Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:
2015/18426
171075/2016
223
Svein-Helge Treimo
Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Næring og kulturkomiteen
Møtedato
08.02.2017
Utvalgssaksnr.
Støtte til Kulturproduksjoner 1. halvår 2017
Vedlegg
Ingen.
Sammendrag
Østfold fylkeskommune gir støtte til tiltak under ordningen «Støtte til kulturproduksjoner»
rettet mot det kompetente kunstmiljø eller prosjekter der kunstmiljøet i Østfold utvikles. Det er to
søknadsfrister pr. år, - 15. oktober (1. halvår) og 15. mars (2. halvår)
Søknadene blir behandlet av en fagkomite bestående av fylkeskultursjefen v/spesialrådgiver
kunstfagområdet, Østfold kulturutvikling v/fagansvarlig scenekunst og leder for Ung Kultur og en
representant valgt av Norsk kulturforum Østfold (NOKU) v/kultursjef i Sarpsborg kommune. Det er
utarbeidet egne retningslinjer og eget søknadsskjema som skal benyttes av søkerne. En av
forutsetningene for fylkeskommunal støtte er at respektive kommune(r) minst yter tilsvarende beløp
som fylkeskommunen. Dersom den enkelte kommune(r) ikke bevilger samme beløp reduseres
tilskuddet tilsvarende. For å oppnå en utjamning i hele fylket kan fylkeskommunen fravike denne regel
dersom prosjektet innehar den ønskede kvalitet og at vertskommunen/e ikke har økonomisk mulighet
til å støtte i samme grad.
Opplæring- kultur og helsekomiteen vedtok i sak 2008/124 at fylkesrådmannen legger fram en
innstilling til politisk behandling på utvalgte prosjekt. Til søknadsfristen 1. halvår 2017 er det kommet
inn 41 søknader om støtte på kr.5.732.000. Totalt er det i budsjettet for 2017 avsatt kr.2.617.000.
Søknadsmassen spenner over et stort spekter av kunstuttrykk og ulike kompetansenivå med både
amatører og profesjonelle fordelt over hele fylket. Den er også godt fordelt på enkeltprosjekt og på
turneer. Ved denne søknadsrunden er også flere festivaler inne med omfattende søknader.
Hovedtyngden er rettet mot de største byene, men det er også flere spennende søknader på
enkeltprosjekt fra resten av fylket.
Søknadene gjenspeiler at det er gjennomgående en klar profil på utvikling av Østfold til et rikt og
mangfoldig kulturfylke der kvalitet, mangfold og samarbeid mellom ulike aktører står sentralt. Østfold
har også gjennom denne ordningen fått løftet fram produksjoner som har fått positiv omtale og stort
besøk også langt utenfor fylkets grenser og samtidig gitt muligheter til «smale» produksjoner til et
begrenset publikum. Ordningen er etterspurt med stor pågang av søkere og fylkeskommunen
etterstreber å gjøre ordningen best mulig kjent for potensielle søkere.
Ved årets innstilling har komiteen vurdert søknadene innenfor områdene:
-kunstnerisk kvalitet
-økonomi
-gjennomføringsevne
-nedslagsfelt i Østfold
-lokalt/ regionalt
-nye produksjoner
-samproduksjon med amatører og profesjonelle
-publikumsutvikling
Vurderingskriteriene er målt slik:
1- oppfyller kriteriene
2-oppfyller delvis kriteriene
3-faller utenfor/mangelfull søknad
Siden forutsetningene for å utløse den fylkeskommunale andelen er at kommunen minst yter
tilsvarende sum er støttebeløpet det innstilles på også sett i forhold til søkerens søknadsbeløp til
vertskommunen.
Fylkesrådmannen innstiller på 28 søknader med samlet sum kr. 1.370.000 til 1. halvår. Til fordeling 2.
halvår gjenstår da kr. 1.247.000. Alle søknader som oppfyller kriteriene er innstilt på støtte.
