BÆRUM KOMMUNE

BÆRUM KOMMUNE
FOLKEHELSEKONTORET
E16-Implenia-Isachsen ANS
Arild Eckhoff
Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Deres ref.:
Ref.:1327151Skjemanr.:800061
Vår ref.:
17/29527/GHUS
Dato:
09.02.2017
Tillatelse til støyende kvelds- og nattarbeid 14.-16.02.2017 Løxaveien
ved E16, E16-Implenia-Isachsen ANS
Vi viser til søknad 09.02.2017 fra E16-Implenia-Isachsen ANS om tillatelse til å gjennomføre
støyende kvelds- og nattarbeider i forbindelse med ny E16 Rud-Vøyenenga. Kontaktperson er
Arild Eckhoff.
Beskrivelse av arbeidet
I forbindelse med graving i Løxaveien under bru ved E16, skal vannet stenges av i området. Av
hensyn til abonnentene er det gitt tillatelse til vannavslag på natt. Arbeidet gjennomføres i
tidsrommet 22:00 til 06:00, to netter fra 14.02.-16.06.2017. Statens vegvesen vil varsle
berørte naboer.
Folkehelsekontoret sin hjemmel og vurdering
Negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd,
trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige
virkninger av støy. I henhold til forskrift om miljørettet helsevern § 9a skal man ved etablering
og bruk av støykilder tilstrebe lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre
helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging T-1442/2016 kapittel 4 gir retningslinjer for begrensning av støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet.
Folkehelsekontoret legger vekt på at det omsøkte arbeidet ivaretar vesentlig samfunnsmessige
interesser.
Vedtak.
Folkehelsekontoret gir E16-Implenia-Isachsen ANS tillatelse til å overskride støygrensene for
arbeider på kveld- og natt 14.02-16.02.2017 i tidsrommet 22:00 til 06:00 i forbindelse med
gravearbeider under E16 i Løxaveien. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: [email protected]
Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2
Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201
KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
[email protected]
1. E16-Implenia-Isachsen ANS må benytte de mest støysvake arbeidsmetoder/-maskiner
tilgjengelig og søke å unngå unødig støyutsondring. Maskiner og anleggsutstyr må
settes opp slik at sjenansen for naboer blir minst mulig.
2. Naboer skal varsles skriftlig om arbeidene. Varselet må inneholde navn og
telefonnummer til ansvarlig byggeleder, som skal kunne nås under arbeidets gang.
3. Berørte naboer skal gis tilbud om alternativ overnatting og opplyses om hvor de skal
henvende seg med spørsmål om dette.
4. Dersom aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, forbeholder
Folkehelsekontoret seg retten til å justere eller trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig
med øyeblikkelig virkning.
5. Internkontrollen til E16-Implenia-Isachsen ANS må inneholde dokumentasjon på
hvordan vilkårene i denne tillatelsen overholdes. E16-Implenia-Isachsen ANS har
ansvar for at deres underentreprenør overholder de samme vilkårene.
Vedtaket er hjemlet i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet helsevern § 9a, jfr.
kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/2016. Tillatelsen gjøres tilgjengelig på kommunens
nettsider.
Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter reglene i forvaltningslovens
kapittel 6. Klagen skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er
klageinstans. Klagen sendes imidlertid via Bærum kommune, Folkehelsekontoret, som gjør en
ny vurdering av saken, før den oversendes Fylkesmannen.
Med hilsen
Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Grete Marie Husø
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Kopi til:
E16-Implenia-Isachsen ANS
Politiet i Asker og Bærum - Forvaltningsseksjonen
Statens vegvesen
Side 2 av 2