• «Morgendagens tjenester skal skapes og
utvikles sammen med brukere og pårørende
og i et samspill med frivillige, ideelle og private
aktører.
• Fundamentet skal være god kompetanse, godt
lederskap og flerfaglig samarbeid.
• Tjenestene skal drives effektivt og innovativt
tilpasset brukers behov, i kombinasjon med å
være inspirerende og rekrutteringsattraktive
fagmiljøer.»
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 19
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Å rigge oss for framtida handler
om å prioritere og gå i takt
Hva
gjør
Hvor vi?
er vi?
Hvor
vil
vi?
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Våre hovedutfordringer
Tilstand
Investeringsbehov
Finansiering
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Vi kan ikke fortsette
å kutte litt her og litt der
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 22
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Snuoperasjon nødvendig
?
?
Opprettet: 09.02.2017
34,5
mill.
(3,7 %)
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 23
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Omstillingen i ulike formelle
faser
Utredning
Prosjektplan
Vedtak
Gjennomføring
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Ledergruppa
= Styringsgruppe
Teknisk
Stab/støtte
Helse og
omsorg
Kultur og
oppvekst
Fag/kvalitet - personal/organisasjon – økonomi
Arbeidsgrupper KO:
Framtidas skole, barnehage, SFO, barnevern,
Arbeidsgrupper HO: Standardisering, teknologisk infrastruktur og velferdsteknologi
Felles HO/KO: Tjenester til flyktninger inkludering/arbeid, tjenester til barn og unge
Arbeidsgrupper Teknisk: publikumsmottak (felles), renhold, energiforbruk/flerbruk av
bygninger, organisering teknisk, boligsosialt arbeid (HO/teknisk)
Arbeidsgrupper Stab/støtte: Arbeidsgiverpolitikk, digitalisering
Prosjektplan
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Vil du være med å skape en
god kommune for alle?
• Vi ønsker å skape en arena for dialog mellom innbyggere,
næringsliv, lag og foreninger, politikere, fagpersoner og andre
samarbeidspartnere.
• Vi tror at de beste løsningene skaper vi sammen
• Vi ønsker flest mulig innspill og perspektiver, for å få frem
realistiske løsninger på våre utfordringer
• Målet er at løsningene er såpass fleksible at vi tilpasser oss
endringer i samfunnet på en god måte
• Hovedtemaet for dialogen denne gangen er: hva skal til for å
skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 26
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Å jobbe sammen skaper
vekst og utvikling for alle
Opprettet: 09.02.2017
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 27
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone A: barn og unge
• Bord 1:
– Hvordan kan vi sammen skape gode
oppvekstvilkår for barn mellom 0-5 år?
• Bordverter: Karina, Irene og Tina
• Utdypende fakta:
– tidlig innsats, tilknytningsbaserte barnehager,
tidlig intervensjon, relasjoner, helse
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone A: barn og unge
• Bord 2:
– Hvordan kan vi sammen skape et sunt og
inkluderende fritids- og aktivitetstilbud til alle
barn og unge? Spesielt fokus på SFO.
• Bordverter: Kari Anne, Astrid og Hans Olav
• Utdypende fakta:
– Sunnhet, inkludering, fysisk aktivitet,
ernæring, ulik funksjonsnivå
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone A: barn og unge
• Bord 3:
– Hvordan sikrer vi skoletilbud og nødvendig
helse og omsorgtjenester til barn og unge?
• Bordverter: Solveig og Tonje
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone A: barn og unge
• Bord 4:
– Hvordan kan vi sammen skape en
inkluderende og sunn grunnskole der alle
elevene opplever mestring hver dag?
• Bordverter: Torfinn og Inger Johanne
• Utdypende fakta:
– Inkluderende og sunn skole
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone B: voksne
• Bord 5:
– Hvordan legge forholdene til rette for at flere
kan bo lengst mulig hjemme?
• Bordvertene: Sigrund, Inger, Nina L og Grethe
• Utdypende fakta
– Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone B: voksne
• Bord 6:
– Hvordan sikrer vi nødvendig helse og
omsorgtjenester i fremtiden?
• Bordverter: Anne Brit, Eli og Lise
• Utdypende fakta:
– hjelpemidler, tjenestetilbud, omsorgstrapp,
boligpolitikk, samarbeid,
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone B: voksne
• Bord 7:
– Hva skal til for at alle kan ta i bruk flere
selvbetjeningsløsninger på nett?
• Bordverter: Astrid Elisabeth, Johnny M. og Hilde
• Utdypende fakta:
– Smart by
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone C: Nærings- og stedsutvikling
Bord 8:
• Hva betyr det å være en næringsvennlig
kommune?
• Bordvert: Anne-Grethe og Magne
• Utdypende fakta
Kafedialog 9. februar 2017
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg
Sone C: Nærings- og stedsutvikling
Bord 9:
– Aktivitet i sentrum og byutvikling – hvordan få
et attraktivt og levende sentrum for alle?
• Bordvert: Dag Kjetil, Kari S og Jone
• Utdypende fakta
Kafedialog 9. februar 2017