Det største søkerantallet og innstilling på støtte er innen området musikk. Her er det kommet inn 20
søknader på totalt kr. 2.069.125. Av disse det er 14 søknader innstilt med totalt kr. 620.000. Størrelsen
på summen avspeiler at her ligger flere av de store musikkfestivalene som ikke inngår i den treårige
festivalstøtteordningen.
På området scenekunst har det kommet inn 12 søknader med totalramme på kr. 1.010.000,- Her
innstilles det på 8 søknader med en ramme på kr.420.000. De største summene er i hovedsak innstilt
til ulike spel fordelt over hele fylket. Her er produksjonene i hovedsak et tett samarbeid mellom
amatører og profesjonelle, som sammen løfter og formidler et kulturtilbud langt utenfor
nedslagsfeltet i egen kommune og region.
Innenfor visuell kunst, litteratur og annet har er det kommet inn ni søknader på totalt kr. 1.029.500.
Totalsummen det innstilles på for disse områdene er kr.330.000.
De søknadene som ikke innstilles til støtte har gjennom en helhetsvurdering ikke nådd opp vurdert
opp mot de kriteriene som er fastsatt for ordningen og i forhold til disponibelt beløp til fordeling
avsatt til 1. halvår. Her ligger også søknader på prosjekt som er startet eller blir gjennomført før
tildelingsåret det søkes om støtte i, har søkt på feil premisser eller er mangelfulle i følge
retningslinjene. Alle søkere har fått tilbakemelding og mulighet til å rette opp mangler ved søknaden.
De fleste er innstilt på mindre støtte enn omsøkt.
Østfold kulturutvikling er i tre produksjoner satt opp som bidragsyter til produksjonene. Dette gjelder
tilgang til fagperson innen scenografi og dramaturgi, teknisk bistand, fri bruk av Østfold
kulturutviklings lokaler til prøver, hjelp til markedsføring og annen faglig bistand. Denne type bistand
gis etter en vurdering av Østfold kulturutvikling til utvalgte produksjoner til redusert pris, og inngår i
Østfold kulturutvikling sine oppgaver som regionalt teater. Prioriteringene for Østfold kulturutvikling
her er å bidra til større kunstneriske løft, samt å støtte og bygge miljø rundt yngre/aktører som har
stort kunstnerisk potensial.
2
De utvalgte tre produksjonene for 1. halvår 2017 er:
-Yvonne Wiche Levinsen med prosjektet CHNØRZ
Østfold kulturutvikling gir støtte til fri bruk av prøvelokaler og teknisk utstyr samt div. bistand til en
verdi på ca.kr. 27.000.-Per Magnus Barlaug med prosjektet RufsHer leverer Østfold kulturutvikling bistand og tjenester knyttet til fri disponering av prøvelokaler samt
lyd og lys. Samlet vurdert til en verdi på kr. 50.000,-Kulturværste as med prosjektet Musikal om Hans Nielsen Hauge.
Østfold kulturutvikling leverer tjenester for til sammen kr.350.000,- inn i prosjektet. Dette er et tyngre
kulturløft etter samme modell som Mossespillet i 2014, hvor Østfold kulturutvikling er
samarbeidspartner i prosjektet.
Østfold kulturutvikling har for øvrig flere satsinger og samarbeidsprosjekter mot byjubileet i
Fredrikstad i 2017.
