Sika® Level-140F N

PRODUKTDATABLAD
Sika® Level-140F N
SEMENTBASERT, FIBERFORSTERKET AVRETTINGSMASSE FOR SJIKTTYKKELSER: 5 - 40 MM
PRODUKTBESKRIVELSE
PRODUKTEGENSKAPER
Sika® Level-140F N er en sementbasert , fiberarmert
avrettingsmasse. Produktet benyttes til utjevning og
avretting av innendørs underlag inkludert trebaserte
gulv før videre belegning. Legges ut over gulv i ønsket
tykkelse, og kan justeres til ønsket fall rundt sluk i våtrom.
▪ Enkel å legge ut for hånd
▪ Pumpbarhet: Noe reduksjon i pumpbarhet kan oppleves pga. innebygd tiksotropi for sikring av fallbyggings-egenskaper
▪ Mulige lagtykkelser: 5 - 40 mm
▪ Lavt svinn. God vedheft og komprimering.
▪ Godt bearbeidbarhet og sammenflytnings-evne i løpet av produktets spesifiserte åpentid.
▪ Rask avbinding og tørk.
▪ Gangbar etter 4 timer (+20°C)
▪ Jevn, tett overflate-finish og hardhet
▪ Kasein og formaldehydfri
BRUKSOMRÅDER
Sika® Level-140F N påføres manuelt for å avrette gulv
i lagtykkelser mellom 5-40 mm før belegning med keramikk- eller steinfliser, linoleum, tregulv, tepper etc:
▪ Egnet til avvretting av gulver i privatboliger og baderomsgulv etc
▪ Velegnet til bruk på oppvarmede gulv, og for innstøping av varmekabler.
GODKJENNELSER / STANDARDER
Samsvarer med spesifikasjoner iht. materialstandard
for avrettingsmasser EN 13813 CT – C30 – F7
Sika® Level-140F N kan kombineres med SikaBond® og
andre Sika® limsystemer tilpasset aktuelle belegningstyper.
PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base
Sementbasert, polymermodifisert bindemiddel og natursand / filler.
Forpakning
20 kg papir-sekker / 1000 kg storsekk
Utseende/farge
Grått pulver
Holdbarhet
6 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold
Lagres tørt og i uåpnet, uskadet forpakning i temperaturer mellom +5 °C og
+30 °C.
Tetthet
1,70 kg/ltr. ± 0.05 (fersk masse)
Maksimum kornstørrelse
1 mm
Løselig kloridinnhold
< 0,1 %
Produktdatablad
Sika® Level-140F N
februar 2017, Versjon 01.01
020815030010000020
1/4
TEKNISK INFORMASJON
Trykkstyrke
Alder
1 dag
28 dager
Ved: +20°C
>15 N/mm2
> 30 N/mm2
EN 13892-2
Bøyestyrke
Alder
1 dag
28 dager
Ved:+20°C
>4 N/mm2
> 7 N/mm2
EN 13892-2
Vedheftstyrke
Alder
28 dager
ved:+20°C
>1,5 N/mm2
EN 13892-8
Termisk resistens
Egnet for varmegulv
SYSTEMINFORMASJON
Systemstruktur
Priming/ Grunning:
Sika® Level-01 Primer N er anbefalt for oppnå en porefri flate med god
vedheft. Se eget produktdatablad for Sika® Level-01 Primer N. For trebaserte gulv (sugende): Bruk Sika® Level-01 Primer N som ufortynnet.
Avretting:
Legg ut massen med nivårake i ønsket tykkelse (5 - 40 mm). Sika® Level140F N er godt egnet for videre etterbehandling ved bruk av produkter fra
SikaBond® elastisk limserie og SikaCeram® sementbasert flislim.
PÅFØRINGSINFORMASJON
Blandingsforhold
3,3 liter vann per 20 kg /sekk (17% vekt)
Ønsket flytnivå / standard -sylinder (Innv. diam: 30 mm - høyde: 50 mm)
EN 12706
Vanndosering:
Flytdiameter, mm
3,3 ltr per 20 kg (17%)
125 - 130 mm
Forbruk
~ 1,7 ± 0.05 kg/m2/mm
Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk pga. overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende.
Lag tykkelse
5 - 40 mm
Produkt temperatur
≥ +8 °C og ≤ +30 °C
Lufttemperatur
≥ +8 °C og ≤ +30 °C
Merk: Ved bruk av vannbasert limsystem på ferdig flate vil det beste resultatet oppnås med underlag-/lufttemperatur mellom 15 ºC og 25 ºC.
Relativ luftfuktighet
< 75% maks
Unngå kondensering.
Underlag og uherdet gulv må ha temperatur minst 3°C over duggpunktstemperatur for å redusere risiko for kondensering, skjolding eller sementslam/utfelling på gulvflaten.
Overflatetemperatur
≥ +8 °C og ≤ +30 °C
Produktdatablad
Sika® Level-140F N
februar 2017, Versjon 01.01
020815030010000020
2/4
Forbehandling av overflaten
Betongoverflater må forberedes mekanisk ved sandlåsing, blastring eller
fresing for å fjerne sementslam og derved etablere en åpen og ru overflate. Svak-/porøs betong må fjernes fra overlaten, og porer og hulrom må
være godt eksponert. Reparasjon og filsing av porer kan utføres ved bruk
av aktuelle produkter fra SikaTop®, Sika® MonoTop®, Sikafloor®, SikaDur®
og Sikagard® produktseriene. Støv og partikler må fjernes fullstendig fra alle overflater ved bruk av kost eller industri-støvsuger, før påføring av avrettingsmassen kan påbegynnes.
