Mal for høringsbrev

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:
2016/267226
06.02.2017
985 399 077
HØRING
ENDRING AV FORSKRIFT OM HOLD AV STORFE
Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til endring av
forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe på høring.
Mattilsynet foreslår å fjerne forbudet mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjelleren i
storfefjøs. Kravet om godt klima i fjøset bør i stedet forsterkes med et krav om en skriftlig rutine
som beskriver hvordan dyreholderen sikrer dyra mot skadelige gasser.
Bakgrunnen for forslaget
Når blaugjødsel omdannes anaerobt, oppstår de sterkt giftige gassene hydrogensulfid og
ammoniakk. 0,05 % hydrogensulfid eller 0,5 % ammoniakk i innåndingsluften fører på få minutter til
døden for både dyr og mennesker.
Opplysninger fra Gjensidige Forsikring viser at gjødselgassforgiftning har en skadefrekvens på 0,1
% for storfe som er forsikra og utgjør 0,65 % av alle innmeldte storfeskader. Statistikken fra 2003 til
2016 viser at det i snitt har vært 10,1 tilfeller i året av gjødselgass-forgiftning. Det har vært årlige
variasjoner fra bare ett tilfelle i 2003 og i 2012 til 22 tilfeller i 2006. For første del av perioden var
det et snitt på 12,6 tilfeller i året, og i andre del av perioden var snittet på 7,6. Forsikringsutbetalingene fra Gjensidige har gått ned fra 1,8 millioner kroner i snitt i «topperioden» 2005 -2011
til 650.000 kroner i snitt for åra 2012 til 2016.
Dyreholdere skal sikre at storfe ikke blir forgifta av gjødselgass. Det er regler om dette i forskrift 22.
april 2004 nr. 665 om hold av storfe. § 7 femte ledd annet punktum er et forbud mot åpen
forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjelleren i nybygg. I § 13 er det krav om at gasser i
uheldige konsentrasjoner ikke skal komme inn eller oppstå i husdyrrom.
Forbudet mot åpen forbindelse har blitt tolka som et påbud om at fjøsgolv i nybygg skal være
gasstette. Dette har vært vanskelig å garantere og dokumentere for de ulike golvtypene. Dessuten
har det vært diskutert om det å bygge på eller bygge om fjøset gjør det til et «nybygg» etter § 7.
Usikkerheten rundt dette har ført til at mange ikke har oppgradert og modernisert fjøsa sine. Dette
er uheldig for dyrevelferden, særlig fordi det har bremsa overgangen til lausdrift.
Mattilsynet
Saksbehandler: Per Helge Seltveit
Tlf: 22778813
Besøksadresse:
E-post: [email protected]
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
Statistikken viser at tilfellene av gjødselgassforgiftning i snitt har blitt færre. Flere tette golv kan ha
bidratt til dette. En viktigere årsak er antakelig at dyreholderne har bedre rutiner for hva de gjør når
blautgjødsel skal røres om og pumpes ut.
Dyreholderne kan hindre gassforgiftning ved å
 installere tette golv
 tette spaltegolv midlertidig
 måle gassmengden
 installere alarmanlegg som varsler gjødselgass
 flytte ut dyr når blautgjødsel i gjødselkjelleren skal røres om eller pumpes ut
 vurdere vær- og vindforhold
 lufte ut fjøset
Lausdriftsfjøs har større areal pr. dyr enn båsfjøs, og gjødselkjellere under lausdriftsfjøs har
følgelig større kapasitet. Overgangen til flere lausdriftsfjøs medfører at en større del av fjøsa vil
kunne lagre gjødsla til dyra er ute på beite. Beitekravet medfører òg at fjøsa nå er tilrettelagt for at
dyra lett kommer ut.
Regelverket bør åpne for ulike løsninger som gir god dyrevelferd. Det er fullt mulig å sikre dyra mot
gassforgiftning også i fjøs uten tett golv, men dyreholderen må kompensere med andre tiltak.
Gjødselgassforgiftning er en fare i både gamle og nye fjøs. Gasstette golv aleine er ingen garanti
mot at dyr forgiftes. Også i slike fjøs må dyreholderen gjøre andre tiltak.
Uten gode driftsrutiner får dyreholdere problemer med gi dyra god velferd. Driftsrutiner som er
tilpassa gården og lokalmiljøet, vil i stor grad sikre dyrevelferden. Dette gjelder også dyreholderens
tiltak mot gassforgiftning.
At driftsrutinen er skriftlig gjør at dyreholderen tenker grundigere gjennom innholdet og lettere kan
følge driftsrutinen.
Innholdet i forskriftsutkastet
Vi foreslår å oppheve storfeholdforskrift § 7 femte ledd annet punktum. Dermed oppheves forbudet
mot åpen forbindelse mellom gjødselkjelleren og husdyrrom i nye fjøs.
Vi foreslår en ny bestemmelse i storfeholdforskriften § 13 annet ledd fjerde punktum. Ifølge denne
bestemmelsen skal dyreholderen følge en rutine for å sikre dyra mot gassforgiftning. Rutinen skal
skrives ned. Kravet gjelder bare i fjøs hvor blautgjødsel lagres i en kjeller under husdyrrommet.
Rutinen skal beskrive hva dyreholderen gjør for å sikre dyra mot gassforgiftning når blautgjødsla
blir rørt om eller pumpa ut av gjødselkjelleren.
Dyreholderne bør basere rutinen på en risikoanalyse som viser faren for gassforgiftning i eget fjøs,
og hva som skal til for å unngå det.
Konsekvenser av endringa
Konsekvenser for næringa
Regelverket tilsier at dyreholderne fortsatt vil bygge mest mulig gasstette fjøsgolv. Fjerninga av det
spesifikke forbudet mot åpen forbindelse vil likevel medføre at nye fjøsgolv er gasstette i
varierende grad.
Kravet om en skriftlig rutine med tiltak som samla sett skal hindre gassforgifting, vil gjelde for alle
fjøs med blautgjødselkjeller. Det betyr at også dyreholdere med tette golv må ha skriftlige rutiner.
Dyreholderen har ansvaret for at ulike tiltak sikrer dyra mot gassforgiftning. Dersom forbudet mot
åpen forbindelse fjernes, får dyreholderen større frihet til å finne passende golvløsninger når fjøset
skal utvides eller bygges om. Det blir enklere og billigere å bygge om fra båsfjøs til lausdrift.
Tilbygg for bedre plass til kalver og ungdyr blir tilsvarende enklere å oppføre.
Side 2 av 3
Konsekvenser for Mattilsynet
Forbudet mot åpen forbindelse mellom gjødselkjeller og husdyrrom har blitt tolka som et krav om
gasstette golv. Dokumentasjon på dette har vært vanskelig å skaffe og vurdere når det gjelder
gamle så vel som nye golv. Forskriftsendringa medfører at Mattilsynet slipper å vurdere om et
fjøsgolv er gasstett, og når tilbygg og ombygging utløser krav om tett golv.
Mattilsynet må sikre at tilsynspersonellet er kompetente til å vurdere om rutinene i de ulike
dyreholda er egna og tilstrekkelige til å sikre dyra mot gjødselgassforgiftning.
Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside:
Forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse i storfefjøs.
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 2. mai 2017
Vedlegg:
 Forslag til endringsforskrift
 Liste over høringsinstanser
Side 3 av 3