MUSIKK
Dokumentnr
. i Eporte
-Søker
-Prosjekt
rang
ering
ØFK
Omsøkt
Kommune/
kommuner
Bekreftet
2016/12727
Borg Domkor-
1
10.000
10.000
NEI
27.000
47.000
10.000
2016/12554
Vesper på Månen
Spydeberg Rock
AS-
1
100.000
150.000
NEI
185.000
210.000
80.000
2016/13132
Spydeberg Rock
festival 2017
Klassiske toner-
1
250.000
250.000
NEI
462.000
962.000
80.000
2016/12712
Mozartfestivalen
2017
Festivalen Sin-
1
400.000
400.000
NEI
1540.000
2.340.000
80.000
1
80.000
80.000
NEI
435.000
595.000
40.000
1
50.000
90.000
NEI
855.000
995.000
40.000
1
200.000
200.000
NEI
504.000
904.000
100.000
1
75.000
75.000
NEI
948.000
1.01.900
20.000
1
80.000
20.000
NEI
470.000
570.000
20.000
2016/12709
2016/12706
2016/12660
2016/12704
2016/12518
Festivalen Sin 2017
Vinterjazzfestivale
n ASVinterjazzfestivalen 2017
Ole Hermann
Huth1567- Byen
brenner – kongens
avgjørelse
Festival Of Music
For Winds &
PercusionKammerfest i
Østfold 2017
Jeunesses
Musicales NorwayLOUD- Jentenes
bandleir
Kjetil Haugbro-
Støtte
ØKU
Andre
inntekter
Totalbudsjett
Innstilles påinntil kr.
3
2016/12508
Geiteberg Folk
Festival 2017
Øystein Sørensen-
1
45.000
45.000
NEI
30.000
120.000
40.000
2016/12392
Turne- «Regnet i
Buenos Aires»
Ny Musikk Østfold-
1
46.625
46.625
NEI
15.750
109.000
30.000
2016/12390
Høst Riss 2017
Ny Musikk Østfold-
1
46.500
46.500
NEI
10.500
103.500
30.000
2016/12276
Vinter Riss 2017
Askim Janitsjar-
2
35.000
35.000
NEI
70.000
140.000
0
2016/11411
Carmina Burana
2017 –i Askim
Idyll Festivalen AS-
2
400.000
200.000
NEI
2104.000
2.704.000
0
2016/10439
Idyll Festivalen 17
Borge Musikkorps-
2
25.000
15.000
NEI
75.000
115.000
0
Fredrikstad 450 år
2016/12724
Borg Domkor-
1
11.000
11.000
NEI
36.000
58.000
2016/12542
Maria- og
Pasjonskonsert
Tre Om Taube Da-
3
40.000
0
NEI
110.000
150.000
0
3
85.000
0
NEI
85.000
170.000
0
2016/12715
Här är den skjöna
sommar
Hermann
Kvelprud-
10.000
Svarteper- album 2
2016/11055
Trond Holter
3
40.000
40.000
NEI
233.180
233.180
0
2016/12711
Swing of Death
Moss sogn
1
50.000
50.000
NEI
320.000
420.000
40.000
Fire konserter i
Moss
620.000
SCENEKUNST
Dokumentnr.
i Eporte
-Søker
-Prosjekt
Rang
ering
2016/12321
Østre Linje
Ungdomsteater
1
40.000
40.000
JA
2
40.000
40.000
NEI
2016/12708
CHNØRZ – The
Knots We Are
Made of
Marker kommune
1
100.000
500.000
2016/12547
Soot spelet
Nes Lenseteater
1
150.000
150.000
2016/12714
DUS 2017
Yvonne Wiche
Levinsen
ØFK
Omsøkt
kommune/
kommuner
Bekreft
et
Støtte
ØKU
Andre
inntekter
Totalbudsjett
Innstilles påinntil kr.
49.000
129.000
476.600
556.600
0
NEI
1.693000
1.981693
80.000
NEI
753.000
1.053000
80.000
JA.
20.000
4
2016/12386
Skuddår smeller
ikke
Carl Andre
Johansson
1
70.000
75.000
NEI
445.514
590.514
50.000
644.000
704.000
0
80.000
200.000
40.000
2.850000
3.250000
80.000
0
2016/12312
Mens vi faller
Per Magnus
Barlaug
2
30.000
30.000
NEI
2016/12156
Rufs
Hanne Merete
Knutsen
1
60.000
60.000
NEI
1
200.000
200.000
NEI
3
150.000
287.500
JA?