Akrylbasert primer /grunner Sika® Level-01 Primer N kan benyttes for å
sikre god forsegling av underlaget, forhindre bobledannelse i avrettingsmassen, samt for å forbedre vedheft til underlaget. Se aktuelt datablad for
produktet.
Brukstid
Ved +20°C / 40% Rf (rel. fuktighet): 20 minutter
Brukstid påvirkes av temperatur: Påføring ved temperatur høyere enn
+20°C vil redusere brukstiden for massen. Temperaturer under +20°C vil
tilsvarende kunne forlenge brukstid noe.
Ventetid / Topplag
Belegning av tett belegg (fliser, linoleum, vinybelegg etc.) eller fukt-sensible dekker (tregulv) etter tørking (maks. 3% fuktinnhold) kan utføres etter
ca. 24 timer noe avhengig av tørkeforholdene:
▪ Gangbar etter 4 timer
▪ Flislegging kan påbegynnes etter 5 - 6 timer
▪ Tregulv kan normalt legges etter 24 timer.
Dette gjelder for herding ved +20 oC og 40% Rf (relativ fuktighet) og påvirkes av variabelt underlag, og omgivende herdebetingelser, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet. Ved belegning eller liming over Sika® Level140F N avrettingslag må det sikres at spesifisert fuktnivå er oppnådd for
valgt belegningstype-/limtype ettersom dette påvirker nødvendig ventetid
før belegning (sammen med lagtykkelse, og omgivende fuktforhold). Se
også eget datablad for aktuelt belegning / limtype.
PÅFØRINGSVEILEDNING
les med piggrulle i 2 retninger for å fjerne luftblærer
og for å jevne belegget.
UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING
Overflaten skal være fast, og ha tilstrekkelig trykkfasthet (minst 25 N/mm2) og vedheftsstyrke ikke mindre
enn 1,5 N/mm2 Flater av tre må ha et restfukt- innhold i området: 5 - 12% (volum). Alle flater må være
rene og tørre, fritt for olje, fett, løse partikler og sementslam. Ved tvilstilfelle utfør test-sparkling på et
lite areal. Underlaget kan være SSD ("Saturated surface dry") dvs. fuktmettet, men "fingertørr" flate).
Det må ikke forekomme oppadstigende fukt forut for
evt. forfukting av underlaget.
BLANDING
Ved manuell blanding, tilsett tørrmørtelen (20 kg) i et
blandekar med rent vann. Vannmengden skal være
20% ± 1% maks. 3,3 liter. Etter grundig blanding kan
massen hvile i 2-3 minutter inntil mesteparten av innpiskede luftblærer har forsvunnet. Blandes i minimum 3 minutter. Bruk elektrisk drevet drill med visp,
lav hastighet ( < 500 omdr. per minutt). Sjekk flytnivå
iht. instruksjoner i seksjon "Blandingsforhold"
PÅFØRING
Den ferdige massen helles utover gulvet og jevnes
med bred stålsparkel (tannsparkel eller nivårake i ønsket lagtykkelse). Massen er litt tregtflytende og må
hjelpes litt på på plass til ønsket lagtykkelse, eller til
ønsket fall rundt sluk. Den nyutlagte massen etterrul-
Produktdatablad
Sika® Level-140F N
februar 2017, Versjon 01.01
020815030010000020
3/4
RENGJØRING AV VERKTØY
Rengjør alt utstyr og verktøy umiddelbart med vann.
Herdet material kan kun fjernes mekanisk.
BEGRENSNINGER
Høyt absorberende underlag må mettes med vann og
primes /grunnes tilstrekkelig for å unngå tap av tilsiktet blandevann til underlaget, som kan gi problemer
med svinn, dannelse av overflateporer, støvende overflater. Bland ikke produktet med sement eller andre
sementbaserte masser. Avrettingslaget må ikke belastes før etter minst 4 timer (ved +20°C) Pga. av fiberinnholdet i produktet vil overflaten bli grovere sammenlignet med andre produkter i Sika® Level-serien:
▪ Avrettingslaget må beskyttes fra fukt og kondensering i minst 24 timer.
▪ Ikke overskrid anbefalt vannmengde. Tilsett ikke mer
vann når produktet er i ferd med å størkne.
▪ Ikke øk lagtykkelse utover anbefalt tykkelse: 40 mm
▪ Ikke eksponer avrettingslaget for direkte trafikk, eller hjullast
Temperaturer under +20°C vil forlenge tørketiden. Sika® Level-140F N avrettingslag vil ikke ha optimal overflatefinish, og produktet må alltid belegges i
etterkant. Bruk ikke Sika® Level-140F N i fukteksponerte områder med fukteksponering, som utvendig, el-
ler på kjellergulv uten underliggende fuktsperre /
membran eller i utvendige arealer. Beskyttes mot direkte sollys, varme eller sterk vind samt høye temperaturer for å unngå rissdannelser og krakelering. Ved etterfølgende belegning anbefales det å rengjøre overflaten før påføring av herdeplast belegg/maling Tykkelsen på avrettingslaget må være: > 5 mm når det brukes vannbasert limsystem under impermeabelt, tett
belegg. Det anbefales å utføre test-liming på et lite
areal før bruk. For tykkelser høyere enn 5 mm eller ved
bruk av annen flytavretting må kant-lister legges ut for
å unngå faststøping av avrettingslaget mot vegger og
andre bygningsdeler.
PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.
LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.
REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH
JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no
ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the most recent Material Safety Data Sheet containing physical, ecological, toxicological and other
satety-related data
Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: [email protected]
www.sika.no
SikaLevel-140FN_no_NO_(02-2017)_1_1.pdf
Produktdatablad
Sika® Level-140F N
februar 2017, Versjon 01.01
020815030010000020
4/4