Sandefjordskolen - Sandefjord kommune

Sandefjordskolen
BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE
ÅRSPLAN FOR FORESATTE I Engelsk
10.TRINN
SKOLEÅR 2016 – 2017
Periode 1: UKE 33- UKE 39 Relations
Kompetansemål:



Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer
Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere og drøfte hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekste
 Reflektere over medias vinklinger i dekning av enkeltindivider/grupper mennesker
Læringsmål:






Du skal lære deg ord og uttrykk som har med vennskap å gjøre.
Kunne trekke ut nye ord i en tekst og sette disse inn i en ny kontekst.
Kunne uttrykke følelser på engelsk
Kunne lage en disposisjon til en 5 paragraph essay med fokus på innledning, hoveddel og
avslutning
Du skal lage en kort presentasjon med bruk av sequence words og ord/uttrykk som har med
temaet relationships å gjøre.
Bli kjent med Shakespeare som forfatter og en av hans mest kjente verk
Side 1 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]
Periode 2: UKE 41-UKE 46 The UK Today
Kompetansemål:





Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia
Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og
Norge
Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer
Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere og drøfte hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
Læringsmål:





lage og legge fram en presentasjon av unge menneskers livsform i et engelskspråklig land
og sammenligne med Norge
Fortelle noe om Storbritannias geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på Storbritannia, USA og Norge
Kunne skrive to avsnitt om et gitt tema
Kunne sammenligne noen typiske trekk i Norge og Storbritannia – stereotypes ,m
Periode 3: UKE 45-UKE 46 Tentamensperiode
Kompetansemål:








Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i
engelsk.
Velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i
egen språklæring.
Velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet.
Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner.
Lese, forstå og vurdere ulike type tekster av varierende omfang om forskjellige emner.
Bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
Skive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
Bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging i produksjon
av tekst.
Side 2 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]


Bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og
kommunikasjon.
Kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en
etterprøvbar måte.
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere og drøfte hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
Læringsmål:



lage og legge fram en presentasjon av unge menneskers livsform i et engelskspråklig land og
sammenligne med Norge
Fortelle noe om Storbritannias geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på Storbritannia, USA og Norge
Periode 4: UKE 47-UKE 50 Read a book
Kompetansemål:





Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land.
Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster.
Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner.
Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
Bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i
kommunikasjon.
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere og drøfte hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster.
Læringsmål:



lage og filme en presentasjon av romanen du har lest etter gitte kriterier.
Uttrykke deg med flyt og sammenheng i presentasjonen.
Du skal bruke et positivt språk for å overbevise noen om å lese nettopp den boka du har
lest.
Side 3 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]
Periode 5: UKE 1- UKE 6 Indigenous Peoples
Kompetansemål:




Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land
Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer
Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Drøfte og sammenligne historien og levesettet til urfolk i engelskspråklige land
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere om forholdet mellom urfolk og andre innbyggere i engelskspråklige land
 Reflektere over historiske betingelser for urfolkets situasjon i dag.
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
Læringsmål:





uttrykke egne meninger som reflekterer over ulik betoning av enkeltindivider og grupper
sammenligne unge menneskers livsform i et engelskspråklig land
Fortelle noe om USAs geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på Storbritannia, USA og Norge
Ha en muntlig fagsamtale der du uttrykker deg med god intonasjon/uttale, et godt
innhold/ordforråd og med stemme/tempo som er hensiktsmessig.
Periode 6: UKE 7- 12 The USA Today
Kompetansemål:





Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i USA
Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og
Norge
Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer
Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
Kjennetegn på måloppnåelse:



Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
Side 4 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]

Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
Læringsmål:



lage og legge fram en presentasjon av unge menneskers livsform i et engelskspråklig land
og sammenligne med Norge
Fortelle noe om USAs geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på USA og Norge
Periode 7: UKE 14-15 Tentamensperiode
Kompetansemål:










Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i
engelsk.
Velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i
egen språklæring.
Velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet.
Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner.
Lese, forstå og vurdere ulike type tekster av varierende omfang om forskjellige emner.
Bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
Skive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
Bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging i produksjon
av tekst.
Bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og
kommunikasjon.
Kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en
etterprøvbar måte.
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Reflektere og drøfte hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
Læringsmål:



lage og legge fram en presentasjon av unge menneskers livsform i et engelskspråklig land og
sammenligne med Norge
Fortelle noe om Storbritannias geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på Storbritannia, USA og Norge
Side 5 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]
Periode 7: UKE 16-UKE 20 Choices
Kompetansemål:



Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer
Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
Læringsmål:


Kjenne til og drøfte et utvalg litteratur fra den engelskspråklige land.
Lage en presentasjon av viktige litterære engelskspråklige verk
Periode 8: UKE 21-UKE 24
Oppsummering/eksamensforberedelser
Kompetansemål:


Alle de overnevnte målene i planen
Kunne reflektere over temaer vi har hatt om dette året ved hjelp av informasjon fra ulike
digitale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans.
Kjennetegn på måloppnåelse:
 Velge passende lese- og skrivestrategier til læringssituasjonen
 Delta i spontane samtaler om en rekke ulike emner
 Argumentere og redegjøre for sine synspunkter
 Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 Redegjøre for og beskrive hva som er rett mønstre for uttale, intonasjon, ordbøyning og
setningstyper i kommunikasjonssituasjoner
Læringsmål:




Kunne bruke læringsmål som utgangspunkt for arbeid med et tema
Kunne reflektere over formidling av arbeid gjort og gjøre seg opp en mening om beste
presentasjonsmetode.
Kunne bruke grafer og tolkende materiale i en fremstilling
Kunne lage en god og innholdsrik disposisjon
Side 6 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]



Kunne avgrense et tema og eller lage en problemstilling uavhengig av tema
Kunne reflektere over årsak/virkning, og alltid se en sak fra mer enn en side
Kunne tenke kildekritisk i forhold til informasjonen man tar inn i arbeidet.
Side 7 av 7
Adresse
Breidablikk ungdomsskole
Frøyasv. 33
3216 Sandefjord
Telefon
33 41 90 30
e-postadresse
[email protected]