773.000
1.210500
1
20.000
40.000
NEI
67.600
127.600
1
50.000
75.000
NEI
269.000
394.000
50.000
3
100.000
20.000
NEI
500.000
620.000
0
2016/12717
2016/12322
2016/12441
2016/12522
2016/12545
Dance me to the
Moon
Kulturværste AS
Musikal om Hans
Nielsen Hauge
Eidsberg
kommune
Ronja Røverdatter
Bjørn Johan Sørlie
Tømmermenn
Storedal
Kultursenter
Fra Mørke til Lys
Philip Bøckmann
JA
JA
20.000
Natt i Nisseland
420.000,-
VISUELL KUNST
Dokumentnr
. I Eporte
-Søker
-Prosjekt
rangeri
ng
2016/12589
Østlandsutstillin
gen
1
20.000
3
50.000
2016/13098
…å se med egne
øyne- Martin
Luther – teser
500 år
Fargefabrikken
AS
ØFK
Omsøkt
kommune/
kommuner
Bekreftet
Søker de 8
fylkeskom
munene i
Østlandssa
marbeidet
om samme
sum
50.000
Støtte
ØKU
Andre
inntekter
Totalbudsjett
Innstilles på –
Inntil kr.
JAAkershus
458.000
478.000
20.000
NEI
397.525
497.525
0
Munch + Europa
=sant
20.000,-
LITTERATUR
Dokumentnr.
I Eporte
-Søker
-Prosjekt
rangeri
ng
ØFK
Omsøkt fra
kommune/
kommuner
Bekreftet
2016/12713
Stiftelsen
Litteraturhuset i
Fredrikstad
1
125.000
125.000
JA
1
85.000
85.000
JA
2016/12631
Bøkenes verden
Stiftelsen
Støtte
ØKU
Andre
inntekter
Totalbudsjett
Innstilles påInntil kr.
30.000
280.000
80.000
20.900
190.900
80.000
5
Litteraturhuset i
Fredrikstad
2016/12385
Vi jubilerer
Halden
Litteraturforeni
ng
1
20.000
20.000
NEI
426.900
448.900
20.000
Litteraturarrang
ement i Halden
våren 2017
180.000,-
ANNET
Dokumentnr.
I Eporte
-Søker
-Prosjet
rangeri
ng
2016/12707
Stiftelsen
Litteraturhuset i
Fredrikstad
2
97.500
1
82.000
3
50.000
1
500.000
2016/12659
Stortingsvalget
2017
Stiftelsen
Litteraturhuset i
Fredrikstad
ØFK
Omsøkt
kommune/
kommuner
Andre
inntekter
Totalbudsjett
Innstilles på –
inntil kr.
JA
0
195.000
0
JA
10.000
174.000
80.000
50.000
NEI
2.115000
2.215000
0
150.000
JA?
495.000
1.145000
50.000
97.500
82.000
Bekreftet
Støtte
ØKU
Verden i Østfold
2016/12722
2016/11059
Høgskolen i
Lillehammer
Kometen
Jon – Erik Berg
Fredrikstads
450 års
byjubilelumåpningssermoni
130.000,Totalt
1.370.000,-
Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen vil gjennom sin innstilling vektlegge at dette er en ordning rettet inn mot
tidsavgrensede kulturprosjekt og ikke til generell driftstøtte. Fylkesrådmannen ser utfordringene som
ligger i krav til egenandel fra kommunene og forventninger om støtte til kulturprosjekt fra hele fylket
og hvordan dette løses. Samtidig er det også en utfordring hvordan disse søknadene skal vurderes opp
mot Østfold Kulturutviklings forvaltning av sine midler og tjenester inn mot de samme søkerne både
gjennom bruk av intensjonsavtaler, direkte støtte og gratis bruk av prøvelokaler etc. samt utstyr og
bistand til subsidiert pris.
