Utkast til forskrift om endringer i forskriften om hold av

Høringsutkast 6. februar 2017
Utkast til forskrift om endringer i forskriften om hold av storfe
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23,
jf. delegeringsvedtak 19. november 1976 nr. 3371
I
I forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe skal det gjøres følgende endringer:
§ 7 femte ledd annet punktum skal oppheves.
§ 13 annet ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Dyreholderen skal ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyra sikres mot
skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.