Etter gjennomgang og prioritering av de innkomne søknadene av den nedsatte fagkomiteen innstiller
fylkesrådmannen på 28 prosjekt med totalt kr.1.370.000. Disse prosjektene har kvalitet, bredde og
gjennomføringsevne som ivaretar intensjonen og følger retningslinjene for denne ordningen. Samtlige
prosjekter som tilfredsstiller kriteriene er etter dette innstilt på støtte. Det er en utfordring at
søkermengden har økt, og at mange får langt mindre enn omsøkt. Det er stor variasjon både i
kostnadsnivå, omsøkt støtteandel og muligheter for annen finansiering for prosjektene, og søknadene
6
er derfor underlagt vurdering i henhold til kriteriene samt helhetlig skjønn i forhold til økonomisk
gjennomføringsevne og støttenivå.
Fylkesrådmannens anbefaling
Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 28 utvalgte prosjekter innenfor ordningen «Støtte til
kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2017 på til sammen kr. 1.370.000,Borg Domkor
med inntil kr. 10.000,Vesper på Månen
-Fredrikstad
Spydeberg Rock AS
Spydeberg Rock festival 2017
-Spydeberg
med inntil kr. 80.000,-
Klassiske toner
Mozartfestivalen 2017
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,-
Festivalen Sin
Festivalen Sin 2017
-Moss
med inntil kr. 80.000,-
Vinterjazzfestivalen
Vinterjazzfestivalen 2017
-Fredrikstad
med inntil kr. 40.000,-
Ole Hermann Huth
1567- Byen brenner – kongens avgjørelse
-Fredrikstad
med inntil kr. 40.000,-
Festival of Music for Winds & Percussion
Kammerfest i Østfold 2017
-Fredrikstad , Sarpsborg, Halden, Moss, Hvaler
med inntil kr. 100.000,-
Jeunesses Musicales Norway
LOUD- Jentenes bandleir
Fredrikstad + åpent for andre kommuner i fylket
med inntil kr. 20.000,-
Kjetil Haugbro
Geiteberg Folk Festival 2017
Hobøl
med inntil kr. 20.000,-
Øystein Sørensen
Regnet i Buenos Aires
-Moss og turne
med inntil kr. 40.000,-
Ny Musikk Østfold
VinterRiss 2017
-Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss
med inntil kr. 30.000,-
Ny musikk Østfold
med inntil kr. 30.000,-
7
HøstRiss 2017
-Halden, Sarpsborg Fredrikstad, Moss
Borg Domkor
Maria- og Pasjonskonsert
med inntil kr. 10.000,-Fredrikstad
Moss Sogn
Fire konserter i Moss
-Moss
med inntil kr. 40.000,-
Østre Linje Ungdomsteater
DUS 2017
-Eidsberg
med inntil kr. 20.000,-
Marker kommune
Soot Spelet
-Ørje
med inntil kr.80.000,-
Nes Lenseteater
Skuddår smeller ikke
-Skiptvet
med inntil kr. 80.000,-
Carl Andre Johansson
Mens vi faller
-Halden
med inntil kr. 50.000,-
Hanne Merete Knutsen
Dance me to the Moon
-Fredrikstad, Sarpsborg, Moss
med inntil kr.40.000,-
Kulturværste as
Musikal om Hans Nielsen Hauge
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,-
Bjørn Johan Sørlie
Tømmermenn
-Sarpsborg
med inntil kr. 20.000,-
Storedal Kultursenter
Fra Mørke til Lys
-Sarpsborg
med inntil kr. 50.000,-
Østlandsutstillingen
..å se med egne øyne
-Oslo, Drammen, Sarpsborg – Kiel
med inntil kr. 20.000,-
Stiftelsen litteraturhuset i Fredrikstad
Bøkenes verden
Vi jubilerer
Verden i Østfold
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,med inntil kr. 80.000,med inntil kr. 80.000,-
-Halden Litteraturforening
med inntil kr. 20.000,-
8
Litteraturarrangement i Halden 2017
-Halden
John Erik berg
Åpningsseremoni Fredrikstad 450 års jubileum
-Fredrikstad
med inntil kr. 50.000,-
Sarpsborg, 2. januar 2017
Håkon Johnsen
fylkesdirektør
Toril Mølmen
fylkeskultursjef
Komitélederens behandling
Ingen endring.
Komitélederens forslag til vedtak
Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 28 utvalgte prosjekter innenfor ordningen «Støtte til
kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2017 på til sammen kr. 1.370.000,Borg Domkor
med inntil kr. 10.000,Vesper på Månen
-Fredrikstad
Spydeberg Rock AS
Spydeberg Rock festival 2017
-Spydeberg
med inntil kr. 80.000,-
Klassiske toner
Mozartfestivalen 2017
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,-
Festivalen Sin
Festivalen Sin 2017
-Moss
med inntil kr. 80.000,-
Vinterjazzfestivalen
Vinterjazzfestivalen 2017
-Fredrikstad
med inntil kr. 40.000,-
Ole Hermann Huth
1567- Byen brenner – kongens avgjørelse
-Fredrikstad
med inntil kr. 40.000,-
Festival of Music for Winds & Percussion
Kammerfest i Østfold 2017
-Fredrikstad , Sarpsborg, Halden, Moss, Hvaler
med inntil kr. 100.000,-
9
Jeunesses Musicales Norway
LOUD- Jentenes bandleir
Fredrikstad + åpent for andre kommuner i fylket
med inntil kr. 20.000,-
Kjetil Haugbro
Geiteberg Folk Festival 2017
Hobøl
med inntil kr. 20.000,-
Øystein Sørensen
Regnet i Buenos Aires
-Moss og turne
med inntil kr. 40.000,-
Ny Musikk Østfold
VinterRiss 2017
-Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss
med inntil kr. 30.000,-
Ny musikk Østfold
HøstRiss 2017
-Halden, Sarpsborg Fredrikstad, Moss
med inntil kr. 30.000,-
Borg Domkor
Maria- og Pasjonskonsert
med inntil kr. 10.000,-Fredrikstad
Moss Sogn
Fire konserter i Moss
-Moss
med inntil kr. 40.000,-
Østre Linje Ungdomsteater
DUS 2017
-Eidsberg
med inntil kr. 20.000,-
Marker kommune
Soot Spelet
-Ørje
med inntil kr.80.000,-
Nes Lenseteater
Skuddår smeller ikke
-Skiptvet
med inntil kr. 80.000,-
Carl Andre Johansson
Mens vi faller
-Halden
med inntil kr. 50.000,-
Hanne Merete Knutsen
Dance me to the Moon
-Fredrikstad, Sarpsborg, Moss
med inntil kr.40.000,-
Kulturværste as
Musikal om Hans Nielsen Hauge
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,-
Bjørn Johan Sørlie
Tømmermenn
med inntil kr. 20.000,-
10
-Sarpsborg
Storedal Kultursenter
Fra Mørke til Lys
-Sarpsborg
med inntil kr. 50.000,-
Østlandsutstillingen
..å se med egne øyne
-Oslo, Drammen, Sarpsborg – Kiel
med inntil kr. 20.000,-
Stiftelsen litteraturhuset i Fredrikstad
Bøkenes verden
Vi jubilerer
Verden i Østfold
-Fredrikstad
med inntil kr. 80.000,med inntil kr. 80.000,med inntil kr. 80.000,-
-Halden Litteraturforening
Litteraturarrangement i Halden 2017
-Halden
med inntil kr. 20.000,-
John Erik berg
Åpningsseremoni Fredrikstad 450 års jubileum
-Fredrikstad
med inntil kr. 50.000,-
Sarpsborg, 19. januar 2017
Andreas Lervik
leder av næring- og kulturkomiteen
11